Hotărârea nr. 308/2019

Hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe pentru tineri, construite din fonduri A.N.L., destinate închirierii, între...................., titularii contractelor de închiriere nr.28776/29.12.2006, respectiv nr.28781/29.12.2006


e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Blvd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind realizarea schimbului de locuințe pentru tineri, construite din fonduri A.N.L., destinate închirierii, între /         7 -7 -_-     -    _* '7?'titularii contractelor de

închiriere nr.28776/29.12.2006, respectiv nr.28781/29.12.2006

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate Nr. P.10.2/1947/03.12.2019 al Direcției Relații Publice - Biroul Spațiu Locativ;

Solicitarea înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr.62421/03.09.2019, privind schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, a titularilor contractelor de închiriere

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Ținând cont de prevederile:

Art.8 alin.(6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art.15 alin.(17) și alin.(18) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Art.868, art.1763 și art.(1777) din Codul Civil;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit. g), art.166 alin.(4), art.196 alin.Q)^îit.ă);și ârț.197 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modifeările'și completările

// i'          '

ulterioare.                                                                                        ?, t

HOTĂRĂȘTE:          A7

Art.l Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, construite din fonduri A.N.L., destinate închirierii, între ?            ‘          - titulara Contractului de închiriere

nr.28776/29.12.2006, în vigoare, ce are ca obiect locuința situată în București, Șos.Vitan Bârzești nr.20, bl. Z. , sc/., etaj , ap. , Sector 4 și T          "       - titularul Contractului de

închiriere nr.28781/29.12.2006, în vigoare, ce are ca obiect locuința situată în București, Șos.Vitan Bârzești nr.20, bl. Z. , sc. , etaj , ap. Sector 4;

Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să semneze contractele de închiriere, care se vor încheia cu beneficiarii prevăzuți la art.l.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice - Biroul Spațiu Locativ, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 308/11.12.2019