Hotărârea nr. 305/2019

Hotărâre privind aprobarea majorării pentru unele clădiri şi terenuri neîngrijite din Sectorul 4 a impozitului pe clădiri şi impozitului pe terenuri cu 500%


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării pentru unele clădiri și terenuri neîngrijite din Sectorul 4 a impozitului pe clădiri și impozitului pe terenuri cu 500%

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. 230405/10.12.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economic o-financiare, buget și finanțe și avizul Comisiei nr. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 300/31.10.2017 privind aprobarea metodologiei de majorare a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul sectorului 4 și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite;

Adresa Comisiei de control pentru identificarea terenurilor/clădirilor neîngrijite, aflate în Sectorul 4 nr.88249/05.12.2019;

Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin.5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

în temeiul prevederilor cuprinse la art. 139 alin. (3), lit. c), art. 166 alin. (4), art. 169 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe terenuri cu 500%, pentru clădirile și terenurile neîngrijite din Sectorul 4, identificate în Anexa la prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 305/11.12.2019

Anexa la HCLS4 nr$?:5Z('E:2019

str. Gazelei nr.72 - teren nesatisfacător + construcție nesatisfăcătoare,

str. Aleea Suter nr. 1 - teren nesatisfăcător

str. Sold. Ion Ciocodeîcă nr.2 - teren nesatisfăcător + construcție nesatisfăcătoare, str. Aleea Suter nr.19 - teren nesatisfacător + construcție nesatisfăcătoare, str. Leon Vodă nr.13 - teren nesatisfăcător + construcție nesatisfăcătoare, str. Mitropolit Filaret nr. 10 - construcție nesatisfăcătoare, str. Fabrica de Chibrituri nr.12 - construcție nesatisfăcătoare,

str. Episcop Chesarie nr.13 - teren nesatisfacător + construcție nesatisfacătoare,

str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr.47 - construcție nesatisfăcătoare,

str. Poterași nr.43 - construcție nesatisfăcătoare,

str, Grâului nr.l - teren nesatisfacător + construcție nesatisfacătoare,

str. Bd. Dimitrie Cantemir nr.l3A - construcție nesatisfacătoare,

str. Alexandru Bălășanu nr.2 - construcție nesatisfăcătoare,

Bd. Dimitrie Cantemir nr. 17A - teren nesatisfacător + construcție nesatisfacătoare, str. Cuza Vodă nr.l 17Bis-terennesatisfacător + construcțienesatisfacătoare, str. Verzișori nr.46 - teren nesatisfacător str. Lânăriei nr.l49 - teren nesatisfăcător

str. Giovani Boccaccio nr. 3 - construcție nesatisfacătoare

str. Giovani Boccaccio nr.l 1 - teren nesatisfăcător + construcție nesatisfacătoare, str. Giovani Boccaccio nr.l - teren nesatisfăcător + construcție nesatisfacătoare, str. Giovani Boccaccio nr.6 - teren nesatisfacător + construcție nesatisfacătoare, str. Giovani Boccaccio nr. 65 - teren nesatisfăcător + construcție nesatisfăcătoare, str. Peroni nr.31 - teren nesatisfacător + construcție nesatisfacătoare,

str. împăratul Traian nr.46 (Eroii Neamului nr.ll) - teren nesatisfacător + construcție nesatisfăcătoare, str. Duminicii nr. 22A - teren nesatisfacător str. 11 Iunie nr.66 - construcție nesatisfacătoare, str.l 1 Iunie nr.68 - construcție nesatisfacătoare, str. Ilie Opriș nr.52 - construcție nesatisfacătoare, str. Vultureni nr.l7A - construcție nesatisfacătoare,


str. Duminicii nr. 28A - teren nesatisfacător + construcție nesatisfacătoare, f

 • 31. str. Lămâiței nr.58A- construcție nesatisfăcătoare,

 • 32. str. Frații Făgărășanu nr.20 - teren nesatisfacător 4- construcție nesatisfăcătoare,

 • 33. str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr.69 - construcție nesatisfăcătoare,

 • 34. str.Stânei nr.39 - construcție nesatisfăcătoare.

 • 35. str. Avalanșei nr.8 - teren nesatisfăcător + construcție nesatisfacătoare,

 • 36. str. Gazelei nr.74 - teren nesatisfacător + construcție nesatisfăcătoare,

 • 37. b-dul Regina Maria nr. 74 - construcție nesatisfăcătoare,

 • 38. str. Mitropolit Filaret nr.3 - construcție nesatisfacătoare,

 • 39. str. Episcop Chesarie nr.10 - construcție nesatisfăcătoare,

 • 40. str. Căpitan Ghe. Preoțescu nr.26 - teren nesatisfăcător,

 • 41. str. Episcop Chesarie nr. 5 - construcție nesatisfacătoare,

 • 42. b-dul Dimitrie Cantemir nr. 15B - construcție nesatisfacătoare,

 • 43. str. Căpitan Preoțescu Gheorghe nr. 24 - construcție nesatisfacătoare,

 • 44. str. Căpitan Vasilescu Mircea nr.21 - construcție nesatisfăcătoare,

 • 45. str. Gazelei nr.72 - teren nesatisfacător 4- construcție nesatisfăcătoare,

 • 46. b-dul Regina Maria nr. 21 - teren nesatisfacător 4- construcție nesatisfăcătoare,

 • 47. str. Gazelei nr.84 - teren nesatisfăcător,

 • 48. .str.Căpitan Preoțescu Gheorghe nr.31 - teren nesatisfacător 4- construcție nesatisfacătoare,

 • 49. str. Mitropolit Filaret nr.4 - construcție nesatisfăcătoare,

 • 50. b-dul Regina Maria nr.82 - construcție nesatisfacătoare,

 • 51. str. Episcop Chesarie nr.18 - construcție nesatisfacătoare.

 • 52. Str. Căpitan Vasilescu Mircea nr. 20 - construcție nesatisfacătoare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

W/x/