Hotărârea nr. 47/2019

Hotărâre privind constatarea încetării Contractului de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării Contractului de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr.P.9.1/220/11.03.2019 al Direcției Investiți, Serviciul Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Contractul de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, încheiat între Sectorul 4 al

Municipiului București și societatea FMA Service S.R.L. și actele adiționale la contract;

în temeiul art 45 alin.(3), art. 81 alin.(2), lit. o), alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se constată încetarea Contractul de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și societatea FMA Service S.R.L, fără posibilitatea de prelungire, începând cu data de 17.09.2019.

Art.2 (1) Se aprobă revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019.

(2) Piața va rămâne în administrarea exclusivă a Consiliului Local Sector 4 pe perioadă nedeterminată.

Art.3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la faza studiu de fezabilitate, în vederea reconfigurării prin modernizare, extindere pe verticală și remodelare a Pieței Agroalimentare Norilor din sectorul 4, București, conform Anexei la prezenta.

Art. 4 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019                                           >   .

Nr. 47/18.03.2019Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Proiectant,


ANEXA LA HCL NR.          .03,30

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

Faza de proiectare:      S.F.

DEVIZ GENERAL VAR1NATA1

al obiectivului de investiții Conform KG nr. 907129 noiembrie 2016

RECONFIGURARE PRIN MODERNIZARE, EXTINDERE PE VERTICALA Șl REMDDELARE A PIEȚEI AGROAL1EMNTARE NORILOR Strada Constantin radu Ies cu Motor nr. 7, Sector 4, București

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (Cu TVA)

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1, Cheltuieli pentru obținerea $1 amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

539903.76

102 581.72

642 485.48

135260.10

1.3

Amenajări pentru proiecta mediului si aducerea la starea inrtiala

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

539903.76

102 581,72

642485.46

135260.10

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiri

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

119 225.00

22 652.75

141 877.75

29 B69.0D

TOTAL CAPITOLUL 2

119225.00

22 652.75

141 877.75

29 869.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1,1

Studii de teren

0.00

0.00

Q.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentam suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

86 797.94

0.00

86 797.94

18 273.25

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditui energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

O.0D

0.00

0.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.06

0.00

3.5.3

Studiu de fezabiHtatefdocumentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de caritate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.0D

0.00

3.7.2

Auditui financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.3

Consultanta cerere de finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

131 9B0.43

25 076.28

157056.71

33 064.57

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, aviza de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

131 980.43

25076.28

157 056.71

33 064.57

TOTAL CAPITOLUL 3

218 778.37

25076.28

243 854.65

51 337.82

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

13 629 541.69

2589 612.92

16 219 154.61

3 414 558.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

464614.87

88 276.62

552 891.69

116 398.25

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1 093100.82

207 689.16

1300 789.98

273 850.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

□olari

264864.60

50 324.27

315188.87

66 355.55

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

15452121.98

2935903.17

18 316 025.15

3 871 163.19

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

39D 166.06

73 397.58

463 563.66

97592.35

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

386 303.05

73 397.58

459 700.63

96779.08

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3 863.03

0.09

3 853.03

813.27

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

179 105.26

0.00

179105.26

37706.3?

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din CHt fcf Lege 10/1995)

75 697.94

0.00

75 697.94

15936.41

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

15 139.59

0.00

15139.59

3187.28

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

75 697.94

0.00

75697.94

15 936.41

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

5 000.00

0.00

5000.00

1 052.63

5.2.5.1

Timbru Arhitect 0,05% din valoarea investiție

7 569.79

0.00

7569.79

1 593.64

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1 624 323.12

308 621.39

1 932944.51

406935.69

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

2193 594.46

382 018.97

2575 613.43

542 234,41

CAPITOLUL 6.

C h eftul efi pentru p rob e teh n ologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:                                 // *

.       18 523 623.57

3468 232.89

21991 856.46

4629864.52

din care

: C + M (1.2 ♦ 1.3 +1,4 + 2 + 4,1 + 42 + 5.1.1)              //

\\ 15139588.37

2 876 521.79

18016110.16

3 792865.30