Hotărârea nr. 7/2019

Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere;

  • - Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. P.8.1/ 269 /15.01.2019 al Direcției Economice;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile:

art.8. litera a) art.19. litera a) alin.(l) litera a), art.20 alin. (1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8), art. 44, art.45, art.46 si art. 58 alin. (1) litera a) din Legea nr.273/2006 privind Legea finanțelor publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă deblocarea și utilizarea integrală a excedentului bugetar, înregistrat la data 31.12.2018 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2018, in valoare de:

• 45.304.198,26 lei sursa A (Buget local)

Art 2. Se aprobă Programul obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:


anexa nr. 4, 4.1, „Lista de investiții ~ Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului”

anexa nr. 5, „Lista de investiții - „Direcția de Mobilitate Urbana”

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari de credite, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 7/22.01.2019