Hotărârea nr. 77/2019

Hotărâre privind aprobarea emiterii înștiințărilor de plată de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, de două ori pe an, la un interval de aproximativ șase luni și transmiterii acestora prin intermediul prestatorilor de servicii poștale, mijloace de poștă electronice și/sau prin sistemul propriu de management al documentelor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea emiterii înștiințărilor de plată de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, de două ori pe an, la un interval de aproximativ șase luni și transmiterii acestora prin intermediul prestatorilor de servicii poștale, mijloace de poștă electronice și/sau prin sistemul propriu de management al documentelor

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr.52706/18.03.2019.

Conform prevederilor art.7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(2) coroborat art.81 alin.(2) lit. j) și art.115 alin(l) lit b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE^

Art.l. Se aprobă emiterea înștiințărilor de plată de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, de două ori pe an, la un interval de aproximativ șase luni, și transmiterea conform prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prin intermediul prestatorilor de servicii poștale, mijloace de poștă electronice și/sau prin sistemul propriu de management al documentelor.

Art.2 Se împuternicește Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 să întocmească și să aprobe Procedura de lucru privind emiterea și comunicarea înștiințărilor de plată, menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va efectua de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 77/24.04.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4