Hotărârea nr. 64/2019

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 3008/23.04.2019 al Direcției Economice;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019 în sumă de 790.785 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

- Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2019

Anexa nr.

Anexa nr.


L2;

1.3;


- Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2019;

1.4; - Bugetul credite interne detaliat pe anul 2019;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 5.


- capitol bugetar 70.02


- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică


- Anexa 5.1   - cap.70.02.03.30


- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor


- Anexa 5.2   - cap.70.02.50


- Alte servicii în domeniul locuințelor


- Anexa 6.


- capitol bugetar 84.02


- Transporturi


- Anexa 6.1   - cap.84.02.03.03


- Străzi


-Anexa 6.2   - cap.84.02.50


- Direcția Mobilitate Urbana


- Anexa 2.

- 49.02

- Buget local

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

- Autorități publice si acțiuni externe

-Anexa 3.1

-cap. 51.02.01.03

- Primăria sector 4 autoritati executive

- Anexa 4.

- capitol bugetar 65.02

- învățământ

-Anexa 4.1

- cap.65.02.03.01

- PS4 - învățământ preșcolar

- Anexa 4.2

- cap.65.02.03.01

- DAUI - învățământ preșcolar

- Anexa 4.3

- cap.65.02.03.02

-PS4- învățământ primar

- Anexa 4.4

- cap.65.02.03.02

- DAUI - învățământ primar

- Anexa 4.5

- cap.65.02.04.01

- PS4 - învățământ secundar inferior

- Anexa 4.6

- cap.65.02.04.01

- DAUI - învățământ secundar inferior

- Anexa 4.7

- cap.65.02.04.02

- PS4- învățământ secundar superior

-Anexa 4.8

- cap.65.02.04.02

- DAUI - învățământ secundar superior

-Anexa 4.9

- cap.65.02.07.04

- PS4 - învățământ special

-Anexa 4.10

- cap.65.02.07.04

- DAUI - învățământ special

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Anexa nr. 7. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

  • -  Anexa nr. 8; 8.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare Unitati Invatamant”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale afe precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Anexa nr. 9, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei


Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 64 /24.04.2019