Hotărârea nr. 55/2019

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr.P.7/299/11.03.2019;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Schuster Johan-Lucian, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 35/27.02.2019, precum și validarea mandatului de consilier local al domnului Andreescu Marian prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 36/27.02.2019;

Având în vedere art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 54 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată, în sensul că la Comisia nr. 5 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret, la poziția nr. 6 în locul domnului Schuster Johan-Lucian va figura domnul Andreescu Marian, astfel:

Comisia nr. 5 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret

„6. ANDREESCU MARIAN________( comisie de bază )”.

Art.II. Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019

Nr. 55 /18.03.2019TE DE ȘEDINȚĂ,


rKonstantin BARBĂLĂU


Contras emnează

Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE