Hotărârea nr. 303/2019

Hotărâre privind reactualizarea valorilor cofinanțărilor pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020


; MUNICIPIULBUCUREȘTl 7

CONSILIUL JLO^ĂJL, ALSECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12M8,Grahd Arenă, etaj 1; șector 4, București Tel. +(4)021.335.^

HOTĂRÂRE

Consiliul Local al Sectorului 4                                           • Â' ..          '

Ăvâhd în vedere Referatul de âprobare al Primarului Sectorului ,j4și RâpOrtul de specialitate al Direcției de De^olthfef/^Sdmbim-: Accesare 'Finanțări șilmplemehtareProgramenr. >K9.5/ 145/27.11.2019-,'     ;. ■..,-7" r S■ a' ;O ^7'

7 r Luând în considerareAvizul Comisiei nr. 1 •-, Comisia pentru activități\ economico-finan'ciare, buget și finanțe; „a'/;            , ’• ..Ă. >'• b JĂN'.                          /A'.W'' 7 .7 '.'7

îp Cpi&oiTnitațe cp Ordini^                36(^8/ llĂ>7\2jOi7 p^                        spre

finanțare prin programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective. de investiții la nivelill Șectorului 47   !      :                    7   77               AM ■?.             ■ ..'7

•.. ,...2. •' Ținâpd cont de prevederile Ordinului nr.1851/ 2013 priyind aprobarea Normelormetodologice . pentru punerea m aplicare a prevederilor O.U.G; nr, SSĂSOlȘ peritxu apro                  Nățiohal

de Dezvoltare Locală și de. Ghidul ProgrâmuîyifNaționaj de De2v61tafeLocală2016; .f        ;

' Având■ în vedeire Hoinărea 'Consiliului Local SectorC47 îh,                       pentru

modificarea Hotărârii. Consiliului Local .Sector 4 nr. 239/ 26.09.20^                     cofinanțării

; pentru un număr de 18 obiective; finanțate prin, Programul Năționâl de Dezvoltare Locâlă 2017-2026și Hotărârea Consiliului Local Sector                Cumodificările și cbmpletwieuiterioâie; :

. în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44. alin. (1) din tegea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

7în temeiul art. 139 alin. 0), art; 166 âlih.(2) lit; k), art. 196 alin; (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. m 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reactualizarea valorilor cofînanțărilor pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, conform Anexei la prezenta.

Art2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se. face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

de 11.12.2019


CosmirNr. 303/11.12.2019


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Structura de finanțare pentru un număr de 15 unități de învățământ preșcolar de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locala 2017-2020, conform OrdinuluiMDRAPFE nr. 3608/11.07.2017


-lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv investiții

Valoarea totală a investiției

Valoare PNDL conform Ordin nr.3608/2017 alocați de la bugetul de stat 2017-2020

Valoare Buget local - cota de-cofinanțare

Sector 4

lei, inel. TVA

lei, inel, TVA

lei, inel. TVA

1

Lucrări de extindere și modernizare Școala

Gimnazială nr. 308 (pentru fosta grădiniță nr. 28)

5.092.244,45

3.788.243,50

1.304.000,95

2

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Dumbrava Minunată (fosta grădiniță nr. 193)

7.077.584,13

996.631,13

6,080.953,00 .

3

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225

5.948.709,01

1.247.100,08

4.701.608,93-

4

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Panseluța (fosta grădiniță nr. 166) corpB

836.147,53

71.408,92

764.738,61’ ’

5

Lucrări de mansardare a clădirii

Grădiniței nr. 30

1.642.912,81

1.123.838,71

519.074,10”

6

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Mărțișor (fosta Grădiniță nr. 238) corp A

2.454.583,51

317.659,37

2.136.924,14

7

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Mărțișor (fosta Grădiniță nr. 238) corp B

3.681.642,62

337.234,35

3.344.408,27

8

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224

3.159.991,57

1.189.794,73

1.970.196,84

n 1 i j

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Panseluța

1 Corp C (fosta Grădiniță nr. 265)

3.108.349,02

1.181.689,04

i

J

/^6.6£%£8Nr.

crt.

Denumire obiectiv investiții

-----------------------------------r

V aloărea totala ă“’ investiției

Valoare PNDL conform Ordin

nr.3608/2017 alocați de la bugetul de stat 2017 - 2020

Valoare

Buget local . _

- cota de cofinanțare

Sector 4

Iei, inel. TVA

lei, inel. TVA

Iei, inel. TVA

10

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Piticot (fosta Grădiniță nr. 228)

5.933.339,71

1.231.069,28

4.702.270,43

11

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 149

6,604.561,60

725.297,56

5.879.264,04

12

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 30

• 3.916.569,93

1.251.316,54

2.665.253,39

13

Grădinița Pisicile Aristocrate (fosta

Grădiniță nr. 192)

2.203.730,65

1.160.548,69

1.043.181,96

14

Lucrări dc construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Ciupercuța (fosta Grădiniță nr. 263) corp A

5.485.915,61

1.256.516,84

4.229.398,77

15

‘ Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Ciupercuța (fosta Grădiniță nr. 263) corp B

3.068.468,96

1.183.588,28

1.884.880,68