Hotărârea nr. 72/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței”, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței”, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/288/29.03.2019 ;

Văzând:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței” cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa la prezenta hotarare

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019


Nr. 72 /24.04.2019

Anexa la HOL


DEVIZ GENERAL

Amenajare parcare Piața Berceni Olteniței (str. Tulnici)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

Iei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0,000

0,000

0,000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 1

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

636.831,050

120.997,900

757.828,950

2.2

Utilaje, echipamente

75.500,000

14.345,000

89.845,000

2.3

Dotări

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 2

712.331,050

135.342,900

847.673,950

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.133,748

785,410

4.919,158

3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic)

3.633,748

690,410

4.324,158

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

500,000

95,000

595,000

3.1.3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.500,000

665,000

4.165,000

3.3

Expertizare tehnică

0,000

0,000

0,000

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

3.5

Proiectare

308.203,532

58.558,670

366.762,202

3.5.1. Temă de proiectare

0,000

0,000

0,000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

112.416,672

21.359,170

133.775,842

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

0,000

0,000

0,000

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a

0,000

0,000

0,000

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

195.786,860

37.199,500

232.986,360

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,000

0,000

0,000

3.7

Consultanță

74.811,361

14.214,160

89.025,521

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

74.811,361

14.214,160

89.025,521

3.7.2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

3.8

Asistență tehnică

202.910,160

38.552,933

241.463,093

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

65.262,280

12.399,833

77.662,113

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

32.631,140

6.199,917

38.831,057

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții    ^^==5^

32.631,140

6.199,917

38.831,057

3.8.2. Dirigenție de șantier

137.647,880

26.153,100

163.800,980

Total Ca^ftot3

593.558,801

112.776,173

706.334,974

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

13.052.457,390

2.479.966,900

15.532.424,290

4.1.1

Parcare supraterana

13.052.457,390

2.479.966,900

15.532.424,290

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

13.052.457,390

2.479.966,900

15.532.424,290

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,000

0,000

0,000

5.1.1. Lucrări de construcții (1% din C+M)*0,9

0,000

0,000

0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (1% din C+M)*0,1

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

151.412,670

0,000

151.412,670

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

68.823,940

0,000

68.823,940

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

13.764,790

0,000

13.764,790

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

68.823,940

0,000

68.823,940

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desființare

0,000

0,000

0,000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

184.552,571

35.064,990

219.617,561

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

335.965,241

35.064,990

371.030,231

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

14.694.312,482

2.763.150,963

17.457.463,445

din care: C + M (Gap. 1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4~+Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2+Cap.5.1.1)

13.764.788,440

2.615.309,800

16.380.098,240