Hotărârea nr. 52/2019

Hotărâre privind aprobarea intervențiilor necesare obținerii autorizației de siguranță la incendiu pentru unele școli din Sectorul 4, a valorii acestora, precum și predarea către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 a documentației tehnico-economice în vederea implementării investițiilor aprobate


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intervențiilor necesare obținerii autorizației de siguranță la incendiu pentru unele școli din Sectorul 4, a valorii acestora, precum și predarea către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 a documentației tehnico-economice în vederea implementării investițiilor aprobate

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/212/06.03.2019; Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă intervențiile și valoarea acestora, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru lucrările necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru școlile prevăzute în Anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă predarea documentației tehnico-economice către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, pentru școlile prevăzute la art. 1.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții, Direcția Economică și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019

PREȘEDIJ^LW^fti|hĂ,

Cosmin-Cotg|an|ind^ffiRĂLÂI

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 52 /18.03.2019

Indicatorii tehnico-economici aferenți intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii autorizației ISU

Nr. Crt.

OBIECTIV

C+M (inclusiv tva) -lei-

Valoare totala investiție (inclusiv tva) -lei-

1

Școala Gimnazială nr.113

519,000.00

747,360.00

2

Școala Gimnazială nr.119 ”Vasile Voiculescu”

518,500.00

746,640.00

3

Școala Gimnazială nr.109 ”Șerban Vodă”

516,000.00

743,040.00

4

Grădinița Școlii Gimnaziale nr.lll ”George Bacovia” (fostă Grădiniță nr.27)

520,000.00

748,800.00

5

Grădinița Școlii Gimnaziale nr.133

520,000.00

748,800.00

6

Grădinița Școlii Gimnaziale nr.129 ”Elena Farago”

517,000.00

744,480.00

PREȘEDINTE DE ȘEgINJĂ,

ff*     ___ *