Hotărârea nr. 74/2019

Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Norilor, situat în Str. C-tin Rădulescu Motru nr.9, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Norilor, situat în Str. C-tin Râdulescu Motru nr.9, Sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr.1238 din 09.04.2019;

Prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/30.10.2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agroalimentare;

Prevederile Hotărârii Consiliul General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 41 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se constată și se aprobă suprafața totală de 1817 mp a imobilului teren și construcții cu regim de înălțime P, în suprafață construită de 1817 mp și suprafață construită desfășurată de 1817 mp, situat în Piața Norilor, str. C-tin Rădulescu Motru nr.9, Sector 4, București, aflat în proprietatea Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în Anexa la prezenta.

Art. 2. Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 va întreprinde demersurile necesare către Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu în vederea completării/actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București însușit de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 186/08.05.2008, conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în Planul de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa la prezenta.

Art. 3. Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, evidenței contabile conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în delimitare a imobilului și va finaliza înscrierea provizorie a imobilului în ev funciară.                                                                         II

lari zarea nt și carte


va pmec
Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile anexei nr. 1 , poziția nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/30.10.2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agroalimentare.

Art. 5. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 74 724.04.2019


/ * -Categoric de folosințăMențiuni


Suprafața totală măsurată a imobilului = 1817 mp


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral.

Semnătura si parafa Data...................

Ștampila BCPI