Hotărârea nr. 46/2019

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local Sector 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate comun nr. P.9.1/219/11.03.2019, întocmit de către Direcția Investiții, Serviciul Investiții și Direcția Autorizări Comerciale, Biroul Patrimoniu;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare precum și de prevederile Legii nr. 287/2009, Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (1), lit. f) și alin. (4) precum și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4, nr. cadastral 200434, în vederea amenajării unor spații comune pentru relaxare, divertisment și spații verzi.

(2) Imobilul menționat la art. 1 se identifică conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze și să își însușească raportul de evaluare al terenului, întocmit de către un evaluator autorizat, ce va fi aprobat ulterior prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 4.

Art.3 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București a terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4, nr. cadastral 200434, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale.

Art.4 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7 cadastral 200434.


Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.03.2019

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 46 /18.03.2019

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:1000