Hotărârea nr. 75/2019

Hotărâre privind acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului ,,profesori – seniori 2019’’ în sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului „profesori - seniori 2019” în sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4. Nr.

4659/23.04.2019;

Prevederile art. 107 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Regulamentul privind implementarea proiectului „profesori - seniori 2019” în sectorul 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

Nr. 75 /24.04.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


ANEXA LA

HCLS4 Nr^57?4: .Q.ho 19

REGULAMENT PRIVIND

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „PROFESORI - SENIORI 2019”

CAPITOLUL L DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

 • (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru acordarea granturilor și implementarea proiectului „PROFESORI- SENIORI 2019”, de către Consiliul Local Sector 4 prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4.

 • (2) Procedura de acordare a granturilor este nediscriminatorie.

Art. 2. în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • - CLS4 - Consiliul Local Sector 4 ;

 • - Beneficiar ~ cadru didactic care ocupă postul de educator, institutor, profesor pentru învățământul preșcolar, gimnazial și liceal de stat, cu normă întreagă, de cel puțin 5 ani în sectorul 4 și care are cel puțin 40 de ani vechime în învățământ, căruia i se acordă un grant, în condițiile prezentului regulament;

 • - Cerere tip - cerere pentru acordarea grantului aceasta fiind disponibilă la sediul Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, din B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4.

 • - Copie conformă cu originalul - copie simplă C.I /B.I pe care apare mențiunea,,conform cu originalul” și semnătura solicitantului. Nu este necesar ca această copie să fie legalizată la notar;

 • - Grantul - suma de bani în cuantum de 1.000 lei net per beneficiar, acordată din bugetul Consiliul Local Sector 4 prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4.

Art. 3. Principiile care stau la baza acordării premiului financiar sunt:

)

 • c) Neretroactivitatea - vor beneficia de premiu numai persoanele care sunt în activitate de cel puțin 5 ani în sectorul 4 și au cel puțin 40 de ani vechime în învățământ, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4.

 • (1) Cererea pentru acordarea premiului se va depune personal de solicitant, în perioada 02 -15.05.2019.

CAPITOLULIL CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI ACORDARE A GRANTULUI

Art. 5.

 • (1) Cuantumul grantului este de 1.000 lei net per beneficiar.

 • (2) Condițiile cumulative pentru acordarea grantului sunt:

 • a) Solicitantul desfășoară activitate de cel puțin 5 ani în sectorul 4;

 • b) Solicitantul are o vechime de cel puțin 40 de ani în învățământ și se află încă în activitate;

 • c) Solicitantul a obținut rezultate deosebite în activitatea desfășurată cu elevii.

 • (3) Grantul aferent proiectului „PROFESORI- SENIORI 2019” se acordă o singură dată persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament, de către Consiliul Local Sector 4 prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4.

 • (4) Suma de bani va fi acordată din bugetul Consiliului Local Sector 4 prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, în baza îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 6.

Solicitanții vor depune la Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, dosarul complet, compus din:

 • a) cerere tip;

 • b) copie conformă cu originalul a actului de identitate (C.1. sau B.I.);

 • c) documente justificative care să ateste o vechime de cel puțin 40 de ani în învățământ (copie) și 5 ani de activitate în sectorul 4;

 • d) adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este încadrat beneficiarul la data depunerii dosarului, semnată și ștampilată, din care să reiasă îndeplinirea condiției prevăzute la Art. 5, alin (2), lit (c) (original);

 • e) extras de cont din care să reiasă IBAN și nume beneficiar.

Pentru conformitate, solicitantul va prezenta actul de identitate menționațffinferior șirin original.                                                              H f

te?  âFy

Art 7.

 • (1) Cererea pentru acordarea grantului se va semna și depune personal de solicitant.

 • (2) Solicitarea va fi analizată în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii dosarului.

 • (3) Nu se acceptă dosare incomplete sau care conțin documente neconforme.

 • (4) Grantul va fi acordat doar prin transfer bancar, în contul solicitantului, cu obligația îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute de prezentul Regulament.

Art 8. (1) Solicitantul va depune dosarul complet la Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, începând cu data de 02.05.2019, până în data de 15.05.2019, inclusiv.

(2) Programul de lucru cu publicul pentru depunerea dosarelor de acordare a grantului este de luni până joi în intervalul orar 10:00 -15:00, cu excepția zilelor libere legale.

Art. 9. Bugetul alocat va include acordarea a aproximativ 80 de granturi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ