Hotărârea nr. 45/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor în vederea depăşirii unor situaţii deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8711/21.02.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali;

în baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea adminsitației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și completează, H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale, după cum urmează:

 • 1. Se modifică art. 5, care va avea următorul cuprins:

” Toate asociațiile de locatari și/sau proprietari precum și persoanele fizice care dețin în proprietate locuințe individuale, de pe raza teritorială a Sectorului 4, au obligația ca în termen de maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să anunțe în scris, Primăria Sectorului 4, situația cu privire la existența unor potențiale riscuri pentru siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale.”

 • 2. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 și 52, cu următorul cuprins:

” Art. 51 începând cu anul 2020, cererile se vor depune în primele trei luni ale anului.

Art. 52 Dosarele vor fi completate și analizate până la finalul anului pentru a fi cuprinse în bugetul anului următor.”

 • 3. Se modifică și completează Anexa nr.l la H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale la H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii neschimbate.


Art.ni. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2019

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 45 /27.02.2019

Anexa

la H.C.L.S4 nr. 45/27.02.2019

Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale

 • 1. Criteriile de acordare a unor ajutoare de urgență sunt necesare în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale.

  • 1.1. Se acordă ajutorul de urgență familiilor sau persoanelor care au calitatea de proprietar a unor imobile situate în blocuri de locuințe sau proprietarilor de locuințe individuale, ale căror elemente de fațadă se află într-un stadiu avansat de deteriorare - confirmat în urma unor expertize tehnice efectuate în aceste sens.

  • 1.2. Ajutorul de urgență se poate acorda persoanelor care au domiciliul pe raza teritorială a sectorului 4, sub formă de tichete sociale pentru materiale de construcții.

  • 1.3. Beneficiarii ajutorului de urgență se obligă să prezinte o expertiză tehnică din care să reiasă gradul avansat de deteriorare a elementelor de fațadă.

  • 1.4. Beneficiarii ajutorului de urgență, proprietari ai unor imobile în locuințe colective sau semicolective, se obligă să prezinte acordul asociației de proprietari, iar toți beneficiarii au obligația să prezinte devizul de lucrări pentru efectuarea lucrărilor de consolidare.

  • 1.5. Beneficiarii ajutorului de urgență se obligă să prezinte un contract de lucrări cu persoane autorizate.

1.6 Ajutorul de urgență se poate acorda în baza anchetei sociale efectuate de către D.G.A.S.P.C. Sector 4.

 • 2. Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgență în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale.

  • 2.1. Ajutorul de urgență se poate acorda următoarelor categorii de persoane:

 • a) familiilor sau persoanelor al căror venit net pe membru de familie nu depășește de bază mediu net pe țară, care sunt proprietari ai unor imobile situate în blocurj^^Q^ĂiiiM^ proprietarilor de locuințe individuale ale căror elemente de fațadă prezintă un grac)/avans


 • b) proprietarul să dispună de asigurare pentru locuință care să acopere gstfel 4e risc.

 • 3. Documente necesare acordării unor ajutoare de urgență în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale.

  • 3.1. Familiile sau persoanele aflate în situația de risc vor depune o cerere scrisă la D.G.A.S.P.C. sector 4, însoțită de următoarele acte:

 • a) copie acte de identitate ale titularului cererii și a membrilor de familie (B.I., C.I., A.P., C.N.);

 • b) dovezi de venit;

 • c) dovada verificării în baza de date a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale și a Administrației Financiare din care să reiasă că nu are creanțe la bugetul local;

 • d) copia actului de proprietate al imobilului;

 • e) declarația titularului privind folosirea ajutorului de urgență pentru efectuarea lucrărilor de consolidare;

 • f) expertiza din care sa reiasă gradul avansat de risc a elementelor de fațadă (în copie);

 • g) acordul asociației de proprietari pentru efectuarea lucrărilor de consolidare, dacă este cazul;

 • h) devizul și contractul de lucrări;

g) alte documente solicitate (după caz).

 • 3.2. Titularul are obligația să prezinte dovada efectuării lucrărilor, la cererea D.G.A.SP.C. Sector 4.

  PREȘEDINTE D


(NȚA, *

Cosmin-Constantjfii BĂRBOȘI Ui