Hotărârea nr. 71/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.65/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.65/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Amenaja re parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni”, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/289/29.03.2019 ;

Văzând:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 65/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni cu modificările si completările ulterioare”

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se inlocuieste Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.65/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni”, cu modificările si completările ulterioare cu Anexa la prezenta hotarare.

Art. II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 71 724.04.2019

Anexa la HCL nr.DEVIZ GENERAL

Amenajare parcare Sos. Olteniței intersecție Sos Berceni- proiectare si execuție (P+2)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0,000

0,000

0,000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

1.897.435,150

360.512,680

2.257.947,830

Total Capitol 1

1.897.435,150

360.512,680

2.257.947,830

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

481.681,340

91.519,450

573.200,790

2.2

Utilaje, echipamente

75.500,000

14.345,000

89.845,000

2.3

Dotări

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 2

557.181,340

105.864,450

663.045,790

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

15.500,000

2.945,000

18.445,000

3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic)

15.000,000

2.850,000

17.850,000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

500,000

95,000

595,000

3.1.3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.500,000

665,000

4.165,000

3.3

Expertiza re tehnică

0,000

0,000

0,000

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

3.5

Proiectare

684.547,500

130.064,030

814.611,530

3.5.1. Temă de proiectare

0,000

0,000

0,000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

3.5.3. Studiu defezabiiitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

345.992,500

65.738,580

411.731,080

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

0,000

0,000

0,000

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

0,000

0,000

0,000

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

338.555,000

64.325,450

402.880,450

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,000

0,000

0,000

3.7

Consultanță

277.418,917

52.709,590

330.128,507

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

277.418,917

52.709,590

330.128,507

3.7.2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

3.8

Asistență tehnică

363.101,160

68.989,225

432.090,385

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

112.851,660

21.441,815

134.293,475

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

56.425,830

10.720,908

67.146,738

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții

56.425,830

10.720,908

67.146,738

3.8.2. Dirigenție de șantier

250.249,500

47.547,410

297.796,910

Total Capi^Ș^O/WjJ}^

1.344.067,577

255.372,845

1.599.440,422

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

22.570.333,480

4.288.363,360

26.858.696,840

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

15.000,000

2.850,000

17.850,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

22.585.333,480

4.291.213,360

26.876.546,840

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,000

0,000

0,000

5.1.1. Lucrări de construcții (1% din C+M)*0,9

0,000

0,000

0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (1% din C+M)*0,1

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

275.274,450

0,000

275.274,450

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

125.124,750

0,000

125.124,750

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

25.024,950

0,000

25.024,950

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

125.124,750

0,000

125.124,750

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,000

0,000

0,000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

3.079.677,210

585.138,670

3.664.815,880

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

. 0,000

0,000

Total Capitol 5

3.354.951,660

585.138,670

3.940.090,330

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

29.738.969,207

5.598.102,005

35.337.071,212

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap. 1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

25.024.949,970

4.754.740,490

29.779.690,460