Hotărârea nr. 66/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL D AVILA)

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/247/20.03.2019; Văzând:

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 374 din 14.06.2018 privind imputemicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicina și Farmacie " Carol Davila" din București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA);

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA), cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019Nr. 66 /24.04.2019

ANEXA LA HCL Sector 4 nr.


Proiectant,

VEGO CONCEPT ENG1NEERING S.R.L,

Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, EL14, Birou 1, sector 6, București, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011, CUI

29319742

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Da vila) situat in Sos. Olteniței, nr. 9, sector 4, Mun. București

Valoare (f ara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

leî

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea ți amenaiarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

-

1.2.

Amenaiarea terenului

-

1.3.

Amenajări pentru proiecția mediului ți aducerea terenului la starea inițială

233,691.38

44,401.36

278,092.74

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

233,691.38

44,401.36

278,092.74

_

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

697,170,00

132,462,30

829,632.30

1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

dentru proiectare ți asistentă tehnică

3.1.

Studii

17,255.00

3,278.45

20,533.45

3.1.1. Studii de teren

17,255.00

3,270.45

20.533.45

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

*

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

3.2.

Documentațli-suport ți cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri ți autorizații

48,876.69

9,286.57

58.163.26

3.3.

Expertiză tehnică

-

-

3.4.

Certificarea performantei energetice ți auditul energetic al clădirilor

-

3.5.

Proiectare

433,027.26

31.775.18

574,802.44

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabîlitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție ți devizul qeneral

25,882.02

4.917.58

30.799.60

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

293,260.16

55,719.43

348.979.59

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

17.255.OD

3.27B.45

20,533.45

3.5.6. Proiect tehnic ți detalii de execuție

146,630.08

27,859.72

174,489.60

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultantă

69,019.00

13.113.61

82.132.61

3.7.1. Manaqemantut de proiect pentru obiectivul de Investiții

69,019.00

13,113.61

82,132.61

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistentă tehnică

232,938.00

44.258.22

277.196.22

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

129.410.00

24,587.90

153,997.90

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

94,901.00

18,031,19

112.932.19

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a! lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

34.509.00

6,556.71

41.065.71

3.8.2. Diriqentie de șantier

103,528.00

19,670.32

123,198.32

TOTAL CAPITOL 3

851,115.95

161,712.03

1,012,827.98

I TVA

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

lentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

14,933.028.06

2,837,275.34

17770.30340

4.2.

Montai utilaje tehnologice, echipamente tehnologice ți funcționale

18.378.85

3.491.98

21.870.83

4.3.

Utilaje, echipamente tehnoloqice ți funcționale care necesită montai

2.303.274.14

437.622.09

2,740,896.23

4.4,

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj ți echipamente de transport

4.5.

Dotări

16,167.834.55

3,071,888.56

19,239,723.11

4.6.

Active necorporale

-

TOTAL CAPITOL 4

33,422.515.60

6,350,277.97

39,772,793.57

_

CAPITOLUL S

Alte cheltuieli

5.1.

Orqanizarede țantier

86,706.94

16.474.32

103JB1.26

5.1.1. Lucrări de construcții ți instalații aferente orqanizării de țantier

86,706.94

16.474.32

103,181.26

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

93,988.00

93.988.00

5.2.1. comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

14.915.00

14,915.00

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

74,573.00

74,573.00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructori Ier - C.S.C.

-

-

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/ desființare

4,509.00

4,500.00

5.3.

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

862,734.05

163.919.47

1.026.653.52

5.4.

Cheltuieli pentru informare ți publicitate

-

TOTAL CAPITOL 5

1,043,428.99

180,393.79

1,223,822.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice ți teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

*

-

6.2,

Probe tehnoloqice ți teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

*

TOTAL GENERAL

36,247,921.92

6,869,247.45

43,117;169.37

Din mm C+M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

15,968,97523

3,034,105.30

19,003,680.53

  • 1) in preturi la data de:

  • 2) La un TVA de:

4.6478 lai

Data

9/18/2018

Be naficiar/l n vesti tor

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


întocmit,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L