Hotărârea nr. 61/2019

Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al

Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local

al Sectorului 4 nr. P.8.1./ 2464 /04.04.2019 al Direcției economice;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

La baza fundamentării veniturilor au contribuit următoarele elemente:

 • - Adresa Direcției Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 privind estimarea veniturilor pentru anul 2019, în sumă totală de:

208.002,73 mii lei

- Decizia nr. 3099/03.04.2019 a Directorului general al Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, alocată prin Legea bugetului de stat nr. 50/2019:

3.659,00 mii lei

 • - Decizia nr. 3098/03.04.2019 a Directorului general al Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2018:


  - Prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anu alocate prin defalcari din taxa pe valoarea adaug$(t£ si dipJ


28.751,00 mii lei ite mecanismele si sumele venit in valoare de:

463.972,00 mii lei

 • - Transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, acordate prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru anul 2019 în valoare de:

62,65 mii lei

 • - Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății către bugetele locale, de la Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru anul 2019 a indicatorului 42.02.41, în valoare de::

10,65 mii lei

 • - Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, de la Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, a indicatorului 42.02.35, în valoare de:

2.769,30 mii lei

 • - Ordin de Ministru nr. 394/2015 si 3608/2017, privind finanțarea obiectivelor de investiții prin programul PNDL

28,742,00 mii lei

 • - Conform Contului de execuție întocmit de Trezoreria Statului Sector 4, la data de 31.12.2018 excedentul bugetar al anului 2018 a fost în valoare de:

45,304,20 mii lei,

 • - Fondul European de Dezvoltare Regionala - in valoare de:

9,501,67 mii lei,

- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru derularea proiectelor finanțate din FEN aferente perioadei de programare 2014 - 2020 - in valoare de:

9,80 mii lei

In concluzie, totalizând sumele de mai sus, bugetul de venituri si cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019, are o prevedere la partea de venituri in suma de 790,785,00 mii lei.

Luând în considerare prevederile :

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și

(8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, Sectorul 4 al Municipiului București, propune în ședință publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de

venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4.


^arenfi^^izjonală în administrația

* V


Ținând cont de prevederile Legii nr 52/2003 privin publică.

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 81, alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. Se aprobă bugetul general consolidat al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel:

• Bugetul local detaliat la venituri pe anul 2098 si estimări pentru anii 2020 - 2022 în sumă de 790.785,00 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

 • - Anexa nr. 1.1; 1,2 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022;

 • - Anexa nr. 1.3; 1.4; 1.5;   - Buget credite externe detaliat la venituri si cheltuieli pe

capitole si subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022;

 • - Anexa nr. 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; - Buget credite interne detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022;

 • - Anexa nr. 1.10; 1.11; 1.12; - Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022;

 • - Anexa nr. 1.13; 1.14; 1.15 - Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Anexa 2.   - 49.02

 • - Anexa 3.    - capitol bugetar 51.02

-Anexa 3.1   - cap.51.02.01.03

-Anexa 3.2   - cap. 51.02.01.03

-Anexa 3.3   - cap.51.02.01.03

 • - Anexa 4.    - capitol bugetar 54.02

-Anexa4.1   - cap.54.02.05

-Anexa 4.2   - cap.54.02.10

 • - Anexa 5 - capitol bugetar 55.02

 • - Buget Local

- Autorități publice si acțiuni externe -D.G.I.T.L.

 • - D.A.U.I. autoritari executive

 • - Primăria sector 4 autoritari executive

  • - Alte servicii publice generale

  • - PS4 Fond de rezervă bugetară

  • - Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

  • - Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi


- Anexa 6    - capitol bugetar 60.02

 • - Anexa 6.1   - cap.60.02.02

 • - Anexa 7    - capitol bugetar 61.02

-Anexa 7.1   - cap.61.02.03.04

 • - Centralizator Apărare

 • - Apărare naționala

 • - Ordine publică și siguranță naj^pală

 • - Direcția Generala de Poliție Loj^Ș^S


- Anexa 8

- capitol bugetar 65.02

-Anexa 8.1

- cap.65.02.03.01

-Anexa 8.2

- cap.65.02.03.01

-Anexa 8.3

- cap.65.02.03.02

- Anexa 8.4

- cap.65.02.03.02

- Anexa 8.5

- cap.65.02.04.01

-Anexa 8.6

- cap.65.02.04.01

- Anexa 8.7

- cap.65.02.04.02

- Anexa 8.8

- cap.65.02.04.02

-Anexa 8.9

- cap.65.02.07.04

-Anexa 8.10

- cap.65.02.07.04

- Anexa 9

- capitol bugetar 66.02

-Anexa 9.1

- cap.66.02.06.03

- Anexa 9.2

- cap.66.02.50.50

- Anexa 10

- capitol bugetar 67.02

-Anexa 10.1

- cap.67.02.03.30

-Anexa 10.2

- cap.67.02.05.03

-Anexa 10.3

- cap.67.02.50

- Anexa 11

- capitol bugetar 68.02

-Anexa 11.1

- cap.68.02.

- Anexa 11.2

- cap.68.02.04.

- Anexa 11.3

- cap.68.02.05.02

- Anexa 11.4

- cap.68.02.06.01

- Anexa 11.5

- cap.68.02.11.

- Anexa 11.6

- cap.68.02.12

- Anexa 11.7

- cap.68.02.15.

-Anexa 11.8

- cap.68.02.50.50

- Anexa 12

- capitol bugetar 70.02

- Anexa 12.1

- cap.70.02.03.30

- Anexa 12.2

- cap.70.02.50

- Anexa 13

- capitol bugetar 74.02


 • - învățământ

 • - PS4 - învățământ preșcolar

 • - DAUI - învățământ preșcolar

-PS4 - învățământ primar

 • - DAUI - învățământ primar

-PS4 - învățământ secundar inferior

 • - DAUI - învățământ secundar inferior

-PS4 - învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superior

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ special

 • - Sănătate

 • - CMS SE ANDREI unitari medico-sociale

 • - Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

 • - Cultură recreere și religie

 • - Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

 • - întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

 • - Alte servicii în domeniul culturii, recreerii si religiei

 • - Asigurări și asistență socială

 • - Asistență socială

 • - Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

 • - Asistență socială în caz de invaliditate

 • - Copii

 • - Creșe

 • - Unități de asistență medico-sociale -

Centrul medico-social Sf. Andrei

 • - Ajutor social

 • - Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale

și asistenței sociale

 • - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

 • - Alte cheltuieli în domenii

 • - Alte servicii în domeniile

serviciilor și dezvoltării co

 • - Protecția mediului


 • - Anexa 13.1 - cap.74.02.05.01

 • - Anexa 14   - capitol bugetar 84.02

 • - Anexa 14.1 - cap.84.02.03.03

  • - Salubritate

  • - Transporturi

  • - Străzi


- Anexa 14.2 - cap.84.02.50

- Direcția Mobilitate Urbana

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:

-Anexa 15, 15.1

- cap.67.10.03.30     - Alte servicii culturale - Centrul European

Cultural si de Tineret pt. UNESCO „N. Bălcescu”

-Anexa 16, 16.1

- cap.68.10.04        - Centrul de îngrijire și Asistență CIA

-Anexa 16.2, 16.3

- cap.68.10.12        - Unități de asistență medico-socială -

Centrul Medico-Social Sf. Andrei

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

-Anexa 17, - cap. 70.10.50 -Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Venituri

-Anexa 17.1 - cap.70.10.50 -Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Cheltuieli Art. 6. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

 • - anexa nr. 18. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

 • - anexa nr. 19.; 19.1. „Lista de investiții Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale;

 • - anexa nr. 20, 20.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor”;

 • - anexa nr. 21, 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21,5 „Lista de investirii a Direcției Administrare a Unitarilor de Invatamant”;

 • - anexa nr. 22, „Lista de investiții - Centrul European Cultural si de Tineret pt. UNESCO „N. Bălcescu”

 • - anexa nr. 23, 23.1 „Lista de investirii - Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4”;

 • - anexa nr. 24, 24.1 „Lista de investiții a Centrului medico-social „Sfântul Andrei”, cu finanțare din surse proprii;

- anexa nr. 25, „Lista de investirii a Direcției Mobilitate Urbana Sector 4;

î^jg^mițare din surse proprii, Direcția Piețe și


- anexa nr. 26, 26.1 „Lista de ix®^ Gestionare Activități Comerciale Sectâr^

//cj /

IgȘof |

Art. 7. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 27, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art 8. Se aprobă virarea sumei de 80 000,00 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 61 /15.04.2019