Hotărârea nr. 68/2019

Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4,

Luând act de:

Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

Raportul de Specialitate nr. P.9.1/396/23.04.2019 întocmit de Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. °f” și °g” și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la prevederile art. 29 lit(f) din Legea achizițiilor publice nr. 95/2016;

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere:

HCL Sector 4 nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractatjl^lABanca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării fin publice de interes local;

HCL Sector 4 nr. 224 din 17.08.2017 privind modificarea si completarea Anexei la

Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțărțlrambi^r

în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului co

Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării firî^^te^^QYe^ publice de interes local;                                                                    i.o^^


HCL Sector 4 nr. 337 din 28.11.2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 137.325.270 lei, in vederea refînantarii împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (19 / 28643 / 03.10.2005), precum si in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 224/17.08.2017;

HCL Sector 4 nr. 127 din 21.05.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la

  • 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local HCL Sector 4 nr. 138 din 30.05.2018 pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

HCL Sector 4 nr. 154 din 14.06.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la

  • 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

HCL Sector 4 nr. 186 din 02.07.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

HCL Sector 4 nr. 254 din 02.10.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art 81 alin (4), precum și ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la

  • 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /2S643 / 03.10.2017) cu Anexa la prezenta hotărâre, ce devine parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017.

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.


Art.III. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Economica, Direcția Investiții vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019


Contrasemnează


Secretarul Sectorului 4

âîana^&^ARTENE

Nr. 68 /24.04.2019

Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, RON

HCL S4 indicatori tehnico-economici

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana finanțate din creditul BCR nr. 305 din 27.12.2017

127,015,387

1

Supralargire Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

18,399,720

249/2.10.2018

2

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52,012,130

3

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15,182,063

249/2.10.2018

4

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

35,337,071

5

Amenajare parcare Piața Big Berceni

6,084,403

197/27.07.2017

Co-finantare proiecte finanțate din creditul CEC nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017

243,579,295.14

1

Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentara Berceni-Sudului

61,139,905

319/20.11.2017

2

Reabilitare / Modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Giurgiului

62,264,666

274/06.11.2018

3

Bloc 16, Sos. Berceni, nr. 15

1,205,131

288/24.10.2017

4

Bloc M2/III, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 116

5,067,797

288/24.10.2017

5

Bloc 13, Aleea Barbu Nicolae, nr. 6

1,832,375

288/24.10.2017

6

Bloc 12B, scările 1+2, Str. Alunisului nr. 11 B-dul Brancoveanu, nr. 2

2,864,142

335/13.12.2018

7

Bloc 129, Sos. Berceni, nr. 51

1,996,520

316/20.11.2017

8

Bloc 6, Str. Nitu vasile, nr. 50

1.038,286

316/20.11.2017

9

Bloc 35, Bd. Alexandru Obregia, nr. 35

5,883,976

316/20.11.2017

10

Bloc 0, Sos. Giurgiului, nr. 113-115

1,379,527

316/20.11.2017

11

Bloc A18, Str. Reșița, nr. 18

1,798,555

316/20.11.2017

12

Bloc 130, sc. 1-2, Sos. Berceni, nr. 53

2,373,392

316/20.11.2017

13

Bloc 20, Str. Ciochina, nr. 3

1,974,500

335/13.12.2018

14

Bloc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 18A

1,563,958

316/20.11.2017

15

Bloc 2, sc. 1-3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

3,985,476

239/13.09.2017

16

Bloc li-32, sc. 1-2, Bd. Alexandru Obregia. nr. 30A

4,038,792

335/13.12.2018

17

Bloc li-33, Sc. 1,2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 36A

3,948,163

335/13.12.2018

18

Bloc B7, Sc. 1,2,3,4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 18

8,663,478

335/13.12.2018

19

Bloc 1, Nitu Vasile, nr. 38-40

2,715,475

334/13.12.2018

20

Bloc 1, Nitu Vasile, nr. 36

1,943,888

334/13.12.2018

21

Bloc 2, Sc. 1,2,3,4, Nitu Vasile, nr. 42

3,917,487

334/13.12.2018

22

Bloc 3, Sc. 1,2,3, Nitu Vasile, nr. 44

3.197,953

334/13.12.2018

23

Bloc 5, Nitu Vasile, nr. 48

3,258,210

334/13.12.2018

24

Bloc 36, Sc. 1-2, Nitu Vasile, nr. 28

3,728,322

334/13.12.2018

25

Bloc 4, Nitu Vasile, nr. 46

3,273,275

334/13.12.2018

26

Bloc F1, Str. Podarului, nr. 2-4

1,872,613

334/13.12.2018

27

Bloc F3, Str. Podarului, nr. 6

935,247

334/13.12.2018

28

Bloc M2, Raula Mara, nr. 15

1,054,105

334/13.12.2018

29

Bloc M4, Raula Mara, nr. 10

1,054,105

334/13.12.2018

30

Bloc 31, Sc. 1,2, Tohani, nr. 3

4,391,601

334/13.12.2018

31

Bloc E4, Vatra Domeî, nr. 9

2,090,275

334/13.12.2018

32

Bloc 5, Huedin, nr. 1

1,994,284

335/13.12.2018

33

Bloc 4. Huedin, nr. 3

1,975,552

335/13.12.2018

34

Bloc F4, Vatra Domei, nr. 7

927,580

334/13.12.2018

35

Bloc 16, Sos. Olteniței, nr. 204-210

1,382,942

335/13.12.2018

36

Bloc 40. Sc. 1,2,Tulnici, nr. 10

5,545,955

335/13.12.2018

37

Bloc 102, Sc. 1, Gheorghe Ion, nr. 9

2,766,975

334/13.12.2018

38

Bloc 102, Sc. 2, Gheorghe Ion, nr. 9

2,793.031

334/13.12.2018

39

Bloc 6, Olteniței, nr. 81

8,701,591

334/13.12.2018

40

Bloc M1, Alexandru Obregia, nr. 6

5.080,651

335/13.12.2018

41

Bloc IE 30, Alexandru Obregia nr. 22A

2,443,195

288/24.10.2017

42

Bloc 11/31, Sc. A,B, Alexandru Obregia nr. 28A

3,516,344

334/13.12.2018

Total valoare de investiție a obiectivelor de interes public local

370,594,682