Hotărârea nr. 58/2019

Hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4

HOTĂRÂRE

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. P. 17.1/101/11.03.2019 întocmit de către Arhitect Șef- Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Ținând cont de Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lît. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 58 /18.03.2019