Hotărârea nr. 4/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având in vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate al Directorului General al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 10364 din data de 20.12.2018;

Luând în considerare:

  • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 340/13.12.2018 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București;

  • - prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272 din 05/12/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

  • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 380/28.12.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

  • - prevederile Legii 273/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;

  • - prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art. 81 alin.(2) lit. e) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.201 Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, se modifică, după

  • 1. Anexa nr. 1 - Organigrama Direcției de Administrare a Unităților de se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;


  • 2. Anexa nr. 2 - Statul de funcții al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, - se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art.IL Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 prin compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.01.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Anexa nr. 1 la H.C.L.Sector 4 Nr._ 4 /W4W

Direcția de Administrare a Unităților de Invatamant Sector 4

ORGANIGRAMĂ

/ CONSILIUL LOCAL SECTOR4


◄-----------

----------------------------------------r

r                                        <,îf "4

DIRECTOI

I GENERAL


■ PRIMAR


t

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR-CONT ABILITATE 8+1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SSM 2

BIROUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

5+1

BIROUL ADMINISTRATIV 10+1


COMPARTIMENT JURIDIC, CONTROL INTERN 2

PREȘEDINTE DE ȘETOTAL PERSONAL: 32 din care:

PERSONAL CONDUCERE: 5 PERSONAL EXECUȚIE: 27


STATUL DE FUNCȚII AL


Anexa nr. 2

Ia H.C.L.Sector 4 Nr. 4/^'2018


DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SECTOR 4

NR. CRT.

FUNCȚIA

NIVEL DE

STUDII

GRADUL/TREAPTĂ PROFESIONALA

1

Director General

S

I/II

2

Director General Adjunct

s

I/II

SERVICIU BUGET, FINANCIAR-CONTABILITATE

3

Șef serviciu

s

I/II

4

Consilier

s

IA

5

Consilier

s

IA

6

Consilier

s

IA

7

Consilier

s

IA

8

Consilier

s

IA

9

Consilier

s

IA

10

Consilier

s

IA

11

Referent

M

IA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SSM

12

Consilier

s

IA

13

Consilier

s

IA

BIROU IN VESTIȚII ȘIACHIZIȚII PUBLICE

14

Sef birou

s

I/II

15

Consilier

s

IA

16

Consilier

s

IA

17

Consilier

s

IA

18

Consilier

s

IA

19

Consilier

s

IA

BIROU/ADMINISTRATIV

20

Șef birou

s

IA

21

Consilier

s

IA

22

Consilier

s

IA

23

Consilier

s

IA

24

Consilier

s

IA

25

Consilier

s

IA

26

Consilier

s

IA

27

Consilier

s

IA

28

Consilier

■ s

IA

29

Referent

M

IA

30

Referent

M

IA

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTROL INTJ

ERN

31

Consilier

S

IA

32

Consilier

s

IA

PREȘTDINTE4®§£PîNȚĂ, \\

Nr.total de funcții de conducere

Nr.total de funcții de execuție

Nr.total de 1 ost urc din cadrul instituției:

27

32