Hotărârea nr. 304/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 178/28.11.2013 privind introducerea unei taxe speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.

178/28.11.2013 privind introducerea unei taxe speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate al Direcției Generale Poliție Locală, Serviciul Protecția Mediului nr.P.19.11917/04.10.2019;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 178/28.11.2013 privind introducerea unei taxe speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privata abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor, după cum urmează:

  • 1.  Se modifică și se completează art. 2 prin introducerea unui nou alineat după alin. (3), care va avea următorul cuprins:

”(4) Se împuternicește Directorului Direcției Generale de Taxe și Impozite Locale Sector 4 să semneze și să emită actul administrativ, titlu de creanță, pentru fiecare persoană cari impusă la plata taxei speciale în baza documentelor justificative privind costurile cu operațiunile de salubrizare, igienizarea, îngrădirea corespunzătoare a imobili iarnă îndepărtarea țurțurilor. ’ ’                                                          1

  • 2.  Se înlocuiește în titlu și în tot cuprinsul hotărârii, sintagma ”imobile abandonate” cu "imobile neîngrijite”.

    gărilor execuratșA


  • 3. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 178/28.11.2013, se modifică și se completează conform Anexei la prezenta.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 178/28.11.2013 rămân neschimbate.

Art. III Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 304/11.12.2019

ANEXA .

laH.C.L.S.4 nr.^Z^:..??.’.2O19

privind Normele de aplicare a Taxei Speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor neîngrijite, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor

Art. 1 Taxa specială se calculează în echivalent cu suma tarifelor lucrărilor, aprobate la nivel local / operațiuni executate.

Art. 2 Veniturile obținute din Taxa Specială se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor neîngrijite.

Art. 3 Prin imobil neîngrijit se înțelege, orice teren, clădire aparținând persoanelor fizice sau juridice, imobile aflate într-o stare de degradare, insalubre sau neîngrădite corespunzător.

Art. 4 Intră în obligația autorității publice locale, prin serviciile de specialitate, salubrizarea, igienizarea, îngrădirea corespunzătoare a imobilelor neîngrijite și îndepărtarea țurțurilor, în condițiile prevăzute de lege și prezenta hotărâre.

Art. 5 Cheltuielile privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 din prezenta anexă, sunt suportate din bugetul local și se vor recupera de la proprietarii/deținătorii imobilelor conform prezentei.

Art. 6 Proprietarii/deținării imobilelelor neîngrijite vor fi identificați prin serviciile de specialitate, urmând a fi somați în vederea luării măsurilor de salubrizare, igienizare, îngrădire corespunzătoare, iar pe timp de iarnă îndepărtarea țurțurilor, cu termen de realizare.

Art. 7 Somația trebuie să cuprindă mențiunea că: ”în cazul nerealizării măsurilor impuse, lucrările necesare igienizării, salubrizării, îngrădirii corespunzătoare, iar pe timpul iernii îndepărtarea țurțurilor, se vor realiza de către autoritatea publică locală, din bugetul public, iar costurile aferente vor fi recuperate de la dumneavoastră, prin taxa specială, conform H.C.L. Sector 4 nr. 178/2013 cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 8 Somația va fi transmisă prin poștă cu confirmare de primire către propietar/deținător, și/sau va fi afișată cu proces — verbal de afișare probat de cel puțin un martor.

Art. 9 După expirarea termenului dispus în somație, termen care a fost stabilit în funcție de urgența sau de gravitatea aspectelor reținute în nota de constatare, probate prin planșe foto, se poate constitui dosarul privind demararea acțiunii de igienizare-salubrizare, îngrădirii corespunzătoare a imobilului, iar pe timpul iernii îrjdcp^A1 ' țurțurilor, prin serviciile de specialitate.


Art. 10 Lucrările de salubrizare, igienizare, îngrădire corespunzătoare, iar pe timpul iernii îndepărtarea țurțurilor, se vor realiza de către operatorul de salubrizare la nivelul Sectorului 4, în prezența personalului cu atribuții în protecția mediului și gospodărire locală, iar lucrările realizate și valorile aferente acestora se vor consemna într-un proces-verbal de constatare, la care se atașează documente și suport foto.

Art. 11 Copia întregului dosar în cauză va fi transmisă Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, în vederea impunerii taxei speciale și emiterii actului administrativ-titlu de creanță.

Art. 12 Cheltuielile efectuate cu ocazia lucrărilor de salubrizare, igienizare, îngrădire corespunzătoare, iar pe timpul iernii îndepărtarea țurțurilor, vor constitui valoarea taxei speciale/ locație și vor fi recuperate prin Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4.