Hotărârea nr. 57/2019

Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate nr. P.7/300/11.03.2019, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019, cu completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 35/27.02.2019 privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și validarea mandatului de consilier local al domnului Andreescu Marian prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 36/27.02.2019;

în conformitate cu prevederile art.ll alin.(4) din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea cu nr.87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată, se modifică după cum urmează:

Poziția 28 se modifică și va avea următorul cuprins:


Art.II Unitatea de învățământ și persoana nominalizată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 57/18.03.2019