Hotărârea nr. 37/2019

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circulația rutieră și pietonală


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circulația rutieră și pietonală

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Poliție Locală nr. P. 19/491/18.01.2019;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Văzând Procesul-Verbal de afișare nr. P. 11.4/68/23.01.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de reglementările Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art.23 alin.(l) lit.c) și alin.(2) lit.a) - c) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2008;

în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Regulamentul privind indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor stfitioGOte neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circ /pietonală, conform Anexei la prezenta.

Art. 2 Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Poliție Locală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 37 /27.02.2019


REGULAMENT

privind indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circulația rutieră/pietonală

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. (1) Vehiculele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice / căi de comunicație pietonală în Sectorul 4 al Municipiului București și care constituie un obstacol pentru circulația publică, sunt supuse indisponibilizării prin blocarea roților, până la restabilirea stării de legalitate, aplicarea măsurilor sancționatorii față de proprietarii/conducătorii autovehiculelor acestora și încetarea indisponibilizării.

 • (2) Se consideră oprire, imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public/ căi de comunicație pietonală, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această durată imobilizarea voluntară a unui vehicul se consideră staționare.

 • (3) Vehiculul oprit sau staționat pe partea carosabilă a drumului public trebuie așezat lângă și în paralel cu bordura, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta.

 • (4) Sunt considerate vehicule staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public, acele vehicule, care prin oprirea sau staționarea lor constituie un obstacol pentru circulația rutieră/pietonală.

 • (5) Sunt supuse procedurilor prevăzute la alin. (1) și vehiculele staționate pe trotuar.

 • (6) Sunt considerate vehicule staționate neregulamentar pe căile de comunicație pietonală, acele vehicule, care prin oprirea sau staționarea lor constituie un obstacol pentru circulația pietonală, așa cum este definit prin H.G. nr. 965/ 2016, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) se respectă culoarul destinat circulației pietonilor;

 • b) accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;

 • c) poziționarea vehiculelor în parcare nu stânjenește circulația pe prima bandă sau pe pistele amenajate.

Art. 2. Constatarea staționării neregulamentare pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 4 al Municipiului București și care constituie un obstacol pentru circulația publică a vehiculelor / circulația pietonală, se efectuează conform legii, de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

CAPITOLUL II

Desfășurarea activităților


București și care constituie un obstacol pentru circulația publică se efectuează de către echipaje de poliție locală.

Art. 5.Echipaj ele de poliție locală constată direct sau în urma unor sesizări, existența pe raza teritorial administrativă a sectorului 4 a unor autovehicule oprite / staționate neregulamentar, pe partea carosabilă / căile de comunicație pietonală.

Indisponibilizarea autovehiculelor prin blocarea roților

Art. 6. Operațiunile de blocare a vehiculelor se realizează în conformitate cu procedura documentată ( operațională), prezentată în Anexa la prezentul regulament.

Deblocarea autovehiculelor

Art. 7. Deblocarea vehiculului se efectuează în conformitate cu procedura documentată (operațională), prezentată în Anexa la prezentul regulament, în prezența proprietarului/deținătorului / utilizatorului legal al acestuia după achitarea tarifului de blocare, în baza certificatului de înmatriculare în original sau al oricărui act din care să rezulte dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiculului și a actului de identitate al solicitantului.

Art 8.(1) în situația în care, până la plecarea echipajului de poliție locală care a efectuat indisponibilizarea prin blocarea roților, conducătorul autovehiculul revine la acesta și solicită deblocarea autovehiculului, agentul constatator încheie procesul verbal de contravenție, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, și va elibera chitanță privind achitarea tarifului de deblocare.

(2) In cazul în care conducătorul autovehiculului constată indisponbilizarea prin blocarea roților după plecarea echipajului de poliție locală, are posibilitatea sa solicite prin dispecerat revenirea echipajului pentru deblocare, apelând numărul de telefon alocat în acest sens.

Art. 9. După finalizarea deblocării, se încheie un proces verbal de deblocare, potrivit modelului prevăzut în procedura documentată (operațională), prezentată în Anexa la prezentul regulament.

CAPITOLUL UI

Tarife

Art. 10. Tariful pentru deblocarea autovehicului indisponibilizat este de 150 lei.

Plata operațiunii de deblocare a roților se efectuează în numerar și/sau cârd la polițistul local care are obligația să elibereze chitanță și/sau factură fiscală sau să indice contul anume destinat în acest sens, prin virament bancar, prin orice mijloace de plată disponibile (cârd bancar prin POS, rețea Seif Pay), prin mijloace de plată on-line sau prin alte mijloace de plată reglementate de acte normative în vigoare, în condițiile legii.

Art. 11. Programul de desfășurare a activităților de deblocare a vehiculelor se desfășoară zilnic, pe durata a 24 de ore.

Art. 12. La cererea autorităților locale, în situațiile prevăzute de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 15/2005 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, operatorul economic va efectua, cu titlu gratuit, operațiunile de ridicare și mutare a vehiculelor din zona afectată.

Art. 13. Direcția Generală de Poliție Locală va constitui o structură specializată și dotată cu autovehicule inscripționate „ POLIȚIA PARCĂRILOR”

Art. 14. Toate anexele fac parte din prezenta hotărâre.


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR * APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel.; +40-21-335.92.30 / Fax,; +40-21-337.07.90

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 4

ANEXA laAPROB

DIRECTOR GENERAL

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND INDISPONIBILIZAREA AUTOVEHICULELOR PRIN BLOCAREA ROȚILOR

COD: P.O.-O.P. -.......

EDIȚIA: I

REVIZIA: -

DATA APROBĂRII:_____________


Cuprins

Numărul componenței în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

1.

Scopul procedurii operaționale

3

2.

Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

3

3.

Documente de referință

3-4

4.

Definiții și abrevieri

4-12

5.

Descrierea procedurii operaționale

12-14

6.

Documente utilizate/conținut și rol

14-18

7.

Circuitul documentelor

18

8.

Resurse necesare

18-19

9.

Modul de lucru

19

10.

Difuzarea procedurii

19-20

11.

Revizia procedurii

20

12.

Arhivarea procedurii

20

13.

Responsabilități

21

14.

Formular de evidență a modificărilor

22

15.

Formular de analiză a procedurii

22

16.

Formular de distribuire/difuzare

22

17.

Anexe

22

Pag. 2/22

1. Scopul Procedurii Operaționale

Prezenta procedură operațională, denumită în continuare Procedură, stabilește modalitatea practică de acțiune în vederea indisponibilizării prin blocarea roților a autovehiculelor oprite / staționate neregulamentar, pe partea carosabilă / căile de comunicație pietonală din zona teritorială a Sectorului 4 București, aplicarea măsurilor legale față de contravenienți și restabilirea stării de legalitate.

Prin această procedură se urmărește asigurarea conformității activităților desfășurate cu cerințele legale, precum și un mod unitar de acțiune al polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

Activitățile la care se referă procedura se desfășoară în spațiul public, cu implicarea personalului Direcției Generale de Poliție Locală, cu atribuții privind aplicarea procedurilor documentate, respectiv polițiștii locali.

Procedura sprijină conducătorul instituției în realizarea actului managerial (facilitând activitatea de previziune - prognoză, planificare, organizare, coordonare, conducere, control, evaluare, corecție) și structurile abilitate în efectuarea activității de control (auditare) în identificarea disfuncționalităților, a cauzelor generatoare ale acestora și aplicarea măsurilor optime cu caracter corectiv.

2. Domeniul de aplicare al Procedurii Operaționale

Procedura se aplică la nivelul tuturor structurilor din cadrul Direcției Ordine Publică și se adresează tuturor polițiștilor locali implicați în activitatea de aplicare a procedurilor documentate.

Aplicabilitatea procedurii se instituie din momentul aprobării de către Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, după înregistrarea acesteia în registrul special destinat.

3. Documente de referință

 • 1. Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

 • 4.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe publice, cu modificările și completările ulterioare;


 • 5. Hotărârea nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului I a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

 • 6. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv         m

Pag. 3/22

 • 7. Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4nr. 7/31.01.2018;

 • 8. Regulamentul intern al Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • 9. Codul etic al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • 10. Codul de Conduită etică al polițistului local din cadrul Direcție Generale de Poliție Locală Sector 4.

 • 4. Definiții și abrevieri

  • 4.1. Glosar de termeni

   Nr. Crt.

   Termenul

   Definiția

   1.

   Activitate

   totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate ridicat;

   2.

   Activitate procedurală

   proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice;

   3.

   Atribuție

   un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea unei anumite activități sau unei părți a acesteia, care se execută periodic sau continuu și care implică cunoștințe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific;

   4.

   Activități de control

   politici și proceduri stabilite să identifice/abordeze riscurile și să îndeplinească obiectivele entității. Procedurile pe care o entitate le aplică pentru tratarea riscului, sunt denumite activități de control intern. Activitățile de control intern sunt un răspuns la risc în sensul că sunt proiectate să conțină nesiguranța rezultatelor ce au fost identificate;

   5.

   Compartiment

   direcție generală, direcție, departament, serviciu, birou, comisii, inclusiv instituție/structură fără personalitate juridică aflată în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea entității;

   6.

   Competența

   totalitatea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor unei persoane de a-și îndeplini la un standard cât mai ridicat sarcinile și responsabilitățile postului;

   7.

   Competența profesională

   capacitatea de a aplica, a trapgfiârir^^^ombina cunoștințe și deprinderi în situații și m^KȘ© munc^di^se, pentru a realiza

ir

ll I BS|| I îl Pag 4/22

activitățile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional;

8.

Comunicare

transmiterea și schimbul de informații (mesaje) între persoane; proces prin care un emițător transmite o informație receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte;

9.

Control intern managerial

ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice;

10.

Coordonare

armonizarea deciziilor și a acțiunilor componentelor structurale ale entității publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia;

11.

Corupție

în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale, sau de grup; orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup poate fi calificat drept „corupt”; această definire largă a corupției este reflectată în legislația românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, abuzul de funcție etc;

12.

Deficiență

o situație care afectează capacitatea entității publice de a-și atinge obiectivele generale;

13.

Delegare

procesul de atribuire de către conducător, pe o perioadă limitată, a unora dintre sarcinile sale unui subordonat, împreună cu competențele și responsabilitățile aferente;

14.

Diagrama de proces

schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități;

15.

Disfuncționalitate

orice lipsă de funcționalitate sau nerespectare în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial;

16.

Document

act prin care se adeverește,                    preconizează un

fapt, se conferă un drept, se^cuno^ste^obl^^^ respectiv text

Pag. 5/22scris sau tipărit inscripție sau altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut;

17.

Documentație

totalitatea mijloacelor de informare privind o problemă sau un anumit domeniu de activitate;

18.

Eficacitate

gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;

19.

Eficiența

maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;

20.

Entitate publică

autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;

21.

Entitate publică locală

entitate publică din administrația publică locală definită de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, precum și cele subordonate, în coordonare, sub autoritatea acesteia;

22.

Etica

set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă- să ghideze activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la neregularități grave și fraudă;

23.

Evaluarea riscului

evaluarea impactului materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Evaluarea riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc;

24.

Ediție procedură

forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;

25.

Evaluare

funcție managerială care constă în compararea rezultatelor cu obiectivele, depistarea cauzală a principalelor abateri (pozitive și negative) în vederea luării unor măsuri cu caracter corectiv sau preventiv;

26.

Factori de risc

accesul la resurse materiale, financiare și informaționale, fără atribuții în acest sens sau deținerca^n^d^&umcnt de autorizare; activități ce se exercită în condiiif^e^ionopolMfepturi exclusive sau speciale; modul de delegare a yîCțjjgs^nțel^ evaluarea și

Pag. 6/22consilierea care pot implica consecințe grave; achiziția publică de bunuri, servicii, lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului; lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; funcțiile cu competență decizională exclusive etc;

27.

Fișa postului

document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post; în general, fișa postului cuprinde: informații generale privind postul (denumirea postului, nivelul postului, scopul principal al postului), condițiile specifice pentru ocuparea postului (studiile de specialitate, perfecționări, cunoștințe de operare/programare pe calculator, limbi străine, abilități, calități și aptitudini necesare, cerințe specifice, competență managerială), sarcinile/atribuțiile postului, sfera relațională;

28.

Flux informațional

totalitatea informațiilor care circulă între o anumită sursă și destinatar pe un anumit tip de canal sau cale de comunicare;

29.

Funcție

totalitatea posturilor care au caracteristici asemănătoare din punctul de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competențelor, responsabilităților și procedurilor;

30.

Funcție publică

grupare de atribuții, puteri și competențe stabilite prin lege, din cadrul unui serviciu public înființat în scopul satisfacerii în mod continuu și permanent, de către funcționarii publici a intereselor generale ale societății;

31.

Funcție sensibilă

este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă;

32.

Gestionarea documentelor

procesul de administrare a documentelor unei entități publice, pentru a servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viață, de la început, prin procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare și până la distrugerea lor;

33.

Impact

consecința / efectele generate asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Dacă riscul este o amenințare, consecința asupra rezultatelor este^Șffiyî&â^ dacă riscul este o oportunitate, consecința este pq^Cv^

34.

Indicator

expresie numerică ce caracterizează din punct de vedere cantitativ sau calitativ un proces sau îi definește evoluția;

35.

Indicator de performanță

instrument de evaluare a performanței care ilustrează gradul de atingere a unui obiectiv stabilit;

36.

îndrumare metodologică

activitatea de consiliere în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial în entitățile publice și acordarea de consultanță de specialitate de către echipa de îndrumare metodologică;

37.

Managementul riscului

procesul care vizează identificarea, evaluarea, gestionarea (inclusiv tratarea) și constituirea unui plan de măsuri de atenuare a riscurilor, revizuirea periodică, monitorizarea și stabilirea responsabilităților;

38.

Materializarea riscului

Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformă dintr-o amenințare posibilă în problemă, dacă riscul reprezintă un eveniment negativ sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate;

39.

Măsuri de control

acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații ș.a.;

40.

Monitorizare

activitatea continuă de colectare a informațiilor relevante despre modul de desfășurare a procesului sau a activității;

41.

Monitorizarea performanțelor

supravegherea, urmărirea, de către conducerea entității publice, prin intermediul unor indicatori relevanți, a performanțelor activităților aflate în coordonare și pentru a identifica eventualele abateri de la țintele stabilite și luarea măsurilor de corecție;

42.

Neregulă

orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, europene și/sau internaționale;

43.

Obiective

efectele pozitive pe care conducerea entității publice încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite;

44.

Obiective generale

enunț general asupra a ceea ce va fi realizat și a îmbunătățirilor ce vor fi întreprinse; un obiectiv descrie un rezultat așteptat sau un impact și rezumă motivele pentru care o serie de acțiuni au fost întreprinse;

45.

Obiective individuale

exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat și funcționează postul respggtiv; aceste obiective se realizează prin intermediul samjmîțQpM42âî^re a competenței profesionale, a autonomiei d^nzmnal^ș^a au?on^ții formale de

_

- PRIMĂRIA SECTORULUI 4 -

Documentul conține date cu caracter personaj protejate de                      6/679

care dispune persoana angajată pe postul respectiv;

46.

Obiective specifice

derivate din obiective generale și care descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit; acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din cadrul entității publice; obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de cerințe SMART (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare);

47.

Planificare

ansamblul proceselor de muncă prin care se stabilesc principalele obiective ale entității și ale componentelor sale, resursele și mijloacele necesare realizării obiectivelor;

48.

Post

ansamblul    obiectivelor,    sarcinilor,    competențelor    și

responsabilităților desemnate pe un interval de timp unui membru al entității, reprezentând în același timp elementul primar al compartimentului;

49.

Primul nivel de conducere

conducătorii compartimentelor din cadrul unei entități publice aflate sub directa coordonare a conducătorului entității;

50.

Procedură documentată

modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;

51.

Procedură operațională (procedură de lucru)

procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;

52.

Procedura de sistem (procedură generală)

descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică;

53.

Proces

un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;

54.

Registrul de riscuri

document în care se consemnează informațiile privind riscurile identificate;

55.

Regularitate

caracteristica unei operațiuni de a se respecta sub toate aspectele, ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care fac parte;

56.

Regulament de organizare fi

un instrument de conducere car^^j^tÂ5^ctura unei entității, prezentând pe diferitele ei y^ânponeritc^ a^ib^ji, competențe,

Pag. 9/22funcționare

niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații;

57.

Responsabilitate

obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică;

58.

Responsabilitate managerială

definește un raport juridic de obligație a îndeplinirii sarcinilor de către conducătorul entității publice sau al unui compartiment al acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne și externe, în scopul realizării eficace, eficiente și în conformitate cu dispozițiile legale a obiectivelor stabilite, să comunice și să răspundă pentru neîndeplinirea obligațiilor manageriale în conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din responsabilitatea conducătorului pentru toate cele cinci componente ale controlului intern managerial în sectorul public: mediul de control, performanțe și managementul riscului, activități de control, informarea și comunicarea, evaluare și audit;

59.

Responsabilul cu riscurile

Persoană desemnată de către conducătorul unui compartiment, care colectează informațiile privind riscurile din cadrul compartimentului, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul acestuia;

60.

Resurse

totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaționale;

61.

Revizie procedură

acțiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;

62.

Risc

o situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată; astfel, riscul poate reprezenta fie o amenințare sau o oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate și impact;

63.

Risc semnificativ/ strategic / ridicat

risc major, reprezentativ care poate afecta capacitatea entității de a-și atinge obiectivele; risc care ar putea avea un impact și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează entitatea în întregimea ei;

64.

Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare

persoană/persoane desemnată/desemnate de către președintele Comisiei de monitorizare sau un compariir^ent având ca sarcină principală managementul                          în atribuția

comisiei, în funcție de compj^dtate^s^qțurii Organizatorice a

_________________________________________________________r

entității publice;

65.

Strategie

ansamblul obiectivelor majore ale entității publice pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii entității. Strategia presupune stabilirea obiectivelor și priorităților organizaționale (pe baza previziunilor privind mediul extern și capacitățile entității) și desemnarea planurilor operaționale prin intermediul cărora aceste obiective pot fi atinse;

66.

Structură organizatorică

configurația internă a unei entități publice formată din persoane, subdiviziuni organizatorice și relații, astfel determinate încât să asigure premisele organizatorice adecvate realizării obiectivelor managementului public (organigrama entității publice);

67.

Termen

interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple ceva;

68.

Toleranța la risc

cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat;

69.

Valori etice

valori ce fac parte din cultura entității publice și constituie un cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele; Separat de acesta, entitatea publică trebuie să aibă un cod de conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice tuturor salariaților; codul etic stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună salariații, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă: depunerea declarației de avere, a declarației pentru prevenirea conflictului de interese.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.S.

Procedura de sistem

2.

P.O.

Procedura operațională

3.

E

Elaborare

4.

V

Verificare

5.

A

Aprob ar

6.

Ap.

ApU^e**      X

7.

Ah.

Arhivare

8.

F

Formular

9.

P.C.M.

Președintele comisiei de monitorizare

10.

D.G.P.L.S4

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4

11.

O.G.

Ordonanța de Guvern

12.

H.C.G.M.B.

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București

13.

H.C.L. S4

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4

14.

S.T.C.M

Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

Indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor oprite/staționate neregulamentar în Sectorul 4 al municipiului București, care constituie un obstacol pentru circulația rutieră/pietonală, reprezintă ansamblul operațiunilor și activităților desfășurate de către agenții ■ și structurile de suport ale Direcției Generale de Poliție Locală, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor specifice domeniului circulației rutiere, cu respectarea normelor de competență ale Direcției Generale de Poliție Locală.

In subsidiar, indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor oprite / staționate neregulamentar reprezintă o măsură de descurajare a fenomenului contravențional, specifică domeniului circulației rutiere / normelor instituite de administrația publică locală și de asigurare a traficului rutier fluent în sector.

Indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar, care constituie un obstacol pentru circulația rutieră / pietonală, este efectuată de echipaje ale Direcției Generale de Poliție Locală, constituite potrivit normelor interne și dotate cu dispozitive tehnice de blocare omologate.

Indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor se efectuează în situațiile în care se constată încălcarea prevederilor legale referitoare la circulația rutieră sau alte acte normative ale administrației publice locale, potrivit domeniului de competență al Poliției Locale, iar aplicarea altor măsuri coercitive nu este posibilă.

Prin excepție, procedura nu se aplică în următoarele situații:

-Abaterea contravențională este generată de o urgență medicală justificată;

 • - Situațiile generate de necesitatea unor intervenții de urgențe civile;

 • - Situațiile impuse de executarea unor lucrări de utilitate publică;

 • - Situațiile impuse de imobilizarea involuntară (defecțiuni tehnice, până la remedierea sau aducerea în starea de funcționare a vehiculelor, care să acestora din locurile / zonele de acțiune a indicatoarelor m


  ‘^deplasarea / tractarea


Pentru punerea în aplicare a Procedurii de indisponibilizare prin blocare a roților vehiculelor oprite / staționate neregulamentar în Sectorul 4 al municipiului București, care constituie un obstacol pentru circulația rutieră / pietonală, se disting:

 • A. Situațiile în care echipajele Direcției Generale de Poliție Locală constată nemijlocit existența unei stări de fapt ce impune aplicarea procedurii.

In aceste situații, algoritmul și cronologia operațiunilor efectuate de către membrii echipajelor de Poliție Locală, sunt următoarele:

 • - Dacă echipajul se găsește staționat în zona de acțiune a indicatoarelor rutiere prin care s-au stabilit restricții referitoare la oprirea / staționarea / parcarea autovehiculelor și observă efectuarea manevrelor interzise prin semnificația indicatoarelor, acționează preventiv, atrăgând ferm atenția conducătorilor autovehiculelor respective cu privire la caracterul contravențional al faptelor pe care intenționează să le săvîrșească și indicându-le totodată comportamentul legal.

Dacă persoanele conducători auto, nu respectă precizările și indicațiile polițiștilor locali, aceștia din urmă vor proceda la legitimarea, stabilirea identității acestora și aplicarea măsurilor legale, potrivit competențelor.

Toate acțiunile efectuate de personalul poliției locale în aceste sens, vor fi efectuate cu respectarea regulilor de tactică polițienească.

 • - Dacă echipajul se găsește în deplasare, îmbarcat pe mijloacele de mobilitate proprii și constată încălcarea prevederilor legale referitoare la circulația rutieră / pietonală sau alte acte normative ale administrației publice locale, potrivit domeniului de competență al Poliției Locale, desfășoară următoarele activități:

-identifică un loc de oprire / staționare pentru autovehiculul propriu, în condiții de siguranță, astfel încât, pe cât posibil, să nu se situeze el însuși în afara prevederilor legale sau să contribuie la obstrucționarea traficului rutier;

 • - se deplasează către vehiculul oprit / staționat neregulamentar;

 • - examinează starea exterioară a vehiculului și se edifică asupra detaliilor privind numărul de înmatriculare, marca, modelul, culoarea vehiculului, eventuala prezență în vehicul a unor persoane, în vederea efectuării sau stopării operațiunilor de blocare;

 • - după examinarea vizuală a stării exterioare a vehiculului, polițiștii locali informează prin mijloacele de comunicații din dotare, serviciul Dispecerat și monitorizare, în vederea deschiderii și întocmirii Fișei de eveniment;

-după informarea serviciului Dispecerat și monitorizare, polițiștii locali fotografiază vehiculul, efectuând un set de minim 4 fotografii, din unghiuri diferite, cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate, surprinzând:

 • - zona opririi / staționării vehiculului;

 • - zona / raza de acțiune a indicatoarelor rutiere;

 • - aspectul exterior al vehiculului pentru marcarea eventualelor avarii vizibile;

-reperele orare ale constatării contravenției;

 • - alte detalii de interes (scurgeri de carburanți sau uleiuri, etc).

Polițiștii locali cronometrează perioada de timp de la constatare, iar după curgerea celor 5 minute legale, vor face un alt set de fotografii, consemnând acestea în nota de constatare a contravenției prin care se dispune blocarea roților cu dispozitivul aferent.

Operațiunile de blocare a vehiculelor se pot realiza numai pe baza Notei de constatare, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta procedură, care cupi                          aătoarele

mențiuni: marca, modelul, culoarea și numărul de înmati                           și starea

fizică vizibilă a acestuia. Nota de constatare se va întocm


După întocmirea Notei de constatare, polițiștii locali procedează la blocarea roților vehiculului, utilizând dispozitivele tehnice de blocare din dotare, cu respectarea prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și fără a produce avarii vehiculului blocat.

După montarea dispozitivului de blocare, polițistul local întocmește procesul verbal de blocare - Anexa nr. 4 la prezenta procedură.

După întocmirea procesului verbal de blocare, polițiștii locali completează înștiințarea către contravenient -Anexa nr. 5 și o aplică într-o zonă vizibilă a vehiculului, astfel încât să prevină desprinderea acesteia.

După finalizarea operațiunilor de blocare a vehicului oprit / staționat neregulamentar, polițiștii locali informează prin mijloacele de comunicații din dotare, serviciul Dispecerat și monitorizare despre aceasta și procedează la reluarea misiunilor specifice.

în cazul în care, de la finalizarea blocării până la plecarea echipajului de poliție locală, conducătorul vehicului revine la acesta, polițistul local încheie procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare / altor acte normative.

Dacă persoana contravenientă își manifestă voința de a achita cuantumul taxei de deblocare, polițiștii locali vor proceda la încasarea acesteia pe bază de chitanță și la deblocarea roților vehiculului.

Deblocarea vehiculului se va face proprietarului / deținătorului / utilizatorului legal al acestuia după achitarea taxei de blocare, în baza certificatului de înmatriculare în original sau al oricărui act din care să rezulte dreptul de proprietate sau folosință asupra vehiculului și a actului de identitate al solicitantului.

în cazul în care, contravenientul nu dorește să achite cuantumul taxei de deblocare, polițiștii locali îi vor indica acestuia contul anume destinat pentru efectuarea plății, prin virament bancar, prin mijloace de plată on-line sau prin alte mijloace de plată reglementate de acte normative în vigoare, în condițiile legii.

In cazul în care conducătorul autovehiculului constată indisponbilizarea prin blocarea roților după plecarea echipajului de poliție locală, are posibilitatea sa solicite prin dispecerat revenirea echipajului pentru deblocare, apelând numărul de telefon alocat în acest sens sau să se deplaseze la sediul Direcției Generale de Poliție Locală pentru achitarea amenzii contravenționale și a taxei de deblocare sau pentru primirea documentelor necesare efectuării plăților prin alte instrumente financiare.

în cazul în care contravenientul alege să se deplaseze la sediul Direcției Generale de Poliție Locală, formalitățile pentru achitarea sancțiunii contravenționale și a taxei de deblocare vor fi efectuate de către agentul constatator (informat de Serviciul Dispecerat și monitorizare, dacă se mai află în serviciu) sau de către șeful de schimb aflat în serviciu.

După finalizarea deblocării, se încheie un proces verbal de deblocare, potrivit modelului prevăzut în procedura documentată (operațională), prezentată în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local.

 • B. în situația în care echipajele Direcției Generale de Poliție Locală sunt sesizate cu privire la existența unei stări de fapt ce impune aplicarea procedurii, prin intermediul Serviciului Dispecerat și monitorizare, echipajele direcționate de această structură desfășoară aceleași operațiuni și activități ca cele prezentate la punctul A.

 • C. în situația în care echipajele Direcției Generale de Poliție Locală sunt sesizate cu

privire la existența unei stări de fapt ce impune aplicarea procedurii direct de către cetățeni, procedează la identificarea acestora, informează Serviciul Dis^eC^^^rmonitorizare și trec la verificarea veridicității informațiilor primite. Dacă seș       se wu^jnă, informează


Pag. 14 / 22

Serviciul Dispecerat și monitorizare în vederea deschiderii Fișei de Eveniment și pune în aplicare prevederile prezentei proceduri.

 • 5.2. Documente utilizate

5.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

 • a) Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (dacă e cazul);

 • b) Nota de constatare;

 • c) Proces verbal privind indisponibilizarea autovehiculelor prin blocarea roților;

 • d) înștiințarea către contravenient;

 • e) Proces verbal de deblocare;

 • f) Chitanță (dovadă) achitare taxă de deblocare;

 • g) Fotografii

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate:

 • a) procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (tipizat înseriat autocopiant - 3 file) se completează de polițistul local în scopul aplicării măsurilor coercitive impuse de legislația în vigoare; Actul administrativ va cuprinde obligatoriu:

 • - data și locul încheierii (anul, luna, ziua, ora și localitatea unde se întocmește);

 • - numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte polițistul local;

 • - datele personale din actul de identitate ale contravenientului, inclusiv CNP;

 • - ocupația și locul de muncă ale contravenientului;

 • - descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

 • - indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;

 • - mențiuni privind posibilitatea achitării în termen legal (15 zile);

 • - termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea;

 • - datele de identificare ale martorului (acolo unde este cazul);

 • - semnătura polițistului local (și a martorului acolo unde este cazul);

 • - măsurile legale aplicate;

 • - mențiuni privind atitudinea făptuitorului;

 • - semnăturile agentului constatator, ale martorilor (dacă este cazul) și ale făptuitorului.

Procesul verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. în cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. în acest caz, procesul verbal, va cuprinde și datele de identitate ale martorului. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.în lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului verbal în acest mod.

în situația în care, contravenientul săvârșește mai același timp de același agent constatator, se încheie un siatgc

nvenții constatate înPag. 15 / 22


în cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul verbal vor fi cuprinse și următoarele date:

 • - seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat;

-data eliberării pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat;

 • - statul emitent.

 • b) Nota de constatare este documentul care descrie aspectele rezultate din cercetarea stării de fapt și prezintă activitățile desfășurate de echipajul de poliție locală pentru indisponibilizarea vehiculelor oprite / staționate neregulamentar, prin blocarea roților.

Nota de constatare va cuprinde obligatoriu:

 • - data și locul încheierii (anul, luna, ziua, ora și localitatea unde se întocmește);

 • - numele, prenumele, calitatea, numărul legitimației și instituția din care face parte polițistul local;

 • - descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

 • - numărul de înmatriculare, marca, modelul, culoarea vehiculului oprit/ staționat neregulamentar precum și alte caracterictici evidente;

 • - aspecte rezultate din examinarea exterioară a autovehiculului (avarii evidente, zgârieturi, înfundări, etc., inclusiv cele posibil rezultate din alte evenimente;

 • - datele de identificare ale martorului (dacă este cazul) care a asistat la examinarea exterioară a vehiculului;

Nota de constatare se încheie în 2 (două) exemplare, care vor fi semnate de polițistul local și martorul asistent.

 • c) Proces verbal privind indisponibilizarea autovehiculelor prin blocarea roților este documentul prin care sunt descrise aspectele rezultate din cercetarea stării de fapt, individualizarea și încadrarea juridică a faptei săvârșite, activitățile desfășurate de echipajul de poliție locală pentru indisponibilizarea vehiculelor oprite / staționate neregulamentar prin blocarea roților și măsurile dispuse.

Procesul verbal va cuprinde obligatoriu :

 • - data și locul încheierii (anul, luna, ziua, ora și localitatea unde se întocmește);

 • - numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte polițistul local;

 • - descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

 • - indicarea actului normativ (H.C.L.) prin care se stabilește și se sancționează contravenția;

 • - numărul de înmatriculare, marca, modelul, culoarea vehiculului oprit / staționat neregulamentar precum și alte caracterictici evidente;


 • - aspecte rezultate din examinarea exterioară a autovehiculului zgârieturi, înfundări, etc., inclusiv cele posibil rezultate dj

  (avarii evidente, • - numărul de fotografii executate la fața loculuj/tijSi? și cara^e^țjcile aparatului foto omologat cu care au fost executate fotografiile;


  Pag. 16/22


 • - datele de identificare ale martorului (dacă este cazul) care a asistat la examinarea exterioară / blocarea vehiculului;

 • - perioada (intervalul orar) în care au desfășurat activitățile de blocare;

 • - mențiuni privind locul unde a fost instalat dispozitivul de blocare;

 • - mențiuni privind dipozitivul de blocare prin care a fost indisponibilizat vehiculul oprit / staționat neregulamentar;

 • - semnăturile agentului constatator, ale martorului (dacă este cazul) și ale făptuitorului (în funcție de situație).

Procesul verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient (dacă a revenit la locul faptei după finalizarea acțiunii de blocare).

Procesul verbal privind indisponibilizarea vehiculelor prin blocarea roților se încheie în 2 (două) exemplare, care vor fi semnate de polițistul local și martorul asistent și de contravenient (dacă a revenit la locul săvârșirii faptei după finalizarea acțiunii de blocare).

d) înștiințarea către contravenient, este documentul prin care contravenientului i se aduce la cunoștință măsura aplicată pentru abaterea săvârșită, instituția care a dispus măsura respectivă, posibilitățile puse la dispoziție pentru deblocarea vehiculului și cuantumul taxei de deblocare.

 • e) Proces verbal privind deblocarea roților autovehiculelor indisponibilizate este documentul prin care sunt descrise aspectele rezultate din activitățile desfășurate de structura / echipajul de poliție locală pentru deblocarea roților vehiculelor oprite/ staționate neregulamentar indisponibilizate.

Procesul verbal va cuprinde obligatoriu :

 • - data și locul încheierii (anul, luna, ziua, ora și localitatea unde se întocmește);

 • - numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte polițistul local;

 • - numărul de înmatriculare, marca, modelul, culoarea vehiculului oprit / staționat neregulamentar indisponibilizat prin blocarea roților care a fost deblocat;

 • - aspecte rezultate din examinarea exterioară a autovehiculului (avarii evidente, zgârieturi, înfundări, etc. inclusiv cele posibil rezultate în urma indisponibilizării;

 • - numărul de fotografii executate la fața locului, tipul și caracteristicile aparatului foto omologat cu care au fost executate fotografiile vehiculului deblocat;

 • - datele de identificare ale martorului (dacă este cazul) care a asistat la examinarea exterioară / deblocarea vehiculului;

 • - perioada (intervalul orar) în care s-au desfășurat activitățile de deblocare;

 • - mențiuni privind starea dipozitivului de blocare prin care a fost indisponibilizat vehiculul oprit/ staționat neregulamentar și eventualele alte măsuri dispuse;

 • - mențiuni ale contravenientului privind aspectele rezultate din examinarea exterioară a vehiculului după finalizarea operațiunilor de deblocare;

 • - semnăturile agentului constatator, ale martorului (dacă este cazul) și ale făptuitorului (în funcție de situație).

Procesul verbal de deblocare a autovehiculelor indisponibilizate prin blocarea roților se încheie în 2 (două) exemplare, care vor fi semnate de polițistuJ4o^®rd^xontravenient.

 • f) Chitanța (dovada) de achitare a taxei de dehfm&r'e este AIA nentul prin care contravenientul face dovada achitării taxei de debloc^e și c        ite /^mpune Poliției


Pag. 17 / 22 __________________________________Vh___ PRlMĂRIA SECTORULUI4 -

Documentul conține date cu caracter personal, protejate                       Ol 6/679

Locale inițierea și desfășurarea operațiunilor de deblocare a vehiculelor indisponibilizate prin blocarea roților.

 • g) Fotografiile reprezintă mijlocul material probator imagistic, prin care sunt imortalizate starea de fapt ce constituie contravenție, locul săvârșirii acesteia, elementele mediului ambiant ce contribuie la individualizarea abaterii săvârșite, apectele rezultate în urma examinării vizuale a vehiculului supus indisponibilizării prin blocarea roților, respectiv în urma finalizării operațiunilor de deblocare.

în executarea operațiunilor de indisponibilizare prin blocare, agentul constatator efectuează seturi de fotografii (minimum 4 în fiecare set) atât la constatarea faptei (pentru marcarea timpului de oprire / staționare neregulamentară scurs), la începutul operațiunilor de blocare cât și la sfârșitul acestora.

5.2.3. Circuitul documentelor:

 • a) proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor: întocmire de către polițistul local - înmânare fila roz - predare la structura din care face parte polițistul local -trimitere exemplar (fila roz) la contravenient (dacă a refuzat semnarea) - transmitere spre executare - preluare în debit sau după caz, achitarea amenzii - păstrare/arhivare;

 • b) Nota de constatare - înregistrare) - înmânare exemplar 2 (dacă este cazul) - predare la structura din care face parte polițistul local - păstrare/arhivare;

 • c) Proces verbal privind indisponibilizarea autovehiculelor prin blocarea roților întocmire de către polițistul local - predare la structura din care face parte polițistul local -înregistrare - vizare de către coordonatorul structurii din care face parte polițistul local care a întocmit documentul - păstrare/arhivare. Un exemplar se înmânează contravenientului.

 • d) înștiințarea către contravenient întocmire- afișare pe vehicul la loc vizibil;

 • e) Proces verbal privind deblocarea roților autovehiculelor indisponibilizate întocmire de către polițistul local - predare la structura din care face parte polițistul local -înregistrare - vizare de către coordonatorul structurii din care face parte polițistul local care a întocmit documentul - păstrare/arhivare. Un exemplar se înmânează contravenientului.

 • f) Chitanța (dovada) de achitare a taxei de deblocare întocmire - înregistrare -înmânare exemplar 2- predare la structura din care face parte polițistul local -păstrare/arhivare;

 • g) Fotografiile întocmire - înregistrare - predare la structura din care face parte polițistul local - păstrare/arhivare;

5.3. Resurse necesare

 • 5.3.1 Resurse materiale

 • - mijloace auto pentru desfășurarea activităților specifice în teren;

 • - uniformă și echipament specific;

 • - dispozitive tehnice omologate de indisponibilizare prj

 • - aparat foto omologat pentru executarea fotograful^

 • - formulare tipizate pentru aplicarea sancțiunilor;

 • - rechizite, materiale de birotică.


  Pag. 18 / 22


 • 5.3.2. Resurse umane

 • - personal calificat și instruit, încadrat conform statului de organizare.

 • 5.3.3. Resurse financiare

 • - conform bugetului aprobat.

5.4. Modul de lucru

 • 5.4.1 Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine Publică, acționează în vederea identificării situațiilor susmenționate, aplicării măsurilor legale ce se impun, în conformitate cu legislația în vigoare la nivel național, cu Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4, precum și cu Hotărârile Consiliului General al Municipiului București.

 • 5.4.2 Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Patrularea se execută cu mijloacele de mobilitate din dotare, în baza unei planificări, iar documentul întocmit în acest sens cuprinde următoarele elemente:

 • a) itinerarul de deplasare /zona de acțiune;

 • b) locurile alternative de staționare;

 • c) mijloacele de deplasare folosite;

 • d) misiunile.

Instruirea premergătoare intrării în serviciu are ca scop informarea polițiștilor locali cu privire la evoluția situației operative și formarea echipajelor în funcție de nevoile identificate. în cadrul activității de instruire se pune accent pe acordarea respectului și pe corectitudinea manifestată față de cetățeni, grija față de conduită și imaginea proprie a polițistului local.

Polițiștii locali desemnați cu activitatea de instruire verifică starea psiho-fizică a acestora, precum și mijloacele individuale de acțiune din dotare, stabilind măsuri cu caracter preventiv inclusive cele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

 • 5.4.3 Valorificarea rezultatelor activităților

Activitățile procedurate sunt măsuri care pot conduce:

 • - diminuarea numărului abaterilor de la normele legale specifice domeniului circulației rutiere/ pietonale;

 • - fluidizarea traficului;

 • - creșterea rolulului social al instituției și al gradului de siguranță al cetățenilor;

5.4. Difuzarea procedurii

După aprobare, originalul PO se păstrează la Direcția Ordine Publică, care va efectua copii și le va distribui, potrivit prevederilor legale, în regim controlat în conformitate cu Formularul de distribuire/difuzare a procedurii întocmit de către persoana responsabilă din cadrul Direcției Ordine Publică, aceasta înaintând o copie a PO și S.T.C.M. Persoana responsabilă pentru difuzarea procedurii va transmite o copie a PO fiecărui conducător de structură implicată în aplicarea activității procedurate și va

tga de gardă a copieiPO predate cu numărul exemplarului distribuit. Acești numărul de ordine din Formulandului de distribuire/difUzare


| corespundă cu


 • 5.4.1 Aducerea la cunoștința personalului

După aprobare, procedura operațională este adusă la cunoștința personalului care desfășoară activitatea procedurată pe bază de semnătură prin grija conducătorului fiecărei structuri. Procedura documentată se prelucrează cu personalul și în cadrul ședințelor de instructaj de cel care efectuează instructajul.

 • 5.4.2 Monitorizarea conformității cu cadrul legislativ și funcțional organizatoric

Persoana responsabilă cu elaborarea procedurii documentate va monitoriza permanent cadrul legislativ care stă la baza activității procedurate și va aduce de îndată la cunoștința șefului ierarhic orice modificare, la momentul la care a luat la cunoștină de ivirea acesteia.

5.5. Revizia procedurii

 • 5.5.1. Atunci când o persoană din cadrul compartimentelor, care aplică PO constată că PO necesită îmbunătățiri, sau când se constată că au avut loc modificări ale cadrului normativ, ce pot afecta activitatea compartimentului respectiv, se solicită revizia PO. în acest scop, persoana respectivă înaintează o solicitare de revizie conducătorului / coordonatorului compartimentului care a elaborat PO. Conducătorul/ coordonatorul compartimentului care a elaborat PO prezintă propunerea Directorului General. Directorul General transmite solicitarea către S.T.C.M care prezintă președintelui Comisiei de Monitorizare propunerea prezentată, acesta solicitând conducătorului compartimentului responsabil cu elaborarea PO, efectuarea modificării PO.

 • 5.5.2. Revizia PO urmează aceeași succesiune ca la realizarea unei proceduri din punct de vedere al elaborării, avizării, aprobării și difuzării, conform punctelor 5.1, 5.2 și 5.4.

 • 5.5.3. In urma reviziei procedurii documentate se vor produce următoarele efecte asupra procedurii inițiale:

 • a)  paragraful, subparagraful schimbat va fi marcat prin sublinierea textului respectiv;

 • b)  numărul reviziei se modifică în ordine crescătoare;

 • c)  dacă volumul modificărilor depășește 50% din conținutul procedurii documentate ori s-au făcut deja 3 revizii ale PO, se modifică ediția procedurii documentate;

 • d)  dacă este necesară trecerea pe o altă pagină, prin modificările efectuate, pentru a nu se modifica întreaga paginație a documentului, se completează o pagină nouă care are numărul celei completate, urmate de “BIS” și cu numărul ultimei revizii a acesteia. Pagina nou creată se evidențiază și în Formularul de evidență a modificărilor.

 • 5.5.4. Se completează corespunzător Formularul de evidență a modificărilor de către persoana responsabilă din cadrul compartimentului care a elaborat procedura.

 • 5.5.5. Pagina de gardă se schimbă cu numărul reviziei/ediției.

 • 5.5.6. Procedura cu paginile modificate ale reviziei se distribuie deținătorilor de către persoana responsabilă din cadrul Direcției Ordine Publică, în conformitate cu Formularul de difuzare a procedurii. De asemenea, în momentul distribuirii procedurii modificate se retrage vechea procedură, menționându-se despre aceasta în formularul de difuzare a procedurii

 • 5.5.7. Fiecare conducător/coordonator al compartimentului care utilizează PO are obligația de a aduce la cunoștința personalului din subordine a modificărilor apărute.

5.6. Arhivarea procedurii

Originalul PO retrase/revizuite se clasează și se pg Ordine Publică. După această perioadă PO este#transnji reglementărilor specifice arhivării.


Pag. 20/22


îful (UE) 2016/679


6. Responsabilități

6.1. Directorul Executiv al Direcției Ordine Publică (IV)

 • • Verifică procedura și formulează observații în termenul stabilit;

 • • Semnează la elaborat PO și o prezintă Directorului General;

 • • Transmite PO spre avizare altor compartimente care utilizează PO;

 • • Analizează oportunitatea propunerilor de revizie a PO;

 • • Coordonează realizarea și modificarea PO.

6.2. Persoana desemnată pentru realizarea procedurii (V)

 • •  realizează procedura în conformitate cu prevederile în vigoare la termenele stabilite;

 • •  prezintă procedura finalizată conducătorului compartimentului;

 • •  transmite PO elaborată, împreună cu Formularul de analiză procedură, altor structuri care utilizează PO, pentru formulare de observații și analizează observațiile formulate de acestea;

 • •  participă la consultările care au loc pentru armonizarea observațiilor și/sau reprezintă conducătorul structurii la consultările privind analizarea observațiilor formulate de alte structuri în vederea avizării procedurilor, în baza împuternicirii primite;

 • •  stabilește în cazul PO, împreună cu conducătorul structurii respective, structurile care trebuie să avizeze PO, completând Formularul, de analiză procedură',

 • •  urmărește obținerea avizelor, în termenul stabilit, informând în cazul unor întârzieri conducătorul structurii;

 • •  păstrează (clasează) originalele PO emise;

 • •  completează Formularul de distribuire/difuzare a procedurii și distribuie copii ale PO tuturor celor afectați de PO.

6.3 S.T.C.M. (III)

 • • verifică modul de respectare a prevederilor legislației în vigoare la realizarea PO și

formulează observații dacă este cazul;

 • • înaintează spre avizare președintelui Comisiei de Monitorizare PO elaborată;

 • • păstrează copia PO;

6.4. Președintele Comisiei de Monitorizare (ÎI)

 • • avizează PO.

6.5. Directorul General (I)

 • •   aprobă PO.

  i în derularea activităților

  ați și

  Nr. crt.

  Structura (postul)/ acțiunea (operațiunea)

  I

  II

  III

  IV

  V

  Polițiștii locali

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  1

  Aprobare

  X

  2

  Avizare

  X

  3

  Verificare

  X

  4

  Elaborare

  X

  5

  Aducere la cunoștință

  X

  6

  Aplicare

  pWÂi

  X

  7

  Arhivare

  // ” V *

  *

  \xDocumentul conține date cu caracter per^^FOț^^^^^g^amentul (UE) 2016/679

7. Formular de evidentă a modificărilor

Nr. crt.

Ediția /Revizia în cadrul ediției

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei

Data Ediției/ Data Reviziei

0

1

2

3

4

1

2

3

4

8. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.

Structură

Conducător Structură Nume și prenume

înlocuitor de drept sau delegat

Aviz favorabil

Aviz nefavorabil

Semnătura

a

Q

Observații

Semnătura

Data

1

2

3

9. Formular de distribuire/difuzare

Nr. crt.

Scopul difuzării*

Structură

Difuzare

Nume și prenume

Data

Semnătura

1

Aplicare/ Informare

2

Evidență

3

Arhivare

10. Anexe

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

7.


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;

Nota de constatare;

Proces verbal privind indisponibilizarea autovehiculelor prin blocarea roților; înștiințarea către contravenient;


Pag. 22 / 22