Hotărârea nr. 63/2019

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în vederea derulării și finanţării în comun a proiectului de utilitate publică locală “România Parc 2018”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală “România Parc 2018”

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Investiții, cu nr. P.9.1/812/11.04.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 335/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "România Parc 2018 precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 172/2017 privind aprobarea demarării proiectului “România Parc 2018” al Sectorului 4 București;

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2), lit ”q”, art. 81 alin.(4), și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 prin Sectorul 4 al Municipiului București, de a se asocia cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală “România Parc 2018”.

Art.2. Se aprobă modelul Protocolului de asociere ce se va încheia între Sectorul 4 al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, conform Anexei la prezenta.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art. 4. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fi transmisă Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.04.2019

Nr. 63 /15.04.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Cosmin^po^ț^irț^l * ĂLĂUContrasemnează

Secretarul Sectorului 4

-

Diana Anca ARTENE


ANEXA

La HCLS4 nr. 63/15.04.2019

PROTOCOL DE COOPERARE

Preambul:

Având în vedere:

 • - Dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

 • - Dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 172/17.07.2017 privind aprobarea demarării proiectului „România Park 2018” al Sectorului 4 București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 335/28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „România Park 2018”, în urma realizării documentației tehnico economice până la faza PAC (proiect pentru autorizarea lucrărilor de construcție).

Ținând cont de obiectivul declarat al părților de a realiza în comun „Proiectul de utilitate publică locală “România Parc 2018”, proiect care cuprinde:

 • - amenajarea unui parc tematic prin redarea pe o suprafață de aprox. 25.000 mp a reliefului țării, la o scară de 1:200, marcând principalele caracteristici naturale ale României, respectiv: Munții Carpați, Delta Dunării, Trasfăgărășan, Dunărea, Oltul, etc;

 • - împărțirea suprafeței parcului în regiuni istorice, urmând ca în cadrul fiecărei regiuni să fie reproduse cele mai importante obiective turistice sau clădiri de importanță arhitecturală și istorică, prin realizarea de machete ale acestor obiective, la scara de 1:25 sau 1: 33. Fiecare județ va fi reprezentat de cel puțin o machetă care redă fidel un element arhitectural propriu, însumând aprox. 100 de machete;

 • - realizarea de machete ale obiectivelor industriale istorice ale României, cum ar fi: locomotive de tren Reșița, avionul lui Traian Vuia, machete ale autoturismelor Dacia, etc;

 • - interesul administrației publice locale de a asigura în cadrul acestuia crearea de noi zone verzi pentru odihnă și recreere a populației, prin plantarea/replantarea de arbori, flori, mobilier urban care să asigure cetățenilor un mediu curat, relaxant, deschis activităților sociale, sportive sau culturale, amfiteatru pentru spectacole, locuri dejoacă pentru copii, spații de relaxare.

Părțile:

1. SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul in Bdul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Etaj 1, Sector 4, București, cod de identificare fiscala 4316422, prin reprezentant legal, Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta,

si

Art. 1 Obiectul prezentului Protocol îl constituie stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc între Părți, în scopul derulării unor acțiuni comune în interesul și pentru locuitorii din municipiul București, pentru realizarea și punerea în operă a „Proiectului de utilitate publică locală “România Parc 2018” (denumit în continuare „România Parc 2018”).

Art. 2 DURATA PROTOCOLULUI DE COOPERARE

Perioada de valabilitate a Protocolului de cooperare este de la data semnării și înregistrării acestuia si data finalizării investiției, respectiv a punerii în operă a proiectului “România Parc 2018”.

Art. 3 OBLIGAȚIILE SI RESPONSABILITĂȚILE PÂRTILOR

3.1. OBLIGAȚIILE SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • 3.1.1. Sectorul 4 al Municipiului București va întreprinde toate și oricare dintre demersurile legale necesare pentru a pune la dispoziția Asocierii, cu titlu gratuit, pe durata existenței proiectului „România Parc 2018”, terenul unde se va construi și va funcționa acesta; totodată, va contribui la finanțarea din bugetul local al Sectorului 4, a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea proiectului “România Parc 2018”, doar dacă vor putea fi alocate și aprobate în buget sume destinate realizării acestuia de către Consiliul Local Sector 4.

 • 3.1.2. Sectorul 4 al Municipiului București va preda AMPT, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la aprobarea prezentului Protocol prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 - București:

 • a. documentația tehnico economică până la faza PAC (proiect pentru autorizarea lucrărilor de construcție), obținută în urma derulării Concursului de soluții organizat de Primăria Sectorului 4 -București, conform Anunțului nr. 292/27.07.2017 publicat în SEAP, al cărui câștigător a fost desemnat ORAEXACTĂ SYSTEMS S.R.L., aceasta urmând a fi valorificată de către Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și folosită /revizuită/ completată după caz, în funcție de necesitățile apărute în implementarea și punerea în opera a proiectului,

precum și

 • b. toate și oricare dintre actele/documentele relevante, aferente, inclusiv contabile.

3.2. OBLIGAȚIILE Administrației Monumentelor si Patrimoniului Turistic 3.2.1 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic va demara și derula procedurile de achiziție necesare prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, in vederea încheierii contractului de achiziție publica si va obține toate autorizațiile și avizele legale necesare in scopul realizării oricăror etape in îndeplinirea obiectului prezentului Protocol, sub condiția și în limitele alocării bugetare aferente și punerii la dispoziție a sumelor necesare, în acest sens, de către Consiliul General al Municipiului București.

3.2.2. Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic va asigura finanțarea realizării și pimerfi în operă a proiectului “România Parc 2018”, atăt din bugetul propriu, cât șiy^iP}Șl sub condiția și în limitele alocării bugetare aferente si punerii la dispoziție^âimc s[ *   / sens, de către Consiliul General al Municipiului București. In măsură in care Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic nu dispune de fonduri suficiente din surse proprii, fiind necesara atragerea unei finanțări suplimentare, acesta va primi sprijin logistic de la Sectorul 4 in atragerea acestor finanțări.

jtmanțare,3.2.3 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic va prelua documentația tehnico economică până la faza PAC de la Sectorul 4, aceasta urmând a fi pusă în operă /revizuită/ completată, după caz, în funcție de necesitățile apărute în implementarea și punerea în opera a „Proiectului de utilitate publică locală “România Parc 2018”.

ART. 4. PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE PROTOCOLULUI

 • 4.1 Părțile contribuie la realizarea acțiunilor comune în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul Protocol de colaborare și asociere.

 • 4.2 Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția acțiunilor și derulării proiectului ce face obiectul acestuia, respectiv a „Proiectului de utilitate publică locală “România Parc 2018”.

 • 4.3 Părțile vor implementa proiectul cu respectarea prevederilor legale, precum și a celor mai înalte standarde profesionale și de etică.

 • 4.4 Neîndeplinirea din culpa exclusivă a unei Părți a obligațiilor agreate conform Protocolului conduce la rezilierea acestuia, o Parte putând solicita rezilierea, care va opera de drept, prin simpla notificare în acest sens adresată celeilalte Părți cu respectarea unui termen de preaviz de 30 (treizeci) zile de la primirea acesteia, doar dacă încălcarea Protocolului nu a fost remediată de Partea în culpă în termen de 20 (douăzeci) de zile de la data primirii

Art 5 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • 5.1. Prin acordul pârtilor, exprimat prin act adițional;

 • 5.2. La finalizarea și punerea în opera a care a făcut obiectul protocolului;

Art 6 REZILIEREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE

 • 6.1. Prezentul protocol inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenția unei instanțe judecătorești, in cazul in care una dintre parti:

 • a) Nu isi executa sau executa in mod necorespunzator una din obligațiile esențiale enumerate in prezentul protocol;

 • b) Cesionează drepturile si obligațiile sale rezultate din prezentul protocol, fara acordul celeilalte parti;

 • c) Incalca vreuna din obligațiile asumate, iar in urma primirii unei notificări scrise din partea celeilalte parti, nu isi executa obligațiile asumate in termenul acordat in acest sens. avizelor necesare, inclusiv în ceea ce privește finanțarea aferentă, în lipsa cărora Părțile sunt exonerate de orice răspundere pentru neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor aici asumate.

  6.2 Pentru evitarea oricărei interpretări divergente, Părțile înțeleg și convin că aducerea la îndeplinire a acestui Protocol este subordonată și depinde de aprobarea de către Consijipl>'riocâl< Sectorului 4,  -^^ucurcști și


  respectiv, a Consiliului General al Municipiului București, PrimaruluiNș^otuIuY^4 Primarului Municipiului București a tuturor și oricărora dintre hotărâril^disppziOor. autorizațiilor și

Art. 7 FORȚA MAJORA

 • 7.1. Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

 • 7.2. Forța majora exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezenta convenție, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

 • 7.3. îndeplinirea obligațiilor rezultate din convenție va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

 • 7.4. Partea care invoca forța majora are obligația sa notifice celeilalte parti, imediat si in mod complet, despre producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor.

 • 7.5. Orice împrejurare independenta de voința pârtilor, intervenita după data semnării convenției, care împiedica executarea acestuia si este invocata in termen de 6 luni, este considerata forța majora si exonerează de răspundere partea care o invoca.

 • 7.6. Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului acord, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune - interese.

Art 8 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile născute in legătură cu încheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretenții decurgând din prezenta convenție, vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabila.

Art 9 DISPOZIȚII FINALE

 • 9.1. Protocolul poate fi modificat si/sau completat prin adițional încheiat de către parti la inițiativa oricăreia dintre acestea.

 • 9.2. Partea care are inițiativa modificării si/sau completării Protocolului va transmite celeilalte parti, spre analiza, propunerile sale motivate, in forma scrisa.

 • 9.3. Părțile vor urmări si asigura aplicarea unitara a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentului Protocol.

 • 9.4. Fiecare persoană care semnează prezentul Protocol declară și garantează Părților că este reprezentantul fiecăreia, are autoritatea de a încheia prezentul Protocol, având mandat/împutemicire pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.

Prezentul protocol a fost încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

SECTORUL 4


Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI