Hotărârea nr. 44/2019

Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr.P.9.1/179/21.02.2019 al Direcției Investiți, Serviciul Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/19.04.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu U.A.T. Orașul Popești - Leordeni, județul Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 60/23.03.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni;

în temeiul prevederilor art. 1949-1954 Cod civil, art. 45 alin.(2), ari. 81 alin.(2), lit. p), alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni, ce va lega Sectorul 4 de Orașul Popești-Leordeni.

Art.2 Se aprobă contractul de asociere ce se va încheia între Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, având ca obiect realizarea proiectului de interes public local "Pasarelă pietonală-Popești Vest”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze contractul toate actele/operațiunile ce vor interveni în derularea acestuia.


Art. 4 Se aprobă finanțarea în cuantum de 20% din valoarea real executată a lucrărilor de construcții și montaj (C+M), conform indicatorilor tehnico-economici la faza studiu de fezabilitate, aferenți proiectului de interes public local “Pasarelă pietonală-Popești Vest”, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 44 /27.02.2019

ANEXA NR. 1

LA HCLS4 NRX^Soi9

CONTRACT DE

ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. U.A.T ORAȘUL POPEȘTLLEORDENI prin Consiliul Local al Orașului Popesti-Leordeni, cu sediul în str. Piața Sf.Maria, nr. 1, Ors. Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov, reprezentată prin PRIMAR - Petre IACOB în calitate de asociat administrator

Și

 • 2. SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin Consiliul Local al Sectorului 4, cu sediul în Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4, reprezentată prin PRIMAR - Daniel BĂLUȚĂ, în calitate de asociat participant, au convenit încheierea prezentului contract de asociere, în temeiul art. 1949 și urm. Noul Cod Civil precum și art. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:

Art.l Dispoziții generale

 • 1.1 Prezentul contract este guvernat de prevederile Codului civil.

 • 1.2 Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere fără personalitate juridică, neavând, în consecință, patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori sociali.

 • 1.3 Asocierea este constituită pe baza libertății de voință a părților exprimată în prezentul contract și este guvernată de următoarele principii:

 • - principiul independenței comerciale și juridice a fiecărui asociat (între asociați există un raport obligațional intern, fără reflectare externă);

 • - principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale;

 • - prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației.

 • 1.4 Această asociere s-a constituit având la bază următoarele:

Hotararea Consiliului Local al Orașului Popesti-Leordeni nr. 3 din 13.01.2014, privind aprobarea PUZ pentru obiectivul „ Construire pasarela pietonala metalică acoperită, care să facă legătură intre statia de metrou”Berceni” si zona de dezvoltare din spatele metroului”.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.60/23.03.2018, privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București in vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Orașul Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, in vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni.

Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/ 19.04.2018, privind împuternicirea expresa a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu U.A.T Orașul Popesti-Leordeni, jud. Ilfov in vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni,

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Pasarelă pietonală-Popești Vest”

Art. 2 Obiectul asocierii și sediul asociației

 • 2.1. Asocierea în participație constituită prin prezentul contract are ca scop realizarea obiectivului de investiții:4* Pasarelă pietonală-Popești vest””.

  2.2. Sediul Asociației se stabilește la sediul asociatului administrator, respectiv în str. Piata^SâMmfe;

  nr.l, Ors. Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov și va putea fi schimbat doar cu acordul asociaților^

  u *


Art.3 Durata asocierii                                                            //     /

 • 3.1. Asocierea constituită în baza prezentului contract va avea o durată egală cu durata e: construcției.

WSSr

Art.4 Aportul părților

 • 4.1. Asociatul participant, pentru realizarea activităților economice ce formează obiectul prezentului contract, contribuie cu o cotă parte de 20% din valoarea real executată a lucrărilor de construcții și montaj (C+M), diferența până la valoarea totală a investiției urmând a fi suportată de Asociatul Administrator.

4.3. Asupra bunurilor și a valorilor care reprezintă contribuția la realizarea asocierii ce face obiectul prezentului contract, asociații își păstrează dreptul de proprietate.

Art. 5 Drepturile și obligațiile părților

5.1 Obligațiile Asociatului Administrator U.A.T ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI:

 • (a) să acționeze ca partener principal și manager al proiectului.

 • (b) să pună la dispoziție, conform planșei PUZ Popesti-Leordeni -terenul afectat de obiectivul contractului, aflat în raza administrativ teritorială a orașului Popesti-Leordeni, necesar amplasării piciorului de pasarela.

 • (c) să asigure serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul propus;

 • (d) să asigure serviciile de elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de execuție și construcții precum și elaborare proiect tehnic de execuție și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului;

 • (e) să asigure elaboarea și desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție necesare realizării în întregime a obiectivului prezentului contract;

 • (f) să asigure obținerea avizelor pentru autorizația de construire a obiectivului, pentru investiția ce se va realiza pe teritoriul administrativ al UAT Popești Leordeni;

 • (g) să recepționeze documentațiile tehnice pentru obiectivul propus;

 • (h) să semneze contractele de achiziție publică pentru obiectivul propus;

 • (i) să execute lucrările de construire cuprinse în proiectul tehnic pentru întreg obiectivul de investiții ce face obiectul prezentului contract;

 • (j) să asigure obținerea avizelor necesare punerii in funcțiune a obiectivului, daca este cazul;

 • (k) să asigure finanțarea investiției in conformitate cu Art.4 al prezentului contract de asociere. Asociatul administrator va suporta întreaga valoare a investiției, urmând să recupereze un procent de 20% din valoarea reală executată a lucrărilor de construcții și montaj (C+M) de la asociatul partener, Sectorul 4 al Municipiului București, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor, semnarea procesului verbal de recepție, pe baza devizului final, în concordanță cu clauza prevăzută la art. 5.2 lit. g) ;

 • (l) să asigure pe propria cheltuiala, administrarea întreținerea, paza tronsonului pasarelei, inclusiv accesul in condiții de siguranța, pe toata durata existentei construcției, conform cotei de participare de 80% din valoarea investiției;

m) să mențină o legătură permanentă cu părțile semnatare a protocolului prin reprezentanți desemnați în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente și loiale privind acțiunile de interes comun desfășurate de părți.

(n) să emită autorizația de construire pentru investiția ce se va realiza pe teritoriul administrativ al UAT Popești Leordeni, în condițiile legii.

5.2 Obligațiile Asociatului partener, SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:

 • (a) să contribuie și să acționeze ca asociat partener al proiectului.

 • (b) să pună la dispoziție, terenul afectat de obiectivul contractului, aflat în raza administrativ teritorială a UAT Sector 4, necesar amplasării piciorului de pasarela.

 • (c) să asigure finanțarea investiției in conformitate cu Art.4 al prezentului contract de asociere;

 • (d) să asigure pe propria cheltuiala, administrarea întreținerea, paza tronsonului pasarelei inclusiv accesul in condiții de siguranța, pe toata durata existentei construcției, în limita aportului de 20% din valoarea investiției;

  A»!


 • (e) să mențină o legătură permanentă cu părțile semnatare a protocolului prin reprezentanți desemnați în scopul informării prealabile, reciproce, desfășurate de părți.

  eficiente și loiale privind acțiunile de interes ivestiția ce se va realiza pe teritoriul admimstFathi cent de 20% din valoarea real executam a lucr; 0 de zile de la finalizarea lucrărilor, semrameg. lucrări.


 • (f) să emită autorizația de construire pentru ii

Sector 4, în condițiile legii;

 • (g) să achite contribuția ce îi revine în prc construcții și montaj ( C+M), în termen de 3 verbal de recepție, pe baza devizului final de

Art.6 Raporturi juridice și contribuția la asociere

 • 6.1 Drepturile ce revin părților cu privire la rezultatul investiției, devin drepturi/bunuri comune, conform cotelor părți deținute de fiecare parte, în cazul în care asocierea încetează înainte de termenul prevăzut la art. 3.

 • 6.2 Pe durata asocierii, părțile vor administra împreună bunurile rezultate din asociere, iar pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice se desemnează U.A.T ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI, în calitate de asociat administrator.

Art.7 REPARTIZAREA BENEFICIILOR SAU PIERDERILOR

 • 7.1. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați, în cadrul prezentului contract de asociere, se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecăruia, astfel:

 • a)    asociatul adminstrator U.A.T ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI - 80%.

 • b)    asociatul participant SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -20%.

Art.8 Răspunderea asociaților

 • 8.1 Față de terți va răspunde asociatul care contractează singur drepturi și obligații prin actele încheiate cu aceștia.

 • 8.2 Dacă asociații contractează împreună sau prin mandatar comun, atunci ei câștigă drepturi și devin obligați solidar față de terți.

Art.9. încetarea contre atului

 • 9.1. Asocierea în participație își încetează activitatea ca urmare a:

 • a)     hotărârii comune a membrilor asociați;

 • b)     expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;

 • c)     neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului de activitate și a altor clauze ale contractului de asociație;

 • d)     hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

 • e)     alte cauze prevăzute de lege.

 • 9.2. Prezentul contract de asociere în participație nu poate fi denunțat în mod unilateral, în caz contrar, partea care îl denunță fiind obligată la daune-interese.

Art.10 Forța majoră

 • 10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 10.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 11. Conducerea și administrarea.

 • 11.1 Prezentul contract constituie legea părților.

 • 11.2 Toate actele, documentele, comunicatele etc., privind prezenta asociere, pe toată durați vor fi arhivate la sediul asociatului administrator, acesta având obligația de a le pi asociatului participant, la cererea acestuia.

  ^e^ruispoziția ' Or

  arte


 • 11.3 Asocierea va fi condusă și administrată de către doi membrii desemnați de fiecare

întuni ori de câte ori este necesar, la inițiativa uneia din părți.                          ț

 • 11.4 în vederea conducerii și administrării asociației se va deschide cont la Trezorerie, operațiunilor specifice acestui contract.

Art.12 Soluționarea litigiilor

 • 12.1. In cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de judecată competente.

Art. 13. Clauze finale

 • 13.1 Toate lucrările de contabilitate, financiare și casierie generală vor fi efectuate prin grija asociatului administrator. Controlul financiar va fi exercitat de către părțile asociate. Evidența contabilă a asociației va fi efectuată de asociatul administrator.

 • 13.2. Bilanțul se va încheia la data de 31 decembrie al fiecărui an.

 • 13.3 Personalul care lucrează pentru asociație va fi angajat de asociați.

 • 13.4 La încetarea contractului, împărțirea rezultatelor lichidării se face proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat. Asociații vor numi câte doi lichidatori pentru fiecare parte în termen de 10 zile de la apariția clauzelor de lichidare. Lichidarea asociației se face pe baza bilanțului de lichidare, aprobat de organele de conducere ale asociaților. La lichidare asociații își recuperează fizic activele și obiectivele de inventar cu care au contribuit la asociație. Sumele obținute în urma lichidării vor fi distribuite în următoarea ordine:

 • 1. - plata cheltuielilor de lichidare;

 • 2. - plata datoriilor asociației către terți și o rezervă pentru orice altă obligație viitoare posibilă;

 • 3. - plata către asociați a contribuțiilor lor cu capital, a datoriilor indexate și a altor cheltuieli făcute de fiecare parte pentru asociație;

 • 4. - plata oricăror fonduri rămase, după cum urmează: 80% către U.A.T ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI și 20% către Sectorul 4 al Municipiului București.

 • 13.5. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 13.6. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părților, în scris, prin acte adiționale în care vor fi prevăzute detaliile cu privire la realizarea obiectului asocierii.

 • 13.7. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare originale

ASOCIAT ADMINISTRATOR                     ASOCIAT PARTENER

U.A.T ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI          SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR                                  PRIMAR

X>sssss


"PASARELĂ PfETOHALĂ- POPEȘTI VEST*

f AIA: Studiu dr rembdhate (S-T,)DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


"PASARELĂ PIETONALĂ- POPEȘTI VEST” SCENARIUL 1

V^LOArfE i-lNAMȚATĂ Dg PRIMAfeA POPEȘTI LEORDENJ

in prtftfrf la tfjtț d» 10.12.20JB. t auro =            4.6455 Joi

Nr. cri

Denum;;l? c.LC.tn’-îor rU wtcapitofefer cto cheltuieli......

Valoare (fata TVA)

TVA

Valoare cu TVA

.......................-......... ................ _........

lei

lei

lei

1

f                           .                                              2                                                ■ ■ ■          -■

3

4

5

CAPITOLUL 1: Ch*lfafeh psnîiu obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea taremufei

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

d.oo

0.00

0.00

1.3

: Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la

■ staro.~ inițiala

66,716,37

12,676.11

79,392.48

1.4    | Chel tufe li pentru refeca roa/protectia util Hali fer

21,300.00

4,047.00

25,347.00

1.4.1

21,300.00

4,047.00

25.347,00

1,4’2

;         JȚ/MT

0.00

0.00

0,00

14.3

, MtikV

0.00

0.00

0.00

TOTAL Capitol 1.

88,016.37

16,723.11

104,739.48

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

: Asigurarea utilităților necesare obiectivului

397,568

75,537.99

473,106.38

2.1

; AJtmeniare cu apa

18.000,00

3.420.00

21.420,00

2.2

i Canalizare

74.000.00

14.060.00

88.060.00

2.3

, AIimcnl3re cu energie electrica

305,568.39

56.057.99

363.626.38

2*

i Gaze naturale

0.00

0.00

0.00

TOTAL Capitol 2.

397,568.39

75,537.99

473,106.38

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistenți tehnică

3.1

Studii de teren

98.000.00

18,620.00

116,620.00

3.1,t

Studii de teren

60,000.00

11,400.00

71,400.00

31.2

Rapăn (rnvmd impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

31.3

Altt studii «peaEce

38,000.00

7,220.00

45,220.00

3.2

Taxe obținere de avize, acorduri si autorizații

350.90

0.00

350.90

3.3

Expertiza re tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.5

Proiectare

175.4S0.36

33,335.57

208,785.93

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

35.2

Studiu de prefezab lctatn

0,00

0.00

0.00

3.54

Studiu de fezabHtîate/ooajrncntBjic do avizare a lucrânlor de intervenții șî deviz general

65.000.00

12,350.00

77.350.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare fe vederea obținerii avtzetor/acorduriior/auiorbalîilof

33,135.11

6.295,67

39,430,78

3.5.5

Verificarea tehnică dc cal; laic a proiectului tehnic ți a detalii tar de execute

5.522,52

1,049,28

6.571.80

3.5.6

Proiect tehnic jt delali de execuție

71 792.74

13.640.62

85,433.36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

350,90

66.67

417,57

3.7

Consultanta șl managementul contractului

70,483.45

13,391.86

83,875,31

3.7J

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

58.453.45

11.111.86

69,595,31

3 7.2

Consuhanți- SSM (x tuni execuție)

12,000.00

2,280,00

14,280.00

3.8

Asistenta tehnica pe durata execuției și supervizare lucrări

87,725,18

16,667.78

104,392.97

3.8,1

Asistenți tehnfel din partea proiectantului

29,241.73

|         5,555.92

34,797.66__________                               d* F-xsh’ ’T.ate fS.r r

'TăTi

r ..........- , 5

7 i’.tK. «;•£ ’.

34.Ta? C5

3 an i

3 00

——L

e.xrr.uț’2. T.</a; ~;.j .3. -? -■■ ?r.              £.*       '■*

3 5.2

Dirtijerț’C de                                                       “           •

J3*n«5 ț

..... f5 ,

63 595 31

TOTAL Canitei .n                                             £

441,360.80

«3.791.88 I

525X52.68

CAPITOLUL 4: Ci;cUvim     d$ hazĂ           ---------— ------- ——------

4.1.

coristrucțu st                                              :

5,565,470X8 i

1,057,439.39 I

6,522,909.87

' 4    5

le.Msn^fry,      ~r zy-2 f    O.1- ■■ — ™X-- c-rrr

Z vZ i

C'TC l

02

43.?

Pc.-T.lr-’r                                                                      s

3 432        i

553 C?7    î

4 i £-5 523 65

1.3 "“*■

A fi’its1

• ~3<M7~.3 1

223 4FACÎ i

2 063 £35 58

"4 L4

îrcîi-m:

77? '5* *0 ■

£4 253 74 1

4(12.65$ £4

4?2

Montaj uUtep tchnvîoqicc!

24X70.00 î

4,592.30 î

28,762.30

’4.Zî

jxnru,

4 5?2 23 f

23 762 30

ta

Utilaje, ochiprGicnte tehrwlogfce *U funcționale cu montaj

231,500.00

43,985,00 J

275X85.00

4,3.1.

InU ntetu

iv scoc:

43 ??5 03 ‘

275 «&C2

44

Utilaje Iar.1, monta) echipamente de ‘ranspon

0.00

0.00 j

o.oo

4.5

Dotări

27.205.00

5,168.95 î

32,373.95

4,5.1-

Ărțriccnsrij                                                                               ■

2: 355 03

<vt *5 j

25 13545

4 $.13

Cetini ect'jipn'TȚent tehnic rn; rfm r*rj»5*r

r.555A:

4 '71- 45 )

26 126.45

*51.2

Alte dotân- esnienri prgvs-de?;t3* t-sfr~- do precare                     l            0 CC

0 OG’ ț

3.00

*.57.

Instalați»

5 253 * 5

Î57.5S |

5 247 50

4.6

Active necorporale

0.00

o.ooT

0.00

TOTAL Capitol 4,                                             | 5.848,345X8

1X11485.64 f

6,959,531.12

CAPITOLUL 5:. Alte cheltuieli

5.1

| Organizare de șantier

121,504.50

23,085.86 |

144,590.36

5 LI

j t.ucran de construcții 0 instalații aferente organiză n; de șaiw ț* A%)

91,125.3?

17 314.39 |

teS.442,77

5,1.2

| Chelîuieît conexe Gr^amzâm janlfcrti’u* (0.5%)

30,375.13

5,771.45 |

36 <47.59

5,2

Comisioane, cote, taxe, costuri de finanțare

l 67,826X9

0.00 1

67,826X9 ;

5.2.1

Comisioanele ș< dobânzile ale rente credrtuM băn® finanțatoare

j              0.00

0.00 1             0.03

5.2 2

Geta aferentă ISC pentru centralul calității îuerănlor țfe ccnshucța

30 531.77

0.00 |

30.331 J7

5.2.3

Cola aferenta ISC pentru confeaîlil statiAu în amenajarea lerdtmuK;, urttarpsm șs pentru autorizarea lucrărlc-r de ccnsbucL i&t %)

5 075.23

0 ori

1

6 075 23

5.24'

Geta aferentă Casei Sociale 8 Construcîontor - CSC (0.5%)

|      30 831J7

ODO-j      30331.7?

5.2.5

Taxe pentru a condur*, «vize conforme ți autenzațs de constnjhe-'desfiinlam 0.05%- taxă timbru arhitect

0.00 j

87.73

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

|  659,710.58

125,345.01 |

785,055.59

5.4

Cheltuieli de informare si publicitate

|  336,943.83

64,019.33 !

400.96345

TOTAL Capitol 5.

| 1,185,985X0

j 212,450.19 |

1,398,435.59

CAPITOLUL 6:. Cheltuieli pentru probe tehnologice,

54

Pregătirea personalului

I          0.00

o.oo

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

|     8,692.84

|     1,651.54

10,344X8

TOTAI

L Cap. 6.

|     8,692.84

|     1,651.64

10,344.48


Data 17/12/2018

Beneficiar,

Primăria Popești-Leordeni

întocmit,

Șef Proiect METROUL S.A.

Arh.Consuela OumitresciA-