Hotărârea nr. 307/2019

Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4, Sectorului 4 al Municipiului București și Primarului Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4, Sectorului 4 al Municipiului București și Primarului Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sector 4 și Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Serviciul Avizare Legalitatea Actelor nr.P.5.1/730/09.12.2019;

Văzând avizul Comisie nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în baza prevederilor O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 14 și art. 16 alin. (2), din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 44/31.10.2012 privind aprobarea achiziționării de către autoritățile locale de la nivelul Sectorului 4 de servicii de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 78/29.09.2016 privind aprobarea achiziționării de către autoritățile locale de la nivelul Sectorului 4 de servicii consultanță, asistență și/sau de reprezentare juridică în cauze civile privind construcții, patrimoniu imobiliar, urbanism, monumente istorice și Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau consiliilor locare, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 140/30.05.2018 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, prin încheierea unor contracte de servicii juridice care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4 în instanțele judecătorești;

în temeiul art.139 alin.(3), art. 166 alin. (4), art.196 alin.(l) lit. a) și art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziționarea, conform legii, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4, Sectorului 4 al Municipiului București și Primarului Sectorului 4.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să deruleze procedurile legale^.cie=achizitie a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică precum și să semneze contrâȘțeiy âe încheiate ca urmare a finalizării acestor proceduri.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărariîe CongijiulîtkLocai

Sector 4 nr. 44/31.10.2012, nr. 78/29.09.2016 și nr. 140/30.05.2018.                II* fArt.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 307/11.12.2019