Hotărârea nr. 67/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/284/29.03.2019 al Serviciului Investiții - Direcția Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seana de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. i și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice, precum și valorile rezultate în urma acestei actualizări, pentru obiectivul de investiții “Supralărgire Șos. Berceni (Șos. Olteniței până la limita administrativă - Șos. Centură): Tronson II - str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB (supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și linia de centură”, prevăzut la punctul 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 4 nr. 336/28.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Nr.Crt

Denumire Obiectiv

Valoare C+M inclusiv T.V.A.

- lei-

3

Supralărgire Șos. Berceni (Șos. Olteniței     până     la     limita

administrativă - Șos. Centură): Tronson 11 - str. ion Iriceanu și stația metrou    IMGB    (supralărgire),

Tronson III - stația de metrou IMGB și linia de centură;

38.665.548,020


Valoare totală investiție inclusiv T.V.A - lei-52.012.129,870


Art. II. Se înlocuiește Anexa nr.4 la H.C.L Sector 4 nr. 336/28.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 67/24.04.2019

Anexa la HCL

înlocuiește Anexa nr.4 la HCL S4 nr.336/28.11.2017

DEVIZ GENERAL

.ENTUR/tâ&'X


SUPRALARGIREA SOS. BERCENI (SOS. OLTENIȚEI PANA LA LIMITA ADMINISTRATIVA)-SOS.

TRONSON II - STR. ION IRICEANU SI STATIA DE METROU I.M.G.B. (SUPRALARGIR^

TRONSON III - STATIA DE METROU I.M.G.B. SI LINIA DE CENTURA      I

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

'^■'Valoare r (inclusiv TVA)

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

5.800.000,000

1.102.000,000

6.902.000,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0,000

0,000

0,000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

4.234.679,400

804.589,090

5.039.268,490

Total Capitol 1

10.034.679,400

1.906.589,090

11.941.268,490

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

3.234.858,570

614.623,130

3.849.481,700

2.2

Utilaje, echipamente

0,000

0,000

0,000

2.3

Dotări

3.286.253,000

624.388,070

3.910.641,070

Total Capitol 2

6.521.111,570

1,239.011,200

7.760.122,770

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,000

0,000

0,000

3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic)

0,000

0,000

0,000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

3.1.3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4.025,000

764,750

4.789,750

3.3

Expertizare tehnică

0,000

0,000

0,000

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

3.5

Proiectare

1.014.524,090

192.759,580

1.207.283,670

3.5.1. Temă de proiectare

0,000

0,000

0,000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor • de intervenții și deviz general

202.222,660

38.422,310

240.644,970

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

0,000

0,000

0,000

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a

0,000

0,000

0,000

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

812.301,430

154.337,270

966.638,700

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,000

0,000

0,000

3.7

Consultanță

209.942,090

39.889,000

249.831,090

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

209.942,090

39.889,000

249.831,090

3.7.2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

3.8

Asistență tehnică

487.380,850

92.602,360

579.983,210

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

162.460,280

30.867,450

193.327,730

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

81.230,140

15.433,730

96.663,870

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

81.230,140

15.433,730

96.663,870

3.8.2. Dirigenție de șantier

324.920,570

61.734,910

386.655,480

Total Capitol 3

1.715.872,030

326.015,690

2.041.887,720

Nr. cri.

f    Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

20.222.266,190

3.842.230,570

24.064.496,760

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice (Statîe pompare inclusiv pompa, branșament si electric)

1.514.000,000

287.660,000

1.801.660,000

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

21.736.266,190

4.129.890,570

25.866.156,760

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,000

0,000

0,000

5.1.1. Lucrări de construcții (1% din C+M)*0,9

0,000

0,000

0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (1% din C+M)*0,1

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

357.412,640

0,000

357.412,640

5.2.1. Comisioanele șî dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

162.460,290

0,000

162.460,290

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

32.492,060

0,000

32.492,060

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

162.460,290

0,000

162.460,290

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de co nstrui re/d esf ii nțare

0,000

0,000

0,000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

3.399.396,210

645.885,280

4.045.281,490

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

3.756.808,850

645.885,280

4.402.694,130

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

43.764.738,040

8.247.391,830

52.012.129,870

din care: C + M (Cap. 1.2 + Cap. 1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 +

Cap.4.1 + Cap.4.2+Cap.5.1.1)

32.492.057,160

6.173.490,860

38.665.548,020