Hotărârea nr. 53/2019

Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.l 1.2./88/16.01.2019 al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile:

Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5396/2018 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 282/06.11.2018 privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 314/05.12.2018 privind aprobarea duratei de amortizare,

cota autorității publice locale pentru administrare, întreținere, reparații curente și capitale, aplicată tuturor titularilor de contracte și cota aplicată titularilor de contracte care aw                    35

ani, la valoarea de înlocuire a construcției locuințelor pentru tineri, desțjjnale î           reaHfcate

prin programul A.N.L., în Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20, bloc Z.I. 3;


O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, chiriile pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor și societăților naționale și ai regiilor autonome;

H.G. nr. 310/2017 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din

data de 18.03.2019

Nr. 53 /18.03.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


ANEXA NR. 1 la H.C.L.S4 nr...^3..Z$L??L*?$

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PÂNĂ LA 35 ANI - BLOC Z.I. 3 - 2019

CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nn Crt.

Nr. Ap.

Nr.

cam

Acd/ap

Preț lei/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli întreținere curentă, reparații curente capitale și administrare (lei)

Cotă autorități publice (maxim

0,5 % tineri

>35ani) (lei)

Chirie netă anuală (Iei)

Chirie lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localitate (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (lei)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (Iei)

Venit net Pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunară (Iei)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3*0.5%

7=44-5+6

8=7/12

9=8*1

10=9*1

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

1

1

45.00

1,578.57

71,035.65

1,183.93

568.29

0

1,752.21

146.02

146.02

146.02

0.80

116.81

2,004.92

20%

400.98

116.81

2

3

1

43.10

1,578.57

68,036.37

1,133.94

544.29

0

1,678.23

139.85

139.85

139.85

0.80

111.88

1,088.25

10%

108.83

108.83

3

4

1

44.40

1,578.57

70,088.51

1,168.14

560.71

0

1,728.85

144.07

144.07

144.07

0.80

115.26

1,071.50

10%

107.15

107.15

4

11

2

64.60

1,578.57

101,975.62

1,699.59

815.80

0

2,515.40

209.62

209.62

209.62

0.80

167.69

1,162,47

10%

116.25

116.25

5

12

2

55.10

1,578.57

86,979.21

1,449.65

695.83

0

2,145.49

178.79

178.79

178.79

0.80

143.03

1,129.58

10%

112.96

112.96

6

15

1

43.10

1,578.57

68,036.37

1,133.94

544.29

0

1,678.23

139.85

139.85

139.85

0.80

111.88

1,884.00

20%

376.80

111.88

7

17

2

64.60

1,578.57

101,975.62

1,699.59

815.80

0

2,515.40

209.62

209.62

209.62

0.80

167.69

1,919.00

20%

383.80

167.69

8

19

2

66.80

1,578.57

105,448.48

1,757.47

843.59

0

2,601.06

216.76

216.76

216.76

0.80

173.40

994.35

10%

99.44

99.44

9

20

2

69.60

1,578.57

109,868.47

1,831.14

878.95

0

2,710.09

225.84

225.84

225.84

0.80

180.67

530.69

10%

53.07

53.07

10

24

2

66.60

1,578.57

105,132.76

1,752.21

841.06

0

2,593.27

216.11

216.11

216.11

0.80

172.88

145.42

10%

14.54

14.54

11

28

1

43.10

1,578.57

68,036.37

1,133.94

544.29

0

1,678.23

139.85

139.85

139.85

0.80

111.88

1,645.72

20%

329.14

111.88

12

29

2

68.10

1,578.57

107,500.62

1,791.68

860.00

0

2,651.68

220.97

220.97

220.97

0.80

176.78

411.00

10%

41,10

41.10

13

30

1

45.30

1,578.57

71,509.22

1,191.82

572.07

0

1,763.89

146.99

146.99

146.99

0.80

117.59

1,694.17

20%

338,83

117.59

14

32

2

64.60

1,578.57

101,975.62

1,699.59

815.80

0

2,515.40

209.62

209.62

209.62

0.80

167.69

2,158.17

20%

431,63

167.69

15

33

2

68.10

1,578.57

107,500.62

1,791.68

860.00

0

2,651.68

220.97

220.97

220.97

0.80

176.78

1,412.90

10%

141.29

141.29

16 •

35

2

70.20

1,578.57

110,815.61

1,846.93

886.52

0

2,733.45

227.79

227.79

227.79

0.80

182.23

1,149.27

10%

114.93

114.93

17

36

2

67.80

1,578.57

107,027.05

1,783.78

856.22

0

2,640.00

220.00

220.00

220.00

0.80

176.00

924.33

10%

92.43

92.43

18

40

1

48.00

1,578.57

75,771.36

1,262.86

606.17

0

1,869.03

155.75

155.75

155.75

0.80

124.60

893.42

10%

89.34

89.34

19

47

2

70.10

1,578.57

110,657.76

1,844.30

885.26

0

2,729.56

227.46

227.46

227.46

0.80

181.97

1,493.95

20%

298.79

181.97

20

48

2

66.80

1,578.57

105,448.48

1,757.47

843.59

0

2,601.06

216.76

216.76

216.76

0.80

. 173.40

1,337.27

10%

133.73

133.73

”                                                             ANEXA NR. 2 la H.C.L.S4 nr..

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI - BLOC Z.I. 3 - 2019


IE DE ȘEDINȚĂ

* w /


CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr. Crt.

Nr. Ap.

Nr.

cam

Acd/ap

Prct Ici/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (Iei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli întreținere curentă, reparații curente capitale și administrare Cei)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (lei)

Chirie netă anuală (lei)

Chirie lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localitate (Iei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (lei)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

Venit net pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunară (lei)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3*0.5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8*1

10=9*1

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

I

8

2

69.70

1,578.57

110,026.33

1,833.77

880.21

550

3,264.11

272.01

272.01

272.01

0.80

217.61

763.14

10%

76.31

76.31

2

9

1

43.10

1,578.57

68,036.37

1,133.94

544.29

340

2,018.41

168.20

168.20

168.20

0.80

134.56

955.42

10%

95.54

95.54

3

10

2

68.00

1,578.57

107,342.76

1,789.05

858.74

537

3,184.50

265.38

265.38

265.38

0.80

212.30

1,476.31

20%

295.26

21230

4

13

2

67.80

1,578.57

107,027.05

1,783.78

856.22

535

3,175.14

264.59

264.59

264.59

0.80

211.68

1,543.58

20%

308.72

211.68

5

14

2

69.70

1,578.57

110,026.33

1,833.77

880.21

550

3,264.11

272.01

272.01

272.01

0.90

244.81

2,411.42

20%

482.28

244.81

6

16

2

68.00

1,578.57

107,342.76

1,789.05

858.74

537

3,184.50

265.38

265.38

265.38

0.80

212.30

2,083.61

20%

416.72

21230

7

18

2

55.10

1,578.57

86,979.21

1,449.65

695.83

435

2,580.38

215.03

215.03

215.03

0.90

193.53

2,181.48

20%

436.30

193.53

8

22

2

66.50

1,578.57'

104,974.91

1,749.58

839.80

525

3,114.26

259.52

259.52

259.52

0.80

207.62

310.02

10%

31.00

31.00

9

23

2

64.40

1,578.57

101,659.91

1,694.33

813.28

508

3,015.91

251.33

251.33

251.33

0.80

201.06

906.29

10%

90.63

90.63

10

27

1

44.30

1,578.57

69,930.65

1,165.51

559.45

350

2,074.61

172.88

172.88

172.88

0.80

138.31

1,941.13

20%

388.23

13831

11

31

2

68.30

1,578.57

107,816.33

1,796.94

862.53

539

3,198.55

266.55

266.55

266.55

0.80

213.24

1,198.53

10%

119.85

119.85

12

34

I

48.00

1,578.57

75,771.36

1,262.86

606.17

379

2,247.88

187.32

187.32

187.32.

0.80

149.86

506.96

10%

50.70

50.70

13

37

2

68.30

1,578.57

107,816.33

1,796.94

862.53

539

3,198.55

266.55

266.55

266.55

0.80

213.24

1,823.19

20%

364.64

213.24

14

38

2

64.60

1,578.57

101,975.62

1,699.59

815.80

510

3,025.28

252.11

252.11

252.11

0.80

201.69

1,274.46

20%

254.89

201.69

15

39

2

68.10

1,578.57

107,500.62

1,791.68

860.00

538

3,189.18

265.77

265.77

265.77

0.80

212.61

1,178.94

10%

117.89

117.89

16

41

2

70.20

1,578.57

110,815.61

1,846.93

886.52

554

3,287.53

273.96

273.96

273.96

0.80

219.17

1,375.98

20%

275.20

219.17

17

42

2

67.80

1,578.57

107,027.05

1,783.78

856.22

535

3,175.14

264.59

264.59

264.59

0.80

211.68

816.92

10%

81.69

81.69

18

43

2

67.10

1,578.57

105,922.05

1,765.37

847.38

530

3,142.35

261.86

261.86

261.86

0.80

209.49

890.42

10%

89.04

89.04

19

44

2

64.40

1,578.57

101,659.91

1,694.33

813.28

508

3,015.91

251.33

251.33

251.33

0.80

201.06

1,195.40

10%

119.54

119.54

20

45

2

67.10

1,578.57

105,922.05

1,765.37

847.38

530

3,142.35

261.86

261.86

261.86

0.80

209.49

1,380.29

20%

276.06

209.49

21

46

1

42.90

1,578.57

67,720.65

1,128.68

541.77

339

2,009.05

167.42

167.42

167.42

0.80

133.94

1,801.50

20%

360.30

133.94

ANEXA NR. 3 la II.C.L.S4...S.....

------------------- /

CALCULUL VALORII CHIRIEI LUNARE AFERENT LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL A.N.L. DESTINATE ‘ PERSOANELOR/FAMILIILOR EVACUATE DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI

Conform Legii nr. 241/2001, O.U.G. nr. 40/1999 actualizată și H.G. nr. 310/2007

Nr. Crt.

Nr. Ap.

Nr. Cam

Suprafață locuibilă (mp)

Tarif Suprafață locuibilă (lei)

Coeficient zonă

Sumă suprafață locuibilă

Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Tarif Suprafață locuită (lei)

Coeficient zonă

Sumă Suprafață antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, hol, chicinetă, oficiu, debara, cămară, baie, WC (mp)

Suprafață utilă totală (mp)

Venitul net/ familie (lei)

Nivelul maxim al chiriei

0

1

2

3

4=lx 2x3

5

6

7

8 = 5x6x7

9

10

10.00%

1

2

2

38.93

0.84

2.5

81.75

19.54

0.34

2.5

16.61

58.47

4,639.67

463.97

2

5

2

31.06

0.84

2.5

65.23

23.05

0.34

2.5

19.59

54.11

2,275.92

227.59

3

6

2

38.20

0.84

2.5

80.22

18.81

0.34

2.5

15.99

57.01

1,644.00

164.40

4

21

1

18.10

0.84

2.5

38.01

18.95

0.34

2.5

16.11

37.05

2,095.25

209.53

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

//♦