Hotărârea nr. 73/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI 4 și predarea documentației tehnico-economice în vederea implementării către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI 4 și predarea documentației tehnico-economice în vederea implementării către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/384/19.04.2019;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivele de investiții SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI, în conformitate cu Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă predarea documentației tehnico-economice în vederea implementării, către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 1.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții , Direcția Economică și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 73 /24.04.2019

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC ALSECTORULUI 4

cota TVA           19%


lei/euro la cursul;    4,6639

din data de

19/11/2017

Nr. crt.

nirea capitolelor și a subcapitolelor de

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

î

2

3

4

-------5------

-------6-------

---------------7---------------

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0.00

• 0.00

0.00

1,2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1 .

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,2

Taxe pt abținerea de avize, acorduri și autorizații

107 160.00

22 976.48

20 360.40

127 520.40

27 342.01

3,3

Proiectare și inginerie

57 860,54

12 406.04

10 993.50

68 854.04

14 763.19

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

165 020.54

35382.52

31353.90

196 374.44

42105.20

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

278 472.76

59 708.13

52 909.82

331382.59

71 052.68

4.1.5

BERCENI

73 282.31

15 712.67

13 923.64

87 205.94

18 698.07

4,1,6

BRANCOVEANU

128 976.86

27 654.29

24 505.60

153 482.46

32 908,61

4.1.7

TINERETULUI

70 351.01

15 084.16

13 366.69

83 717.71

17 950,15

4.1,13

OBREG1A

5 862.58

1257.01

1113.89

6 976.48

1495.85

4,2

Montaj utilaje tehnologice

178 600.00

38 294.13

33 934.00

212 534.00

45 570.02

4.2,5

BERCENI

47 000.00

10 077.40

8 930.00

55 930.00

11992.11

4.2.6

BRANCOVEANU

82 720.00

17 736.23

15 716.80

98 436.80

21106.11

4.2.7

TINERETULUI

45 120,00

9 674.31

8 572.80

53 692.80

11512.43

4.2.13

OBREGIA

3 760.00

806.19

714,40

4 474.40

959.37

4.3

Utilaje, echip. tehnolog, și funcționale cu montaj

2 500 400.00

536 117.84

475 076.00

2 975 476.00

637 980.23

4.3.5

BERCENI

658 000,00

141083.64

125 020,00

783 020.00

167 889.53

4.3.6

BRANCOVEANU

1158 080.00

248 307.21

220 035.20

1378 115.20

295485,58

4.3.7

TINERETULUI

631 680.00

135 440.30

120 019.20

751 699.20

161173.95

4.3,13

OBREGIA

52 640.00

11286.69

10 001.60

62 641.60

13 431.16

4,4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL4

2957472.76

634120.11

561919,82

3 519392.59

754 602.93

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

80 370.00

17 232.36

15 270.30

95 640.30

20 506.51

5.1.1

Constr, și instalații afer, organizării de șantier

80 370.00

17 232.36

15 270,30

95 640.30

20 506.51

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote legale, taxe, cost credit

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

147 873.64

31706.01

28 095.99

175 969.63

37 730.15

TOTAL CAPITOL 5

228243.64

48938.36

43 366.29

271609.93

58236.65

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologi ce, și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

9^^      * *

Probe tehnologice și tewff ’

--// A

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 6        ff "

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

lBj&7g76j96

O/n cone C-HW           H ■       \            J

1               •• •' - -:...... -   \\ a

.115234,62

.102114*12

«3556.89

137129*20REȘEDINȚE DE ȘEDIN SMIN CONSTANTIN B


ANEXA 2 la HCL S4 NR.

K>lJUf-0tf.2Ql9

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI 4

cota TVA          19%

lei/euro la cursul!    4.6639 ’ = din data de    : 19/11/2017:

Nr. crt.

nîrea capitolelor și a subcapitolelor de 1

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

î

2

a

4

5

6

l

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pt obținerea de avize, acorduri și autorizații

84 600.00

18 139.33

16 074.00

100 674.00

21 585.80

3.3

Proiectare și inginerie

45 679.37

9 794.24

8 679.08

54 358.45

11655.15

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

130 279.37

27 933.57

24 753.08

155032.45

33 240.95

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

196 396.58

42 109.95

37 315.35

233 711.93

50 110.84

4.1.1

STRĂDUINȚEI

14 656.46

3 142.53

2 784.73

17 441.19

3 739.61

4.1.2

GIURGIULUI

5 862.58

1257.01

- 1113.89

6 976.48

1 495.85

4.1.3

SER BAN VODĂ

23 450.34

5 028.05

4 455.56

27 905.90

5 983.38

4.1.4

SINCAI

23 450.34

5 028.05

4 455.56

27 905.90

5 983.38

4.1.8

ALUN1SULUI

5 862.58

1 257.01

1113.89

6 976.48

1 495.85

4.1.9

VĂCĂREȘTI

55 694.55

11941.63

10 581.96

66 276.52

14 210.54

4.1.10

IRICEANU

26 381.63

5 656.56

5 012.51

31 394.14

6 731.31

4.1.11

EMILRACOVITA

5 862.58

1 257.01

1113.89

6 976.48

1495.85

4.1.12

OLTENIȚEI

11 725.17

2 514.03

2 227.78

13 952.95

2 991.69

4.1.14

CUTITUL DE ARGINT

11 725.17

2 514.03

2 227.78

13 952.95

2 991.69

4.1.14

CARAMIDARI

11 725.17

2 514.03

2 227.78

13 952.95

2 991.69

4.2

Montaj utilaje tehnologice

125 960.00

27 007.44

23 932.40

149 892.40

32 138.85

4.2.1

STRĂDUINȚEI

9 400.00

2 015.48

1 786.00

11186.00

2 398.42

4.2.2

GIURGIULUI

3 760.00

806.19

714.40

4 474.40

959.37

4.2.3

SERBAN VODĂ

15 040.00

3 224.77

2 857.60

17 897.60

3 837.48

4.2.4

SINCAI          X

15 040.00

3 224.77

2 857.60

17 897.60

3 837.48

4.2.8

ALUNISULUI        ((

3 760.00

806.19

714.40

4 474.40

959.37

4.2.9

VĂCĂREȘTI                            )

35 720.00

7 658.83

6 786.80

42 506.80

9 114.00

4.2.10

IRICEANU

?          16 920.00

3 627.87

3 214.80

20 134.80

4 317.16

4.2.11

EMILRACOVITA

<57/       3 760.00

806.19

714.40

4 474.40

959.37

4.2.12

OLTENIȚEI

Z          7 520.00

1 612.38

1 428.80

8 948.80

1918.74

4.2.14

CUTITUL DE ARGINT

7 520.00

1 612.38

1 428.80

8 948.80

1918.74

4.2.15

CARAMIDARI

7 520.00

1 612.38

1 428.80

8 948.80

1918.74

4.3

Utilaje, echip. tehnolog, și funcționale cu montaj

1 763 440.00

378 104.16

335 053.60

2 098 493.60

449 943.95

4.3.1

STRĂDUINȚEI

. 131 600.00

28 216.73

25 004.00

156 604.00

33 577.91

4.3.2

GIURGIULUI

52 640.00

11 286.69

10 001.60

62 641.60

13 431.16

4.3.3

SERBAN VODĂ

210 560.00

45 146.77

40 006.40

250 566.40

53 724.65

4.3.4

S1NCAI

210 560.00

45 146.77

40 006.40

250 566.40

53 724.65

4.3.8

ALUNISULUI

52 640.00

11286.69

10 001.60

62 641.60

13 431.16

4.3.9

VĂCĂREȘTI

500 080.00

107 223.57

95 015.20

595 095.20

127 596.05

4.3.10

IRICEANU

236 880.00

50 790.11

45 007.20

281 887.20

60 440.23

4.3.11

EMILRACOVITA

52 640.00

11286.69

10 001.60

62 641.60

13 431.16

4.3.12

OLTENIȚEI

105 280.00

22 573.38

20 003.20

125 283.20

26 862.33

4.3.14

CUTITUL DE ARGINT

105 280.00

22 573.38

20 003.20

125 283.20

26 862.33

4.3.15

CARAMIDARI

105 280.00

22 573.38

20 003.20

125 283.20

26 862.33

4.4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2 085 796.58

447 221.55

396 301.35

2 482 097.93

532 193.64

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

56 682.00

12 153.35

10 769.58

67 451.58

14 462.48

5.1.1

Constr. și instalații afer. organizării de șantier

56 682.00

12 153.35

10 769.58

67 451.58

14 462.48

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote legale, taxe, cost credit

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

104 289.83

22 361.08

19 815.07

124 104.90

26 609.68

tOTAL CAPITOL 5

160 971.83

34 514.43

30 584.65

191 556.48

41 072.17

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fiilBjlliigiil

Djli                                          .......

379 038.58

rF'SăW

451055.91