Hotărârea nr. 33/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂREA pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana Ia 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate nr.P.9.1/259/15.02.2019, respectiv nr.P.8/1061/15.02.2019 întocmit de Direcția de Investiții și Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Ținând seama de:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2018 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată;                                                             ____

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 255/02.10.2018 pentru modificarea și complej; 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile z^erneLuxi de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de/fa Raiffewft (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice dețnlAM cu modificările și completările ulterioare.                                      Vi'

oare*


în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

în temeiul prevederilor art 45 alin (2) lit. b), art. 81 alin. (2) fit. d), ale art. 115 afin. (1) fit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, lit. b) din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/31.10.2017, rămân valabile.

Art.HI. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Nr. 33 /18.02.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, RON

HCLS4 indicatori tehnico-economici

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana finanțate din creditul BCR nr. 305 din 27.12.2017

87 438 232

1

Supralargire Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

18 399 720

249/2.10.2018

2

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Irîceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

29 862 987

285/21.11.2018

3

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15 182 063

249/2.10.2018

4

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

23 993 463

168/17.07.2017

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana finanțate din creditul CEC nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017

85133 368

1

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

23 993 463

168/17.07.2017

2

Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentara Berceni-Sudului

61 139 905

319/20.11.2017

Total valoare de investiție a obiectivelor de interes public local

172 571 601