Hotărârea nr. 43/2019

Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4

nr. 27/18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/172/19.02.2019 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții; Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se îndreaptă eroarea materială din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/18.02.2019, înlocuindu-se sintagma “Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului’" cu sintagma “Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, în tot cuprinsul hotărârii, inclusiv în documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 43 /27.02.2019