Hotărârea nr. 50/2019

Hotărâre pentru modificarea HCL Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂREA

pentru modificarea HCL Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate R8/1748/14.03.2019, respectiv P.9.1/231/14.03.2019 întocmit de Direcția Economica împreună cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de :

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2018 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 255/02.10.2018 pentru modificarea și corn nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile ii de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice cu modificările și completările ulterioare;


Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 33/18.02.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

în temeiul prevederilor art 45 alin (2), art. 81 alin. (2) fit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, lit. b) din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, cu Anexa la prezenta hotărâre.

ArtH. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/31.10.2017, rămân neschimbate.

Art.III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția Investirii vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 50 /18.03.2019

Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, RON

HCL S4 indicatori tehnico-economici

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana finanțate din creditul BCR nr. 305 din 27.12.2017

93 522 635

1

Supralargire Str. Tumu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

18 399 720

249/2.10.2018

2

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

29 862 987

285/21.11.2018

3

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15182 063

249/2.10.2018

4

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

23 993 463

168/17.07.2017

5

Amenajare parcare Piața Big Berceni

6 084 403

197/27.07.2017

Co-finantare proiecte finanțate din creditul CEC nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017

156 368 206.53

1

Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentara Berceni-Sudului

61 139 905

319/20.11.2017

2

Reabilitare / Modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Giurgiului

62 264 666

274/06.11.2018

3

Bloc 16, Sos. Berceni, nr. 15

1 205 131

288/24.10.2017

4

Bloc M2/III, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 116

5 067 797

288/24.10.2017

5

Bloc 13, Aleea Barbu Nicolae, nr. 6

1 832 375

288/24.10.2017

6

Bloc 12B, Str. Alunisului / Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 1-2

2 864 142

335/13.12.2018

7

Bloc 129, Sos. Berceni, nr. 51

1 996 520

316/20.11.2017

8

Bloc 6, Str. Nitu vasile, nr. 50

1 038 286

316/20.11.2017

9

Bloc 35, Bd. Alexandru Obregia, nr. 35

5 883 976

316/20.11.2017

10

Bloc O, Sos. Giurgiului, nr. 113-115

1 379 527

316/20.11.2017

11

Bloc A18, Str. Reșița, nr. 18

1 798 555

316/20.11.2017

12

Bloc 130, sc. 1-2, Sos. Berceni, nr. 53

2 373 392

316/20.11.2017

13

Bloc 20, Str. Ciochina, nr. 3

1 974 500

335/13.12.2018

14

Bloc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 18A

1 563 958

316/20.11.2017

15

Bloc 2, sc. 1-3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

3 985 476

239/13.09.2017

Total valoare de investiție a obiectivelor de interes public local

249 890 842

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ___

C0SM1N CONSTANTIN

vZ? fn                 *