Hotărârea nr. 70/2019

Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare „Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare „Colegiul Tehnic

Miron Nicolescu nr.89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.4/361/22.04.2019 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) și j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei 1 și Anexei 2 din HCL S4 nr.364/22.12.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru Lucrări de modernizare/ extindere/ reabilitare „Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, modificată și completată, conform Anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre, în conformitate cu documentația tehnică a obiectivului de investiții.

Art.II. Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.III. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

Nr. 70 /24.04.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4


una Anca ARTENE


LaHCLS4nr.

Principalii indicatori tehico - economici pentru obiectivul de investiții, „Lucrări de modernizare/extindere/ reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din bdul. Metalurgiei nr.89” în Municipiul București

Pentru realizarea obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare/extindere/ reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din bd-ul Metalurgiei nr.89” sunt necesare construirea unui cămin de fete, reabilitarea și extinderea căminului de băieți și construirea unui Centru de Integrare Profesională cu sală de conferințe, spații de lucru, astfel:

  • •  Unitate de tip A - cămin de băieți și ateliere (S+P+1E)- clădire existentă, extindere

  • •  Unitate de tip B - cămin de fete și cantină (S+P+4E)- clădire nouă

  • •  Construire Centru de Integrare Profesională cu sală de conferințe, spații delucru și posibilitatea de a organiza un târg de job-uri

Valoarea totală a investiției: 31.587.251,58 lei (TVA inclus)

din care C+M: 25.993.455.90 lei (TVA inclus)

ANEXA 2 w /..  .  „

La HCLS4 nr.                   ______

î                                           , i

Proiectant; v ,<'7

CONCRETE $.0£%IGN SOLUTIONS S.R.L. BAU STARK S.R.L

YARDMAN S.R.L

BID DIVISION CONSULTING S.R.L.

Faza de proiectare: SF

DEVIZ GENERAL (V1) (conform HG nr.907/29 noiembrie 2016) Al obiectivului de învesstitii: Liceul Mîron Nîculescu

DEMOLARE IMOBIL VECHI SI CONSTRUIRE CĂMIN CAZARE ELEVE, CONSTRUIRE SALA MULTIFUNCȚIONALA. INTERVENȚII: REABILHARE/MODERNIZARE CORPURI EXISTENTE:„ CĂMIN CAZARE ELEVI,

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

0

1

2,00

4,00

6,00

CAP1TOLUL1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului (demolări)

250.298,99

47.556,81

297.855,79

1.3.

Amenajați protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

-

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocare /protecția utilităților

49.690,95

9.441,28

59.132,22

TOTAL CAPITOL 1

299.989,93

56.998,09

356.988,02

CAPITOLUL 2: Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

339.169,37

64.442,18

403.611,55

TOTAL CAPITOL 2

339.169,37

64.442,18

403.611,55

Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

-

-

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

3,3

Expertiza tehnica

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,5

Proiectare si inginerie

632.230,83

120.123,86

752.354,69

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabîlitale                ___

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documeRfâfi|Ljk|\^O^Uhr^ lucrărilor de intervenții si deviz geneml^^        *■*1

63.000,00

11.970,00

74.970,00

3.5.4 Documentații tehnice necesar in vedepa-eUtinerii avizelor/acordurilor/aulorizatiilo^y         f

Vl    . 25.000,00

4.750,00

29.750,00

s

S^S’.S Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a Idetelitlbf'tfe' execuție

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3,5?6. Proiect tehnic si detalii de execuție c .

524.230,83

99.603,86

623.834,69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziții

-

-

3,7

Consultanta

131.263,65

24.940,09

156.203,75

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2 Auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

247.234,11

45.125,00

282.625,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

175.234,11

31.445,00

196.945,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

165.500,00

31.445,00

196.945,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție , avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2 D irige ntie de Șantier

72.000,00

13.680,00

85.680,00

TOTAL CAPITOL 3

1.010.728,59

190.188,95

1.191.183,44

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

. . Construcții si instalații TOTAL 4.1 ..

din care:

21.054.665,39

4.000.386,42

25.055.051,82

CORP A

7.447.173,28

1.414.962,92

8.862.136,20

CORP B

10.006.653,77

1.901.264,22

11.907.917,99

SALA FESTIVITĂȚI

3.600.838,34

684.159,28

4.284.997,62

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sî funcționale

97.050,25

18.439,55

115.489,80

* Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.135.888,58

215.818,83

1.351.707,41

Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4 funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotări

1.578.514,70

299.917,79

1.878.432,49

4.6 Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

23.866.118,92

4.534.562,60

28.400.681,52

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier

  • 5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

  • 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

102.056,26

19.390,69

121.446,95

102.056,26

19.390,69

121.446,95

-

-

-

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

240.275,64

-

240.275,64

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,1 %

21.843,24

21.843,24

5.2.2 Cota aferenta ISC

calitatii lucrărilor de constructiii^aP        J

109.216,20

* V.

109.216,20
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4 Cota aferenta casei Sociale a Constructorilor CSC 0,5 %

109.216,20

109,216,20

5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

733.667,62

139.396,85

873.064,47

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

1.075.999,52

158.787,54

1.234.787,06

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

TOTAL GENERAL

26.592.006,34

5.004.979,35

31.587.251,58

Din care C+M

(1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

21.843.240,26

4.150.215,65

25^993:455,90