Hotărârea nr. 32/2019

Hotărâre pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9.1/147/14.02.2019 întocmit de către Direcția Investiții, Serviciul Investiții;

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 645/26.09.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX” S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centura;

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București Metrorex - S.A., cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. q) și alin. (4), coroborat cu art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situata între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură.


Art 3 Primarul Sectorului 4. Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin-Constantîn BARBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 32/18.02.2019