Hotărârea nr. 48/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construcție cu funcțiunea de Grădiniță – Grădinița nr.29, bulevardul Alexandru Obregia nr.7, Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dulMetalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, ct. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construcție cu funcțiunea de Grădiniță - Grădinița nr.29, bulevardul Alexandru Ob regia nr.7, Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/187/25.02.2019 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu art.4 și art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții Construcție cu funcțiunea de Grădiniță -Grădinița nr.29, bulevardul Alexandru Obregia nr.7, Sector 4, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții si Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Faza de proiectare: DTAC


Anexa la HCL Sector 4 nr.


DEVIZ GENERAL (conform HG nr.907/29 noiembrie 2016} Al obiectivului de investiții:

CONSTRUCȚIE CU FUNCȚIUNEA DE GRĂDINIȚĂ - GRĂDINIȚĂ 29, B-dul Alexandru Obregia, nr.*1) Devizul genera! este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

lei

lei

lei

0

1

2.00

4.00

6.00

CAPITOLUL1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului (demolări)

137,577.99

26,139.82

163,717.81

1.3.

Amenajări protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

-

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocare /protecția utilităților

-

-

TOTAL CAPITOL 1

137,577.99

26,139.82

163,717.81

CAPITOLUL 2: Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

-

-

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare si inginerie

385,000.00

73,150.00

458,150.00

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.5.4    Documentații    tehnice    necesare    in    vederea    obținerii

avizelor/ac ord u ri ior/a u t oriza t iii or

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

280,000.00

53,200.00

333,200.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziții

-

-

3.7

Consultanta

70,271.37

13,351.56

83,622.93

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2 Auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

177,407.06

33,707.34

211,114.40

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

105,407.06

20,027.34

125,434.40

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

105,407.06

20,027.34

125,434.40


3.3.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție , avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2 Dirigentie de Șantier

72,000.00

13,680.00

85,680.00

TOTAL CAPITOL 3

632,678.43

120,208.90

752,887.33

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații TOTAL din care:

6,405,419.43

1,217,029.69

7,622,449.12

CORP GRĂDINIȚĂ

6,405,419.43

1,217,029.69

7,622,449.12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23,630.00

4,489.70

28,119.70

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

249,364.00

47,379.16

296,743.16

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

348,723.65

66,257.49

414,981.14

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

7,027,137.08

1,335,156.05

8,362,293.13

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

144,000.00

27,360.00

171,360.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

144,000.00

27,360.00

171,360.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

73,816.90

-

73,816.90

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,1 %

6,710.63

6,710.63

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0,5%

33,553.14

33,553.14

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4 Cota aferenta casei Sociale a Constructorilor CSC 0,5 %

33,553.14

33,553.14

5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

358,235.75

68,064.79

426,300.55

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

576,052.66

95,424.79

671,477.45

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

8,373,446.15

1,576,929.56

9,950,375.71

Din care C+M

(1.2+1.3+2+4.1 +4.2+5.1.1)

6,710,627.42

1,275,019.21

7,985,646.63

V>%5Z0L tC^^MrV //