Hotărârea nr. 69/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refmanțării împrumutului contractat de Ia Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. P.9.1/395/23.04.2019 întocmit de Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Ținând seama de:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refmanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refmanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2018 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refmanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refmanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refmanțării împrumutului contractat deank

(00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor pu^KflțSe interes lcî&jJ, modificată și completată;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 255/02.10.2018 pentru modificarea $i co nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări ramburs de pana la 147.402.824 lei, în vederea refmanțării împrumutului contractat < (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor put» cu modificările și completările ulterioare;


Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 33/18.02.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50/18.03.2019 pentru modificarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 62/15.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

în temeiul prevederilor art 45 alin (2) lit. b), art. 81 alin. (1) lit. d), ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, lit. b) din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/ 31.10.2017, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/31.10.2017, rămân valabile.

Art.III. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Investiții si Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 69 /24.04.2019

Nr.Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție RON -TVA inclus

HCL S4 indicatori

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana

203,660,405.08

1

Amenajare parcare statia metrou - IMGB - Sos. Berceni

4,704,117.11

336/28.11.2017

2

Amenajare parcare spic Bd. Constantin Brancoveanu, inclusiv sens giratoriu intersecția cu Tumu Măgurele si Luica

12,172,827.22

231/20.09.2018

3

Amenajare parcare sol Str. Atunisului

1,465,248.86

336/28.11.2017

4

Amenajare parcare sol Str, Izvorul Rece

1,530,333.27

336/28.11.2017

5

Amenajare parcare spic Sos. Berceni - tronson 1 (Pta. Sudului - Str. Ion Iriceanu)

12,741,573.40

249/2.10.2018

6

Amenajare parcare spic Bd. Obregia

13,767,081.36

153/14.06.2018

7

Amenajare parcare spic Bd. Tineretului

5,427,233.73

336/28.11.2017

8

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

35,337,071.21

9

Amenajare parcare Piața Big Berceni

6,084,402.66

197/27.07.2017

10

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

17,457,463.45

11

Amenajare parcare la sol Sos. Olteniței nr. 9

7,379,140.00

222/17.08.2017

12

Supralargire Str. Tumu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

18,399,719.78

249/2.10.2018

13

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52,012,129.87

14

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15,182,063.16

249/2.10.2018

Co-finantare Programului de Reabilitare Termica 2 derulat cu Banca Europeana de Investiții

163,825,868.86

15

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

1,423,988.80

238-13.09.2017

16

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1,370,326.34

238-13.09.2017

17

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiului,nr. 119

2,426,674.18

238-13.09.2017

18

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

1,314,895.26

238-13.09.2017

19

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

4,381,807.00

206-25.07.2018

20

Bloc M6, Bd. Constantin Brancoveanu.nr. 97

3,866,294.53

238-13.09.2017

21

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

2,880,314.08

238-13.09.2017

22

Bloc 2B, Sos. Giurgiului.nr. 127

7,424,258.00

239-13.09.2017

23

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni,nr. 3

3,367,704.76

238-13.09.2017

24

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1,365,453.60

236-13.09.2017

25

Bloc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str. Reșița, nr. 35

1,643,341.21

238-13.09.2017

26

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitru, nr. 11 si sc. 2, Sos. Berceni,nr. 37

3,325,560.91

238-13.09.2017

27

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni,nr. 5

1,590,963.36

238-13.09.2017

28

Bloc 1, sc. 1, Sos. Oltenitei.nr. 218

1,360,831.64

238-13.09.2017

29

Bloc 8, Sos. Olteniței,nr. 220

3,045,983.50

238-13.09.2017

30

Bloc M2, Str. Uioara, nr. 3

8,394,256.40

206-25.07.2018

31

Bloc 1, sc. 2, Sos. Oltenitei.nr. 188

1.043,219.45

238-13.09.2017

32

Bloc 12C, Str. Alunisului, Nr. 3

3,041,227.59

68-30.03.2018

33

Bloc 39, Sos. Berceni, Nr. 27

2,142,012.48

68-30.03.2018

34

Bloc 130, sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2,373,391.85

316-20.11.2017

35

Bloc 12A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 4

2,461,754.72

68-30.03.2018

36

Bloc 103, Str, Gheorgbe ion, Nr. 11

1,991,726.00

68-30.03.2018

37

Bloc 4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7,596,506.20

68-30.03.2018

38

Bloc 2A, Sos. Giurgiului, Nr. 129

8,806,000.03

68-30.03.2018

39

Bloc 16, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 16

2,161,297.99

68-30.03.2018

40

Bloc 10-14, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 10-14

6,192,843.66

68-30.03.2018

41

Bloc 108, sc. 1,2,3, Sos. Berceni, Nr. 41

3,250,870.26

68-30.03.2018

42

Bloc 109, sc. 1, Sos. Berceni, Nr. 43

1,011,740.86

68-30.03.2018

43

Bloc Amiro, Sos. Berceni, Nr. 8Bis

2,209,837.02

68-30.03.2018

44

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 2

835,209.21

68-30.03.2018

45

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 4

1,507,230.85

68-30.03.2018

46

Bloc M1/1, sc. 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

5,566,868.35

68 - 30.03.2018

47

Bloc A8, Str. Izvorul Rece, Nr. 7

4,553,432.16

68-30.03.2018

48

Bloc 62, Str. Lamotesti, Nr. 3-5

6,992,169.12

68-30.03.2018

49

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2.852,764.35

68-30.03.2018

50

Bloc M1, Str. Resila, Nr. 4

4,074,797.71

68-30.03.2018

51

Bloc 10, Str. Tumu Măgurele, Nr. 31

1,312,835.05

68-30.03.2018

52

Bloc 7A, sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr. 46-50

3,168,639.67

316-20.11.2017

53

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregta, Nr. 2B

2,040,886.53

68-30.03.2018

54

Bloc OD1, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 4

5,854,848.18

68-30.03.2018

55

Bloc OD2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 8

6,095,182.52

68-30.03.2018

56

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 25

5,687,155.80

68-30.03.2018

57

Bloc I5, sc. 1,2,3, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 31

3,972,065.52

68-30.03.2018

58

Bloc M1/1, sc. 1-7, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 114

10,235,403.41

68-30.03.2018

59

Bloc C4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 99

2,727,195.14

68-30.03.2018

60

Bloc 1, sc. 1,3, Sos. Olteniței, Nr. 188                                                                    . . -..

2,684,063.61

68 - 30.03.2018

TOTAL

367,486,273.93