Hotărârea nr. 35/2019

Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând act de Certificatul de deces, Seria D.10 Nr. 345716, eliberat de Primăria Bran, Județul Brașov, la data de 28.01.2019;

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul Sectorului 4 nr. P.3/30/21.02.2019;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

A

In baza dispozițiilor art.9 alin.(2) lit. i) coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului SCHUSTER JOHAN-LUCIAN din cadrul Consiliului Local, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2019


Diana Anca ARTENE

Nr. 35 727.02.2019