Hotărârea nr. 40/2019

Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7222/14.02.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

In baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.04.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4;

Ținând cont de prevederile art. 85 alin (4) din Legea nr. 448/2006. republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap coroborate cu art. 8 alin. (1) si (2) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(l), art. 81 alin. (2), lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, după cum urmează:

  • -  Dr. Cristiana Negrescu - Președinte Comisie - Medic Specialist Medicină de Familie

  • -  Dr. Mihaela Ulican - Membru Comisie - Medic Primar Medicină de Familie

  • -  Carmen-Mirabela Dîrmon - Membru Comisie - Asistent social principal

  • -  Diana Amza - Membru Comisie - Psiholog

  • -  Mariana Albert - Membru Comisie - Reprezentant O.N.G.

Art.2. Cu aceeași dată își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.93/26.04.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, precum și orice dispoziție contrară.

Art.3. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform compețențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 27.02.2019


Nr. 40 /27.02.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE