Hotărârea nr. 34/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 24/2019, privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spaţiile verzi sau trotuarele destinate circulaţiei pietonilor, pe raza sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena,etaj 1, sector 4 București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 24/2019, privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P. 19/1552/18.02.2019 al Direcției Generale de Poliție Locală;

Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația .pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2008;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/2016, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit. I), alin. (4) și art.115, alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 24/2019, privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pi raza sectorului 4, se modifică și se completează,după cum urmează:


1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) Pentru staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi și trotuarele destinate circulației pietonilor, conducătorul acestuia poate fi sancționat cu avertisment sau amendă între 290 - 435 lei.

(2) în conformitate cu prevederile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzi stabilite în termen de 15 zile. ”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21 Pentru clarificarea împrejurărilor în care a fost săvârșită una dintre contravențiile menționate mai sus, Direcția Generală de Poliție Locală, prin reprezentantul legal, poate invita la sediul acesteia atât contravenientul cât și persoana care a sesizat contravenția.”

Art.II. Celelalte prevederi ale hotărârii, rămân nemodificate.

Art. III Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Poliția Locală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.02.2019.

Diana Anca ARTENE