Hotărârea nr. 65/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: ,,Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂREA

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții: „Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/210/06.03.2019;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de HCL S4 nr.232/20.09.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.232/20.09.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții: „Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”, cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019


PREȘEDIN


Cosmin-CGfnstantfh


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 65 /24.04.2019


Anexa la HCL nr.

LUCRĂRI DE MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IN VEDEREA OBȚINERI AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU,

„PIAȚA PROGRESUL - COMPLEX AGROAL1MENTAR / COMERCIAL"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

10 000.00

1 900.00

11900.00

3.1.1. Studii de teren

10000.00

1 900.00

11900.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize acorduri și autorizații

6 000.00

1140.00

7 140.00

3.3

Expertiza re tehnică

27 900.00

5 301.00

33 201.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

46 200.00

8 778.00

54 978.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu defezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generat

0.00

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avlzelor/acordurilor/autorizațiilor

6600.00

1 254.00

7854.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

39 600.00

7524.00

47124.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

26 400.00

5 016.00

31416.00

3.7

Consultanță

10 000.00

1900.00

11 900.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

10 000.00

1900.00

11900.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

158 500.00

29 114.65

182 349.65

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

58500.00

10114.65

63 349.65

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

26325.00

5 001.75

31326.75

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

26910.00

5 112.90

32 022.90

3.8.2. Dirigenție de șantier

100000.00

19 000.00

119 000.00

Total capitol 3

285 000.00

53 149.65

332 884.65

CAPITOLU L 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

7 311294.12

1 389 145.88

8 700 440.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale

32 900.82

6 251.16

39 151.98

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

219 338.82

41 674.38

261013.20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

146 225.88

27 782.92

174 008.80

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

7709 759.65

1464 854.33

9174613.98

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

73 112.94

11807.74

73 953.74

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

25589.53

4 862.01

30 451.54

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

36556.47

6945.73

43 502.20

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

846 798.82

0.00

846 798.82

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor d construcții

438 677.65

0.00

438 677.65

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

365 564.71

0.00

365564.71

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

42 556.47

0.00

42 556.47

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

616 780.77

117 188.35

733 969.12

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

1536 692.54

128 996.09

1654721.68

CAPITOLUL ^Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

12 000.00

2 280.00

14 280.00

Total capitol 6

12000.00

2280.00

14 280.00

TOTAL GENERAL                                ^^=5?==^^

9 543452.19

1649280.07

11176500.32

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2+4.1 +4.2+5.1.1)                  O M A

7 36978447

1400259.05

8770 043.52

f ♦

IEȘEDINTE D£.

*

IB^ĂU


COWIJN CON 517


ITI


■7z