Hotărârea nr. 76/2019

Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare Ia instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr.27709/11.02.2019.

Văzând Procesul-Verbal de afișare nr. P.ll.4/226/25.02.2019;

Ținând cont de prevederile art.l alin.(2), lit.(b), din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative coroborat cu prevederile art. 29 alin.(3) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art.45 alin.(2), coroborat cu art.81 alin.(4) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziționarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili.

Art.2. Se mandatează directorul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 să semneze contractul de asistență juridică menționat la art.l.

Art.3. Valoarea estimată a achiziției este de 130.000 lei exclusiv tva, reprezentând aproximativ 650 de ore respectiv 200 lei/oră exclusiv tva.

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 76 /24.04.2019