Hotărârea nr. 49/2019

Hotărâre pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofînantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.P.8/1747/14.03.2019, respectiv nr.P.9.1/230/14.03.2019, întocmit de Direcția Economica împreună cu Direcția Investiții;

 • -  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

 • -  art.20, alin.(l), lit.”f’ si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • -  Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne si externe pentru investiții;

 • -  Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  art.29, alin. 1, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

 • -  art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

 • -  art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

 • -  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.07'


asigurării prefinantarii si/sau cofînantarii proiectelor care benefici nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Reg

In temeiul prevederilor art.45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. d) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aproba modificarea si completarea Anexei prevăzută la Art. 2 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.08.2018, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.08.2018 raman neschimbate.

ArtlH. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica, Direcția de Investiții si Direcția Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Anexa la HCL^V.S^-.'t'V / r <93 <aw3

Nr. crt.

Proiecte depuse in cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Total proiect

BLOCURI DE LOCUINȚE - 91 blocuri de locuințe, aproximativ 8000 apartamente, peste 25.000 cetateni beneficiari ai reabilitării

132 694 307.32

94 727 690.46

227 421 997.78

1

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1

12 236 633.37

8 374 620.01

20 611253.38

2

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2

8 845 489.76

6 018 381.71

14 863 871.47

3

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4

7 734 636.63

5 309 273.48

13 043 910.11

4

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8

11324192.69

7 881 324.09

19 205 516.78

5

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3

8 720 341.48

5 917 049.26

14 637 390.74

6

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6

13 632 548.95

12 397 995.14

26 030 544.09

7

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5

12 778 680.37

9 017 811.17

21796 491.54

8

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 10

13 320 247.83

9 024 221.03

22 344 468.86

9

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 7

19 767 570.71

13 725 942.09

33 493 512.80

10

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 9

18 703 261.10

13 212 298.72

31915 559.82

11

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 11

5 630 704.43

3 848 773.76

9 479 478.19

SCOLI SI GRĂDINIȚE

50 510 149.78

1 030 819.39

51 577 252.84

12

Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190

14 845 972.37

302 979.03

15 148 951.40

13

Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu in bdul. Metalurgiei nr. 89

24 918 304.73

508 536.83

25 463 125.23

14

Lucrări de construcții grădiniță in incinta Scolii Gimnaziale nr. 190

9 381 340.49

191455.93

9 572 796.42

15

Lucrări de modernizare, reabilitare Grădiniță Scufița Roșie

1364 532.19

27 847.60

1392 379.79

TOTAL

183 204 457.10

95 758 509.85

278 999 250.62

PREȘEDINTE DE ȘEDINjfes-^ <30S/^Â/ -