Hotărârea nr. 60/2019

Hotărâre privind transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe sociale în suprafețe cu destinația de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr. 50, 57, 58, și 80 situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE privind transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe sociale în suprafețe cu destinația de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr. 50, 57,58, și 80 situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 precum și Referatul de specialitate al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ nr. P. 11.2/452/14.03.2019;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Legea locuinței nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.287/R/2009 - Codul Civil,cu modificările și completările ulterioare - Capitolul V Contractul de locațiune.

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data prezentei se aprobă transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe sociale în suprafețe cu destinația de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr. 50, 57, 58 și 80 situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4;

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Relații Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019

Nr. 60 /18.03.2019Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE