Hotărârea nr. 56/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate nr. P.7/301/11.03.2019, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019, cu completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.7 alin.(l) lit.b) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.96 alin.(2) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea privind administrația publică locală nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, se modifică după cum urmează:

Poziția 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

30

Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”

CEACÂR SORIN-IOAN

ANDREESCU MARIAN

Art.II Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, se modifică după cum urmează^-—

1. Poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ _____________________ ________________Z* __

Școala Gimnazială „SEB”


ANDREESCU MARIAN


o ’SE» )

2. După poziția 6, se adaugă o poziție nouă care va avea următorul cuprins:

7 Școala Postliceală „Henri Coandă”

ANDREESCU MARIAN


Art.III Unitățile de învățământ și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 56 /18.03.2019