Hotărârea nr. 79/2019

Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Raportai de specialitate al Direcției Generale de Poliție Locală nr. P. 19/4317/18.04.2019;

Având în vedere prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.4 din Ordinul nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

în temeiul art.45, alin.(l), art.81, alin.(2) lit. j) și art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019, conform Anexei la prezenta.

Art.2 Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Poliție Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 79 724.04.2019


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR


APARATUL DE SPECIALITATE*

București, Sector 4, bd. Metalurgiei nr. 12-18, Mall Grand Arena, etaj 1

tel.: + 40.21.335.92.30/fax.: + 40.21.337.07.90


NESECRET Ex. UNIC Anexă la nr. din .  .2019

DE ORDINE Șl SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUR PENTRU ANUL 2019

CONSIDERAȚII GENERALE

Planul de Ordine și Siguranță Publică este documentul operațional prin care.se organizează, anual, activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice în zona de competență a administrației publice locale a Sectorului 4, elaborat în scopul implementării cu predictibilitate a atribuțiilor Direcției Generale de Poliție Locală, creerii cadrului de planificare și coordonare a misiunilor în domeniul de competență, creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și diminuarea fenomenului contravențional / infracțional.

Totodată, acesta înglobează ansambul activităților statistice prin care, în baza evaluărilor instituționale și analizei situației operative, se organizează și reglementează acțiunile / misiunile de ordine și siguranță publică pentru realizarea cadrului funcțional necesar acoperirii corespunzătoare a zonei de competență cu efective și mijloace, asigurând premisele unui management performant și integrator.

Diversificarea amenințărilor și riscurilor asociate ordinii și liniștii publice, tot mai evidentă în ultima perioadă, necesitatea cultivării unei stări de siguranță, de normalitate a vieții sociale, economice și administrative în sectorul 4, determină creșterea importanței caracterului de flexibilitate și adaptabilitate a acțiunilor proiectate și dezvoltate la nivelul autorității administrației publice locale, pentru identificarea și aplicarea cu celeritate a soluțiilor optime de contracarare.

în acest context, documentul conține date referitoare la structurile și substructurile cu atribuții în domeniu, situația operativă, dispozitivele de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate, efectivele aflate la dispoziție și suportul logistic, modul în care se realizează pregătirea operațională și controlul efectivelor, organizarea cooperării cu celelalte forțe, modul de realizare a schimbului reciproc de date și informații, la nivel intra și interinstituțional,cu privire la evoluția situației operative precum și concluzii sistemice referitoare la domeniul de referință.

REFERINȚE NORMATIVE

în conformitate cu prevederile art. 1 ale Legii nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit prevederilor art. 24 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare al Poliției Locale, aproj^ Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010;


Având în vedere prevederile art. 31 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 61 / 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine publică 2015-2020;

Conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Regulamentului Intern al Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, anexă la Dispoziția nr. 725 din 29.01.2019;

în conformitate cu prevederile Planului de Acțiuni al Direcției Generale de Poliție Locală, pentru anul 2019 nr. P.19/ 1242 din 05.02.2019;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale,

Siguranță Publică al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, pentru anulse emite prezentul Plan de Ordine și

2019.

CAPITOLUL I


ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE


 • A. TERITORIUL

a. Așezarea geografică a unității administrativ-teritoriale:

Municipiul București se află la intersecția paralelei de 44°25' latitudine nordică cu meridianul de 26°10' longitudine estică.

Coordonatele geografice ale Sectorului 4 sunt 26° 5' 45" longitudine estică și 44° 24' 49" latitudine nordică, fiind situat în partea de sud a municipiului București.

Delimitarea teritorială a sectorului 4 se prezintă astfel:

 • > Limita de nord: râului Dâmbovița până la circa 1800 m est de podul de pe Dâmbovița de pe Șos. Vitan-Bârzești;

 • >  Limita de est: linia convențională cu direcția sud-vest până la Drumul Cheile Turzii, se continuă pe Drumul Cheile Turzii, pe Str. Pechtu Ion până la Șos. Berceni, pe Șos. Berceni până la linia de centură (toate inclusiv) cuprinzând și cimitirul Berceni;

 • >  Limita de sud: linia de centură, circa 2400 m spre vest de la Șos. Berceni, cuprinzând și depozitul REMAT;

 • > Limita sud-vestică: linia de centură cu direcția nord-vest până la Drumul Bercenarului, continuă pe Drumul Bercenarului (inclusiv) până la Șos. Giurgiului;

 • >  Limita de vest: Șos. Giurgiului, Calea Șerban Vodă până la intersecția cu Str. Mitropolitul losif, pe Str. Mitropolitul losif, Str. Mitropolitul Veniamin Costache până la Str. Cuțitul de Argint, Str. Cuțitul de Argint, Str. Serg. major Ancuța Elie (toate inclusiv), până la Str. Fabrica de Chibrituri (exclusiv) până la Str. Mitropolitul Filaret, pe Str. Mitropolitul Filaret până la Str. Gazelei, Str. Gazelei până la Calea Rahovei, Calea Rahovei (toate inclusiv) până la Str. Antim, Str. Antim, Str. Sfinții Apostoli până la Str. Apolodor, Str. Apolodor (toate exclusiv) până la P-ța Națiunilor Unite (inclusiv).

Simplificând pe coordonate rectangulare, în limitele geografice ale vecinătăților Sectorului 4, se regăsesc:

Nord - km 0 al capitalei;


Sud - Popești Leordeni și Berceni, județul Ilfov, delimitate de centura București

Est

~ Sectorul 3;

- Sectorul 5.


Vestb. Suprafața și configurația terenului

Sectorul 4 este situat în partea de sud a municipiului București având o suprafața de 32 Km pătrați din totalul de 228 Km pătrați cât reprezintă suprafața orașului și se întinde de Ia Piața Unirii, în nord, până la șoseaua de Centură, în sud, și de la șoseaua Giurgiului, în vest, până în comuna Popești-Leordeni în est și cuprinde cartierele Berceni, Progresul și o parte din cartierul Vitan Bârzești. Valea Dâmboviței pe care este situat in mare parte Sectorul 4, are malul drept mai abrupt și înalt (aproximativ 10-15 m), iar cel stâng mai coborât (între 4-5 m în amonte și 7-8 m în aval). Terasele sunt dezvoltate, predominant, pe partea stângă a râului și sunt în număr de patru. De asemenea, din vechea configurație a terenului se mai păstrează o serie de piscuri (Uranus-Mihai Vodă) și popine (Dealul Mitropoliei, Colina Radu Vodă, Movila Mare). Câmpul Cotroceni-Berceni (sau Cotroceni-Văcărești) se desfășoară între Valea Dâmboviței, la nord, și râul Sa bar, la sud. Scade în altitudine de la vest (90 m) spre est (60 m).

 • c. Regimul climateric

Sectorul 4, ca și întreg Bucureștiul, se află într-un climat temperat-continental.

Controlul climatic este influențat sensibil de existența perdelelor verzi de pădure, (Delta Văcărești, Parcul Tineretului, Parcul Lumea Copiilor), a suprafețelor de beton, asfalt, cărămidă, tablă, sticlă, materiale care cresc capacitatea de înmagazinare a căldurii, intensificând evapo-transpirația și reducând infiltrarea apei în sol. De asemenea, bazinele artificiale de apă influențează microclimatul la nivel local. între fenomenele atmosferice cele mai frecvente întâlnite în București putem enumera ceața.

Temperatura medie anuală este de 11,5°C. în luna iulie media termică depășește 23°C iar în ianuarie oscilează între 1,5°C și -5,4°C. Temperaturile extreme pot depăși chiar +40°C vara, iar iarna pot coborî sub -25° C.

în cursul anului se înregistrează un maxim de precipitații în iunie, cu valori mai mari în oraș (97,1 mm la Filaret) și mai reduse spre periferie (90 mm la Popești Leordeni și Progresul). Luna cu cele mai mici cantități de precipitații este luna februarie. în timpul verii, ploile au adesea caracter torențial și uneori sunt însoțite de grindină.

 • d. Rețele hidrografice


Rețeaua hidrografică de suprafață cuprinde ape curgătoare și lacuri, după cum urmează:

Râurile Dâmbovița și Argeș, reprezintă principalele surse de alimentare cu apă de suprafață, care asigură 86% din consumul potabil al capitalei.

Râul Dâmbovița, este cea mai importantă apă curgătoare care străbate limita teritoriului sectorului 4, curgând pe direcția NV-SE, aflat în administrarea Regiei Apele Române.

Lacul Văcărești, situat în partea de sud-est a sectorului, administrat de ALPAB, este un lac antropic, cu o suprafață de 189 ha, cuprins între Calea Văcărești, Șoseaua Olteniței, Șoseaua Vitan-Bârzești și Splaiul Dâmboviței (între târgul auto de la Vitan Bârzești și podul de la fostul Abator).

Lacul interior situat în Parcul Caro! I (în partea centrală a sectorului) administrat de ALPAB. Lacul valorifica topohidrografia locală si permite organizarea de plimbări cu ambarcațiuni de agrement;

Lacul interior situat în Parcului Tineretului (numit și Cocioc), tot în partea centrală a sectorului, administrat de

ALPAB.

Surse de apă subterană: Importanța apelor subterane derivă din cauza ponderii mari pe care o au folosințele de apă din spațiul hidrografic București - Ilfov, ce se alimentează din aceste surse, excepție făcând doar alimentarea capitalei, cel mai mare consumator de apă din România. Rețeaua de apă potabilă a Bucureștiului dispune de peste 2.000 km de conducte de transport și în jur de 500 km de branșamente. Conductele sunt confecționate din materiale precum: oțel, premo, fontă, beton, azbociment sau plumb.

Rețeaua țevilor de ape reziduale este incompletă în București (20% străzi orășenești nu sunt dotate cu țevi pentru ape reziduale, deficitul fiind de 636 km). Apele uzate și meteorice sunt colectate printr-o rețea de canalizare, numită unitară (rețea unică pentru cele două tipuri de apă). Ajutată de 12 stații de pompare, numite SPAU (stațiijoompare apă uzată), această rețea unitară conduce efluenții la extremitatea sud-estică a orașului, unde se află stați              de la


Glina.


e„ Căi de comunicație

Rețelele de comunicații

Pe teritoriul de competență se află un număr de 557 artere de circulație, cu o lugime totală de aproximativ 676 de km, din care 12 artere cu o circulație deosebit de intensă: Bd. Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Bd. Alexandru Obregia, Splaiul Unirii, Cal. Văcărești, Cal. Șerban Vodă, Șos. Giurgiului, Șos. Olteniței, Șos. Berceni, Str. Turnu Măgurele și Str. Luică. Sistematizarea circulației mijloacelor de mobilitate auto precum și modernizarea tuturor căilor de comunicație inclusiv cu indicatoare și marcaje rutiere și iluminare publică a zonelor pietonale și de trafic reprezintă priorități majore pentru factorii de decizie a autorității administrației publice locale.

Extrem de importante sunt cele două artere rutiere care fac legătura între capitală și zonele limitrofe din județul Ilfov, respectiv prin Șos. Giurgiului, pe direcția Giurgiu și Șos. Olteniței, pe direcția Oltenița, acestea fiind tranzitate, în permanență, de un număr foarte însemnat de autovehicule care intră sau ies din capitală.

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, clasificarea rețelelor de drumuri se realizează în raport cu intensitatea traficului și funcțiile pe care le îndeplinesc atât ia nivel național cât și în zona administrației locale.

în conformitate cu H.C.L.M.B. nr. 235/20.10.2005, Primăria Generală a Municipiului București asigură administrarea în cea mai mare parte a principalelor rețele de comunicații iar celelalte străzi, revin în administrarea Primăriei Sectorului 4.

Sectorul 4 dispune de o rețea complexă de drumuri principale și secundare, definite ca: splaiuri, căi, bulevarde, șosele, străzi, intrări și alei de acces, astfel:

 • 1. Căile, reprezintă principalele artere de pătrundere într-un oraș, iar rolul lor este de a face legătura cu șosele intermediare. Pe raza administrativ-teritorială a sectorului se regăsesc 4 astfel de căi de circulație, după cum urmează:

 • - Calea Piscului;

 • - Calea Rahovei;

 • - Calea Șerban Vodă;

 • - Calea Văcărești.


 • 2. Splaiurile sunt amenajări pe un mal înalt al unei ape. în sectorul 4 se pe malul râului Dâmbovița căi de circulație, după cum urmează :

-Splaiul Independenței;

Ltt- x-r

-}


 • - Splaiul Unirii.

 • 3. Bulevardele sunt principalele artere urbane largi și drepte, de mare circulație. în sectorul 4 se regăsesc 12 astfel de artere de circulație, după cum urmează :

 • - Bulevardul Abatorului;

 • - Bulevardul Constantin Brâncoveanu;

 • - Bulevardul Dimitrie Cantemir;

 • - Bulevardul Colectorului;

 • - Bulevardul George Coșbuc;

 • - Bulevardul Libertății;

 • - Bulevardul Mărășești;

 • - Bulevardul Metalurgiei;

 • - Bulevardul Alexandru Obregia;

 • - Bulevardul Regina Maria;

 • - Bulevardul Gheorghe Șincai;

 • - Bulevardul Tineretului.

 • 4. Șoselele sunt străzi periferice largi. Pe raza administrativ-teritorială a sectorului se regăsesc 4 astfel de artere de circulație principale:

 • - Șoseaua Berceni;

 • - Șoseaua Giurgiului;

 • - Șoseaua Olteniței;

 • - Șoseaua Vitan - Bărzești.

 • 5. Drumurile sunt căi de comunicație terestră, străzi, șosele. Pe raza sectorului se regăsesc 9

 • - Drumul Bercenarului;

 • - Drumul Binelui;

 • - Drumul Câmpeni;

 • - Drumul Cheile Turzii;

 • - Drumul Crețeștilor;

 • - Drumul Găzarului;

 • - Drumul Gilăului;

 • - Drumul Jilavei;

 • - Drumul LeordenL

 • 6.  Străzile reprezintă legăturile intermediare Ia principalele căi de comunicații. La nivelul sectorului sunt amenajate aproximativ 400 de străzi, 75 de intrări și 55 de alei de reședință.

ÎN SINTEZĂ REȚEAUA STRADALĂ ACTUALA a sectorului 4 SE CARACTERIZEAZĂ PRIN:

 • > lucrări de infrastructură rutieră de foarte bună calitate executate cu perioade mari de garanție, spre exemplu: Pasajul P-ța Sudului precum și Pasajul Pod - Mihai Bravu;

 • > lucrări de infrastructură rutieră modernizate pe baza unor proiecte tehnice cu aplicarea celor mai noi tehnologii.

 • > lucrări de sistematizare a fluxului de circulație pe străzile și coridoarele de afluire / defluire spre principalele artere din capitala României.

 • 7. Piețele, din punct de vedere al căilor de comunicații, sunt spații întinse și deschise dintr-o localitate, unde se întâlnesc sau se intersectează mai multe căi de comunicații, reprezentative pentru sectorul 4, fiind:

& Piața Constituției;

• Piața Libertății;

Piața Concordiei;

Piața Regina Maria;

Piața Gara Filaret.


9

8. Rețeaua de transport în comun este administrată de Primăria Generală a Municipiului București, în colaborare cu

Societatea de Transport București. Această arhitectură este în continuă dezvoltare și extindere. Politicile publice de referință promovate de autoritatea administrativă teritorială asigură o amplă reorganizare și îmbunătățire a acesteia. Eforturile sunt centrate spre optimizarea dotării cu mijloacele de mobilitate eficiente, pentru realizare civilizat similar spațiului comunitar și realmente un sprijin major pentru cetățeni.


t-întrucât dezvoltarea pe orizontală cunoaște un proces dinamic, la nivelul sectorului și al Primăriei Generale sunt dezbătute toate aspectele de interes inclusiv identificarea soluțiilor optime pentru extinderea rețelelor de transport și pentru localitățile din proximitatea sectorului.

Principalele proiecte ale sectorului ce vizează domeniul de referință în vederea stimulării utilizării transportului public în comun versus alte mijloace de mobilitate sunt orientate cu prioritate pentru:

 • > construirea / amenajarea unor linii separate de traficul general, în scopul obținerii unor viteze și siguranțe superioare de către autobuze respectiv, tramvaie;

 • > extinderea metroului, având ca bază implementarea proiectului major de infrastructură inițiat la nivelul Aparatului de Specialitate al Primăriei sectorului 4;

 • > construirea de centre multimodale.

Transportul public, în sectorul 4, este împărțit în două categorii:

 • a. Transportul public suprateran.

 • b. Transportul public subteran.

Transportul public suprateran este asigurat de Societatea de Transport București și cuprinde:

 • > 27 linii de autobuz;

 • >  3 linii de troleibuz;

 • > 9 linii de tramvai.

Liniile de autobuz, sunt clasificate în raport de amplitudinea și tranzitul de angajament, astfel:

 • > locale (102, 116,117,124,125, 133,141, 216, 220, 223, 232, 312, 313, 323, 361 și 381);

 • > preorășenești (402, 414 și 418);

 • > de noapte (N103, N105, N106, N107, N112 și N124), și

> expres (611 și 783).


Liniile de troleibuz: 73,74 și 76;

Liniile de tramvai: 1, 7,10,11,19, 23, 25, 27 și

Din punct de vedere operativ, sectorul 4 este străbătut de o rețea de tranzit de tramvaie, troleibuze și autobuze, toate acestea prezentând interes întrucât constituie pe de o parte facilități pentru reconfigurarea dispozitivelor, asigurarea prezenței oportune și a mobilității iar pe de altă parte reprezintă zone cu potențial criminogen.

Transportul public subteran este asigurat de Societatea de Transport „Metrorex", prin Magistrala a-ll-a de metrou, ce cuprinde un tronson de 8,5 km, cu 8 stații, pe direcția P-ța Unirii 2 - Tineretului - Eroii Revoluției - Constantin Brâncoveanu - Piața Sudului - Apărătorii Patriei - Dimitrie Leonida - Berceni. De asemenea, pe magistrala I de metrou, teritoriul sectorului 4 este străbătut între stațiile Piața Unirii 1- Timpuri Noi. în principiu, fiecare stație de metrou este prevăzută cu câte două intrări / ieșiri cu excepția stației multifuncționale de legătură din Piața Unirii, zonă de intersecție a celor 3 magistrale ale Societății de Transport „Metrorex".

 • f) Zone de agrement

Deficitul de spații verzi caracterizează în special noile ansambluri de locuit, prin dezafectarea unor spații existente și atribuirea lor în scopul construirii de clădiri, precum și reducerea progresivă în ultimii ani a suprafețelor verzi, prin neîntreținere și realizarea de construcții ilegale. Spațiile verzi, la nivelul sectorului 4 conferă o notă de distincție aparte prin grija autorităților locale spre o dezvoltare sistematică a unor adevărate oaze de oxigen, creând o arhitectură peisagistică cu potențial similar marilor metropole ale lumii cotemporane apreciate de toate vârstele, locații unde, se întâlnesc o diversitate de obiective turistice de interes pentru valoarea cultural istorică pe care o conțin.

Astfel, în incinta Parcului Carol I, de ambele părți ale aleii principale, se întâlnesc obiective turistice, pentru valoarea cultural - istorică pe care o conțin (Muzeul Tehnic "Ing. Dimitrie Leonida", Fântâna Cantacuzino, clădirea Arenele Romane, Observatorul Astronomic al Institutului Astronomic al Academiei Române, Mormântul Ostașului Necunoscut ,etc).

Arenele Romane reprezintă un complex construit în Parcul Carol I, din București, destinat spectacolelor în aer liber

Parcul Tineretului este situat la mică distanță înspre sud de Piața Unirii, centrul orașului, având o suprafață de circa 200 ha fiind, în prezent, parcul cu cea mai mare întindere din București. Din Piața Unirii, accesul direct este asigurat de Bulevardul Dimitrie Cantemir. Parcul Tineretului, ca unitate de spațiu predominant plantat, se distinge în cadrul sistemului verde al orașului ca singurul pol verde al sudului Capitalei, pentru deservirea unei populații foarte numeroase, de cirga.ggOO locuitori în ariile adiacente. Parcul dispune de mari suprafețe de joacă pentru copii, spații de odihnă și un deb^^^MrA^^ dane pentru bărci cu rame.                                                                               ff *            *

Parcul cuprinde:

 • •  o suită de patru fântâni arteziene intens luminate noaptea de reflectoare special prevăzute.

 • •  o fântână arteziană ale cărei jeturi în formă de cercuri concentrice sunt iluminate noaptea de reflectoare incorporate în pereții bazinului.

 • •  un lac cu maluri betonate pentru traversarea căruia s-au construit podurile necesare, din beton armat sau metalice, rutiere sau pietonale;

Palatul Sporturilor si Culturii, cea mai importantă bază sportivă a Capitalei, dispunând de dotarea necesară pentru desfășurarea de competiții sportive sau de manifestări culturale deosebite; Palatul Sporturilor și Culturii (Sala Polivalentă) este o sală special construită pentru a găzdui diverse evenimente sportive, artistice, reuniuni, etc. Este localizată în Parcul Tineretului din București și dispune de 5.300 locuri. în prezent, sala poartă numele celebrului handbalist loan Kunst-Ghermănescu.

 • •  Palatul Copiilor, pe latura de est a parcului, dinspre Palatul Tineretului, edificiu destinat exclusiv educării si distracției copiilor, un adevărat ateneu pentru copii.

 • •  Orășelul Copiilor amlasat pe latura sud-estică dinspre Șoseaua Olteniței, dotat cu variate mijloace de divertisment pentru o destindere interactivă a copiilor si adultilor. Piesa de atracție a Orășelului Copiilor o constituie minigara pentru minitrenul de centură, preferat de toate vârstele.

în parc mai sunt amenajate locuri de Joacă pentru copii care dispun de instalațiile de joacă necesare.

Aleile asfaltate permit improvizarea spontană de terenuri pentru jocuri sportive.

în peisagistica sectorului își fac apariția tot mai des și uniform amplasate, noi spații verzi, sub formă de părculețe pentru copii - locuri de joacă special amenajate.

Catedrala Patriarhală: îndeplinind rosturile cărora Ie-a fost destinată, reședința mitropolitană a asistat la memorabile evenimente istorice: slujbe de la altarul său, ținute de remarcabile fețe ierarhice, consfințirea Unirii Principatelor la 24 ianuarie 1859 și proclamarea independenței de stat a României Ia 9 mai 1877.

Palatul Național al Copiilor este o clădire amplasată în Sectorul 4 al Bucureștiului, în apropierea Parcului Tineretului, în care se desfășoară diferite activități educaționale și artistice ale copiilor din învățământul preuniversita^.


g) Obiective turistice, economice, instituții de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice:

Principalele zone de interes operativ în care afluența publicului este ridicată și se impune adoptarea permanentă a măsurilor de ordine și liniște publică sunt clasificate după diversitatea acestora, reprezentative pe raza sectorului 4 fiind:

 • >  Instituțiile publice centrale: (Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Parchetul General, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Agenții din arcul guvernamental, etc.);

 • >  Instituțiile publice de învățământ, (Anexa nr.4).

 • >  Parcurile (Parcul Carol I, Parcul Tineretului, Lumea Copiilor și Orășelul Copiilor în perimetrele acestora sunt importante edificii precum: Observatorul Astronomic al Institutului Astronomic al Academiei Române, Fântâna Cantacuzino, Fântâna Zodiac, Ceasornicul de soare sau Tunul Meridian, Muzeul ing. „Dimitrie Leonida", Arenele Romane, etc.);

 • >  Instituții cultural-educative: Palatul Național al Copiilor, Palatul Sporturilor și Culturii, Palatul de Justiție;

 • >  Dealul Mitropoliei sau Dealul Patriarhiei cu întreaga salbă de edificii: Palatul Patriarhal, Paraclisul Palatului Patriarhal, Palatul Camerei Deputaților(PaIatuI Marii Adunări Naționale), Catedrala Patriarhală, Vechiul Palat Mitropolitan,;

 • > Monumentele istorice: (Mausoleul din Parcul Carol 1, Mormântul Ostașului Necunoscut, Cimitirul Șerban Vodă (în limbaj popular „Cimitirul Bellu"), Casa Memorială „Mărțișor", Casa Memorială „George Bacovia", Casa de Cultură „Nicolae Bălcescu", etc.);

 • > Piețele publice, menționate la „punctul 7";

 • > Complexele comerciale: (Grand Arena Mall, Sun Piaza, Vitantis Shopping Center, etc.);

 • > Piețele agroalimentare:(Piața de Gros, Sudului, Progresul, etc.)etc.

 • > Unitățile sanitare : (cele reprezentative sunt prezentate în Anexa nr. 5);

 • > Lăcașurile de cult: (cele mai vizitate sunt prezentate în Anexa nr. 6;

 • > Alte instituții și agenți economici : (farmacii, oficii poștale, unități hoteliere, cazinouri, case de pariuri, benzinării, etc).

Instituțiile publice de învățământ, (Anexa nr.4).

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin adresa nr. 2844/141.02.2019, situația statistică înregistrată la nivelul sectorului 4, se prezintă astfel:

 • -  Numărul total al instituțiilor de învățământ universitare: 4 universități (UniversitateaTitu Maiorescu, Universitatea NicoIaeTitulescu, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemirși Universitatea Spiru Haret).

 • -  Numărul total al instituțiilor de învățământ preuniversitar este de 89, din care:

 • •  58 instituții de învățământ publice reprezentând 65% din numărul total al instituțiilor, cu aproximativ 37.045 cursanți;

 • •  31 instituții de învățământ private reprezentând 35% din numărul total al instituțiilor, cu aproximativ 2.264 cursanți.

Reprezentarea diferențiată pe categorii de pregătire/instruire, se prezintă astfel:

 • •  42 instituții de învățământ preșcolar, reprezentând 47% din numărul total al instituțiilor, cu aproximativ 6.330 cursanți;

 • •  6 instituții de învățământ primar, reprezentând 7% din numărul total al instituțiilor, cu aproximativ 367 cursanți;

 • •  26 instituții de învățământ gimnazial, reprezentând 29% din numărul total al instituțiilor, cu aproximativ 22.916 cursanți;

 • •  14 instituții de învățământ liceal, reprezentând 16% din numărul total al instituțiilor, cu aproximativ 9.541 cursanți;

 • •  1 instituție de învățământ post-Iiceal, reprezentând 1% din numărul total al instituțiilor, cu aproximativ 155 cursanți.

 • h) Conducte magistrale de petrol. Teritoriul sectorului 4 nu este tranzitat de conducte magistrale de transport produse petroliere sau instalațiile aferente unor asemenea infrastructuri.

  unui management

  atenției autorități)^ aamjnistrațieAvând în vedere premisele create de elementele prezentate anterior, realizarea ordinii și liniștii publice pentru aceste zone și puncte de interes general, este în centrulpublice locale, iar la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală, în raport de riscurile și vulnerabilitățile identificate sunt constituite dispozitive specifice integrate; inclusiv rezerve de forțe pentru intervenții în diverse situații.

în funcție de natura evenimentelor publice se dispun măsurile legale stabilite în competență, iar în cazurile unor manifestări de amploare sau a celor spontane care se abat de la normalitatea civică din aceste locații, sunt asigurate premisele dimensionării graduale a efectivelor precum și, după caz, participarea la realizarea cooperării cu celelalte structuri de ordine și siguranță publică.

Pentru consolidarea managementului integrat al acțiunilor componentelor sistemului de ordine și liniște publică pe raza sectorului 4, Direcția Generală de Poliție Locală, potrivit competențelor legale în materie, asigură:

 • > Proiectarea măsurilor de ordine publică și a dispozitivelor la condițiile inițiale (preexistente), prin dimensionarea, redimensionarea sau reconfigurarea acestora în funcție de evoluția situației operative, astfel încât să se asigure în timp oportun acoperirea zonelor de risc identificate;

 • > Intensificarea acțiunilor cu caracter preventiv, independent sau în cooperare cu alte structuri, în proximitatea stațiilor/punctelor (de tranzit sau permanente, economice, culturale, etc) cu flux mare de persoane sau a celor identificate ca având potențial de risc pentru siguranța cetățenilor.

 • B. POPULAȚIA

 • a. Numărul populației și structura

în considerarea datelor statistice transmise prin adresa nr.3.651.233/2019 de Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor București din Ministerul Afacerilor Interne, populația cu domiciliul / reședința de pe raza Sectorului 4 este de 323.717 de persoane, din care 149.778 de sex masculin și respectiv 173.939 de sex feminin. Densitatea cea mai mare a populației se întâlnește în zona blocurilor de locuințe, cuprinsă între Piața Sudului, șos. Olteniței, str. Turnu Măgurele, str. Luică și șos. Giurgiului.

sexe si

de vârstă, se prezintă astfel:

Grupa de vârstă

0-18 ani

18 - 60 ani

peste 60

Sex

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

Total

Nr. persoane

25.573

23.977

49.550

91.728

102.573

194.301

32.477

47.3892. Numărul de persoane cu viză de reședință valabilă pe raza teritorială a sectorului 4, având domiciliul în cadrul a Iței unități administrative teritoriale este de 5.162 de personae din care: 2.770 de sex masculine și 2.392 de sex feminin.

Grupa de vârstă

0-18 ani

18 - 60 ani

peste 60

Sex

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

Total

Nr. persoane

338

308

646

2.251

1.840

4.091

181

244

425

în ceea ce privește statistica după naționalitate și religie, în conformitate prevederile art.9 alin (1), al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 679/2016 „Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei personae fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexual sau orientarea sexual a unei personae fizice".

Potrivit datelor furnizate de Casa de Pensii a Municipiului București prin adresa nr. 10983 / 31.01.2019 situația statistică privind persoanele beneficiare de pensie la nivelul sectorului se prezintă astfel:

Beneficiar

Nr.

Bărbați

Femei

Pensie limită de vârstă

62.503

22.127

40.376

Pensie anticipată

492

209

283

Pensie parțial anticipată

1.892

891

1.001

Pensie de invaliditate

6.678

3.215

3.463

Pensie de urmași

2.687

463

2.224

TOTAL GENERAL

Beneficiari de pensie asigurări sociale

74.252

26.905

47.347

b. Ocupații de bază și/sau temporare

Referitor la structura populației, determinată de ocupații, peste 65% din resursa de muncă este reprezentată de

-ji

persoane cu un nivel de studii medii, ce desfășoară activități diverse ( comerț, construcții, administrație, salubritate, ordine publică, etc) atât în capitală cât și pe raza județului Ilfov. Procentual, aceștia sunt urmați de persoane cu studii superioare într-un raport de aproximativ 10-12%, ce desfășoară activități în domenii precum administrație publică(

domeniul financiar-bancar, învățământ, etc. diferența procentuală de până la 100 % nefiind înregistrați statistic în dinamica de actualizare a datelor, ca urmare a dinamicii economiei de piață.

c. Date demografice

Fluctuația populației.

Așa cum menționam anterior, în considerarea datelor statistice transmise prin adresa nr.3.651.233/2019 de Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor București din Ministerul Afacerilor Interne, populația cu domiciliul / reședința de pe raza Sectorului 4 este de 323.717 de persoane, din care 149.778 de sex masculin și respectiv 173.939 de sex feminin. Densitatea cea mai mare a populației se întâlnește în zona blocurilor de locuințe, cuprinsă între Piața Sudului, șos. Olteniței, str. Turnu Măgurele, str. Luică și șos. Giurgiului. Din datele avute la dispoziție, se remarcă o stabilitate a numărului de persoane, fiind diminuat fenomenul de scădere ca urmare a migrației generate de căutarea unui loc de muncă. De asemenea trebuie menționat faptul că este tot mai evidentă prezența persoanelor sosite din zone externe, în cautarea unui loc de muncă

Teritoriul sectorului este tranzitat zilnic de aproximativ 110.000 de navetiști care se deplasează spre / dinspre localitățile limitrofe (Popești Leordeni, Berceni, Jilava, Sîntești), dar și de persoane din municipiul Giurgiu și orașul Oltenița, ponderea deținând-o cei care se deplasează pe Șos. Giurgiului, Șos. Olteniței și Șos. Berceni. Numărul mare de navetiști este generat de existența zonelor economice și complexelor comerciale (Sun Piaza, Piața de gros, Piața Sudului, Metro, Carrefour, precum și Târgurile Autovit și Aleea Castanilor) unde aceștia au locuri de muncă.

Din punct de vedere operativ, fluctuația de populație este influențată și de alte elemente, cum ar fi procesul restituirilor imobiliare și implicit al evacuărilor domiciliare, ocupările abuzive de imobile și construcțiile ilegale, elemente ce se constituie în tot atâția factori de risc în planul conviețuirii urbane, aflate în atenția autorităților administrației publice locale.

Un fenomen cu efecte similare îl constituie reculul material și educațional al familiei, libertinajul comportamental, pe fondul cărora s-au dezvoltat comportamente deviante cum ar fi alterarea valorilor morale, vagabondajul, prostituția, consumul exagerat de alcool, altercațiile, încăierările, traficul și consumul de droguri, actele de tulburare a liniai implicit a siguranței cetățeanului.

Rata șomajului.

Ca urmare a modificărilor ciclice determinate de o relativă instabilitatea locurilor de muncă, de lipsa posibilităților de asigurare a unor venituri salariale decente pentru salariați, migrația forței de muncă la nivelul capitalei și implicit cea din sectorul 4 spre țările din UE a constituit o constantă și în anul 2018. Situația statistică este relativ incertă la nivelul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă Sector 4. La sfârșitul anului 2018, erau înregistrați un număr de 3128 de șomeri, ceea ce reprezintă aproximativ 1,32% din populația unității administrative teritoriale, zona de sud fiind cea mai afectată de acest flagel. Chiar și în aceste condiții apreciem că rata șomajului se încadrează în media existentă la nivelul municipiului București.

Raportat la cele susmenționate, distingem ca potențiale surse generatoare:

J reducerea gradului de ocupare a forței de muncă ca urmare a reducerii unor activități comerciale, nivelului redus al salarizării din unele domenii sau ca urmare a lipsei de experiență profesională pentru segmentul 18-30 de ani.

S migrația cetățenilor din lipsa de perspectivă a unui loc de muncă în domeniul specializării pe raza de domiciliu;

J oferta scăzută pe piața muncii pentru reconversîa socio- profesională;

J afluxul activ al cetățenilor străini pentru desfășurarea, în principiu, a activităților temporare sau care se constituie în comunități distincte, inexistente anterior.

 • C. EVENIMENTE SOCIAL - ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

a. Evenimente social - economice și politice .

Piața Constituției constituie reperul emblematic la nivelul axei centrale al Municipiului București datorită poziționării din fața Palatului Parlamentului României cu posibilitatea participării unui număr foarte mare de participanți.

în acest perimetru au loc o gamă diversificată de manifestări culturale, expoziții, târguri de carte, târguri imobiliare, concerte și spectacole, parade militare, concerte și depuneri de coroane, activități sportive și recreative. Exemple ca Târgurile de Crăciun, concertele unor personalități (Andre Rhieu) spectacolele organizate cu ocazia sărbătoririi Zilelor Bucureștilor, sunt edificatoare în acest sens. De asemenea, tot în această locație se desfășoară o multitudine de mitinguri și manifestații de protest pe diverse teme, organizate de sindicate sau diferite categorii sociale în fața sediilor instituțiilor administrației publice centrale, ale ministerelorț Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării Regionale Publice, Ministerul de Finanțe), Parchetului General, sau în proximitatea acestora. Ca o notă aparte, în u
conturează tendința de polarizare a manifestărilor de protest neautorizate, de către grupuri organizate, cu potențial de degenerare în manifestări și acțiuni violente, cu precădere la Ministerul Justiției, Curtea Constituțională și Senatul României.

De aceeași importanță socială și simbolică se bucură alte spații publice de pe raza sectorului. Edificatoare sunt ceremonialurile militare cu prilejul depunerii jurământului de credință de structurile militare din garnizoana București, depuneri de coroane la nivel reprezentativ al statului român la „Cimitirul Eroilor Revoluției", „Mormântul Soldatului Necunoscut" / „Monumentul Eroilor Militari Români Căzuți la Datorie în Teatrele de Operații" precum și diverse manifestări publice periodice organizate aproape la fiecare final de săptămână precum și în zilele de sărbători legale și religioase de peste an. Din inițiativa Primăriei Sectorului 4 a continuat dezvoltarea unor proiecte de succes în domeniul activităților sociale, economice și educative, apreciate de cetățeni în perimetrul Parcului Tineretului, Parcului CAROL I, Orășelul Copiilor și Parcului Lumea Copiilor.

Extrem de solicitat este complexul „ARENELE ROMANE" din interiorul Parcului Carol, unde concertele și spectacolele organizate au devenit o prezență cvasipermanentă.

în mod punctual, obiective culturale și religioase de pe raza sectorului devin epicentrul unor manifestări de amploare. Spre exemplificare aminitim manifestările prilejuite de vizitele unorînalți demnitari români sau străini la Palatul Patriarhal, inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, vizitele delegațiilor Uniunii Europene la sediile Ministerelor din Piața Constituției ori preconizata vizită a Suveranului Pontif la Palatul Patriarhal în luna mai.

Raportat Ia natura evenimentelor planificate și autorizate la nivelul municipalității numărul participanților variază între câteva sute și 100.000, în funcție de anumiți factori (loc, durată, celebritate, capacitate de spectatori sau partîcipanțî, etc) aspect de interes operativ care impune mobilizarea factorilor de decizie ai Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, în vederea proiectării măsurilor de ordine și liniște publică, în funcție de riscurile și amenințările asociate unor astfel de manifestări, în vederea asigurării proporționalității efectivelor și mijloacelor de intervenție.

^Punctele „b și c" sunt abordate, în principiu, general cumulativ la activitățile descrise la

d. Sărbători religioase la nivel național și local

Asigurarea condițiilor unui climat sigur și eficient de ordine și liniște publică în proximitatea locașurilor de cult, prezentate în Anexa nr.6, de pe raza de competență reprezintă un obiectiv prioritar cu prilejul Sărbătorilor religioase de pe tot parcursul anului. Printre cele mai importante sărbători religioase care presupun prezența ori afluența unui mare număr de persoane, în ordine cronologică, amintim :

S Sărbătorile prilejuite de celebrarea Botezului Domnului - Bobotează în limbaj popular, anual, în data de 6 ianuarie. Activitățile prilejuite de această sărbătoare se desfășoară la toate lăcașurile de cult de pe raza sectorului, dar cu o amploare deosebită la Palatul Patriarhal din Dealul Mitropoliei.

J Sărbătorile Paștelui Ortodox, care se desfășoară la toate lăcașurile de cult de pe raza sectorului, dar cu o amploare deosebită Ia Palatul Patriarhal din Dealul Mitropoliei.

J Sărbătorile prilejuite de celebrarea Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și ale Sf. Dimitrie cel Nou-Ocrotitorul Bucureștilor, evenimente situate temporal pe durata a mai multor zile, generează pelerinaje și care impun o prezență și acțiuni sporite din partea structurilor de ordine publică.

în acest context, efectivele Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 în cooperare cu celelalte forțe ale structurilor din instituțiile publice împuternicite cu aplicarea legii, asigură măsurile circumscrise, curente și suplimentare de ordine și liniște publică pe premergător evenimentelor, pe parcursul afluirii și defluirii credincioșilor care se deplasează spre /de la lăcașurile de cult mai ales în zona centrală, din proximitatea Catedralei Patriarhale. Odată cu inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului sectorul 4 va fi tranzitat de mase mari de credincioși îndeosebi pe tronsonul Piața Unirii - B-dul Unirii -Parlamentul României.

Sintetic, dispozitivele de ordine și liniște publică adoptate în aceste ocazii, includ efective ale Direcției Generale de Poliție Locală, care realizează, potrivit competențelor, următoarele:

participarea la acțiunile de proiectare și implementare a măsurilor de asigurare a ordinii și liniștii publice în locurile de desfășurare a manifestărilor religioase, manifestărilor sportive, cultura l-artistice și comerciale în scopul prevenirii producerii / combaterii unor acte antisociale;

asigurarea de rezerve mobile de intervenție, proporțional cu efectivele avute la dispoziție^r^^-fo’eăfțe desfășurare a manifestărilor sau procesiunilor religioase / pelerinajelor, acestea constituind, la nevoie cormanendș-ordine sau, în caz de tulburare gravă a ordinii publice, intervenind alături de celelalte forțe pentru limitarea efectelor produse și pentru restabilirea stării de normalitate;

participarea la implementarea și asigurarea respectării regulilor stabilite de organizator cu privire la desfășurarea manifestărilor religioase și a accesului în zonele în care se desfășoară activități specifice;

participarea la implementarea măsurilor de prevenire a creării unor aglomerări necontrolate de persoane, de tulburări ale ordinii publice sau a altor situații conflictuale care pot să apară;

informarea cetățenilor, la solicitare, cu privire la dispunerea unor locuri și obiective din raza sectorului 4 sau capitală, precum și acordarea sprijinului când aceștia reclamă diferite probleme;

v cooperarea cu celelalte structuri componente ale sistemului de ordine și siguranță publică în sistem integrat, potrivit planurilor de cooperare, în scopul asigurării climatului de siguranță al cetățenilor și a legalității pe timpul desfășurării manifestărilor publice;

«sr participarea la organizarea și desfășurarea activităților de informare - documentare, în scopul asigurării oportune cu date de interes, cu incidență asupra manifestărilor publice prognozate/ probabile/aprobate;

supravegherea zonelor din responsabilitate în scopul prevenirii furturilor sau distrugerii de bunuri; verificarea avizelor necesare pentru desfășurarea acțivităților comerciale;

w executarea altor misiuni, potrivit competențelor impuse de legislația în domeniul de referință.

 • e. Manifestări tradiționale periodice

Pe teritoriul Sectorului 4 sunt organizate și desfășurate pe tot parcursul anului o serie de evenimente social -economice, politice și religioase precum și manifestări cultural-sportive care atrag un public numeros și diversificat. Sub acest aspect, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4 are în vedere o planificare riguroasă a resurselor umane și materiale destinate gestionării eficiente a misiunilor și activităților specifice ordinii și liniștii publice, la evenimente prilejuite de :

> Sărbătorirea revelionului și a Anului Nou (31dec - 1 ian), sărbătorirea Zilei Internaționale a Muncii (1 Mai), Aniversării Revoluției Române din Decembrie 1989 (21-22decembrie), sărbătorirea Zilei Naționale a^go âniei (1 Decembrie),organizate în piețele publice de pe raza sectorului 4: P-ța Constituției, Cimitirul Eroilor Rev^ Tineretului, Parcului CAROL I și Parcului Lumea Copiilor.21Primăria Sectorului 4, împreună cu Administrația Piețelor, Inspectoratul Școlar ai Municipiului București organizează în perioada Iunie - Octombrie, activități diverse cu ocazia sărbătorilor anuale „Târgul de Florii", „Ziua Copilului", „Ziua Recoltei", etc. Aceste evenimente publice se organizează în principalele parcuri, la instituțiile de învățământ și cultură de pe raza sectorului cultivând o diversitate de momente cu concursuri interactive, precum și diverse expoziții tehnice sau de produse agroalimentare.

în atenția structurilor de ordine și liniște publică sunt și manifestările culturale organizate pe tot cuprinsul anului pentru care se asigură efectivele necesare de polițiști locali, reprezentative fiind:

 • • concertele și festivalurile desfășurate în piețe publice (P-ța Constituției, Parcului Tineretului, Parcului CAROL I și Parcului Lumea Copiilor);

 • • spectacolele inclusiv cele sportive și concertele desfășurate la Sala Polivalentă (ex. preselecțiile EUROVISION);

 • • expozițiile organizate în muzeele și parcurile din aria sectorului 4, precum și toate spectacolele în aer liber.

Premergător acestor evenimente publice, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, în cooperare cu celelalte structuri din instituțiile publice însărcinate cu aplicarea legii, sprijină proiectarea și realizarea cadrului organizatoric și funcțional pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și realizării dispozitivelor acționale.

D. STAREA INFRACȚIONALĂ Șl CONTRAVENȚIONALĂ

Din punct de vedere operațional, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, acționează în 5 zone operative, stabilite, în principiu, pe coordonatele trasate în urma concluziilor rezultate din analizele efectuate asupra existenței, manifestărilor și evoluției fenomenelor contravențional/ infracțional, coordonate structural similare, ca organizare, cu a structurilor de ordine și siguranță publică din componența Poliției Române.

Potrivit datelor statistice înregistrate la nivelul structurilor Poliției Române, în zona sectorului 4 situația se prezintă astfel:

a. Date referitoare la evoluția fenomenului infracțional

Având în vedere evaluarea sistemică transmisă de structurile de poliție din sectorul 4 se pot concluzii în activitatea de referință în sensul că infracționalitatea sesizată a crescut în 2018 față de


t:anului 2017, cu 7,62% (426 de fapte) însă au crescut și prinderile în flagrant cu 245 de fapte ( 14,42%). De remarcat că infracțiunile constatate în flagrant reprezintă 22% din totalul infracționalității sesizate.

Astfel, din totalul infracțiunilor sesizate la nivelul Poliției Sector 4 în anul 2018 ( 8062), un număr de 6528 (80%) au fost fapte de natură judiciară. Se observă că toate secțiile de poliție de pe raza de competență a sectorului 4 au creșteri pe infracționalitatea judiciară sesizată, cu excepția Secției 15 care are o ușoară scădere.

Lovirile și alte violențe, cea mai importantă categorie de infracțiuni contra persoanei înregistrată, are ca principală cauză consumul de băuturi alcoolice atât în spațiul public cât și în conflictele intrafamiliale.

O altă cauză identificată o reprezintă consumul de substanțe stupefiante sau psihotrope (droguri) având în vedere cele 245 de constatări ale agenților de siguranță publică în cursul anului 2018.


H 2017

$2018


b) Date referitoare la faptele de natură infracțională și contravențională. Ponderea pe categorii de fapte. Zone cu potențial criminogen.

Analiza datelor statistice, relevă o scădere a numărului de infracțiuni stradale sesizate la Secțiile 14, 15 și 26, și o creștere ia nivelul Secției 16. Spre exemplificare comparativă, în analiza de ansamblu a Poliției Sectorului 4, înregistrează o scădere de fapte stradale sesizate, așa cum este prezentat în tabelul următor:Având la bază distribuția geografică a faptelor analizate la nivelul Poliției sector 4 precum și din datele exploatate de poliția locală în perioada supusă analizei, se conturează localizarea următoarelor zone cu potențial infracțional:

Str. Pridvorului- Cal. Văcărești;

Sos. Olteniței - Str. Padeșu - Str. Pictor Ștefan Dumitrescu;

Str. Izvorul Rece - Str. Reșița - Str. Luică - B-dul C-tin Brîncoveanu; Lacul Văcărești, arie protejată numită și „Delta Bucureștiului"; Zona Târgului Autovit și a Rin Grand Hotel.


Raportat la dinamica activității infracționale în intervalul săptămânal, se constată faptul că ziua din săptămână cea mai afectată este marți. Totodată, cea mai afectată lună din an este iunie. Analizând, din perspectivă temporală, datele implementate cu privire la infracțiunile sesizate în segmentul stradal înregistrate în anul 2018, la nivelul Sectorului 4 Poliție, a fost calculată o probabilitate de 21% ca faptele să fi fost comise în intervalul 12:00 - 15:00, precum și o probabilitate de 20% pentru intervalul 17:00-20:00. Cele mai afectate artere și intervalele orare cu dinamica operative cea mai consistentă sunt identice cu cele prognozate în baza analizelor efectuate, respectiv :


Cele mai afectate artere:

Str. Pridvorului- Cal. Văcărești.

Șos. Olteniței - Str. Padeșu - Str. Pictor Ștefan Dumitrescu.

Str. Izvorul Rece - Str. Reșița - Str. Luică - B-dul C-tin Brîncoveanu Lacul Văcărești, arie protejată numită și „Delta Bucureștiului".Intervalul orar cel mai afectat ® Orele 14,00 - interval critic


• Orele 10,00 —13,00


© Orele 14,00 — 20,00


Existența unui număr mare de infractori, concentrarea în anumite zone a acestora și a familiilor de etnie rromă, mulți dintre aceștia cunoscuți traficanți de droguri, proxeneți / gazde de hoți, care atrag și alte elemente infractoare, impune permanent întărirea dispozitivelor de ordine și supraveghere, pentru prevenirea și descoperirea cu operativitate a oricăror fapte de încălcare a legii.

Locurile publice frecventate de o mare afluență de persoane: Parcurile Tineretului și Orășelul Copiilor , Complexul Piața Sudului Șos. Olteniței - B-dul C-tin Brîncoveanu, Zona Târgului Autovit și a Rin Grand Hotel, Zona Palatului Parlamentului, Zona Pieței Unirii - Palatului Patriarhal, etc, necesită o supraveghere permanentă, atât pe parcursul anului și


în special în zilele de sfârșit de săptămână.

Principalele genuri de fapte comise și zonele unde se concentreză acestea- zonele de interes operativ și locurile cu potențial criminogen ridicat, tipologia infracțiunilor contra patrimoniului săvârșite mai ales în segmentul stradal (cu subgenurile acestuia: parcare, parc, piață/târg, apartament la bloc, magazine, etc. sunt exprimate sintetic în reprezentarea grafică alăturată, numeric și procentual.


ALTE INFRACȚIUNIsa FURT(64,78%)


K TALHARIE(1,67%)


a INSELAC1UNE(8,38%}


H Distrugere(17,10%)


ALTE INFRACTIUNI(7,08%)

tCLii


’iSiJ


Cel mai utilizat mod de operare este cel definit „Profitând de neatenția victimei", peste 860 de cazuri fiind specifice infracțiunilor de furt și totodată în concordanță cu cele mai sustrase tipuri de bunuri, respectiv „telefon mobil", „bani".

Alte moduri de operare:

• demontare, forțare ușă/încuietori, spargere geam, zgâriere, ușă neasigurată, smulgere, etc.

Bunuri vizate:

• telefoane mobile, bani, oglinzi, biciclete, portofel, geantă, unelte, scule, laptop, tablete, etc.

Infracțiunile de tâlhărie

în timpul sezonului cald apar faptele de «smulgere bijuterii sau telefoane mobile», proprietarii fiind, în general, elevi sau femei. Astfel, o atenție deosebită este acordată faptelor comise cu violență, prin smulgere, fapte care se mențin la un trend ridicat.

Majoritatea cazurilor de tâlhărie au fost comise prin smulgere, urmând folosirea forței fizice, urmate de faptele comise prin amenințare verbală, sau prin lovire cu obiect contondent. Bunuri vizate: telefoane mobile, bijuterii, geantă/poșetă.

De asemenea, la nivelul Sectorului 4 se înregistrează un număr foarte mare de agresiuni în stradă, în special în trafic, în unele cazuri fiind folosite inclusiv armele albe, cu gaze, bile sau aer comprimat.

Bunuri vizate: Se observă că cele mai vizate bunuri de către autori sunt „lânțișoarele" și „telefoanele mobile", fapt ce denotă predispoziția autorilor de tâlhării față de acest tip de bunuri, care pot fi sustrase cu foarte mare ușurință și valorificate rapid datorită existenței unei piețe de desfacere, mai mult sau mai puțin legală, pentru astfel de bunuri.

FURTURILE:

Furturile din locuință ~ Se constată că cel mai prolific mod de operare este cel definit „escaladare balcon/fereastră", cele mai vizate bunuri de către autorii acestor infracțiuni fiind banii și bijuteriile.

Cel mai mare procent din infracțiunile sesizate este reprezentat de furturile din auto și de componente auto, principalul mod de operare fiind efracția, ocazie cu care sunt sustrase în special, g.p.s.-uri, instalații video, precujn și alte obiecte din interiorul autoturismului, o scădere înregistrându-se atât la furturile de componente exterioare din interiorul autoturismelor.                                                                               /C


Furturile din auto: Cel mai prolific mod de operare este „forțare ușâ/încuietori".

Furturile de la auto: Cel mai prolific mod de operare este „prin demontare".

Bunurile furate de către autori sunt sunt în generale terminale g.p.s., instalații video, din interiorul autoturismului, oglinzile retrovizoare" reprezentând aproape 45% din totalul bunurilor.

Zone cele mai predispuse privind furturile de/din auto:

 • • Str. Pridvorului- Cal. Văcărești;

 • • Str.Turnu Măgurele, parcările mall-urilor, etc;

 • • Str. Izvorul Rece - Str. Reșița - Str. Luică - B-dul C-tin Brîncoveanu - străzile adiacente.

Se constată totuși o persistență a fenomenelor cu impact social pe teritoriul de competență, cum ar fi: vagabondajul, prostituția, consumul de substanțe interzise sau excesive de alcool, vulgaritatea și agresivitatea comportamentală a unor grupuri de minori și tineri, comerțul ilicit cu produse din tutun, iar infracțiunile de tâlhărie, furturile din și de auto, furturile din locuințe, se mențin la cote destul de ridicate.

Față de anul anterior, prin efortul concertat al tuturor structurilor cu atribuții în domeniu s-a diminuat simțitor riscul unor conflicte desfășurate cu violență între grupuri de persoane constituite pe diferite criterii, în cursul cărora există premisele folosirii diverselor arme: de foc, albe sau alte obiecte contondente, inclusiv sechestrările de persoane pentru atingerea scopurilor infracționale.

Specific Sectorului 4 Poliție este numărul mare de furturi din autovehicule și de componente ale acestora precum și furturile de auto.

Faptele cu violență se comit de regulă în zona marilor magazine, piețe, complexe comerciale, a parcurilor și în zona adiacentă a restaurantelor din cartierul Berceni.

Zone frecventate de consumatori de droguri:

e Cluburile și disco-show-urile;

» Cazinourile și sălile de jocuri.

Zone privind furturile din societăți comerciale:


• Grand Arena Mall, Sun Piaza, Vitantis Shopping Center, Târgul Vitan
în cea mai mare parte dintre cazurile analizate, faptele au fost comise prin metode îndelung exersate sau profitând de neatenția victimelor, ori prin alte moduri de operare. Bunuri vizate: bani, electronice, alimente, țigări.

Zone privind infracțiunile de furturi din buzunare/genți:

® Cal. Șerban Vodă - Bd. Tineretului - Str. Vișina - Str. Tohani - Str. C-tin Rădulescu Motru;

* Str. Pridvorului- Cal. Văcărești;

® Parcul Tineretului, Parcul Carol I.

Remarcăm faptul că, și în cursul anului 2018, au fost înregistrate înșelăciuni prin metoda „ACCIDENTUL", ca mod de operare, fapte care prin măsurile luate la nivelul interinstituțional cunosc un trend descendent, însă sunt în monitorizare întreaga tipologie de infracțiuni inclusiv cele „importate" din țările cu economie prosperă din UE.

Specific domeniilor de activitate ale Direcției Generale de Poliție Locală, analiza comparativă a datelor din domeniul contravențional se prezintă astfel:

Domeniul

Ordine publică


2017


o.p.


l.Sesizări primite prin Dispecerat = 6534 apeluri Sesizări rezolvate 100% 2.Sesizări scrise = 636

Sesizări rezolvate 100%

 • 3. Sancțiuni aplicate = 6900 Proceseverbale Valoare totală =1438240 lei

 • 4. Marfă confiscată =769 Procese verbale Valoare totală =58744 lei

5 .Țigări confiscate =156 Procese verbale Valoare totală =11620 lei

 • 6. Acțiuni cu celelalte structuri de OP = 470

 • 7. infracțiuni constatate = 9


________________2018__

 • 1. Numărul sesizărilor primite prin Dispecerat = 5264 apeluri

Sesizări rezolvate 100%

 • 2. Numărul sesizărilor scrise = 736

Sesizări rezolvate =100%

 • 3. Numărul sancțiunilor aplicate

= 3475 procese verbale

Valoare totală = 994.190 lei

 • 4. Numărul acțiunilor cu celelalte structuri de OP = 5220
Uw;

 • 7. Numărul sancțiunilor aplicate = 391 Procese verbale Valoare totală = 126.485 lei

 • 8. Acțiuni rapide cu celelalte structuri din aparatul de specialitate = 361

 • 9. Infracțiuni în flagrant constatate = 1

Evidența populației

 • 1. Au fost verificate 2234 de persoane

 • 2. Sancțiuni aplicate

= 1470 Procese verbale

Valoare totală =7650 lei

 • 3. Acțiuni pentru verificarea persoanelor ce locuiesc fără forme legale = 20

 • 1. Numărul comunicărilor = 426

Rezolvate 100%

 • 2. Numărul sancțiunilor aplicate

= 573

 • 3. Numărul proceselor verbale de constatare încheiate = 1162

 • 4.  Numărul proceselor verbale transmise pentru executare DGITL = 456

 • 5. Numărul persoanelor aduse = 220

 • 6. Numărul activităților de verificare la solicitarea altor instituții = 232

 • 7. Numărul persoanelor fără forme legale verificate = 6

Climat    de

siguranță în zona unităților de învățământ

 • 1. Numărul persoanelor verificate = 2234 de persoane

 • 2. Numărul camerelor de supraveghere video = 78/62 unități de învățământ

Circulația pe drumurile publice

 • 1. Sesizări primite prin Dispecerat = 340 apeluri Sesizări rezolvate 100%

Sesizări scrise = 470

Sesizări rezolvate 100%

 • 2. Sancțiuni aplicate = 7621 Procese verbale Valoare totală -1799113 lei

 • 3. înștiințări aplicate = 5721

4.lnfracțiuni constatat = 8 Valoare totală =11620 lei

 • 1. Numărul sesizări primite prin Dispecerat = 755 apeluri Sesizări rezolvate 100%

 • 2. Numărul sancțiunilor aplicate

= 8301 Procese verbale

Valoare totală = 2.079.350 lei

 • 3. Numărul înștiințărilor aplicate = 6582

 • 4. Numărul de infracțiuni constatate = 12      ___

 • 5. Numărul acțiunilor cu celelalte structuri
Disciplina în construcții


Comercial


5. Acțiuni cu celelalte structuri de OP = 470_________________________

 • 1. Sesizări primite = 1329

Rezolvate 100%

 • 2. Sancțiuniaplicate

= 224 Procese verbale

Valoare totală

=1160900 lei

 • 3. Note de constatare întocmite = 1436

 • 4. Somații aplicate = 617

 • 5. Chioșcuri ridicate 47

 • 6. Identificare/verificare panouri publicitare = 556

 • 7. Identificare/verificare șantiere noi = 266

 • 8. Spălătorii auto verificate = 38

 • 9. Service-uri verificate = 178

 • 10. 3 dosare penale pentru executarea unor lucrări de construcții

ilegale_______________________________________________________________________

 • 1. Sesizări primite = 209

Rezolvate 100%

 • 2. Sancțiuni aplicate

= 1318 Procese verbale

Valoare totală

=10061200 lei

 • 3. Agenți economici verificați = 2754

 • 4. Note de constatare întocmite = 2091


. Numărul sesizărilor primite

= 1053

Rezolvate 100%

 • 2. Numărul sancțiunilor aplicate = 125 Procese verbale Valoare totală =1.769.400 lei

 • 3. Numărul de note de constatare întocmite = 2261

 • 4. Numărul somațiilor aplicate = 313

 • 5. Chioșcuri ridicate 45

 • 6. Numărul panourilor ridicate de pe domeniul public = 116

 • 7. Identificare/verificare panouri publicitare = 310

 • 8. Identificare/verîficare șantiere noi = 62


Protecția mediului


 • 1. Sesizări primite = 1023

Rezolvate 100%

 • 2. Sancțiuni aplicate

= 296 Procese verbale

Valoare totală

=549 550 Iei

 • 3. Autovehicule abandonate depistate = 992 Autovehicule ridicate = 244


l.Sesizări primite = 272

Rezolvate 100%

 • 2. Numărul controalelor = 2866

 • 3. Sancțiuni aplicate = 1628 Procese verbale

 • 4. Valoare totală = 8.061.940 lei

 • 5. Numărul operatorilor economici cu activitatea comercială sistată = 63

 • 6. Numărul controalelor executate în târguri și piețe =

996__

Numărul sesizărilor primite = 160

Rezolvate 100%

 • 2. Numărul sancțiunilor aplicate = 778 Procese verbale

 • 3. Numărul autovehiculelor abandonate depistate = 450

 • 4. Identificare terenuri / clădiri insalubre = 120 • 5. Numărul controalelor efectuate la^^^Uîț«& proprietari = 1600

 • 6.  Numărul controalelor, al senerespectarea lucrărilor stradale/carosabilului, afișajului stradal colectarea și depozitarea deșeurilor - 2900

 • 7. Acțiuni de consiliere = 1600

 • 8. Acțiuni cu celelalte structuri = 5200

Tipologia contravențiilor se prezintă astfel:

 • > în domeniul ordinii publice : tulburarea liniștii publice, cerșetorie, comerț stradal neautorizat, etc.

 • > în domeniul Circulației pe drumurile publice : nerespectarea prevederilor legale privind oprirea, staționarea, parcarea, accesul pe sens interzis, blocarea locurilor de parcare legal atribuite;

 • > în domeniul Disciplinei în construcții: edificarea unor imobile fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizațiilor de construire, afișajul ( panotajul) neutorizat, de servicii, comercial sau electoral;

 • > în domeniul Comercial: comercializarea bunurilor fără documente de proveniență, cu nerespectarea regulilor de comercializare potrivit destinației bunurilor, cu nerespectarea prevederilor legale legale referitoare la condițiile și locurile de efectuare a activităților comerciale;

 • > în domeniul Protecției mediului: nerespectarea lucrărilor stradale/carosabilului, afișajului stradal, colectarea și

depozitarea deșeurilor;

în domeniul Auto abandonate: abandonarea vehiculelor pe domeniul public;

Toate aspectele analizate din punct de vedere al Poliției Locale, relevă specificități și particularități care nu se regăsesc în domeniile generale acoperite de Poliția sectorului 4 sau de alte structuri de ordine și siguranță publică (Jandarmerie, pompieri, etc) și care impun măsuri corespunzătoare.

Astfel, toate domeniile de activitate specifice doar Direcției Generale de Poliție Locală, (Disciplina în construcții, Comercial, Protecția mediului, Auto abandonate) rezoneză și au potențial contravențional în domeniul ordinii publice, impunând proiecția măsurilor și a utilizării efectivelor în concordanță cu principiile de planificare, organizare și executare a acțiunilor de ordine publică.

c) Stările conflictuale:

Din datele puse la dispoziție prin raportul de evaluare a activității Poliției Sectorului 4, pentru anul 2018, lajajvelul sectorului, în general cauzele generatoare ale conflictelor au fost economice, financiare ori judiciare, cu imp^^^b unor grupuri de persoane eterogene cât și familii. în cursul anului 2018 au fost înregistrate stă{jr*confjk


preponderente fiind cele privind dreptul de proprietate și retrocedarea unor imobile, folosirea spațiilor comune în imobile, folosirea căilor de acces în curți, funcționarea asociațiilor de proprietari sau tulburarea ordinii și liniștii publice.

Zonele cele mai afectate de stări conflictuale intrafamiliale sunt situate în zonele Turnu Măgurele, Șos. Berceni, sos. Olteniței, Giurgiului - Șura Mare, Luică, Reșița, Tineretului, Unirii unde, pe fondul condițiilor socio-economice, apar diverse altercații între membrii de familie, necesitând prezența în permanență a cel puțin 2 elemente de dispozitiv/ echipaj îmbarcat pe un mijloc de mobilitate în zonă. Alte caracteristici sunt acelea că majoritatea stărilor conflictuale au avut un caracter spontan și au fost aplanate la nivelul Sectorului 4 Poliție. Trebuie precizat faptul că ....

d. Date care să conducă la o radiografie a fenomenului contravențional $i infracțional:

în cursul anului 2018, analizele efectuate, atât cu privire la existența și persistența fenomenului contravențional/ infracțional cât și a rezultatelor misiunilor executate, relevă următoarele aspecte :

 • >  Tipologia infracțiunilor/ contravențiilor rămâne în general cantonată în aceleași forme de manifestare : furturi, tâlhării, loviri și alte violențe, nerespectarea dreptului de proprietate( infracțiuni) respectiv comerț neautorizat, nerespectarea prevederilor legale la desfășurarea activităților comerciale, la regimul circulației rutiere, tulburarea ordinii și liniștii publice, edificare imobile cu nerespectarea prevederilor legale.

 • >  Modurile de operare, specifice unui gen de infracțiuni, sunt în general similare/ identice, neexistând modificări majore de la un an la altul ( 2017-2018).

  >

  >

  publice, etc);

  >


Amploarea și dinamica fenomenelor contravențional/ infracțional nu manifestă fluctuații spectaculoase;

Se păstrează caracterul spontan al unor manifestări antisociale (conflicte, tulburarea ordinii și liniștii

Principalele cauze ale conflictelor stradale înregistrate sunt carențele majore de educație, lipsurile familiale / lipsa unui loc de muncă și nu în ultimul rând dorința unor persoane de a se impune și a avea o anumită influență într-o zonă sau alta pentru obținerea de foloase material injuste;

> Multe conflicte spontane sunt generate de ocuparea abuzivă a unor locuri de parcare în fimita reședințelor, fapte ce impun aplicarea prevederilor H.C.L S 4 nr. 24 din 18.02.2019 privind stabilirea unor contravenții pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare, staționarea sau oprirea neregul^njeat^cg, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza Sectorului 4;


32


 • >  Se afirmă tot mai pregnant consumul de droguri sau alte substanțe psihotrope, ca factor generator a! conflictelor stradale.

 • >  Insuficiența cadrului legislativ, pe de o parte generează imposibilități concrete de aplicare a legii (OUG 195/ 2001) iar pe de altă parte a generat completarea cu acte normative de nivel local.

Pentru asigurarea cadrului de siguranță și ordine publică la întreaga tipologie a manifestărilor sus-menționate organizate și desfășurate în zona de competență, cooperarea între structurile participante se realizează pe baza unui schimb de informații! preliminare utile, prin acțiuni comune cu Sector 4 Poliție, D.G.J.M.B. și B.P.R., îndeosebi pentru descurajarea fenomenului de comerț ambulant și alte bunuri, (facturi fiscale falsificate, țigări de contrabandă, telefoane mobile, ș.a), în special în zonele Fântâna Florilor-str. Emil Racoviță - Str. Turnu Măgurele-Apărătorii Patriei - Sos. Berceni nr. 118 - Centură - Drumul Dealul Pădurii - Drumul Binelui - str. Alexandru Perșu - str. Turnu Măgurele - B-dul Constantin Brâncoveanu - str. Nițu Vasile.

Având la bază distribuția geografică a faptelor analizate, măsurile active și reactive ale forțelor aflate la dispoziția Direcției de Ordine Publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală sector 4, sunt orientate pentru prevenirea, contracarea și limitarea manifestărilor contravenționale/ infracționale, cu preponderență în următoarele zone:

Perimetrul cuprins între:

 • • Cal. Șerban Vodă - Bd. Tineretului - Str. Vișina - Str. Tohani - Str. C-tin Rădulescu Motru;

 • • Str. Pridvorului- Cal. Văcărești;

 • • Parcul Tineretului, Parcul Carol I;

 • • Piața Eroii Revoluției;

© Șos. Olteniței - Str. Padeșu - Str. Pictor Ștefan Dumitrescu;

© Str. Izvorul Rece - Str. Reșița - Str. Luică - B-dul C-tin Brîncoveanu.

 • • Piața Sudului;

® B-dul Alexandru Obregia, zona stațiilor STB Străduinței și Dragoș Mladinovici;


® Zona cuprinsă între triunghiul format din străzile: șos. Berceni - șos. Olteniței - str.

© Lacul Văcărești, arie protejată numită și „Delta Bucureștiului";
’sîistj


 • • Parcările hipermarket-urilor Metro, Selgros, Carrefour;

 • • Zona Târgului Autovit și a Rin Grand Hotel;

Concluzionând, pe baza datelor statistice deținute precum și de cele puse la dispoziție de Poliția Româna - sector 4, se constată un echilibru între ușoara creștere a faptelor antisociale pe anumite segmente și numărul sporit de constatări, ca și reacții ale sistemului de ordine publică. De asemenea, coordonarea activităților și misiunilor care se realizează în mod integrat, permite diversificarea și adaptarea modalităților de lucru la nivelul elementelor de dispozitiv din cadrul structurilor responsabile cu aplicarea legii, aspecte de bază care demonstrează eficacitatea fluxului informațional și susțin actul decizional.

CAPITOLUL II

 • A. DISPOZITIVELE DE ORDINE Șl SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE Șl ZONELE DE RESPONSABILITATE

a. delimitarea zonelor de ordine $i siguranță publică (zonelor de patrulare) $1 a locurilor / perimetrelor unde acționează efectivele Poliției Locale.

Pentru menținerea stării de legalitate, a ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, efectivele Direcției Generale de Poliție Locală (Direcția de Ordine Publică) acționează pe teritoriul Sectorului 4, într-o concepție bazată pe analizele fenomenelor antisociale și potrivit unei proiecții structurale suple, menită să asigure atât îndeplinirea misiunilor specifice cât și realizarea corespondenței cu obiectivele autorității administrației publice locale, în următoarele 5 zone acționale:

-> ZONA 1 - Perimetrul cuprins între: P-ța Națiunile Unite nr. 3-5 - Splaiul Unirii nr.164 - Pod Văcărești - B-dul Tineretului - Calea Șerban Vodă - nr.280 - Str. Cuțitul de Argint - B-dul George Coșbuc nr. 18-20 - B-dul Libertății nr. 12;

ZONA 2 - Perimetrul cuprins între - Pod Văcărești - Calea Văcărești - P-ța Sudului - str. Nițu Vasile - Drumul Găzarului - Șos. Giurgiului nr.123 - Calea Șerban Vodă nr. 280;                                        ____


ZONA 3 - Perimetrul cuprins între: Splaiul Unirii nr.164 - Șos. Vitan Bârzești - Str. Ion Iriceanu Turnu Măgurele - Str. Emil Racoviță - str. Nițu Vasile - P-ța Sudului - Calea Văcărești;


-> ZONA 4 - Perimetrul cuprins între: Fântâna Florilor - str. Emil Racoviță - Str. Turnu Măgurele - Apărătorii Patriei -Sos. Berceni nr. 118 - Centură - Drumul Dealul Pădurii - Drumul Binelui - str. Alexandru Perșu - str. Turnu Măgurele - B-dul Constantin Brâncoveanu - str. Nițu Vasile;

-> ZONA 5 - Perimetrul cuprins între: Str. Nițu Vasile - str. Izvorul Rece - Drumul Găzarului nr. 276 - Gara Progresul - Drumul Dealul Pădurii - Drumul Binelui - str. Alexandru Perșu - str. Turnu Măgurele - B-dul Constantin Brâncoveanu - Str. Nițu Vasile.

Efectivele Direcției Generale de Poliție Locală angrenate în activitățile de menținere a ordinii publice, repartizate în cele 5 zone de siguranță publică susmenționate, desfășoară activități de patrulare pedestră și auto, pe itinerare stabilite în funcție de evoluția situației operative și asigură intervenția la evenimentele semnalate.

Direcția Generală de Poliție Locală acționează pe cele 5 zone de acționale cu 10 - 12 patrule auto zilnic, pe 2 schimburi. La stabilirea itinerariilor de patrulare se au în vedere posibilitățile oferite de rețeaua stradală, locurile și obiectivele de interes operativ, structura populației, concluziile desprinse din analiza situației operative și alte date de interes. Pe itinerarele din incinta parcurilor sunt organizate și planificate trasee de patrulare potrivit Planurilor aprobate Fiecare itinerar de patrulare dispune de locații de staționare bine delimitate (cca. 10 - 15 min.) cu accent vizibil mai ales în zonele cu potențial antisocial în monitorizare, asigurând astfel caracterul preventiv dar și o capacitate de reacție sporită.

Misiunile de patrulare sunt organizate și se execută cu elemente de dispozitiv astfel:

 • patrule pedestre care acționează în zonele cu situație operativă complexă, unde se concentrează un număr mare de persoane, unități comerciale, instituții publice etc., ori unde accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea prevenției și intervenției;

♦♦♦ patrule auto care desfășoară misiuni specifice pe raza sectorului, asigurând necesarul de operativă și acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrează infracțiuni stradale;


 • echipaje de intervenție, constituite din efective ale Serviciului de Intervenții Rapide.

rezerve de efective pentru întărirea dispozitivelor în zonele cu infracționalitate/ contravenționalitate ridicată, intervenția la evenimente și activitatea de patrulare prin suplimentarea componenței patrulelor sau a numărului de

echipaje auto.

Constituirea dispozitivelor de siguranță publică și derularea activităților specifice pentru menținerea ordinii publice se realizează în funcție de informațiile deținute, condițiile inițiale, dinamica situației operative și efectivele la dispoziție.

în situațiile în care se impune întărirea/intervenția operativă a dispozitivelor de ordine publică, aceasta se realizează prin utilizarea efectivelor Serviciului Intervenții Rapide care acționează, pe 2 schimburi, pe zone și itinerarii cu risc criminogen ridicat.

în raport de evoluția situației operative și de efectivele avute la dispoziție, șeful Direcției de Ordine Publică, cu aprobarea Directorului General poate dispune măsuri pentru dezvoltarea sau limitarea sistemului de patrulare, a itinerariilor de patrulare, a locurilor și orelor de staționare în anumite puncte de interes operativ.

Pentru o eficiență sporită a sistemului operativ, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4 are prevăzut în organigramă Serviciul Dispecerat și Monitorizare Obiective, structură de suport operațional care asigură interfața activităților prin instrumentele și mecanismele de monitorizare a misiunilor puse la dispoziție 24/24 h.

La nivelul serviciului pentru a rezolva cu celeritate sesizările cetățenilor sectorului 4, este înființat Biroul CALL CENTER. Nota cu principalele evenimente sesizate sunt comunicate zilnic Poliției Române. Toate evenimentele petrecute în timpul de 24 h la nivelul Sectorului sunt înregistrate în baza de date și comunicate prin utilizarea aplicației „VERIPOL".

 • b. amplasarea dispozitivelor pentru monitorizarea și fluidizarea traficului rutier

Din punct de vedere al circulației rutiere, activitatea de referință se execute în conformitate cu prevederile legale în vigoare, competențele în domeniu ale poliției locale și este realizată cu echipaje de polițiști locali, atât prin prin patrulare pe străzile din sector cât și prin asigurarea dirijării traficului pentru înlesnirea fluidizării, îndeosebi în zonele cu aglomerări de trafic din principalele intersecții, inclusiv în zona târgurilor de profil organizate la finalul săptămânii. Plaja acționalaj prin legislația de nivel general a fost lărgită prin acte ale Consiliului Local (ex: H.C.L. nr. 24/2019), optimizarea misiunilor și activităților insuficient reglementate.
2J


Participarea la efortul de fluidizare a traficului rutier se realizează în conformitate cu planurile de cooperare întocmite cu Direcția Generală de Poliție a mun. București - Brigada Rutieră și cu structurile de poliție locală din localitățile limitrofe sectorului.

Pentru situații deosebite sau la sesizări ale cetățenilor și ale Brigăzii Poliției Rutiere sunt alocate resurse suplimentare de elemente de dispozitiv din efectivele Direcției de Ordine Publică.

 • c. dispunerea efectivelor aflate în paza obiectivelor

Misiunile de referință privind paza și protecția obiectivelor sunt proiectate, planificate și organizate, având Ia bază elementele conceptuale generale și particulare prevăzute de legislația în vigoare, îndeplinirea acestora fiind asigurate cu efectivele din cadrul Direcției de Ordine Publică și ale Direcției Deservire și Suport General.

La stabilirea obiectivelor asigurate cu pază, posturilor sau patrulelor (precum și a itinerariilor de patrulare) se au în vedere solicitările beneficiarilor, analizele de risc armonizate cu posibilitățile oferite de geografia locului / terenului, din zona obiectivului, precum și a concluziile desprinse în urma jurnalizării acțiunilor de pază necesare adaptării situațiilor pe principiul „lecțiilor învățate".

Pe itinerarele din incinta parcurilor sunt organizate și planificate posturi și trasee de patrulare potrivit Planurilor specifice aprobate în acest sens.

Direcția Generală de Poliție Locală, prin direcțiile subordonate, (Direcția de Ordine Publică și Direcția Deservire și Suport General), potrivit atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului, asigură serviciul de pază cu personal contractual la următoarele obiective:

> Sediul Primăriei Sectorului 4, Grand Arena Mall - 3 posturi de pază fixe (2 posturi program : 09-17.30 și 1 post fix

program 12/24 h -12/48 h);

 • >  Direcția Generală de Evidență a Persoanelor sector 4, str. Gramont nr. 26 -1 post fix, program 08-16.00, precum și cu adaptarea acestuia în zilele de sâmbătă și duminică potrivit activităților de stare civilă planificate la nivelul instituției;

 • > Centrul de Instituțîonaliare și Asistență Socială, str. Ion Enache IA -1 post pază fix, program 08-16.00;

 • >  Centrul Militar Zonal sector 4 București, str. 11 Iunie nr. 2 -1 post pază fix, program 12/24 h -12/48hț;


 • >  Parcul Lumea Copiilor și Parcul Orășelul Copiilor, 4 posturi de pază, program 12/24 h -12/48 h.

în funcție de solicitările / dispozițiile ierarhice, sarcinile de pază pot fi extinse cu caracter permanent sau temporar șî asupra altor obiective. Totalul elementelor de dispozitiv din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală sector 4, sunt prevăzute în Anexa nr. 2, lît. „B", iar personalul cu funcții de conducere este prevăzut în Anexa nr.3.

B. MISIUNILE SPECIFICE DIN COMPETENȚĂ

Pentru menținerea stării de legalitate, a ordinii și siguranței publice, apărarea proprietății, vieții și integrității persoanei, prevenirea și combaterea faptelor antisociale în locuri publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare , misiunile Direcției Generale de Poliție Locală sunt orientate pentru îndeplinirea următoarelor misiuni:

 • - asigurarea ordinii și liniștii publice și combaterea comerțului stradal neautorizat în cele 5 zone stabilite în competență prezentate la punctul „A";

-asigurarea protecției și însoțirea reprezentanților Primăriei Sector 4 (A.D.P., D.G.A.S.P.C., Direcția Juridică, etc.), pentru efectuarea cercetărilor, inspecțiilor, controlelor precum și anchetelor sociale specifice domeniului de competență sau pentru punerea în aplicare a unor Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 sau ale H.C.G.M.B.;

-asigurarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare referitoare la protecția mediului, disciplina în construcții și afișajul stradal;

-desfășurarea activităților specifice pe linie de evidența persoanelor în limitele conferite de prevederile Legii nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - intervenția operativă Ia evenimentele sesizate pe raza de competență pe principiul „cel mai aproape echipaj/polițist local de eveniment, intervine";

-participarea la misiuni / măsuri de ordine publică, împreună cu alte forțe, cu ocazia unor adunări spontane sau a celor cu caracter politic, social-cultural, sportiv, etc din zona de competență;

-asigurarea măsurilor de reținere a autorilor și corpurilor delicte în cazul constatării de infracțiuni flagrante, identificarea martorilor, conservarea locului faptei până la sosirea organelor de poliție, întocmirea actelor administrative de constatare și predare a făptuitorilor / mijloacelor de probă / mijloacelor materiale de probă;

 • - participarea împreună cu alte forțe la acțiuni de salvare a vieților și bunurilor victime efectelor în cazul unor dezastre naturale (cutremure, explozii, incendii de amploare, epizootii,


-participarea la prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind protecția mediului, precum și alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4;

 • - identificarea și eliminarea situațiilor de încălcare a prevederilor legale prin fapte ce conduc la perturbarea traficului rutier și pietonal;

 • - constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare, staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza Sectorului 4;

 • - indisponibilizarea prin blocarea roților a autovehiculelor oprite /staționate neregulamentar, pe partea carosabilă / căile de comunicație pietonală din zona teritorială a Sectorului 4, și aplicarea măsurilor legale față de contravenienți și restabilirea stării de legalitate;

-sesizarea structurilor abilitate despre situațiile ce pot afecta siguranța cetățeanului (căderi de ziduri, țurțuri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător etc.);

-îndeplinirea responsabilităților în domeniul circulației rutiere, stabilite de către art. 7 și 43 din Legea 155/2010, art. 17 din H.G. 1332/2010, coroborate cu prevederile similare din O.U.G. 195/2002 și H.G. 1391/2006 de aplicare a O.U.G. 195/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • - monitorizarea climatului de ordine și liniște publică din proximitatea instituțiilor de învățământ îndeosebi pe timpul afluirii / defluirîi elevilor de la cursuri luând măsuri de prevenire a faptelor antisociale ale căror victime pot fi elevii;

-stabilirea contactelor permanente cu administratorii asociațiilor de locatari sau proprietari, factorii responsabili din cadrul unităților de învățământ, societăților comerciale, organizațiilor non-guvernamentale, administrației publice locale sau a altor instituții, pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea și liniștea publică, siguranța cetățenilor și stabilirea măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale;

 • - asigurarea prezenței nemijlocite a efectivelor în locuri cu potențial criminogen ridicat, pentru previi descurajarea persoanelor de a comite fapte de natură infracțională sau contravențională;


 • - intervenția și soluționarea sesizărilor legale ale cetățenilor care sesizează directă sau prin intermediul^ijloa comunicații ;

 • - monitorizarea și combaterea comerțului stradal neautorizat și asigurarea ordinii publice, în următoarele zone: Piața Sudului, Șos. Vitan Bârzești (zona Târgului Autovit), Piața Progresul, Aleea Castanilor, Drumul Crețeștilor;

 • - monitorizarea și supravegherea obiectivelor sociale, a traficului rutier și a zonelor identificate cu potențial criminogen ridicat, de pe raza Sectorului 4;

 • - rezolvarea sesizărilor cetățenilor referitoare la litigiile care apar între posesorii de autoturisme, privind dreptul de folosință a parcărilor de reședință;

 • - asigurarea protecției reprezentanților autorităților statului, la solicitarea acestora, pentru activități de control sau punerea în aplicare a unor hotărâri executorii, potrivit legii.

 • - aplanarea stărilor conflictuale și determinarea părților să le rezolve pe cale legală sau amiabilă;

 • - controlarea modului de respectare a măsurilor dispuse pentru igienizarea anumitor zone;

 • - monitorizarea zonelor din imediata apropiere a restaurantelor, barurilor, discotecilor, cluburilor, cazinourilor, sălilor de jocuri de noroc, etc. pentru prevenirea cazurilor de tulburare a ordinii și liniștii publice publice;

 • - identificarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public și sesizarea structurilor abilitate în vederea clarificării situației acestora;

 • - constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate pentru persoanele cu handicap;

 • - urmărirea respectării prevederilor legale de către deținătorii câinilor de companie din categoria celor periculoși sau agresivi, precum și a luarea măsurilor legale în situația identificării câinilor fără stăpân;

 • - identificarea minorilor lipsiți de supraveghere sau a persoanelor fără adăpost și aplicarea măsurilor legale;

 • - identificarea persoanelor implicate în accidentele de circulație, potrivit competențelor, a martorilor asistenți și asigurarea protejării urmelor de la locul faptei, până la sosirea lucrătorilor de poliție rutieră;

  -acordarea sprijinului operativ pentru limitarea și stingerea incendiilor, evacuarea persoanelor și bunurilq


afectate;

- executarea și altor activități legale dispuse de Directorul General.C. ACTIVITĂȚI Șl MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN CU CELELALTE STRUCTURI DE ORDINE PUBLICĂ

Cooperarea la nivelul structurilor de ordine și siguranță publică investite cu aplicarea legii în Sectorul 4 se realizează în scopul conjugării eforturilor în timp și în spațiu pentru acoperirea întregii tipologii de acțiuni a forțelor participante organizate, în funcție de particularitățile punctuale descrise fiecărei situație. Detalierea acestora se realizează prin Planurile de acțiune comune.

Asigurarea predictîbilă a cadrului de ordine și siguranță publică în zona de competență șî implicit realizarea acțiunilor comune de către structurile împuternicite / responsabile cu aplicarea legii impune adoptarea cu celeritate a măsurilor optime / eficiente în situațiile producerii următoarelor riscuri și vulnerabilități:

 • > concentrarea în spații înguste a unui public numeros atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte;

 • > exacerbarea violenței, în special a celei stradale, fapt ce poate determina apariția unor fapte din categoria marii infracționalități, prin folosirea sau încercarea de folosire în spațiul public a unor arme letale sau nonletale;

 • > declanșarea unor proteste spontane în zona instituțiilor publice, piețelor și parcurilor de sector;

 • > crearea de busculade sau atacuri de panică, ca urmare a aglomerărilor mari de persoane;

 • > deturnarea manifestărilor de la scopul inițial declarat, prin activități cu caracter antipolitic, etc.;

 • > migrația către zonele de desfășurare a manifestărilor publice a unui număr mare de cerșetori, hoți de buzunare ori a altor elemente infractoare;

 • > probabilitatea apariției unor stări de nemulțumire în rândul cetățenilor care ocupă spațiul public sau care stau la cozi un timp îndelungat de staționare, gestionarea calificată a situațiilor de dirijare a persoanelor care sunt în așteptare formând rânduri uriașe, mai ales de etnie rromă, frustrarea mulțimii ce se răsfrînge în mod implicit asupra forțelor de ordine și liniște publică sau a oficilităților / politicienilor;

 • > apariția unor stări de nemulțumire în rândul proprietarilor ce locuiesc pe traseul de deplasare al publicului / pelerinilor urmare disconfortului creat prin prezența numeroasă, blocarea accesului în locuințele proprii și tulburarea liniștii, mai ales pe timp de noapte;

 • > apariția nemulțumirilor ale persoanelor nevoite a ocoli zona delimitată pentru rînd, în condițiile în ca^'^a1weaza> în mod curent acest perimetru pentru deplasări către/dinspre serviciu, etc.;

  ti f

 • > posibilitatea declanșării unor proteste spontane, ori apariția unor lideri ori grupuri sindicale, care, pe fondul nemulțumirilor, să încerce să atragă atenția unor demnitari / oficialități;

 • > caracterul de uzură al misiunii, acumularea oboselii, condițiile de vreme, toate acestea cumulate și asociate cu o stare permanentă de nerăbdare și nemulțumire în rândul cetățenilor/ pelerinilor /suporterilor, ce pot crea stări emoționale ce pot afecta executarea misiunii și care se pot repercuta și asupra elementelor dispozitivelor de ordine publică dar,în același timp, pot determina și o percepție neconformă cu realitatea a populației, asupra rolului forțelor de ordine;

 • > capacitarea rezervelor de intervenție prin dimensionarea corespunzătoare și dispunerea astfel încât să poată interveni operativ pentru soluționarea eventualelor situații de risc la adresa ordinii publice sau altor cazuri neprevăzute;

 • > posibilitatea / probabilitatea săvârșirii de fapte antisociale (furturi din buzunare, prezența vânzătorilor ambulanți neautorizați, etc.), care pot fi intens mediatizate;

ACTIVITĂȚILE COMUNE PE DIMENSIUNEA CONCEPTUALA A ORDINII Șl LINIȘTII PUBLICE, VIZEAZĂ:

 • > participarea la reglementarea internă a modului de organizare și planificare a misiunilor de ordine și liniște publică, stabilite prin acte normative în materie;

 • > participarea la realizarea interoperabilității și capacității de reacție imediată 24/24 h, în situații de urgență sau criză care presupune cooperarea la nivelul operativ / informativ, imediat producerii unui eveniment de natură a afecta liniștea publică, raportarea în dinamică pe fluxul operativ stabilit pentru fundamentarea cu celeritate a deciziei în vederea intervenției și sprijinului cu forțe / mijloacele de mobilitate și specialiști pentru consolidarea măsurilor legale;

 • > întocmirea Planului de pază obiective și a Planului de ordine și liniște publică la nivelul structurilor proprii a poliției locale;

 • > întocmirea Planurilor comune de acțiune specifice activităților punctuale cu participarea celorlalte structuri însărcinate cu aplicarea legii în scopul adaptării permanente a misiunilor la situația operativă existentă;

 • > realizarea unui sistem de culegere a datelor și informațiilor de interes operativ pentru facilitarea dimensionăriii forțelor, dispozițivelor și rezervelor de intervenție;


 • > evaluarea permanentă a situației operative și aplicarea măsurilor în corelare cu riscuri Identificate; *


Ui'
 • > stabilirea cu atenție a rezervelor de acțiune pentru cazul în care ar avea loc, simultan, alte eventuale acțiuni publice în zona de competență;

 • > asigurarea unei mobilități adecvate a efectivelor inclusiv cele de intervenție, astfel încât reacția acestora să fie rapidă, în funcție de specificul fiecărei situații;

 • > asigurarea unei legături permanente cu organizatorii manifestațiilor/mitingurilor, procesiunilor, etc., precum și cu reprezentanții celorlalte instituții / autorității administrației publice locale (primari și consilieri locali, după caz) pentru acțiune comună în cazul degenerării manifestărilor;

 • > asigurarea cadrului organizatoric necesar pentru supravegherea permanentă a participanților la manifestațiile publice în vederea depistării eventualelor intenții ale acestora de creare a unor stări conflictuale, pentru aplicarea soluțiilor optime de descurajare a acestora;

 • > menținerea capacităților funcționale prin stabilirea de priorități și competențe individuale, atât la nivelul conducerilor cât și al elementelor de dispozitiv.

Cooperarea între Poliția Sector 4 București și Direcția Generală de Poliție Locală, pentru garantarea cadrului de ordine și siguranță publică la tipologia manifestărilor organizate și desfășurate în zona de competență.

în cadrul cooperării. Direcția Generală de Poliție Locală asigură îndeplinirea următoarelor atribuții:

 • > reținerea, identificarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracțiuni sau alte fapte antisociale;

 • > organizarea și desfășurarea de acțiuni pe linia depistării și sancționării persoanelor care percep ilegal taxe de parcare și a altor categorii de persoane, care prin faptele lor degradează climatul de ordine și siguranță publică, a cerșetorilor, a persoanelor care consumă substanțe volatile (aurolac), a spălătorilor de parbrize, etc,;

 • > organizarea dispozitivelor de ordine publică și a itinerariilor de patrulare cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor de protest, manifestărilor cultural - artistice și sportive desfășurate Ia nivel local;

 • > prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind comerțul stradal și menținerea curățeniei pe teritoriul de competență;


 • > accesarea sistemului informațional de Evidență a Persoanei în vederea obținerii (verificării) cetățenilor care au săvârșit fapte cu caracter antisocial;

43

 • > desfășurarea de activități specifice pentru depistarea minorilor lipsiți de supraveghere, a celor fugiți din centrele de plasament, a elevilor aflați în abandon școlar și informarea instituțiilor abilitate pentru luarea măsurilor legale;

 • > executarea de acțiuni pe linia prevenirii și combaterii furturilor, precum și interzicerea accesului și circulației pe drumurile publice, a atelajelor hipo, în conformitate cu H.G.R. nr. 85/2000;

 • > participarea, împreună cu reprezentanții serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4, în vederea aplicării prevederilor Legii 421/2002, privind vehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului;

 • > identificarea a zonelor frecventate de „oameni ai străzii" și a persoanelor fără mijloace proprii de subzistență, precum și conducerea acestora la adăposturile din sector în situațiile critice sau de urgență civile;

 • > asigurarea ordinii și liniștii publice la locașurile de cult de pe raza sectorului pe timpul desfășurării ceremoniilor religioase;

 • > participarea la realizarea măsurilor stabilite prin planurile comune și atribuțiile legale pentru executarea controlului pirotehnic la principalele obiective despre care există indicii, informații sau apeluri, precum și soluționarea situațiilor de amenințare cu bombă.

 • > prevenirea furturilor din autovehiculele parcate în zonele de recreere din sector, a piețelor, târgurilor sau a locurilor de desfășurare a manifestărilor publice;

 • > participarea, în condițiile legii, la acțiuni de urmărire și prindere a evadaților, dezertorilor, a persoanelor dispărute sau urmărite;

 • > organizarea unor măsuri suplimentare de ordine și liniște publică prin patrulare în parcuri, pe străzile, imobilele, de pe raza de responsabilitate în perioada afluirii și defluirii masive a publicului sau, după caz, a pelerinilor.

 • > cooperarea, ori de câte ori situația o impune, cu Secțiile 14, 15, 16 și 26 Poliție pentru realizarea misiunilor în zonele critice despre care sunt indicii de comiterea faptelor antisociale și apreciate ca riscuri suplimentare (cimitirele, parcurile, locurile de agrement, precum și cele de pe segmentele stradale unde instituția Poliției Locale participă, la solicitarea celorlalte structuri cu atribuții în gestionarea ordinii și siguranței publice, cu efective pentru^aggj^^ea dispozitivelor mixte;
 • > intensificarea măsurilor specifice de menținere a ordinii și liniștii publice în zona de competență prin corelarea permanentă a modalităților de acțiune a structurilor proprii în raport cu evoluțiile amenințărilor la adresa ordinii și liniștii publice.

Cooperarea între Brigada Rutieră și Direcția Generală de Poliție Locală.

în cadrul cooperării, Direcția Generală de Poliție Locală are următoarele atribuții:

 • > asigură respectarea prevederilor legale referitoare la domeniul circulației rutiere, în zona de responsabilitate și potrivit limitelor competenței;

 • > participă, împreună cu Brigada Rutieră, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural -artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • > desfășoară activități de identificare a riscurilor și vulnerabilităților ce pot apărea la regimul circulației rutiere în zona de competență;

 • > participă la realizarea dispozitivelor mixte pentru fluidizarea traficului rutier și/sau blocarea anumitor zone, în cazul producerii unor inundații, incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, în vederea facilitării intervenției pentru salvarea și evacuarea persoanelor bunurilor, precum și pentru limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • > participă, împreună cu Brigada Rutieră, la misiunile de fluidizare a traficului rutier în intersecțiile aglomerate din Sectorul 4, pe baza Graficului aprobat de conducătorii celor două instituții;

 • > asigură fluidizarea traficului rutier pe arterele de circulație unde se execută lucrări de reabilitare de către firmele de construcții angajate de Primăria Sectorului 4;

 • > organizează și desfășoară acțiuni pe linia depistării și sancționării spălătorilor de parbrize, a persoanelor care percep ilegal taxe de parcare și a altor categorii de persoane care, prin faptele lor, afectează climatul de ordine^g^^ publică;


 • > participă la acțiuni mixte, inclusiv cu administratorul drumului, pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • > verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează neregulile constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă de asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • > asigură măsurile necesare referitoare la paza locului în cazul accidentelor soldate cu victime, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară, conservarea urmelor, identificarea, după caz, a martorilor/făptuitorilor;

 • > constată, în cadrul acțiunilor comune, contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis;

 • > constată, în cadrul acțiunilor commune, contravenții și aplică sancțiuni referitoare la încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, a conducătorilor vehiculelor grele;

 • > constată, în cadrul acțiunilor comune, contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • > solicită de la Brigada Rutieră datele de identificare ale conducătorilor de autovehicule care au săvârșit fapte cu caracter contravențional sau infracțional;

 • > sprijină structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • > asigură suportul pentru utilizarea comună a frecvenței radio de cooperare între structurile care concură la realizarea măsurilor de ordine publică și gestionarea situațiilor de urgență, precum și semnalarea contravențiilor și contravenienților pentru aplicarea măsurii complementare.

Cooperarea între Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București și Direcția Generală de Politie Locală. în cadrul cooperării, Direcția Generală de Poliție Locală are următoarele atribuții:

•/ organizează activități de patrulare pedestră și auto cu echipaje proprii, pe anumite itinerarii, stabilite în funcție de situația operativă întocmindu-se, în acest sens, Planuri comune de acțiune;

</ participă Ia asigurarea ordinii și liniștii publice în zona instituțiilor de învățământ preuniversi^ă} aflate în

competența Poliției Locale Sector 4 București;
S participă, împreună cu unitățile/structurile Jandarmeriei Române, la asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultura l-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, ce implică aglomerări de persoane, potrivit competențelor și în limita efectivelor disponibile;

S organizează dispozitivele de ordine publică și asigură executarea acțiunilor punctuale din zona de competență;

J participă la acțiuni comune pentru asigurarea ordinii publice în zona parcurilor, locurilor de agrement și zonelor publice aglomerate din Sectorul 4 București precum și a zonelor aglomerate cum ar fi: Aleea Dealul Mitropoliei, Hotel Horoscop, Piața Națiunile Unite, Palatul de Justiție, Mănăstirea Radu Vodă, Cal. Văcărești, Parcul Tineretului, Parcul Lumea Copiilor, Str. Luică, Str. Toporași - Sos. Giurgiului, zona Mărțișor, Piața Sudului, Biserica Apărătorii Patriei 2, Spitalul Bagdazar Arsenie, Șos vîtan Bârzești (zona Târgului Autovitși I.N.M.L) etc.;

J organizează și desfășoară acțiuni comune pe linia depistării și sancționării cerșetorilor, a persoanelor care consumă substanțe cu efect halucinogen, a spălătorilor de parbrize, a persoanelor care percep taxe ilegale de parcare și a altor categorii de persoane care, prin faptele lor, afectează climatul de ordine și siguranță publică;

J participă la asigurarea măsurilor de ordine și de protecție a zonelor adiacente în cazul producerii unor incendii, explozii, avarii, epidemii, calamități naturale și catastrofe, accidente de mari proporții, în vederea facilitării intervenției echipajelor destinate salvării și evacuării persoanelor și bunurilor acestora;

^asigură rezerve de intervenție Ia locul de desfășurare a manifestărilor publice, la nevoie în dispositive de ordine sau, în caz de tulburare gravă a ordinii publice, intervenind potrivit competențelor pentru restabilirea acesteia;

J participă la acțiuni punctuale, organizate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor cu violență și port ilegal de arme albe, pentru descurajarea și destrămarea clanurilor/grupărilor de cartier aflate în monitorizare;

J participă, în limitele competențelor legale, la acțiuni de urmărire și prindere a evadaților, dezertorilor, a persoanelor dispărute sau urmărite, în condițiile legii;

V participă la menținerea ordinii publice, cu ocazia activităților de evacuare a persoanelor din imobile ocupate abuziv, sau de demolare a construcțiilor executate ilegal pe domeniul public;

^organizează acțiuni punctuale, pentru depistarea persoanelor care practică comerțul 5^$^F^â^mdzat, în zona piețelor agroalimentare, târgurilor ocazionale, sau în locuri special destinate pentru sărbătoril^fadipOTgle; *

iz

J participă la asigurarea protecției și conservării, combaterii poluării și degradării mediului natural prin aruncarea de gunoaie și deșeuri prin efectuarea de focuri deschise în zonele cu vegetație;

J participă la acțiunile comune organizate pentru asigurarea ordinii publice, monitorizarea afluirii/defluirii spectatorilor și galeriilor spre/de la arenele sportive, pe timpul desfășurării manifestărilor sportive.

Cooperarea între Inspectoratul General pentru Situații de Ugență București - Ilfov și Direcția Generală de Poliție Locală.

în cadrul cooperării, Direcția Generală de Poliție Locală asigură îndeplinirea următoarelor atribuții:

 • • îndeplinirea misiunilor stabilite instituției de către Comitetul Local Pentru Situații de Urgență;

 • • informarea permanent, pe fluxul operativ stabilit, a autorității administrative publice locale, despre producerea evenimentelor pe linia situațiilor de urgență / civile, și măsurile imediate asociate;

 • • asigurarea menținerii ordinii publice în zonele afectate;

 • • participarea la asigurarea aducerii la cunoștința publică a comunicatelor autorităților centrale și/sau locale privitoare la situația de urgență în cazul întreruperii transmisiilor radio-tv;

 • • participarea Ia acțiunile de evacuare a persoanelor aflate în locuri sau clădiri supuse iminenței unui pericol;

 • • acordarea sprijinului pentru evacuarea persoanelor din obiectivele unde au loc activități publice,atunci când situația impune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • • eliberarea căilor de acces / deplasare a mijloacelor de intervenție sau destinate evacuării/salvării;

 • • fluidizarea traficului zonal pentru evitarea tensiunilor create de autovehiculele care tranzitează zonele respective, în situații de urgență;

• facilitează, potrivit competențelor, intervenția operativă în cazuri care impun descarcerarea și evacuarea în situații de urgență și asigură, potrivit competențelor și a efectivelor la dispoziție, paza persoanelor rănite sau decedai obiectivelor afectate și a bunurilor material, însoțirea persoanelor oficiale sosite în zonele calamitate precum/^^£eW^i^^ prevăzute de lege.în funcție de caracteristicile situațiilor de urgență civile ivite, intervenția se realizează fie cu efectivele aflate în dispozitivul operativ la momentul producerii / anunțării, cât și cu forțe mărite din cele aflate în afara serviciului, înștiințate prin Planul de creștere a capacității operaționale.

Principiile care stau la baza organizării și realizării cooperării între structurile cu atribuții în gestionarea procesului de siguranță publică sunt prezentate sistemic în Anexa nr. 7.

Cooperarea se realizează permanent, iar zilnic faptele de natură penală constatate pe raza sectorului sunt comunicate pe fluxul operativ și Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, în vederea informării preliminare și reorganizării dispozitivelor specifice cu forțe / efective integrate, la dispoziția șefilor de structuri: sectoarelor de poliție, șefii structurilor de jandarmi, de poliție locală, pompieri / protecție civilă, celor din localitățile limitrofe sectorului 4, etc.

CAPITOLUL III

EFECTIVELE LA DISPOZIȚIE Șl SUPORTUL LOGISTIC

Efectivele: Pentru îndeplinirea misiunilor stabilite în competența Direcției Generale de Poliție Locală sector 4 în acord cu cadrul de reglementare asociat, efectivele necesare pentru menținerea ordinii și liniștii publice sunt prevăzute în statul de organizare al structurii.

Astfel, pentru executarea activităților de asigurare a ordinii și liniștii publice, în statul de organizare al structurii sunt prevăzute 477 de posturi de funcționari publici și personal contractual (o încadrare de apoximativ 70 %), repartizate potrivit Anexei nr. 2, lit „B".

Pentru misiuni care necesită efective sporite, în funcție de specificul misiunilor ce urmează a fi îndeplinite necesarul se poate complete cu personal din celelalte structuri interne,.

Activitatea de planificare a efectivelor pentru îndeplinirea sarcinilor și misiunilor specifice Domeniului Ordinii Publice și Circulației Rutiere pe Drumurile Publice, parcurge următoarele etape:

Anual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se elaborează și se supune aprobării, Planul de Siguranță Publică al Direcției Generale de Poliție Locală.


După aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică, precum și ori de câte ori se aduc modificări ale documentului de referință, Directorul General / Directorul Executiv/ Directorul transmite structurilor subordonate prin Dispoziție, Extras cu documentul aprobat.

în aplicarea Planului de Ordine și Siguranță Publică, săptămânal, prin grija Directorului General / Directorului Executiv al Direcției de Ordine Publică, se înaintează spre aprobare Primarului Sectorului 4, Sinopticul de activități săptămânale.

Pe baza acestui sinoptic săptămânal, Directorul Executiv Adjunct / Șefii Serviciilor / Birourilor de Ordine Publică/ Circulația pe Drumurile Publice întocmesc planificarea efectivelor pentru îndeplinirea misiunilor și activităților.

LOGISTICA MISIUNILOR DE ORDINE Șl SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Logistica misiunilor cuprinde măsurile și activitățile organizate, planificate și desfășurate de către structurile din Aparatul de specialitate al Primăriei sectorului 4, în scopul asigurării, în timp util și fără întrerupere, a resurselor materiale și tehnice necesare îndeplinirii atribuțiilor, menținerii în permanență a stării de sănătate a personalului încadrat al poliției locale, a stării de funcționare a tehnicii, materialelor specifice pentru menținerea și restabilirea ordinii publice, mijloacelor de mobilitate și de comunicații.

în acest context, suportul logistic este asigurat prin următoarele :

 • A. Mijloace de mobilitate :

 • • Autospeciale 5 locuri Dacia Logan;

 • • Autospeciale 5 locuri Renault;

 • • Autospeciale 5 locuri Dacia Duster;

 • • autospeciale 8 locuri Renault;

 • • autospecială 8 locuri Mercedes Vito;

 • • autoutilitară MAN pentru ridicări auto;

 • • mopede;

Mijloacele de mobilitate precizate anterior sunt utilizate în misiuni de patrulare și intervenție, pentru asigurarea mobilității efectivelor angrenate în misiuni tip „Patrula Școlară", „Patrula stradală" și „Patrula Parcărilor" și ca. mijloace alternative pentru asigurarea mobilității în parcuri și în alte zone unde accesul se realizează cu dificultate.3. Mijloace specifice pentru menținerea și restabilirea ordinii publice:

 • • Pistoale model Sig Sauer, cal.9 mm, letale;

 • • Pistoale model Sig Sauer, cal.9 mm neletale;

 • • Muniție letală, cal 9 mm;

 • • Muniție neletală cal.9 mm;

 • • Scuturi;

 • • Căști de protecție;

 • • Pulverizatoare de mâna (capacitate redusă);

 • • Bastoane de cauciuc / tomfe;

 • • Bastoane cu tensiune electrostatică;

 • • Cătușe metalice;

 • • Veste de serviciu multifuncționale și veste reflectorizante;

 • • Hamuri reflectorizante

• Lanterne;

C. Mijloace de comunicații și monitorizare :

 • • Terminale comunicații auto (stații analogice emisie/recepție auto) Motorola;

 • • Terminale comunicații auto (stații analogice emisie/recepție auto Kenwood;

RTP (stații analogice emisie/recepție portabile) Tetra;

RTP (stații analogice emisie/recepție portabile) Motorola;

Terminale comunicații fixe (stații analogice emisie/recepție) J^otorgla; Telefoane mobile de serviciu;


Sistem de localizare a autovehiculelor prin tehnologia

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR Șl CONTROLUL DISPOZITIVELOR

Sistemul de formare profesională funcționează pe principiul asimilării de competențe profesionale (aptitudini, cunoștințe și atitudini) ce alcătuiesc standardele ocupaționale descrise de statutul funcționarului public. în acest context, activitățile în domeniul formării profesionale vizează asigurarea pregătirii personalului propriu din perspectiva solicitărilor și atribuțiilor de serviciu, proiectarea curriculară centrată pe formarea de competențe necesare realizării sarcinilor încredințate, îmbunătățirii calității serviciului public furnizat cetățenului. (Anexa nr.8)

Instruirea și pregătirea de specialitate a polițiștilor locali vizează, în principiu, caracterul practic aplicativ al misiunilor și constă în cunoașterea atribuțiilor specifice fiecărui domeniu de activitate, a reglementărilor cu privire la: atribuțiile generale și specifice ale patrulelor și posturilor, al itinerarelor de patrulare, procedurile acționale specifice pentru situații posibile sau probabile din zona de competență, executarea uzului de armă și exploatarea armamentului din dotare în condițiile legii.

Instruirea profesională a efectivelor Direcției Generale de Poliție Locală are la bază PLANUL DE PREGĂTIRE AL PERSONALULUI DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 4 pentru anul 2019, document care cuprinde concepția, tematica, modul de organizare, periodicitatea și responsabilitățile legate de punerea în aplicare, elaborate la nivelul instituției.

Activitățile de instruire a efectivelor se realizează zilnic, premergător intrării în serviciu, de către șeful nemijlocit sau de alt polițist local, desemnat în acest sens, și au ca obiectiv principal eficientizarea misiunii în raport cu dinamica și evoluția situației operative.

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivele de ordine și siguranță publică are ca subobiective verificarea capacității fizice și morale a personalului pentru îndeplinirea misiunilor și orientarea acestuia cu privire principalele repere ale activității, în general potrivit următorului algoritm:

 •  Verificarea prezenței, ținutei, aspectului general exterior, al capacității de muncă și al stării de sănătate declarate a personalului;


* Solicitarea de precizări privind eventuale alte aspecte ce pot

 • Analiza constatărilor, stabilirea măsurilor necesare și aplicare
 • • Prezentarea concluziilor și a aspectelor de interes operativ înregistrate în ultimele 12 ore;

» Prezentarea situației operative generale, specifice și a concluziilor rezultate din analiza situației operativ-informative cu privire la principalele misiuni și activități pentru următoarele 12 ore:

 • A. Misiuni planificate:

 • - pe linie de ordine și liniște publică;

 • - pe linie de circulație;

 • - pe linie de protecție și intervenție;

 • B. Misiuni preconizate/ probabile :

 • - pe linie de ordine și liniște publică;

 • - pe linie de circulație;

 • - pe linie de protecție și intervenție;

C. ACTIVITĂȚI:

 • a) planificate;

 • b) preconizate / probabile;

ALTE PRECIZĂRI:

 • - Prelucrarea a 1-2 spețe înregistrate in perioada anterioară și a modului de soluționare a acestora;

 • - Precizări privind modul de executare a serviciului :

 • a) în condiții normale;

 • b) pe timpul unor situații deosebite;

 • c) în relația cu cetățenii;

 • - Precizări privind raportarea evenimentelor;

 • - Precizări privind relația cu mass-media;


 • *    Prelucrări de ordine și dispoziții;

a Prezentarea temelor de pregătire profesională

Instruirea efectivelor se efectuează de regulă, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală sau în altă locație stabilită, (în cazul misiunilor efectuate în cooperare cu alte structuri) în funcție de condițiile existente, pe parcursul a maximum 30 minute.

Tematica lunară de instruire se întocmește de șefii structurilor, prin extrase din Planul Anual de Pregătire, fiind actualizată ori de câte ori situația impune (modificări legislative, dobândirea de noi competențe, etc.)

MODALITĂȚILE DE MONITORIZARE, EVALUARE Șl CONTROL AL ACTIVITĂȚILOR

Evaluarea activității desfășurate de personalul Direcție Generale de Poliție Locală în domeniul ordinii publice este evaluată în conformitate cu legislația în vigoare și normele interne, în baza corespondenței dintre prevederile legale, modalitatea de soluționare a situațiilor/ incidentelor/ evenimentelor și documentația întocmită în acest sens, inclusiv în baza consemnărilor din carnetul personal.

în acest sens, fiecare polițist local din cadrul dispozitivelor de ordine și liniște publică are asupra sa CARNETUL PERSONAL în care notează datele privind:

 • • misiunile generale și specifice, corespunzător perioadei în care se află în serviciu ;

 • • misiunile cu caracter temporar, impuse de dinamica situației operative ;

 • • aspectele privind cunoașterea zonei de responsabilitate (denumirea și topografia străzilor, a căilor de acces, mijloace de transport în comun, starea infracțională a zonei, unități economice sau comerciale de stat ori private, unități de învățământ, blocuri de locuințe, șantiere de construcții, puncte de colectare fier vechi, etc.);

 • • persoanele, autovehiculele și obiectivele în atenție;

 • • itinerarele de patrulare parcurse și intervalele orare pentru fiecare itinerar;

 • • locurile și intervalele orare în care s-au executat măsurile de tactică polițienească (pânda, observarea și ascultarea de pe loc, supravegherea)

 • • persoane legitimate, ora, locul și motivul legitimării;


 • • persoanele sancționate, ora, locul și motivul sancționării, valoarea amenzii;

 • • persoanele cu care s-au purtat discuții pe teme de interes operativ, ora, locul și temele discutate, dat

 • • autovehiculele controlate, constatări, motivul opririi;

 • alte însemnări specifice muncii în timpul serviciului.

 • • temele de pregătire profesională;

La ieșirea din serviciu, polițiștii locali de ordine publică consemnează rezultatul activității într-un RAPORT cu activitățiIe desfășurate, iar șeful nemijlocit informează ierarhic conducerea instituției cu privire la aspectele de interes și rezultatele obținute.

EVALUAREA rezultatelor activității polițiștilor locali prin exploatarea datele consemnate în rapoartele zilnice prefigurează baza analizelor tactice pentru următorele misiuni.

Conținutul Raportului se referă ia:

 • • misiunile executate, inclusiv postul și zona în care și-a desfășurat activitatea și intervalul orar;

 • • itinerarele de patrulare parcurse și intervalele orare pentru fiecare itinerar;

 • • locurile și intervalele orare în care s-au executat măsurile de tactică polițienească (pânda, observarea și ascultarea de pe loc, supravegherea)

 • • persoane legitimate(nominal), ora, locul și motivul legitimării;

 • • persoanele sancționate, ora, locul și motivul sancționării, valoarea amenzii;

 • • persoanele cu care s-au purtat discuții pe teme de interes operativ, ora, locul și temele discutate, date reținute;

 • • autovehiculele controlate( nominal), constatări, motivul opririi;

 • • de cine a fost controlat, locul și ia ce ore;

 • • evenimente ce au avut loc în intervalul orar în care și-a desfășurat activitatea;

 • • informații obținute și persoane suspecte verificate;

 • • alte date de interes operativ.

Pentru fiecare eveniment constatat și la care s-a intervenit cu efective în teren,la autosesizare sau la sesizare (telefonică, prin mijloace de comunicații IT sau directă), se întocmește, în mod obligatoriu, „Fișa de eveniment", al cărei model este standardizat.

ou, coordonatorul intervenției acestora la

ita ‘

\\                   H


Directorul executiv / directorul executiv adjunct, șeful de serviciu / șeful de bi ordine publică răspund de disciplina personalului aflat în serviciu, de promptitudinea


55


sesizări/ reclamații/ evenimente/ incidente de ordine publică, prezentând Directorului General situația rezultatelor la zi însoțită de propuneri pentru optimizarea acesteia.

Pentru efectivele care execută serviciul de Pază și protecție obiective, instruirea se execută zilnic, între orele O630-O700 - 1830-1900, în acord cu problematica stabilită de comun acord de către Directorul Executiv al Direcției de Ordine Publică, și Directorul Direcției și Suport General.

Pentru asigurarea misiunilor de pază a obiectivelor de pe raza de competență a sectorului 4, dispozitivele de ordine și liniște publică sunt configurate în posturi fixe și mobile, permanente sau temporare, patrule și rezerve operative, la obiectivele de interes.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

a. Modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evoluția situației operative între structurile de poliție

locală și celelalte instituții participante la activitățile de menținere a climatului de ordine $i siguranță publică.

Informările reciproce cu privire la dinamica (evoluția) situației operative se realizează pe două niveluri complementare, un nivel intrainstituțional și un nivel interinstituțional.

Informarea la nivelul intrainstituțional se realizează periodic, sau ori de câte ori se impune, prin informări directe ale Directorului General / ale celorlați factori de decizie, ierarhic, cu privire la aspectele de interes rezultate din analizele tactice efectuate. De asemenea, se realizează, periodic, întâlniri cu ceilalți conducători/membri ai structurilor din componența Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 cu atribuții directe sau tangențiale în asigurarea ordinii publice. în cadrul întâlnirilor periodice sunt prezentate aspectele de interes operativ referitoare la: tipologia contravențiilor și infracțiunilor înregistrate în zona de responsabilitate, zonele cu potențial criminogen ideririgcațgjntervalele orare cele mai predispuse săvârșirii de acte contravenționale/ infracționale, dar și modul de dispun^F^P^^^țjvelor de ordine și liniște publică pentru acoperirea proporțională a zonei din competență ori de sprijin interiristituțiegai. X f (&]  11

U £ % o\ J    II

Informările reciproce au ca scop eficientizarea sistemului informațional-decizional, creșterea operativității în îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor curente, evitarea omisiunilor șî/sau distorsionarea deciziilor ori perturbarea fluxului de transmitere a datelor și informațiilor, cu respectarea nivelurilor ierarhice.

Informarea interinstîtuțională presupune informarea structurilor care concură la asigurarea climatului de normalitate, de ordine și siguranță publică în zona de responsabilitate, atât structuri subordonate Primăriei sectorului 4 cât

îndeplinirii, conform responsabilităților, a sarcinilor din Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică, eficiența activităților de ordine publică, folosirea efectivelor pentru evitarea suprapunerilor precum și modul de colaborare, stabilindu-se măsuri în funcție de evoluția situației operative.

De asemenea Direcția Generală de Poliție Locală, Poliția Sectorului 4 și D.G.J.M.B. se vor informa reciproc cu privire la persoanele pretabile Ea tulburarea ordinii publice și acțiuni ilegale în tona sediilor instituțiilor fundamentale ale statului și reședințele unor demnitari, aflate pe raza de competență a Sectorului 4, luându-se totodată măsuri de îndepărtare din aceste perimetre a persoanelor cu comportament deviant, cerșetori, persoane fără adăpost, consumatori de substanțe interzise, etc.

b. Periodicitatea evaluării activităților operative, la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală, Sector 4:

Zilnic, șefii nemijlociți, la ieșirea din serviciu, asigură realizarea unei evaluări preliminare cu accent pe analiza


Polițiștii locali, elaborează și depun zilnic șefului nemijlocit, situații cu privire la următorii indicatori numerici:

® acțiuni și controale executate;

 • • sancțiuni contravenționale aplicate / valoarea sancțiunilor;

 • • cantitatea bunurilor confiscate;

 • • petiții, scrisori, reclamații rezolvate;

® stări conflictuale aplanate;

» participarea la măsuri de ordine cu ocazia manifestărilor publice;

 • • infracțiuni constatate și modul de rezolvare;

 • • persoane aflate în urmărire națională / internațională depistate;

 • • minori lipsiți de supraveghere depistați;

 • • „oameni ai străzii" și cerșetori depistați;

 • verificarea și depistarea zonelor cu depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

® măsurile care au fost întreprinse pentru salubrizarea unor zone;

 • • depistarea zonelor unde se practică comerțul stradal ilicit și măsurile luate;

 • • alte acțiuni dispuse ierarhic la nivelul autorității administrației publice locale sau Direcției Generale de Poliție Locală.

Săptămânal, șefii structurilor din Direcția Control General, Direcția de Ordine Publică și Direcția Deservire și Suport General, analizează evaluările activităților desfășurate pentru săptămâna precedentă și stabilesc coordonatele acționale pentru săptămâna următoare;

Lunar, șefii structurilor din cadrul Direcției de Ordine Publică și Direcția Deservire și Suport General, analizează activitatea operativă a structurilor din subordine, identificând disfuncționalitățile, cauzele generatoare ale acestora și

stabilind măsurile corective pentru perspectivă;


Trimestrial, șefii nemijlociți ai structurilor de ordine publică și a Direcției Deservire și Suport Gen, în scris, conducerii Direcției Generale de Poliție Locală, Raportul de evaluare privind stadiul îndepliniri propunerile de optimizare a domeniului coordonat.                                                  i

H C V


Semestrial, la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală, șefii direcțiilor componente întocmesc Raportul privind evaluarea activității desfășurate la nivelul direcției, în care este analizat stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate și modul de îndeplinire a activităților desfășurate pe linia ordinii și liniștii publice, context în care sunt inventariate sarcinile/misiunile operative, rezultatele obținute și sunt identificate, în vederea implementării, măsurile cu caracter corectiv necesare.

Anual, în cadrul activității generale de evaluare a structurilor și personalului, potrivit legislației funcției publice, se au în vedere în mod prioritar:

 • > obiectivele instituționale / individuale asumate și procentajul de îndeplinire al acestora ;

 • > disfuncționalitățile înregistrate, cauzele generatoare ale acestora și măsurile de corecție necesar a fi implementate;

 • > proiecția misiunilor, activităților și a obligativităților conceptuale/acționale impuse prin legislația în vigoare și hotărâri ale Consiliului General al Mun.București și Consiliului Local Sector 4 București;

 • > angajamentele/obligațiile asumate prin protocoale cu entități publice sau private, în scopul menținerii unui climat optim de ordine și siguranță pe teritoriul Sectorului 4 și în zonele de vecinătate cu celelalte U.A.T.

Materializarea evaluării stadiului de îndeplinire a obiectivelor în evaluarea activităților și sarcinilor, presupune abordarea acestora într-o manieră sistemică, corespunzător următorilor indicatori:

 • > capacitatea de planificare, organizare, coordonare, conducere și control a misiunilor și activităților pe

conceptul „exemplul personal";

> capacitatea de implementare a concluziilor analizelor sistemice integrate, axate pe trinomul „MISIUNE / RESURSĂ ALOCATĂ / EFICIENȚĂ";

 • > capacitatea de responsabilizarea, motivare și încurajare pentru dezvoltarea performanțelor personalului;

 • > capacitatea de armonizare a deciziilor, activităților și acțiunilor personalului, din cadrul structurilor subordonate în vederea realizării obiectivelor asumate;

 • > capacitatea de optimizare a relațiilor intra și inter-instituționale;


 • > capacitatea de asigurare a unui serviciu public de calitate; nivelului de satisfacție solicitat^ serviciilor prestate de angajații structurilor conduse.

 • > asigurarea schimbului operativ de date / informații de interes instituțional pe timpul situațiilor speciale sau de criză, cu structurile similare aparținând autorităților administrației publice locale sau centrale precum și instituțiilor din cadrul sistemului de ordine publică și securitate națională.

 • > asigurarea unui management operațional, acționai și informațional eficient, bazat pe conceptul lecțiilor învățate, astfel încât factorului de decizie de la nivelul autorității administrației publice locale ale Sectorului 4, să i se furnizeze informația corectă, în timp oportun și în format standardizat.

în considerarea măsurilor prevăzute în prezentul PLAN DE ORDINE Șl SIGURANȚĂ PUBLICĂ A SECTORULUI 4 pentru anul 2019, misiunile structurilor subordonate Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în domeniu de referință, au ca obiective prioritare:

" reducerea infracționalității stradale și întărirea sentimentului de siguranță publică prin prezența activă în zonele și mediile cu risc de victimizare;

 •  reducerea timpului de intervenție la evenimente, la solicitările prin S.N.U.A.U. „112" sau sesizările cetățenilor;

 •  creșterea siguranței în zonele unităților de învățământ;

 •  fluidizarea traficului rutier pe principalele artere ale sectorului;

 •  apropierea de comunitate și pregătirea antiinfracțională a cetățenilor;

 •  stabilirea unor relații de parteneriat cu cetățenii, precum și desfășurarea de activități de informare publică.

ÎNTOCMIT

ȘEF BIROU 1 ORDINE PUBLICĂ - DANIEL PETRE


Inspector de specialitate IA - TRAIAN SOROCEANU


DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLITIE LOCALĂ SECTOR 4

*                                                        r

1. Dispozitivele de ordine și liniște publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală sector 4 sunt constituite din: Posturi de ordine și liniște publică: fixe și mobile (ture de serviciu);

Posturi de pază obiective:           fixe și mobile (ture de serviciu);

Patrule de ordine și liniște publică: pedestre și auto;

Echipaje:                             de ordine publică, de circulație, de intervenție;

Dispozitive:                           de îndrumare și dirijare a circulației rutiere, de însoțire și protecție

oficialități;

Puncte de sprijin:                     logistice, triere, etc.

 • 2. La manifestările publice de amploare amplasarea în teren a elementelor de dispozitiv se realizează potrivit Planului de Acțiune aprobat preliminar evenimentelor publice, în raport de analizele de risc și tipologia misiunilor din competență. Atunci când situațiile operative impun măsuri sporite, se acționează prin creșterea graduală a capacității operative și implementarea Planurilor de Cooperare.

în acest context, Direcția Generală de Poliție Locală sector 4, alături de celelalte structuri de ordine și siguranță publică, participă cu elemente de dispozitiv, necesare acțiunilor, după cum urmează:

-» în zona de desfășurare a acțiunilor;

în zona imediată;

în zona apropiată.

 • 3. Direcția Generală de Poliție Locală acționează pentru realizarea misiunilor din competență / cooperar locali și personal contractual prevăzuți în organigramă, după cum urmează:


 • I. Direcția Control General

Total = 63 posturi de polițiști locali/personal contractual.

 • II.   Direcția de Ordine Publică:

 • Serviciul Ordine Publică

 • Serviciul Intervenție Rapidă

 • Serviciul Circulație pe Drumurile Publică

 • Serviciul Dispecerat și Monitorizare Obiective Total = 238 posturi de polițiști locali.

 • III. Direcția Deservire și Suport General

Total = 170 posturi de personal contractual.

Total General = 472 posturi

TABEL


ANEXA NR. 3

cuprinzând persoanele cu funcții de conducere,cu atribuții de coordonare și control a efectivelor participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice

NR. CRT.

NUMELE Șl PRENUMELE

FUNCȚIA

STRUCTURA

OBS

1

BADEA ION

DIRECTOR GENERAL

ȘEFUL INSTITUȚIEI POLIȚIEI LOCALE

2

GOLEAC ANTONIO

DIRECTOR EXECUTIV

Direcția Inspecție și Control

3

PÂSLĂ CRISTIAN

DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT

Direcția Inspecție și Control

4

IONESCU TUDOR

GABRIEL

ȘEF SERVICIU

Serviciul Protecția Mediului

5

ȘEF BIROU

Biroul Situații de Urgență

6

ȘEF SERVICIU

Serviciul Analiză și Control

7

ȘEF SERVICIU

Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal

8

MATEI FLORENTINA

ȘEF SERVICIU

Serviciul Activități Comerciale

'

9

NIȚU NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV

Direcția de Ordine Publică

-

63

§ c of        ) * j

10

BĂDĂRĂU EMANUEL

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Direcția de Ordine Publică

11

ȘEF SERVICIU

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice

12

ȘEF SERVICIU

Serviciul Dispecerat și Monitorizare Obiective

13

DRAG NEA AUG USTIN

ȘEF BIROU

Biroul Dispecerat și Monitorizare

14

ȘEF BIROU

Biroul Caii Center

15

ȘEF SERVICIU

Serviciul Planificare și Suport Operațional

16

NECULA CIOCHINĂ

AUREL

ȘEF SERVICIU

Serviciul Ordine și Liniște Publică

17

PETRE DANIEL CRISTIAN

ȘEF BIROU

Biroul 1 Ordine și Liniște Publică

18

ȘEF BIROU

Biroul 2 Ordine și Liniște Publică

19

ȘEF BIROU

Biroul Proximitate, Evidența Persoanelor și a Măsurilor Judiciare

20

CONSTANTIN TRAIAN

ȘEF SERVICIU

Serviciul Intervenție Rapidă

21

GRECU DAN

DIRECTOR

Direcția Pază și Suport Operativ

22

ZĂRESCU CRISTIAN

DIRECTOR EXECUTIV

Direcția Pază și Suport Operativ

23

DIRECTOR EXECUTIV

Direcția Pază și Suport Operativ

24

ȘEF BIROU

Biroul 1 Pază Obiective

25

ȘEF BIROU

Biroul 2 Pază Obiective

26

ȘEF BIROU

Biroul Control Acces și Intervenție

27

ȘEF BIROU

Biroul Planificare și Suport Operativ    #  *

LISTA

ANEXA NR.4


UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN SECTORUL 4

Nr. Crt.

INSTITUȚIA

ADRESA

SISTEME VIDEO

1.

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU"

Strada Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, București (Timpuri Noi),

2.

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU"

Calea Văcărești 185, București

3.

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR"

Splaiul Unirii 176, București, sector 4

4.

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET"

Strada Ion Ghica 13, București, sector 4

5.

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU"

Strada George Georgescu nr. 2

Video 2 CV

6.

COLEGIUL NAȚIONAL „ION CREANGA"

Strada Cuza- Vodă 51

Video 2 CV

7.

COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE SINCAI"

Strada Șerban Vodă 167

Video 2 CV

8.

COLEGIUL NAȚIONALDE ARTE „DINU LIPATTI"

Strada Principatele Unite 63

Video 1 CV

9.

LICEUL DE COREGRAFIE „FLORIA CAPSAU"

Strada CapitanGh, Preotescu nr. 9

Video 2 CV

10.

LICEUL TEHNOLOGIC MIRCEA VULCĂNESCU"

Strada Izvorul Crisului nr. 4

Video 1 CV

11.

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA"

Șos. Vitan Barzesti nr. 11

Video 1 CV

12.

COLEGIUL TEHNIC „PETRU RAREȘ" CORP LICEU

Strada V. V. Stanciu nr. 6

Video 2 CV

13.

COLEGIULTEHNIC „PETRU RAREȘ,, CORP ȘCOALA

Calea Văcărești nr. 296

Video 1 CV

14.

COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAV ONICESCU"

Strada Trivale nr. 29

Video 2 Cy^*     ’

15.

COLEGIUL TEHNIC „MIRON NICOLESCU"

B-dul Metalurgiei nr. 89

Video 2 CV

16.

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA"

Str. Cap. Grigore Mann nr. 42-44

Video 1 CV

17.

SEMINARUL „TEOLOGIC ORTODOX"

Str. Radu Vodă nr 24 A

Video 2 CV

18.

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST „ȘTEFAN DEMETRESCU"

Sos. Vitan Bârzești nr. 11

Video 2 CV

19.

COLEGIUL ROMANO CATOLIC „SFANȚUL IOSIF"

Sos. Olteniței nr. 3-7

Video 1 CV

20.

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „EMANUEL"

Str. Cuza Vodă nr. 116

Video 1 CV

21.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IONEL TEODOREANU" (36)

Str. Costila nr. 2

Video 1 CV

22.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IENACHIȚA VĂCĂRESCU"(74)

Cal. Șerban Vodă nr. 62-64

Video 2 CV

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79

Str. Cuza Vodă nr. 51

Video 2 CV

24.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIȚĂ"

Aleea Emil Racoviță nr. 1

Video 1 CV

25.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96 CORP A ȘCOALĂ

Str. Rezonantței nr. 2

Video 2 CV

26.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 96 CORP B GRĂDINIȚĂ 227

Str. Rezonanței nr. 3

Video 2 CV

27.

ȘCOALA GIMNAZIANA NR. 97

Str. Viorele nr. 7

Video 1 CV

28.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU" (98)

Str. Stupilor nr. 1

Video 1 CV

29.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU" GRĂDINIȚĂ

Str. Stupilor nr. 1

Video 1 Op

30.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 99

Str. Huedin nr. 13

Video 2 CV

31.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G-RAL EREMIA GRIGORESCU"

Str. Cpt. Eremia Popescu nr. 27

Video 2 CV

32.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 108

Str. Vatra Dornei nr. 8

Video 2 CV

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘERBAN VODĂ"

Str. Petre Tuțea nr. 3

Video 1 CV

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPARCEANU"

Str. Argeșelu nr. 6

Video 1 CV

35.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA"

Str. Stoian Militaru nr 72

Video 2 CV

36.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA CORP B GRĂDINIȚĂ

Str. Făgetului nr. 28

Video 1 CV

37.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113

Str. Parincea nr. 4

Video 1 CV

38.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 119

Str. Almașul Mic nr. 4

Video 1 CV

39.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂRȚIȘOR"

Str. Mărțișor nr. 39

Video 1 CV

40.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 129 CORP A ȘCOALĂ

Str. Izvorul Crișului nr. 6

Video 2 CV

41.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 129 CORP B GRĂDINIȚĂ

Str. Izvorul Crișului nr. 6

Video 2 CV

42.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 133 CORP B GRĂDINIȚA

Str. Stanjeneilor nr. 3

Video 2 CV

43.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 165 CORP A

Aleea Statioara nr. 8

Video 1 CV

44.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 189

Aleea Ciceu nr. 12                 |

45.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 190 CORP A ȘCOALĂ

Str. Nițu Vasile nr 16

Video 2 CV

46.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190 GRĂDINIȚĂ 261 CORP B

Str. împăratul Traian nr. 11D

Video 2 CV

47.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 194 CORP A ȘCOALĂ

Str. Alexandru Obregia nr. 3

Video 1 CV

48.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 194 CORP B GRĂDINIȚĂ 29

Str. Alexandru Obregia nr. 7

Video 1 CV

49.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 308 CORP A ȘCOALĂ

Str. Râul Șoimului nr. 8

Video 1 CV

50.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 308 CORP B GRADIN

ȚA 28

Sos. Giurgiului nr. 247

Video 2 CV

51.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 308 CORP B GRĂDINIȚĂ

167

Str. Izvorul Oltului nr. 3

Video 1 CV

52.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 3 CORP A

Str. Splaiul Unirii nr. 114

Video 1 CV

53.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 3 CORP B

Str. Toporaș nr. 10

Video 1 CV

54.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 4

Str. Căpt. Grigore Marin nr. 42-44

Video 2 CV

55.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 6 „SFÂNTUL NICOLAE" CU GRĂDINIȚĂ

Str. Sold. Enache Ion nr. 31

Video 1 CV

56.

GRĂDINIȚA NR 4

Str. Cetatea Veche nr. 1

Video 2 CV

57.

GRĂDINIȚA NR 30 - CORP A

B-dul D. Canteminr nr 16A

Video 1 CV

58.

GRĂDINIȚA „SCUFIȚA ROȘIE” CORP B

Str. Maria Tănase nr. 87

Video 2J2V^țt>^

____// * ______3

59.

GRĂDINIȚĂ NR. 62

Str. Almașul Mic nr. 2

Video 2 CV

60.

GRĂDINIȚA NR 149

Al Stupilor nr. 5

Video 2 CV

61.

GRĂDINIȚA „Panseluța" CORP A

Str. Panseluțelor nr 38-40

Video 1 CV

62.

GRĂDINIȚA „Panseluța" CORP B

Drumul Crețeștilor 29-31 sau 28-

30

Video 2 CV

63.

GRĂDINIȚA „PISICILE ARISTOCRATE"

B-dul Regina Maria nr 28-30

Video 1 CV

64.

GRĂDINIȚA „DUMBRAVA MINUNATA"

Al. Terasei nr. 8

Video 1 CV

65.

GRĂDINIȚA „STROP DE ROUĂ"

Str. Emil Racoviță nr. 23bis

Video 2 CV


GRĂDINIȚA „FLOARE ALBASTRĂ"


Str. Lamotești nr. 10


Video 1 CVGRĂDINIȚA NR 224 - CORP A


Str. Gramont nr 25,


Video 2 CVGRĂDINIȚA NR 224 - CORP B


GRĂDINIȚA NR 225


Aleea Tohani nr. 3


Video 1 CV


Str. Izvorul Mureșului nr 6


Video 1 CVGRĂDINIȚA „PITICOT"


Str. Spiniș nr. 1


Video 2 CVGRĂDINIȚA „MĂRȚIȘOR"


Str. Daracului nr. 11


Video 1 CVGRĂDINIȚA „INSIR'TE MĂRGĂRITE"


Str. Almașul Mare nr. 1


Video 1 CV


73.


GRĂDINIȚA „ALBA CA ZAPADA Șl PITICII"


Str. Crișul Alb nr 30
74.

GRĂDINIȚA „CIUPERCUȚA"

Str. Stoian Militaru nr. 86 - 90

Video 1 CV

75.

GRĂDINIȚA „101 DALMAȚIENI"

Str. Aliorului nr 5

Video 2 CV


LISTA PRINCIPALELOR CENTRE MEDICALE DIN SECTORUL 4


ANEXA NR. 5


NR.CRT

INSTITUȚIA MEDICALĂ

ADRESA

1

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul loan"

Strada Vitan-Bârzești nr. 13

2

Maternitatea „Bucur"

Strada între Gârle nr. 10

3

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Mărie Sklodowska

B-dul Constantin Brâncoveanu nr.20

4

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni"

Strada Berceni nr. 10

5

Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „dr. Nicolae Robănescu"

Strada Dumitru Mincă nr. 40

6

Spitalul Clinic de Psihiatrie „prof. Dr. Alexandru Obregia"

Strada Berceni nr. 10-12

7

Spitalul Clinic de Boli Dermato-Venerice,, prof. Dr S. Longhin"

Strada Șerban Vodă nr. 216

8

Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sfântul Luca"

Strada Berceni nr. 12

9

Centrul Medico-Social „Sfântul Luca"

Strada Berceni nr. 12

10

Spitalul Clinic Medical dr. Popescu Daniel și Asociații

Strada Șerban Vodă nr. 211

11

Institutul Național Neurologie și Boli Neurovasculare

Strada Berceni nr. 10-12 ^=^77=5^

12

Institutul de Medicină Legală „prof. dr. Mina Minovici"

Strada Vitan- Bârzești
LISTA PRINCIPALELOR CENTRE RELIGIOASE DIN SECTORUL 4

Nr. crt

1

Mănăstirea Radu Vodă

Strada Radu-Vodă;

2

Biserica Alexe

Calea Serban Vodă, nr. 123;

3

Biserica Apărătorii Patriei

Strada Panselelor nr. 15);

4

Biserica Constantin Brâncoveanu

Strada Râul Mara, nr. 5);

5

Biserica Bumbăcari

Strada Toporasi, nr. 70;

6

Biserica Buna Vestire

Strada Cornetului nr. 7;

7

Biserica Cărămidarii de Jos

Strada Piscului, nr. 1-3;

8

Biserica Cutitul de Argint

Strada cutitul de Argint, nr. 1;

9

Biserica Mânu Cavafu

Bulevardul Gheorghe Sîncai, nr. 4;

10

Biserica Mărțișor

Strada Mărțișor, nr. 63;

11

Biserica Nașterea Domnului

Strada Scorușului, nr. 12;

12

Biserica Progresu

Șoseaua Giurgiului, nr. 253;

13

Biserica Sfântul llie Rahova

Strada Constantin Silvestri, nr 79

14

Biserica Sfântul Nicolae Tabaci

Broșteni), Strada Cuza Vodă, nr. 77;

15

Biserica Sfântul Nîcolae Vlădica

Bulevardul Regina Maria, nr. 11;

16

Biserica Șerban Vodă

Strada Petre Tutea, nr 1;

17

Biserica Sfântul Spiridon Nou

Calea Serban-Vodă;

18

Biserica Slobozia

B-dul Mărășești;

19

Biserica Bucur

Strada Radu- Vodă;

20

Biserica Domnita-Bălașa

Dealul Mitropoliei;

21

Bisericii Sfânta Ecaterina

Strada Bibescu -Vodă;/^*^*

22

Biserica Alexe,

Calea Serban -Vodă.

------------------:----------------------------------u-----------/ r'.'    .. .         . fî. ccH-------------------------------------

jrti >5 ©BWJJZĂfiE W&&AKE A {©bpEKĂBli

concepție unitară a acțiunilor ij și intervențiilor          §

realizarea și dezvoltarea schimbului dedate și informațiioperativitatea, conlucrarea activă și subordonarea ierarhică


DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ


Nesecret

Exemplar unic

Nr..........din......


PREGĂTIREA OPERATIVĂ A EFECTIVELOR

înaintea intrării în serviciu în data de.....................orele......................

ORA :...................................

DURATA :............................

CONDUCE :...............................................................

PART1CIPANȚI:

 • 1......................................................

 • 2......................................................

 • 3 ......................................................

 • 4 ......................................................

 • 5 ......................................................

 • 6 ......................................................


 • 7 ....................................................................

 • 8 ....................................................................

 • 9 ....................................................................

 • 10 ..................................................................

 • 11..................................................................

 • 12..................................................................


1. ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE :

 • 1.1    Verificarea prezenței, ținutei, aspectului general exterior, al capacității de muncă și al stării de sănătate declarate a personalului;

 • 1.2    Solicitarea de precizări privind eventuale alte aspecte ce pot împiedica executarea în condiții optime a serviciului:

Constatări:


3.


Prezentarea situației operative generale, specifice și a concluziilor rezultate din analiza situației operativ-informative cu privire la principalele misiuni și activități pentru următoarele 12 ore :

 • A. MISIUNI:

 • a) planificate:

- pe linie de ordine și liniște publică.................................................................................................................................................

- pe linie de circulație..........................................................................................................................................................................

- pe linie de protecție și intervenție....................................................................................................................................................


- pe linie de circulație........................................................................................................................................................................

- pe linie de protecție și intervenție................................................................................................................................................

 • B. ACTIVITĂȚI

 • a) planificate:..........................................................................................................................................................................................................

 • b) preconizate / probabile .....................................................................................................................................................................................

 • C. ALTE PRECIZĂRI

 • 4. Prelucrarea a 1-2 spete înregistrate in perioada anterioară și a modului de soluționare a

acestora..........................................................................................................................................................................................................................

 • 5. Precizări privind modul de executare a serviciului: a) în condiții normale........................................

b) pe timpul unor situații deosebite : d) în relația cu cetățenii:

 • 6. Efectuarea precizărilor privind :

 • a)  Raportarea evenimentelor:

 • b)  Relația cu mass-media............................................................

 • c)     Prelucrări de ordine și

dispoziții.................................................................................................................

 • 7. Precizarea temelor de pregătire profesională

Semnătura

Persoana care a efectuat instructajul

1........................