Hotărârea nr. 5/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 3881/20.12.2018;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 ;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 159/14.06.2018 privind predarea, în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 340/13.12.2018 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București;

Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272 din 05/12/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local

Prevederile Legii nr. 273/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;

Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


3. Art. 9 din Anexa nr. 3 - Regulamentul de Organizare și funcționare a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 al Municipiului București - se modifică și va avea următorul cuprins: „ Numărul total de posturi (personal contractual) este de 40 din care: 8 posturi de conducere și 32 posturi de execuție.”

Art. n. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.01.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 5/08.01.2019

Anexa nr.1 la H.C.L.Sector4 Nr. 5”    /    0^*

Direcția Mobilitate Urbană Sector4

ORGANIGRAMĂ

ANEXAI . -2 IA                     2019

ȘTAT DE FUNCȚII

Nr. poz.

STRUCTURA

Funcția contractuală

Grad/Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Nr. personal

de conducere

de execuție

CONDUCERE 3

1

Director General

II

S

1

2

Director General Adjunct

n

S

1

3

Director General Adjunct

n

s

1

Serviciul Juridic și Operațiuni 1+7

4

Șef Serviciu

n

S

1

5

Compartimentul Juridic

Consilier Juridic

IA

s

1

6

Compartimentul Asigurarea Calității și Control Intern

Inspector de Specialitate

IA

s

1

7

Compartimentul Administrativ

Inspector

IA

M/S

1

8

Șofer

I

GZM

1

9

Muncitor

I

G/M

1

10

Muncitor

■ I

GZM

1

11

Compartimentul Resurse Umane

Inspector de Specialitate

IA

s

1

12

Compartimentul Comunicare și Relații Publice

Inspector de Specialitate

IA

s

1

Serviciul Economic 1+7

13

Șef Serviciu

n

s

1

14

Compartimentul Financiar Contabilitate

Inspector de Specialitate

IA

S

1

15

Compartimentul Achiziții Publice

Inspector de Specialitate

IA

s

1

16

—--------- : //

JT

A

Inspector de Specialitate

IA

s

1

17

Compartimentul Venituri        (      ( UmM

1

Inspector de Specialitate

IA

S

1

18

-----—

Inspector de Specialitate

IA

S

1

19

Inspector de Specialitate

IA

S

1

20

Inspector

IA

M/S

1

Serviciul Parcări 1+9

2'1

Șef Serviciu

n

S

1

22

Biroul Parcări de Reședință 1+5

Șef Birou

II

S

1

23

Inspector de Specialitate

IA

S

1

24

Inspector de Specialitate

IA

S

1

25

Inspector de Specialitate

IA

S

1

26

Inspector de Specialitate

IA

S

1

27

Inspector

IA

M/S

1

28

Compartimentul Parcări Publice

Inspector de Specialitate

IA

S

1

29

Inspector de Specialitate

IA

s

1

30

Inspector de Specialitate

IA

S

1

Serviciul Infrastructură Smart City 1+8

31

Șef Serviciu

II

s

1

32

Compartiment Transport Alternativ

Inspector de Specialitate

IA

s

1

33

Inspector de Specialitate

IA

s

1

34

Compartimentul Dezvoltare Proiecte

Inspector de Specialitate

IA

s

1

35

Inspector de Specialitate

IA

s

1

36

Compartimentul Monitorizare Smart City

Inspector de Specialitate

IA

s

1

37

Inspector de Specialitate

IA

s

1

38

__

ff        s*

*\

Inspector de Specialitate

IA

s

1

39

J—— •*11------

Inspector de Specialitate

IA

s

1

A', Transformarea posturilor se face de către director cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în buget.

Nr. total de funcții contractuale de conducere

8

Nr. total de funcții contractuale de execuție

32

Nr. total de funcții în instituție

40

OQSMbj - 0Q/4S7>