Hotărârea nr. 306/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.7.1/2157/04.12.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(l), art.166 alin.(2) lit.f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică și se completează Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art.II Se modifică și se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art.III Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 306/11.12.2019


Anexa nr. I la U.C.L. Secior4 nr.DIRECȚIA

RESURSE UMANE IPfpZIpe


DHtECTOU EXECUTIV-I FP


SERVICIUL (IEST IGNAR EA CARIEREI J*7lp


COMPARTIMENT MANAliEMENlUL CAI JTĂȚII.SSM 5lp


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ui>


IJJKECTOK EXECUTIV-I FP


SERVICIULTEIINIC COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIVE b 11 lp


COMPARTIMENT ELECTORAL 4 >i*


DIRECȚIA

ECONOMICĂ Wpttpe
D1HLCLOH EXECUTIV AH.lli.XCT

■ I iT


BIROUL VENI I URI FONDURI EUROPE: NI;

115Jp, t..............

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

V


DIRECTOR EXECUTIV - 1 FP


4~

IXKKCrOK EXECUTIV ADJUNCT- I IT


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT- 11T


SERVICIUL INVESTIȚII 1+ IlipT.pC


SERVICIUL MONITORI ZARE ȘI DERULARE CONTRACTE I * 3 lp<4pc


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE I < jlp'Tpc


SERVICIUL VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE SI CONTRACTARE

I iMT/4KT
(PRIMAR

IVICEPRIMAR

l SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 4

l ADMINISTRATOR PUBLIC

67 l-’UNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

15 FUNCȚII DENATURA CONTRACTUALĂ CONDUCERE 478 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

343 FUNCȚII DE NATURA CONTRACTUALĂ EXECUȚIE

TOTAL 907 POSTURIPREȘEDINTE D Cosmin -ConstantAnexa nr. 21a H.C.L. Sector 4 nr.          / //.


STATUL DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNIC1PILUI BUCUREȘTI

Nr.

Numele si prenumele vacant/temporar vacani^^

ISjcturi ""

Funcția de

Funcția publică

Clasa

Nivelul

Gradul

Funcție contractuală

Nivelul

Treapta profesională/

Gradație

Observații

crt.

deranjate publică

de conducere

de execuție

studii

studiilor

profesiona

de conducere

de execuție

studiilor

gradul

1

Primar

2

Viceprimar

3

Secretar General

1

S

II

4

Administrator public

S

IA

CABINET PRIMAR

5

Sef Cabinet

IA

6

Consilier

s

IA

7

Consilier

s

IA

8

Consilier

s

IA

9

Consilier

s

IA

10

Referent

s

IA

CABINET VICEPRIMAR

11

Cabinet Primar

Consilier

s

IA

12

Cabinet Primar

Consilier

s

IA

D1REC7

IAJURÎDÎCÂ

..................................

13

.......................................................................

...........................

| Director Executiv

...........■....................................

1

s

11

SERVICIUL AVIZARE, LEGALITATEA ACTELOR

14

Sef serviciu

1

s

11

15

Consilier juridic

1

s

Superior

16

Consilier juridic

l

s

Superior

17

Consilier juridic

I

s

Superior

18

Consilier juridic

l

s

Superior

19

Consilier juridic

l

s

Superior

20

Consilier juridic

t

s

Superior

21

Consilier juridic

I

s

Principal

22

Consilier juridic

I

s

Principal

23

Consilier juridic

1

s

Principal-

24

Consilier

l

s

Superior

25

Consitier

I

s

Superior

26

Consilier

1

s

Superior

27

Referent

III

M

Superior

SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV

28

Sef serviciu

l

s

11

29

Consilier juridic

l

s

Superior

30

Consilier juridic

t

s

Superior

31

Consilier juridic

l

s

Superior

32

Consilier juridic

l

s

Superior

33

Consilier juridic

I

s

Superior

34

Consilier juridic

1

s

Superior

35

Consilier juridic

1

s

Superior

36

Consilier juridic

I

s

Superior

37

Consilier juridic

I

s

Principal

38

Consilier

I

s

Superior

39

Consilier

1

s

Asistent

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

40

/f w

Sef serviciu

1

s

11

41

Consilier

1

s

Superior

4?

Consilier

1

s

Superior

43

_

Consilier

1

s

Superior


44

Consilier

1

S

Superior

45

Consilier

1

s

Superior

46

Consilier

1

s

Superior

47

Consilier

1

s

Superior

48

Consilier

1

s

Asistent

49

Referent

III

M

Superior

DIREGI

lAAhMMSTRATIEPUBLfCÂ ■"

..... ...... .

.......

50

....

Director Executiv

1

S

II

SERVICIUL TEHNIC COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIVE /   ,

51

Sef serviciu

1

s

II

52

Consilier

1

s

Superior

53

Consilier

1

s

Superior

54

Consilier

1

s

Superior

55

Consilier

1

s

Superior

56

Consilier

1

s

Superior

57

Consilier

1

s

Superior

58

Consilier

1

s

Superior

59

Consilier

1

s

Principal

60

Consilier

1

s

Principal

61

Consilier

1

s

Principal

62

Consilier

1

s

Asistent

COMPARTIMENT ELECTORAL

63

Consilier

1

s

Superior

64

Consilier

1

s

Superior

65

Consilier

1

s

Superior

66

Consilier

1

s

Superior

DIREGI

IA RESURSE UMANE:

67l

Director Executiv

1

Ș

H

'■ '■

SERVICWiyRBsORSE UMANE

U."

68

Sef serviciu

1

s

11

69

Consilier

1

s

Superior

70

Consilier

1

s

Superior

71

Consilier

1

s

Superior

72

Consilier

1

s

Superior

73

Consilier

1

s

Asistent

74

Consilier

1

s

Debutant

75

Inspector de specialitate

S

IA

SERVICIUL GESTIONAREA CA

RIEREI

76

Sef serviciu

1

s

II

77

Consilier

1

s

Superior

78

Consilier

1

s

Superior

79

Consilier

1

s

Superior

80

Consilier

1

s

Asistent

81

Consilier

1

s

Debutant

8?

Referent

III

M

Superior

83

Referent

III

M

Superior

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SSM

84

Consilier

1

s

Superior

85

Consilier

1

s

Principal

86

Consilier

1

s

Asistent

DIRECȚIA ECONOMICĂ

.                '     .....' J

87

Director Executiv

1

s

II

88

Director Executiv Adjunct

1

s

II

89

Director Executiv Adjunct

1

s

II

90

Director Executiv Adjunct

1

S

II

SERVICIUL BUGET

' . ■

91

Sef serviciu

1

s

II

9?

----- 4-A

Consilier

1

s

Superior

93

//Q              r>>\\

Consilier

1

s

Superior

94

ff.oș /   x—-X   ș5v

Consilier

1

s

Superior

95

i

Consilier

1

s

Superior

96

■: ~ i              1      x

ț----------

Consilier

1

s

Superior

97

î

Referent

III

M

Superior

98|

1

Referent

III

|m

iPrincipal

1

1

1

1

SERVICIUL SALARIZARE, ÎNCASĂRI

99

Sef serviciu

1

s

11

100

Consilier

l

s

Superior

101

Consilier

t

s

Superior

102

Consilier

I

s

Superior

103

Consilier

1

s

Superior

104

Consilier

I

s

Superior

105

Referent

III

M

Superior

106

Referent

III

M

Principal

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

107

Sef serviciu

1

S

II

108

Consilier

1

s

Superior

109

Consilier

1

s

Superior

110

Consilier

1

s

Superior

111

Consilier

1

s

Superior

112

Consilier

1

s

Superior

113

Consilier

1

s

Principal

114

Referent

III

M

Superior

115

Referent

III

M

Asistent

SERVICIUL RAPORTĂRI FINANCIARE .

116

Sef serviciu

1

S

II

117

Consilier

1

S

Superior

118

Consilier

1

S

Superior

119

Consilier

1

S

Superior

120

Consilier

1

S

Principal

121

Referent

Itl

M

Superior

122

Referent

III

M

Asistent

123

Inspector de specialitate

S

IA

SERVIClWEVIbWĂ^ATRlMONIÂLÂ

124

Sef serviciu

1

S

11

125

Consilier

1

s

Superior

126

Consilier

1

s

Principal

127

Consilier

1

s

Principal

128

Consilier

1

s

Principal

129

Consilier

1

s

Asistent

130

Consilier

1

s

Asistent

131

Inspector de specialitate

S

IA

BIROUL VENITURI

FONDURI EUROPENE

132

Sef birou

1

s

II

133

Consilier

1

s

Superior

134

Consilier

1

s

Principal

135

Consilier

1

s

Asistent

136

Consilier

1

s

Asistent

137

Referent

III

M

Superior

0IRECT

IA DE DEZVOLTARE

138

Director Executiv

1

S

II

139

Director Executiv Adjunct

1

s

II

140

Director Executiv Adjunct

1

s

II

141

Director Tehnic

s

IA

SERVICIUL INVESTIȚII

142

Sef serviciu

1

s

II

143

Consilier

1

s

Superior

144

Consilier

1

s

Superior

145

Consilier

1

s

Superior

146

---

Consilier

1

s

Superior

147

Consilier

1

s

Principal

148

Consilier

1

s

Principal

149

--xx—XY

Consilier

1

s

Asistent

150

z/A*^ Z . . X X\\

Consilier

1

s

Asistent

151

il si e-' r> f Z-X&-A \ X '

Consilier

1

s

Asistent

152

Referent de specialitae

II

SSD

Superior

_

153

■3>r.g£U^y-/

Referent de specîalitae

II

SSD

Asistent

. 1

154

Consilier

S

IA

155

Consilier

S

IA

156

Consilier

s

IA

157

Consilier

s

IA

158

Consilier

s

IA

159

Consilier

s

II

SERVICIUL MONITORIZARE Șl DERULARE CONTRACTE

160

Sef serviciu

1

S

II

161

Consilier

1

s

Principal

162

Consilier

1

s

Principal

163

Consilier

1

s

Asistent

164

Consilier

s

IA

165

Consilier

s

IA

166

Consilier

s

IA

167

Consilier

s

11

SERVICIULACHIZT

(TI PUBLICE

168

Sef serviciu

1

s

11

168

Consilier achiziții publice

1

s

Superior

169

Consilier achiziții publice

1

s

Superior

170

Consilier achiziții publice

1

s

Principal

171

Consilier

1

s

Superior

172

Consilier

1

s

Superior

173

Consilier

s

IA

174

Consilier

s

IA

175

Consilier

s

IA

176

Consilier

s

IA

SERVICIUL VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE Șt CONTRACTARE :

177

Sef serviciu

1

s

It

178

Consilier

1

s

Superior

179

Consilier

1

s

Superior

180

Consilier

1

s

Asistent

181

Consilier

s

IA

182

Consilier

s

IA

183

Consilier

s

IA

184

Inspector de specialitate

s

IA

SERVICIUL ACCESARE FINANȚĂRI Șl IMPLENTARE PROGRAME

185

Șef Serviciu

s

IA

186

Consilier

s

IA

187

Consilier

s

IA

188

Consilier

s

IA

189

Consilier

s

IA

190

Consilier

s

IA

191

Consilier

S'

1

192

Consilier

s

1

193

Consilier

s

1

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE

194

Director Executiv

l

s

li

195

Director Executiv Adjunct

l

s

ti

196

Director Tehnic

s

IA

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLIUL

197

Sef serviciu

l

s

11

198

Consilier

1

s

Superior

199

Consilier

1

s

Superior

200

Consilier

I

s

Superior

201

_

Consilier

1

s

Principal

202

Referent

III

M

Superior

203

Referent

III

M

Superior

204

Consilier

s

IA

205

Consilier

s

IA

206

U O                  *5* \\

Consilier

s

IA

207

4c; o/

Consilier

s

IA

208

1            ii

Referent

M

IA

--ir q râ      i--fir

BIROUL SPAȚIU LOCATIV

...

.....12.:...........
209

Sef birou

1

s

11

210

Consilier

t

s

Superior

211

Consilier

l

s

Superior

212

Consilier

l

s

Asistent

213

Consilier

S

IA

214

Consilier

S

IA

215

Consilier

S

DEB

BIROULASOCIAȚi

DE PROPRIETARI

. "'f "-7

216

Sef birou

1

s

11

217

Consilier

1

s

Superior

218

Consilier

i

s

Superior

219

Consilier

I

s

Principal

220

Consilier

s

IA

221

Consilier

s

IA

BIRQULÎC'ĂUHCENTER' .

222

Șef Birou

s

IA

223

Consilier

s

IA

224

Consilier

s

IA

225

Consilier

s

IA

226

Consilier

s

1

227

Consilier

s

1

228

Consilier

s

1

229

Consilier

s

11

230

Consilier

s

11

231

Referent

M

IA

232

Referent

M

IA

233

Referent

M

IA

234

Referent

M

1

235

Referent

M

1

236

Referent

M

1

237

Referent

M

11

......................................... "

DIRECȚIA AUTORIZĂRI

238

............................................................

1 Director Executiv

1

S

H

SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERCIALE

239

Sef serviciu

1

s

II

240

Consilier

l

s

Superior

241

Consilier

l

s

Superior

242

Consilier

l

s

Superior

243

Consilier

l

s

Principal

244

Consilier

i

s

Asistent

245

Consilier

1

s

Asistent

246

Referent

III

M

Superior

247

Consilier

S

IA

248

Consilier

s

IA

BIROUL PATRIMONIU

249

Sef birou

1

Is

II

250

Consilier

|

s

Superior

251

Consilier

I

s

Principal

25?

Consilier

1

s

Asistent

253

Consilier

s

IA

254

Consilier

s

11

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE

255

Consilier

1

s

Principal

256

Consilier

s

IA

DIRECȚIA gospodărire LOCALĂ

257

Director Executiv

1

s

II

258

---------/Sf

Director Tehnic

s

IA

-

SERVICIUL MONITORIZARE $1 CONTROL SPATII VERZI

259

//          ’Y-'

Sef serviciu

1

s

11

260

---/ ; x

* \

Consilier

1

s

Superior

261

I----------------

Consilier

1

s

Superior

262

51 ;X •> 1                J

4-

Consilier

1

s

Superior

---------------------------------!

263

Consilier

1

S

Superior

264

Consilier

1

S

Superior

265

Consilier

1

s

Superior

266

Consilier

1

s

Superior

267

Consilier

1

s

Superior

268

Consilier

1

s

Principal

269

Consilier

1

s

Principal

270

Consilier

1

s

Principal

271

Consilier

1

s

Principal

272

Consilier

1

s

Asistent

273

Referent

III

M

Superior

274

Referent

III

M

Superior

BIROUL TOALETÂRI

275

Sef birou

1

s

II

276

Consilier

1

s

Superior

277

Consilier

1

s

Superior

278

Consilier

1

s

Principal

279

Consilier

1

s

Principal

280

Referent

III

M

Superior

SERVICIUL MONITORIZARE $1 CONTROL SALUBRIZARE

281

Sef serviciu

1

s

II

282

Consilier

I

s

superior

283

Consilier

1

s

superior

284

Consilier

1

s

superior

285

Consilier

I

s

superior

286

Consilier

1

s

asistent

287

Consilier

1

s

asistent

288

Referent

III

M

superior

289

Referent

III

M

superior

BIROUL ADMINISTRARE PARCURI

290

Sef birou

1

S

11

291

Consilier

1

S

superior

292

Consilier

1

S

superior

293

Consilier

1

S

superior

294

Consiler

1

S

asistent

295

Consilier

S

IA

BIROUL LUCRĂRI EDILITARE

298

Sef birou

1

s

11

297

Consilier

1

s

superior

298

Consilier

1

s

superior

299

Consiler

I

s

superior

300

Consiler

1

s

principal

301

Consilier

1

s

superior

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI:

303

Arhitect Sef

1

S

II

DIRECȚ

IA DE URBANISM

304

Director Executiv

t

s

II

SERVICIUL URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

305

Șef serviciu

l

s

11

306

Consilier

I

s

superior

307

Consilier

I

s

superior

308

Consilier

I

s

superior

309

Consilier

I

s

superior

310

Consilier

I

s

superior

311

Consilier

1

s

superior

317

Consilier

l

s

superior

313

Consilier

l

s

superior

314

7773                      ’€?*'

X

Consilier

I

s

asistent

315

7^?    X . ..X

Consilier

1

s

principal

316

-

Consilier

1

s

principal

317

------------î '-^ o a—.«C™.;--s-",. A-----s

u-------------

Consilier

1

s

principal

318

fi

Consilier

I

s

asistent
319

Referent

III

M

principal

320

Consilier

S

JA

BIROUL AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ■   •

321

Șef birou

1

s

II

322

Consilier

1

S

superior

323

Consilier

i

S

superior

324

Consilier

1

s

superior

325

Consilier

S

IA

326

Consilier

S

IA

SERVICIUL PUBLICITATE Șl AVIZE

■ ■ •; ■'

327

Șef serviciu

J

s

ii

328

Consilier

1

s

superior

329

Consilier

1

s

superior

330

Consilier

1

s

superior

331

Consilier

1

s

superior

332

Consilier

1

s

principal

333

Consilier

1

s

asistent

334

Consilier

S

IA

335

Consilier

s

IA

336

Consilier

s

IA

SEWfCiUWCADĂSTRb^hEbNbTFtlhlCIAR

337

Șef serviciu

l

s

II

338

Consilier

l

s

superior

339

Consilier

l

s

superior

340

Consilier

1

s

superior

341

Consilier

1

s

superior

342

Consilier

l

s

superior

343

Consilier

l

s

superior

344

Consilier

1

s

superior

345

Consilier

1

s

superior

346

Consilier

1

s

principal

347

Consilier

1

s

asistent

348

Consilier

1

s

asistent

349

Consilier

s

IA

DIRECȚIA CORP CONTROL PRIMAR

350

Director Executiv

1

s

II

351

Consilier

1

s

superior

35?

Consilier

1

s

superior

353

Consilier

1

s

superior

354

Consilier

1

s

superior

355

Consilier

1

s

superior

356

Consilier

1

s

principal

357

Consilier

1

s

asistent

358

Consilier

1

s

asistent

359

Referent

III

M

supenor

360

Consilier

s

IA

361

Consilier

s

IA

36?

Consilier

s

IA

363

Consilier

s

IA

364

Consilier

s

II

365

Referent

M

IA

0IRE&TFÂ5R1EEĂTIIÎ

NTERINSTITUȚIONALE 1

366

Director Executiv

1

s

II

367

Consilier

1

s

superior

368

--X *

Consilier

1

s

supenor

369

Consilier

1

s

supenor

370

tf Q

i x\

Consilier

1

s

asistent

371

—X X

\\

Consilier

l

s

superior

37?

W   —5

■y* \\ rx- V

Referent

III

M

superior

373

iq

Consilier

S

IA

374

Consilier

s

IA

375

7

*11

Consilier

s

IA
376

Consilier

S

IA

377

Consilier

S

IA

378

Consilier

IA

IA

379

Referent

M

IA

380

Referent

M

IA

381

Referent

M

IA

SERVICIUL AUDITPUBLIC INTERN

382

Șef serviciu

1

s

11

383

Auditor

1

s

superior

384

Auditor

1

s

superior

385

Auditor

1

s

superior

386

Auditor

1

s

superior

387

Auditor

1

s

superior

388

Auditor

1

s

superior

389

Auditor

1

s

principal

COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENTĂ

390

Consilier

S

IA

391

Consilier

S

IA

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA

392

Director

s

IA

393

Director Tehnic

s

IA

SERVICIUL LOGISTICĂ Șl ARHIVARE î

394

Șef serviciu

s

IA

395

Inspector de specilitate

s

IA

396

Inspector de specilitate

s

IA

397

Inspector de specilitate

s

IA

398

Inspector de specialitate

s

Debutant

399

Referent

M

IA

400

Referent

M

IA

401

Referent

M

IA

407

Curier

MG

1

403

Arhivar

M

IA

404

Arhivar

M

IA

405

Magaziner

MG

1

BIROUL RĂRCfĂUTO Șl RIDICĂRI

406

Șef birou

S

IA

407

Consilier

S

IA

408

Consilier

s

IA

409

Consilier

s

IA

410

Șofer

411

Șofer

41?

Șofer

413

Șofer

414

Șofer

415

Șofer

416

Șofer

417

Șofer

DIRECT

IA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

418

Director General

1

s

DIRECT

IA INSPECȚIE $1 CONTROL

419

Director Executiv

420

Director Executiv Adjunct

421

Director Executiv Adjunct

SERVICIULD1SCIPL

.INĂ ÎN CONSTRUCȚII Șt AFIȘAJ STRADAL

4??

Xx

Șef serviciu

1

S

II

423

n:

Polițist local

î

s

superior

4?4

---------7&1---’

PolifisL local

I

s

superior

425

Polițist local

I

s

superior

426

Poli|iei local

I

s

principal

427

ii

Polițist local

I

s

principal

428

* li

Polițist locot

I

s

principal

429

_

Polițist local

1

s

asistent
430

Polițist local

I

s

asistent

431

Polițist local

IU

M

superior

432

PolițiEt local

III

M

principal

433

Inspector de specialitate

S

IA

434

Inspector de specialitate

s

II

435

Inspector de specialitate

s

II

436

Referent

M

IA

437

Referent

M

IA

438

Referent

M

IA

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

439

Sef serviciu

t

S

II

440

Polițist locul

I

S

superior

441

Polițist locul

1

s

superior

442

Polițist local

1

s

superior

443

Polițist local

1

s

superior

444

Polițist local

I

s

superior

445

Polițist local

1

s

asistent

446

Polițist local

I

s

asistent

447

Polițist local

1

s

asistent

448

Inspector de specialitate

S

IA

449

Inspector de specialitate

S

IA

450

Inspector de specialitate

S

IA

451

Inspector de specialitate

s

IA

452

Inspector de specialitate

s

I

453

Inspector de specialitate

s

I

454

Inspector de specialitate

s

1

455

Inspector de specialitate

s

debutant

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

456

Șef serviciu

I

s

11

457

Polițist local

1

s

superior

458

Polițist local

1

s

superior

459

Polițist local

1

s

superior

460

Polițist local

1

s

superior

461

Polițist local

!

s

principal

462

Polițist local

I

s

asistent

463

Polițist local

III

M

superior

464

Inspector de specialitate

s

IA

465

Inspector de specialitate

s

JA

466

Inspector de specialitate

s

IA

467

Inspector de specialitate

s

IA

468

Inspector de specialitate

s

IA

469

Inspector de specialitate

s

II

direcția ordine publică

470

Director Executiv

1

s

II

471

Director Executiv Adiunct

1

s

II

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

47?

Șef Serviciu

1

S

BIROUL 1 ORDINE PUBLICĂ

473

Sef birou

I

s

II

474

Polițist loca!

I

s

superior

475

Polițist local

l

s

superior

476

Polițist local

I

s

superior

477

Polițist local

I

s

superior

478

Polițist local

l

s

superior

479

Polițist local

J

s

principal

480

---#----

Polițist local

l

s

principal

481

//..                ---x.

Polițist local

l

s

principal

48?

ii           z                   **

Polițist local

l

s

principal

483

\---------------

Polițist local

1

s

asistent

484

O(           I

î

Polițist locat

I

s

asistent

485

Polițist local

1

s

asistent

486

Polițist local

)

S

asistent

487

Polițist local

1

s

asistent

488

Polițist local

t

s

asistent

489

Polițist local

I

s

asistent

490

Polițist local

t

s

asistent

491

Polițist local

II!

M

superior

492

Polițist local

II!

M

superior

493

Polițist local

II!

M

superior

494

Polițist local

II!

M

superior

495

Polițist local

1)1

M

superior

496

Polițist local

111

M

superior

497

Polițist local

III

M

superior

498

Polițist local

III

M

superior

499

Polițist local

III

M

superior

500

Polițist local

III

M

superior

501

Polițist local

III

M

superior

502

Polițist locat

III

M

superior

503

Polițist local

III

M

superior

504

Polițist local

III

M

superior

505

Polițist local

III

M

superior

506

Polițist local

Dl

M

principal

507

Polițist local

III

M

principal

508

Polițist local

LII

M

principal

509

Polițist local

III

M

principal

510

Polițist local

III

M

principal

511

Polițist local

III

M

principal

BIROUL 2 ORDINE PUBLICĂ

51?

Șef birou

1

s

11

513

Polițist local

1

s

superior

514

Polițist local

I

s

superior

515

Polițist local

1

s

superior

  • 516

  • 517

Polițist local

1

s

superior

Polițist local

t

s

superior

518

Polițist local

1

s

superior

519

Polițist local

t

s

principal

5?0

Polițist local

1

s

principal

5?1

Polițist local

1

s

principal

5??

Polițist local

1

s

principal

5?,3

Polițist local

1

s

principal

5?4

Polițist local

1

s

principal

5?5

Polițist local

1

s

asistent

5?6

Polițist local

1

s

asistent

5?7

Polițist local

1

s

asistent

5?8

Polițist locat

1

s

asistent

5?9

Polițist local

1

s

asistent

530

Polițist local

1

s

asistent

531

Polițist local

1

s

asistent

53?

Polițist loca!

1

s

asistent

533

Polițist local

III

M

superior

534

Polițist local

III

M

superior

535

Polițist local

III

M

superior

536

Polițist local

111

M

superior

537

Polițist local

III

M

superior

538

Polițist local

III

M

superior

539

Polițist local

III

M

superior

540

Polițist local

III

M

superior

541

Polițist local

III

M

superior

54?

----7T---- 'Xw

Polițist local

III

M

superior

543

-

Polițist local

III

M

principal

544

// o •> X * - -JN “X V

Polițist local

III

M

principal

545

X/ < Q’ o /                  <

Polițist local

III

M

principal

546

-

Polițist local

III

M

principal

547

•lUUtfA        j

Polițist local

III

M

principal

548

Polițist local

III

M

principe!

549

Polițist tocai

III

M

asistent

550

Polițist local

III

M

asistent

BIROUL 3 ORDINE PUBLICĂ

551

Șef birou

1

S

II

552

Polițist local

1

s

superior

553

Polițist local

1

s

superior

554

Polițist local

1

s

principal

555

Polițist local

1

s

principal

556

Polițist local

1

s

principal

557

Polițist local

1

s

as is lent

558

Polițist local

1

s

asistent

559

Polițist local

1

s

asistent

560

Polițist local

J

s

asistent

561

Polițist local

1

s

asistent

562

Polițist local

III

M

superior

563

Polițist local

III

M

superior

564

Polițist local

ni

M

superior

565

Polițist local

ni

M

superior

566

Polițist local

tu

M

superior

567

Polițist local

iu

■ M

superior

568

Polițist local

UI

M

superior

569

Polițist local

III

M

superior

570

Polițist local

III

M

superior

571

Polițist local

III

M

superior

57?

Polițist local

UI

M

superior

573

Polițist local

UI

M

superior

574

Polițist local

UI

M

superior

575

Polițist local

II)

M

superior

576

Polițist local

III

M

superior

577

Polițist local

III

M

superior

578

Polițist local

III

M

superior

579

Polițist local

III

M

superior

580

Polițist local

11)

M

superior

581

Polițist local

II)

M

superior

58?

Polițist local

III

M

principal

583

Polițist local

III

M

principal

584

Polițist local

III

M

principal

585

Polițist local

III

M

principal

586

Polițist local

III

M

principal

587

Polițist local

II)

M

principal

588

Polițist local

11)

M

principal

BÎRbULINSRECȚIEZdNALĂ

589

Șef birou

1

S

II

590

Polițist local

l

S

superior

591

Polițist local

r

s

superior

592

Polițist local

1

s

superior

593

Polițist local

1

s

superior

594

Polițist local

l

s

superior

595

Polițist local

1

s

principal

598

Polițist local

l

s

asistent

597

Polițist local

1

s

asistent

...... .

BIROUL EVIDENȚA

PERSOANELOR Șl A CONTRVENȚIILCIR

598

Șef birou

1

s

II

5q9

zX

Polițist local

l

s

superior

600

//.

\\

Polițist local

l

s

superior

601

>%

Polițist local

1

s

asisient

60?

X * <.

Polițist local

1

s

asistent

603

r* V

Polițist local

III

M

superior

XT

SERVICIUL DISPECERAT $) MONITORIZARE OBIECTIVE

604

|Șef serviciu

1        Is

605

Polii ist local

1

s

principal

606

Poli|ist local

1

s

principal

607

Polii ist local

1

s

principal

608

Polițist local

1

8

principal

609

Poli]ist local

1

S

principal

610

Polifisl local

1

S

principal

611

Polifist local

J

S

principal

612

Polițist local

!

8

asistent

613

Polițist loca!

I

S

asistent

614

Polifisl local

I

8

asistent

615

Polifisl local

tll

M

superior

616

Polifisl local

III

M

superior

617

Polițist local

II!

M

superior

618

Polifisl local

II!

M

superior

619

Polifisl local

III

M

superior

620

Polițist local

III

M

superior

621

Polițist local

III

M

superior

622

Polițist local

IH

M

principal

623

Polițist local

III

M

principal

624

Polițist local

III

M

principal

SERVICtUEINTERVENȚIE RAPIDA

625

Șef serviciu

1

S

II

626

Poli|ist local

1

S

asistent

627

Polilist local

1

S

asistent

628

Polițist local

1

S

asistent

629

Poli|ist local

1

s

asistent

630

Polițist local

1

s

as is icni

631

Polițist local

1

s

asistent

632

Polițist local

1

s

asistent

633

Polițist local

1

s

asistent

634

Polițist local

J

s

asisient

635

Polițist local

J

s

debu lanț

636

Polițist local

UI

M

superior

637

Polițist local

III

M

superior

638

Polițist local

III

M

superior

639

Polițist local

III

M

superior

640

Polifisl local

III

M

superior

641

Polifisl local

III

M

superior

642

Polițist loca!

III

M

superior

643

Polițist local

III

M

principal

644

Polițist local

III

M

principal

645

Polițist local

III

M

principal

646

Polițist local

III

M

asistent

647

Polițist loca!

tll

M

asistent

648

Polifisl local

II]

M

asistent

649

Polifisl loca!

III

M

asistent

650

Polifisl local

II]

M

debutant

SERVICIUL CÎRfclîIiÂTfAP^ORâMURILEfPliBClCE

651

Șef serviciu

1

S

11

65?

Polițist local

l

S

superior

653

Polifisl local

I

S

superior

654

Polițist local

I

S

superior

655

Polifisl local

I

S

superior

656

_

Polițist local

I

S

superior

657

Polifisl local

I

S

principal

658

-

Polițist local

I

S

principal

659

,y                        '

Polițist local

I

S

principal

660

-Tq            T

Polifisl local

[

S

asistent

661

h u   Z         4

Polifisl local

L

S

asistent

66?

i

Polifisl local

l

S

asistent

663

Polifisl local

1

S

asistent

i u 0 \ fe>\z /

1

i--------------------

Polifisl local

l

S

asistent

665

Polifisl local

1

s

asistent

)

666

Poli (ist local

1

s

asistent

667

Polițist local

1

s

asistent

668

Polițist local

1

s

asistent

669

Polițist local

1

s

asistent

670

Polițist local

1

s

asistent

671

Polițist local

1

s

asistent

672

Polițist local

1

s

debutant

673

Polițist local

1

s

debutant

674

Polițist local

III

M

superior

675

Polițist local

III

M

superior

676

Polițist local

III

M

superior

677

Polițist local

III

M

superior

678

Polițist loca!

III

M

superior

679

Polițist local

III

M

superior

680

Polițist local

III

M

principal

681

Polițist local

III

M

principal

682

Polițist local

II!

M

principal

683

Polițist local

III

M

principal

684

Polițist local

III

M

principal

685

Polițist local

II!

M

principal

686

Polițist local

III

M

principal

687

Polițist local

III

M

asistent

688

Polițist local

III

M

asistent

689

Polițist local

l][

M

asistent

690

Polițist local

III

M

asistent

691

Polițist local

III

M

asistent

COMPARTIMENT ARMAMAENT $1 BUNURI CONFISCATE

692

.................................

. .. .

Polițist local

III

M

superior

direcția deservire și suport general

693

Director

s

IA

694

Director Adjunct

s

IA

SERVICIUL SIGURANȚĂ Șl PAZA OBIECTIVE

695

Șef Serviciu

s

11

696

Agent dc securitate

M

1

697

Agent de securitate

M

1

698

Agenlde securitate

M

1

699

Agent de securitate

M

1

700

Agenl de securitate

M

1

701

Agenlde securitate

M

1

70?

Agenlde securitate

M

703

Agent de securitate

M

704

Agent de securitate

M

705

Agent de securitate

M

706

Agent de securitate

M

707

Agenl de securitate

M

708

Agent desecuritate

M

709

Agenlde securitate

M

710

Agent desecuritate

M

711

Agent de securitate

M

71?

Agent de securitate

M

713

Agent de securitate

M

714

Agent desecuritate

M

715

Agent de securitate

M

716

-

Agent de securitate

M

717

-

Agent de securitate

M

718

Agent de securitate

M

719

---7c--/....."x—

\----------------

Agent de securitate

M

7?0

X? /

-

Agent de seci iritate

M

7?1

7--------

Agenlde securitate

M

7?7

I

Agent de securitate

M

7?3

h

Agent dc securitate

M

7?4

Agent desecuritate

M

725

'x.cV L nr»V     Z

r----------------

Agent dc securitate

M

726

Agent desecuritate

M

727

Agent de securitate

M

728

Agent de securi la le

M

729

Agent de secnrilale

M

730

Agent de secnrilale

M

731

Agent de secnrilale

M

732

Agent de secnrilale

M

733

Agent de secnrilale

M

734

Agent de secnrilale

M

735

Agent de secnrilale

M

736

Agent de secnrilale

M

737

Agent de securitate

M

738

Agenlde securitate

M

739

Agenlde securitate

M

740

Agent desecuritate

M

741

Agent de securitate

M

742

Agent desecuritate

M

743

Agent desecuritate

M

744

Agent desecuritate

M

745

Agent de secnrilale

M

746

Agent de securitate

M

747

Agent de securitate

M

748

Agent de secnrilale

M

749

Agent de securitate

M

750

Agent de securitate

M

751

Agent de secnrilale

M

75?

Agent de secnrilale

M

753

Agent de securitate

M

754

Agent de securitate

M

755

Agent de securitate

M

756

Agent de securitate

M

757

Agent de securitate

M

758

Agent de securitate

M

759

Agent desecuritate

M

760

Agent desecuritate

M

761

Agent desecuritate

M

76?

Agent desecuritate

M

763

Agent desecuritate

M

764

Agent de securitate

M

765

Agent desecuritate

M

766

Agent desecuritate

M

767

Agent desecuritate

M

768

Agent desecuritate

M

769

Agent desecuritate

M

770

Agent desecuritate

M

771

A gem de securitate

M

77’

Agent de securitate

M

773

Agent desecuritate

M

774

Agent dc secnrilale

M

775

Agent dc secnrilale

M

776

Agent de secnrilale

M

777

Agent ele secnrilale

M

778

Agent de secnrilale

M

779

Agent de secnrilale

M

780

Agent dc secnrilale

M

781

Agent dc secnrilale

M

789

Agent desecuritate

M

783

-

Agent de secnrilale

M

784

Agent dc secnrilale

M

785

•î w s* o 1       X <

n-------------

Agent de secnrilale

M

786

n-------------

Agent de secnrilale

M

787

--7—;

A r                   Z

1

Agent de securitate

M

s'r-                         Jf

788

Agent de securitate

M

789

Agent de secu filate

M

790

Agent de securitate

M

791

Agent de securitate

M

792

Agent de securitate

M

793

Agent de securitate

M

794

Agent de securitate

M

795

Agent de securitate

M

796

Agent de securitate

M

797

Agent de securitate

M

798

Agent de securitate

M

799

Agent de securitate

M

800

Agent de securitate

M

801

Agent de securitate

M

802

Agent de securitate

M

803

Agent de securitate

M

804

Agent de securitate

M

805

Agent de securitate

M

806

Agent de securitate

M

807

Agent de securitate

M

808

Agent de securitate

M

809

Agent de securitate

M

810

Agent de securitate

M

811

Agent ele securitate

M

812

Agent de securitate

M

813

Agent dc securitate

M

814

Agent de securii ale

M

815

Agent de securii ale

M

816

Agent dc securilale

M

817

Agent de securilale

M

818

Agent de securitate

M

819

Agent de securitate

M

820

Agent dc securitate

M

821

Agent de securitate

M

822

Agent desecuritate

M

823

Agent de securitate

M

824

Agent de securitate

M

825

Agent de securitate

M

826

Agent desecuritate

M

827

Agent de securitate

M

828

Agent desecuritate

M

829

Agent de securitate

M

830

Agent de securitate

M

831

Agent desecuritate

M

832

Agcnl de securitate

M

833

Agent de securitate

M

834

Agent dc securitate

M

835

Agent dc securitate

M

836

Agent de securitate

M

837

Agent de securitate

M

838

Agent de securitate

M

839

Agent de securitate

M

840

Agent de securitate

M

841

__

Agent <le securitate

M

842

* r*

Agentele securitate

M

843

Agent de securitate

M

844

Agent de securitate

M

845

Agent de securilale

M

846

f X*,. .';a\    iâi

Agent de securilale

M

847

9? & o

’      ? ,?&£>* \     “v>

T-------

14

Agent dc securilale

M

848

k ■ rj 2

Agent dc securilale

M

849

-

Agent de securitate

M

SERVICIUL SUPORT OPERATIV..............
850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

//O     X* ■'V   ’4*\\

905

.£/    ’S? /

906

907

Nr. toiul de demnitari

Nr. total de linte) ii publice de

Nr total de funcții publice de

Nr. total de lintc|ii publice

Șei serviciu

s

IA

Consilier

s

IA

Consilier

s

IA

Consilier

s

IA

Consilier

s

IA

Consilier

s

IA

Inspector de specialitate

s

(A

Inspector de specia lila te

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

JA

1 nspector de sp ceia 1 itat e

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

1

Inspector de specialitate

s

IA

Referent

M

IA

Referent

M

IA

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Legă lor do sarcinii

M/G

Leg ăl or de sarcină

M/G

Legâlor dc sarcină

M/G

Curier

M/G

BIROUL PLANIFICĂRE ȘÎ CONTROL

Șef birou

S

IA

Consilier

S

IA

Consilier

S

IA

Consilier

S

IA

Consilier

S

IA

Consilier

s

IA

Consilier

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Inspector de specialitate

s

IA

Referent

M

JA

Referent

M

JA

Referent

M

JA

Agent desecuritate

M

Agent de securitate

M

Agent de securitate

M

Agent desecuritate

M

Agent desecuritate

M

Nr. iotul de funcții con (racinule

Nr. total de fiuiclii contractuale

Nr, total dc posturi din cadrul

conducere

execufie

de conducere

de cxeciifie

instituției publice

'l'o lat, «lin care:

2

68

478

546

16

343

907

o cu pale

2

41

363

404

7

260

673

vacante

27

115

142

9

83

234

APROBAT, PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cos mi n -Constantin BĂRBĂLĂIJ