Hotărârea nr. 54/2019

Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite Ia olimpiade și concursuri naționale și internaționale

Consiliul Local Sector 4

Luând act de Raportul de specialitate nr. 2631/11.03.2019, întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3), art. 12 alin. (5) și art. 105 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresele transmise de către Școala Gimnazială Nr. 113 înregistrată sub nr. 2630/11.03.2019 ; Școala Gimnazială Nr. 129 înregistrată sub nr. 2611/11.03.2019; Școala Gimnazială „General Eremia Grigorescu” înregistrată sub nr. 2610/11.03.2018 și Colegiul Național “Octav Onicescu” înregistrată sub nr 2624/11.03.2019, prin care se solicită suplimentarea sumelor acordate elevilor în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 277/06.11.2018 privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2018-2019 pentru semestrul I;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lît. j, alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019

Nr. 54 /18.03.2019C ontr as emnează

Secretarul Sectorului 4Anexa laH.C.L. S4 <?£.>.

Nr.

Crt.

Nume si Prenume

Clasa

Cuantum de plata

Unitatea de Invatamant

1

JI                                    / ’

■» ■'

1

alV-aB

707

Școala Gimnaziala Nr.

113

2

1

aVII-aC

765

Școala Gimnaziala Nr.

129

3

aXII-aA

766

Colegiul National Octav Onicescu

4

L           ’      ’                                         '

a V-a A

707

Școala Gimnaziala

Eremia Grigorescu

Total

2495