Hotărârea nr. 51/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 7/22.01.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 7/22.01.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate Nr.P.9.1/226/14.03.2019, respectiv nr. Nr.P.8.3/1746/14.03.2019 întocmit de Direcția de Investiții și Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4.

Luând în considerare prevederile:

Art. 19 alin. (1) litera a), art.20 alin. (1) litera a), art.26, art.44, art.45, art.46 și art.58 alin. (1) litera a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.45 alin. (2), coraborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteriare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa nr.l ,,Lista de investiții - Primăria Sector 4” prevăzută la Art. 2 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/22.01.2019, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/22.01.2019, rămân neschimbate.

Art.HI. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 51 /18.03.2019