Hotărârea nr. 302/2019

Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției: de Dezvoltare, Serviciul Accesare Finanțări și Implementare Programe nr. P. 9.5/144/27.11.2019;

Luând în considerare Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-fînanciare, buget și finanțe;

în conformitate cu Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 4;

t )       Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr, 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 117/10.06.2019, privind reactualizarea indicatorilor telmico-ecohomici pentru T4 obiective’ finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50/2017, cu modificările și completările ulterioare;                    . '

în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3), art. 166 alin (2) lit. k), art. 196 alin.1 (1) lit. a) și art. 197 din —...... O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, conform Anexelor nr. 1-15 la prezenta.

Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, * iar comuîucarea se face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

i

Nr. 302/11.12.2019antin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

sectoruiOl municipiului bucurești O

PRIMAR


RI^H SIMTEX


* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj I,

Sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Anexa nr......./.......................


CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001-IS01*001 BS OHSAS -I8OO1


la


PROIECTANT: E _ ........ —" DE’ '■''"“‘T" SRL- BUCUREȘTI;

J4O/01E4/2OO8; GUI RO 23854142-

BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 4

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV privind actualizarea vaSorii

in conformitate cu GUG114/2013 si instrucțiunea n>".1 clin ,'i '<1.04.20'19 (a data de 15.11.2019

privind cheltuielile necesare realizării lucrării or

"LUCRĂRI DE EXTINDERE SJ MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NKL308(POSTA GRĂDINIȚĂ 23)

Nr. cri.

Denumirea capitolelor șt subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fiara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3,«S

4.00

5.00

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pentru protectia.mediului si aducerea la starea inițiala

75947.91

14430.10

90378.01

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0.00

■ 0.00

TOTAL CAPITOL 1

75947.91

14430.10

9037B.G1SECTORUIVaL MUNICEPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR


Mcmber of CtSQ Federatlon


RI^R SIMTEX


*APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 7 Fax.:+40-21-337.07.90


-----------

CERTJF1ED MANAGEMENT SYSTEM


ISO 9001-IS01400 r

BS OHSAS18001


îjDocurmntatii suport si cheltuieli pentru obținerea tie avize, acorduri si autorizații

I                                                                                                                                                                                                  ..... .          .....                           ..........

6900.0C

1311.0C

3211.0C

S^Expiartizare tehnica

1500 0.0 C

2850.00

17850.0C

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5000.00

950.00

5950.00

3.5

Proiectare

65000.00

12350.00

77350.00

3.5.1. Tema de proiectare

1000.00

190.00

1190.00

3.5.2. Studiu de prefezabîlitste

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu defezabiiitate/documentatte de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generat

10000.00

1900.00

11900.00

3.S.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obțineri'! avEwJor/acordurilor/autorizatiilor

5000.00

950.00

5950.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2000.00

380.00

2360.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

47000.00

3930.00

55930.00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.0D

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditui financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

56000.00

10640.00

66640.00

3.3.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

36000.00

6840.00

42840.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

28000.00

5320.00

33320.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ailtacrarsior de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcfiii

8000.00

1520.00

9520.00

3.8.2. Dirigentie da șantier

2COOD.OO

3800.00

23800.00

TOTAL CAPITOL 3

150100.00

28519.00

178619.00


* APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

Member of CISQ Federatîon

Rlj^R SIMTEX0


CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 16OO1

BS OHSAS18001


{CAPITOLUL 4 îCheltuieli pentru investiția de bază

|   4.1

Ccinstructif si instalații

3457355.21:

656897.50

4114252.7f

■ 4.2

[Montaj utilaje tehnologice si funcționale de Ia pc 4.3

’l

2340 0.0 £

4446.00

27846.00

+.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

244246.42

46406.82

290653.24

4.4

Utilaje, echipamente tehnologîcebsE funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari

1443.00j      274.17

1717.17

4.6

Active necorporaie

0.00

| 0.00

r

0.00

TOTAL CAPITOL 4

37211444,68

703024.49

4434469.17

CAPITOLUL 5       Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului in vederea creării condițiilor de desfășurare a activilatil de consirucffi-montai.

18108.78

3440.67

21549.45

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

18108.78

3440.S7

21549.45

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

57351

0,00

57350.55

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului banclii finanțatoare

0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calîtatii lucrărilor de construcții

17784

7

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

17784

5.2.4. Cota aferenta Casei S odaie a Constructorilor-CSC

17784

I

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construireZdesfiîntare

4000

I

r

>

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

251245.10

47736.57|

298981.67

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

o.oo[

0.00

TOTAL

CAPITOL 5                                                      |

1 3267£r4.43

î 51177.24

377881.66

sectorul<ml municipiului bucurești

PRIMAR

* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90(CAPITOLUL G

ChiîJtuieJi pentru probe tehnologice și teste

1 Pregiaiirea personalului de exploatare

6.1 /Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/scolari2arii personalului in vederea utilizării corecte si iefidente a utilajelor si tehnologiilor.

0.00

0.00

0.00

.L. glProbe tehnologice sî teste

| Se cuprind cheltuielile aferente execuției probelor / încercărilor, prevăzute in proiect, rodajelor,

&ao

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

o.ao;

0.00

o.ott

TOTAL GENERAL

4270197.021

813047.43

5092244.45

|dîh caro G+NI (1.&+1.3.+1.4.+2+4.1+4.2+5.1.1)

35567D3.17|

675773.60

4232476.77

Date: 03.04.20iS; 1 euro=4.758£i lei Sg mificiar/inves titor

PRIMARA SECTdFpSdSticURESTI

Semnătură >■'

întocmit

SeiTihniuFy


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


I t

i <4

SlFiiuÂ


* APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


GERTiFIED MANAGEMENT SYSTEM


ISO 9001-IS014001 BS OHSAS13001


Anexa nr.


la HCL S4 nr.


Senefidaf PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

ReVî£s 52: capriniJnd wtestarna rfcifruinf pcasraf ț fo detirsls' pc ehiarf sir vebrih teiWfrr mol e recutaAî ;f vaforite dcfuandam bduiind ’Ac-huif

DEVIZ GENERALACTUAUZAT

PlMnd dțeltuWe. necesare obledivulDî delnvestitâ

"Lucrări de acnsfruejri necesare In vețfetea itiadtlmliĂflJ, raabliitSriișlabfinerilaulnrizallel ds Jîirtcfionere penfra unitatea de

InvîțăminlGrădlrJța nr. 153 “Dumbrava UintmaU"


în mSleî/TTril «UiX>iă cursul DC& 4777&& /EUR dîii          2G rtofefîîi/ife 2CT$

cohT.VA      7?%


Nr. ut

TVA

Valoare (Inclusiv TVA}

r                                   i Miilel       Mîieuro

MăM

Mii i(:l 1       Mii (lliro

1

2                          1      3      1      4

S

&

7

tisei! aiul 1

ClteltoltUpenirv ubifâna al sme.is/sres terettâtti

1.1.

II bȘnarnrt terorii Jnl                                       l         0.000

DJÎOOt      o.o®|       o.oto

C.ÎJtXT

1.2.

Vrieniijaffis le noului

0.000

o,cotii      0,000        0,000

c.ots

1 <

Amenajarea pentru protecția mediului țf apucerea la starea MW

0,000

O.C&3      0.000        0,000

C.0M

1.4.

Cheltuieli pentru rsiccerea/prelecția uUEtSJIor

O.COO

0.000      OJKO       0,000

0,0»

IOTAL CAPITOL 1

o.ooa

Q, ocol     0,0001       0,000

O.OGâ

Capitolul 2

ChellulaS periire ssigarares utiEltSfler necesare obiectivului

•tu-

Citiri Un'6 C<J.â£râ

0.0»

u,CvU

VTVWW

O.KCl            C.03C

22.

Canalia re

0.000

0,000

o:ooo

0.0»            oaoo:

2.3.

AHrnBnfan;™ gaze

0,000

0,000

0,000

0,005              5,005

2A.

*j faa’nW re cu ssent termic

o,obc

0,000

0.000

0,0M|            0,000

5LÎL

«Imantere cyenErgțaelactricâ

O.ffl»

0,000

o.ooc

0.0051              0.030

ia

TetBccmurJtațs (telefonia. radio-iv. ere. j

O.OM

OJXB

0.000

0.0001 O.MOl

0,050

2.7.

Alte tipuri de relele exterioare

0,000

0,000

O.OGG

0.050

2JB.

Dnnraiida acces

0,000

o.cco

COSU

O,5C0i             U.005

2.9.

Că ferate tnsuslrtala

0.000

o.cco

0.000

O.OCO              0,000

2.10.

Ch^fulclî afaranlc raccniSm ta rețeta de ulllîlâ-i

0,000

a,D0D

Ct0DG

o,wol             0.500

TOTAL CAPITOL 2

0.000

O.OM

0.000

o.cm|           0,000

Capitelul 3

GheMufcă pantei proiectate $f uSiSfe/lJă (elinică

3J.

ChcCutc!! pentru studii da tnren ^sofehiiizi, gedcgicg, Hdrplpgite, hidrcgadeteilw, folcgramrrtetrfce, tcppjrafice țl da bteblitate afereriuM parare se atrisiasesia cbfettivu', de vwasigB}

U.'jflU

0,000

o.cao

0.000]             O.CiOD

1. audilrte teren

0.000

0,000

o.ooa

0,0001               0.500

2. Raport prMia 3 Impactul ar nora mediului

0,000

0.000

0,000

aooc             D,DOQ

3. Alte stadii swzlrico

0,000

0.000

0,000

0,005              0.500

3.2.

QotumentaBl suport țl cheltuieli pentru obținere de erffe.f.credurtșt cutwlifijt - TOTAL, dlncțxa’

0,000

o.txtp

0,000

OCGo|            0,000

I ah[!hefMUpralWiGlrc» va lab;H14țs eoniltealalul da urbstiiim

o.wo

0,000

0,000

o.cco|                 D.tW)

V. oPlinerei/preturiglres valsb Irteji aula nzn|iel de wnriivite.’itetîiintarî, otțnar» aiiLOîTaap €» rwttte din eroului eprieot

O.OM

ohcw

frpflfi

b.fii’.Ol                       0,0(10

3 ebjfrâmn svba^țliwTiurî&r pentru m/M ji trsnțaTiantels rtyfefe pubjte       ci6a'izâj41 gauf

Îermsfcanî» Energie dedrieE, ieîefâiHpf etb.

0.000

0,000

0,000

0,000

OAM

4. obp.tre xtiz sartilar. iKxtîr-yetetiriîr (t Iile sanitar

o.uco

o.co-t

o.troo

O.DDq

t>.C3^4r*i cvtfiGatuluidb aorTWicfiiuraauiuiaJAți adfera.

0J3M

OttICC

o.ooe

0,000

0,000

(. leita C/rffîn daeumefyUțtel, oh^ncrca nuni&uhjl Csdssjra! provizoriu țiîa«gî*4reBtowiîwfo Urnit* Funda rî

o.rtao

UM

0,000

ÎÎM

t(C£O

0,00b

7. ctjncrrm a tirului PSt

O.QQO

ajdcc

0,003

D.0&0

8. oMiisresAosiIulul de Mettu

0.D9Q

acu

o.ow

WC

0.000

S. alta e'.te», fceardu ri țl sutțrttețl sofeitete prfftfeQe

O.OQO

q,M<

1        0,0OT

ttfMO

GfOOQ

3.3.

Expertiza tehnică

0.000

C£C

0,000

0.000

0.500

3.4.

GarfifiEirua perlarrnai^âi energetica ți auditul energetic aîclăUrîlar

3,doo

DJSCM

3        0,000

OrWQ

Q.oao

3.8.

proiectare - total, din cere:

127,912

26,7671     24,203

152^16

31.852

d«paîtrtare

O.M<

w«l       o.fltt

U'Cfl

O.lKH}

XsLdfli ikptrfimFlUI?

(J+CKX

Wtj      a.ctx

Pjca

q.wq

u^Bfitnu dfUfl7«^«Ue/dcciiniEniolft di ovizore a luer&jfor de mieriwp f i tferii

7.1 iî[

47,152

MG5

+,1ft«viinnî>^Hțx:țc»n»îww»fiiîffdMiM'4vLțtrtbj asktfcitaQr&rtahutarzaîta

o,oa

>            D.ttd         Otâtt

i           D,«0

DbOCO

WM rta tetasa  «mu a jw«ț rju M ttitnfc fi a

Mdtta efe

o,w

)            O.cccl         CbDDI

>            ox-aa

O.C0O

5. p rol«i tknfo ț 1 debil dc sxecufr

S2+31

1WI7       17,Ml

ICS.SM

3.G. ;0fg8r>M«Bproc£dUrticriie achiziție

O.DCt

O.COD      O.DOt

act»

0.050

3.7.

fChelhM pentru ccntJtan|â-TOTAL, din care;

0,00

0,000     O.X

0.C00

0M0

|   L &Ii9t'v<tw| miKl <fc o'îd pfctițru cltati aj 14« {ijvțrfți

IM»

3          UJW0        ObD'J

o.uuo

UJCCO

s.or

5        0^00      OXK

o        Q,aM

GjCGO

3.8.

|ASi s Lehtă tahr jț i -10 (AL. cm care;                    i      1EO. 20.

20=55!     13.03

11X2110

2.1=52

|   1. asistența teh ni: 5 dlr. partea pratectsîihilul                !          1,-tC*

0’1 li       0.64

?        ^046

0,84?

|   i.peputMjj de erccațp o kisodw                     i         J,tt>

3           0.7tl|        O.M

B          1.0«

Ctf<7

|     X    • u j*t m :ț>*‘ ** f     ii'tuJUb la î»ia- « md1»*- Vi

*f jojm amul ti* Wi’j’țl ti -ucr Mcv ti+ «ut

0,00

0              C'fflinî          0,co

0          GJMC

]   2. dl'lgcnȚfo di șanlfor

eeeo

2         ÎD.Î551      t« 39

2     U5JM

HIC5

TOTAL CAPITOL 3

223,11

4      47.7351    43,342|    271,456

56,804


* APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj I, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90


GERTiFÎED MANAGEMENT SYSTEM


ESO 9007 “ ISO 14OG1

2S OHSAS13003


C ap Holul 4

CfteMeflpenirv/n'/eîffffe debgîi

4:î.

Conslniclî țl bislnhilii                                       1    4.701.218

S96.321I    201.632

5^55,350

iaS5o5Z2

4.2.

Mortal oti’aîs Mhrwlogl:»                                    25.167

5,155      4.731

29.943

6.26G

4.3.

IKlBle.ert'Jp.tEtm sltenct cumwrto]                 I     200,357

60,027     54.503

34^350

71.432

«IA,

UHaje fără montaj al echtp. de transp.                 I        C.CCO

O.UOO       0.000

OaQOO

0.000

4.5.

Dolll                                                   6,000

CjtXW>|       0,000

0.0»

OfDOO

4.a.

AcEvb J^tiCTUaiir&                                      |        V-lXX)

0,000      O.OCO

c.v-w

o,ow

TOTAL CAPIT0U                                 1 6.073.Î3S

1.061,61»)   963,516

8.037,153

1JB3,320

Capitolul 5

.Atu eDcOtgeS

5.1.

Orga torn ce ssrft er.

S3.385

13£&i

12,0431      75.42B

15,784

1. lucrări Pa CMSfuetFalb nnln organ bAril rtc ța trier

S17G-5

11.238

10.294        01.009

13.373

Z Chelli^liwrtt-.eoi'j. țaiiUetuM

MW

ItflOT

1.0391        T1/519

2.411

6.2.

CorrJîWano. cote. tara. costul credlluid

62.678

11,023

W.Mfii     62,635

13,11 B

L Cfirntcana totul» cndilubJi bitwli Entmțst&Hft

CXOT

0.000

O,0«|        O.CCO

P.COT

Z Cotfli            peKlw £ac£rn!ul ezHl£UI tacrâicrtio

D&nihicțHKSK «fin C*y țcL U$« Itift Î9$J

23Sd4

5.011

4.5«i      25.45+

5.Î63

5l      afcftAl* |jV ptMiu«JDtfGtel V.£‘.u!ul îtl4fr>îfiAjSi*SR

tcrr!r?rlra5tit, mbsnh;* ptttfw atfteliWrta           <f-

canatnteț

4,7w

i.Kft

CjâlOt         5.690

1>3

4. Cuta darectlă Cassl Sadaltf £ Ccn&huckflaf^CBC.

23,044

ahoii

4,349!       23.49+

b.     țt n*.tu «țtfiiri; wtw csntirtnț ss

^nsinikeÂdeâSftiare

.. A«tt

ttAOO

0,009          0,000

o,cw

6.3.

Cbdldfetl ilkhass sf nfiotfiY^ulâ

330.135

110.835

1C0.72C1    630.061

13ZOT2

5.4. ÎCnallvitlt canini Informare ;l pub’citato

0,000

0.000

C.rtXjo)        0.000

0000

TOTAL CAPITOL 6

348,193

135,222

122,7781    7GB,975

180,914

ttepMd 5

CboSsi/iS pSiit'j croi» ieft.iî!sg^s sl fasta ăf predare fc tspsffsfer

6/1. | PrecSIIrea petwna ti M SefXdrminm                I       0.030

0,0001 0,000

D.CQO

0.000

3J-   | Frate                                               j

o.cmj      d.cgc

OJOM

0.010

PotaL CAPITOL 6                                 |     0,000

n.ocol     o.ooc

acuc

0.000

ErtHAL GENERAL                                 1  5.247, EEa

1.2+4,570! 1,130,GM

7,077,561

1.481,538

dincare’c+M              “                       |  4.340,036

1.01’8251   019,611

5.758,702

1.205,261

PROIECTANT E1ABOEWOR


înusmln jaoștîSiĂrcsiinjAîzu lAeSWîra BSSMtfMLim&MS wx an.YA«uitAHe;RX 4X,lAl/iîÂjlK3^1_ ix. ud onjttiq N    Ouiiw iJLL


BAU///
STA&K

BWSTAHKS.RJ.

Sfr. fludenî» Ac 3t, csitța, Jsi 9 î w T*l »9S'e Wr DII 3» 49 45 emiJl- cJTk^biUiiAAfc,

CUh W KVXH24Ri£R EâiHTEX

* APARATUL DE SPECIALITATE*

CEnTlFIED MANAGeMeNT SYSTEM

iSO 3001 - (3074001

BS OHSAS1300’:


B-dul Metalurgiei nr. 12-18. Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel,:+40-21-335,92.30 / Fax,:+40-21-337.07.90

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

Revizie 02: cuprinzând âcwafeerw deiăzuiui general ji a ifetâelorpe obiect cu valorileiuoăriis; ivalexecuteie șl vulurile de prnibctanr incfaz&itf rAs■bufft' DEVIZ OBIECTUL 1 ACTUALIZAT-LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIE) DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investîttî

"Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării țț obținerii autorizația! da funcționara pentru unitatea de invățSmSnt Grădinița nr. 1S3 "Dumbrava Minunată”

țh mii lei I mii euro ia cursul BCE 4,7788 /EUR din data de 28 noiembrie 2015 cota T.V.A, 18%


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) |

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lai

Mii euro |

Mii iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4 1

5

6

7-

Capitalul 4

Cheltuielipsn’ru investiția de bază

4.1.

Construcții $i instalații                                                       - ~

4.1.1,

Terasa mente, sistematizare pe verticală ți smenajân exterioara

D.COO

0,(N»|

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistentă

51,340

10,048

9.850

51.600

12,309

4.1.3.

Arhitectură

305.305

&4J2D2!

58,894

355,102

76,400

4.1Ă

063,174

123,047}

115,173

721,347

150547

TOTALi-subcaiJ. 4.1.

SS4.023

201,8091

193,316

1.14B.130

240,2571

4.2.

Montaj uiiiaie; echiparnenie tehnologice ț( funcționale

13,433

■ 2,8211

2.582

16,045

3,358!

TOTAL !l -

Uboap, -1,2.

13.483

î 2,821!

2,562

16.045

3.358J

4*3.

Utilaje, echip. lehri, ?î ftihef. care necesită:montaj

17E.E52

37,353

33.925

212.4’7

-44.462!

4.4.

Utilaje, echlp. tehn. șl fancț. care nu necesită mcnt3j țl Ezjilp. da iransp.

0.DC5

j 0,0001

0,000

0,000

1

o,ooa!

4.5.

DotJrt

0.CK

1 o.oooi

0,000

.0,000

0,009!

4.6.

Active necorecraie

o.aool 0,000]

0,000

0,000

0.000]

TOTAL HI-

SUbcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6,

178,5521   37,393

33.025

212,477

44X62]

Tăiai devie ps obiect (TOTAL i+TOTAL IkTOTA.L iii)

1.156.656] 242,0811

219,803

1.378,661

288.077]

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:                    .......

fLC, CONCRETE aeSlQN ECtlAJÎWJe s JLU S.C.'toHȘKIAfI 5JLL $>C.5AUS7A“K3JU,

ft-C. O1D WASIOtt CCHSUCHJiG SAL-


Sir* Hudtnî,                 îttd. IIPA*

T;W4£ 53Î      S 23 43 55

e-nwl: oî1kt<gbaVit8tk.<o

CUkAO3«17XM
* APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


CERTiFIHD MANAGEMENT SYSTEM iSO SOO1 - iSO14001 nc OHSAS18001


Beneficiar: PRIMAfTA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 02: liupHWtbeladueîraftrKfcwzu&ifliwraljia dirUitopțeirSvl w                                              frBra-*xi'*:-fiwT

DEVIZ OBIECTULUI 2 ACTUALIZAT-LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent Obiectivului do Investiții

"Lucrări tfo construcții necesara J/î vederea mottenikărn, reabilitării ți abțineri! autorizației de funcția nora pentru unitatea de Învățământ Drătrinițanr. 133 "Dumbrava fî/nunafi"

Tn mii lei 1 mii auro h cursul £CE   d, 778B (EUR din dala de 23 nofanbrfe 2010

cotâT.V.Â. 1S56

Nr.crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Va'care (tărS TVA»

TVA ț

Valoare (Inclusiv TVA]

Milei

MII auro

MII fel

Mii fel

Mii curo

1

2

3

4

5 1

6

7

Capitelul 4

Cbe/lLfe!/ nenlm investiția do Oazfl

4.1.    ICcns tructE si inslnlmlî

4.1.1.

Terasamenie, sisteraiizarapo ucrtiuifiS și amsnsjâri externare

Q.OCO

0,000

O.KO

D.CW

o.wc

4.1.2.

Rezistentă

D.GOn

O.CKW

o, oco|

D.GGQ

{J.OOC

4.1 .a

Arhitcclurit

1.753.662

mi

341.751

3.140.415

4.1.4.

tnstn[3(î

723.0 re

151520

137,373

TOTAL I - subw®. 4.1.

2.521,767

527,633

473.124

1000,832

627,047

42.

Manta) utilaic. cdiifia 11 te nle (eiuiotoatce ți tunctlonale

11.673

2.444

2,219

13,838

2.908

TOTAL!!'- subcap.-î'JZ.

11.673

2.444

2.213

i3,ses

2rana

4.3.

UlSaJe, eehtp. tnhn. ți func). care necesită ntortlej

103,305

22.564

20.578

128,833

20.970

4.4.

UW:^eI ediip.tei>n.țltuncț.cateritiriac86lfânwnlfiJ ți ectib.dă irunsp.

O^OM

0.000

Q,0M|

c.ow

0,000

4.5.

Dotări

v.uvu

v.GGu

G.u&wî

C.CuO

D.COC

4.6.

Active nucomoi ui t:

S,0M

0.000

C.CGO

C.COO

O.OCO

TOTAL Ii i -

SUbcap. 4.3«*r4,q.Tjf.o,4d«6*

' 103,305

■ 22.6£hi

iC.5T£ii

28,970

T=Url deviz pauldsdt (TOTAL Î+TDTALIKTOTAL III)

2.641.802

852,754

501.021!

3.143,013

-       S57 92 c

îr. tocmit

te. centime css;w> ssuenera sac

sji.Ytnci.iĂKsjU-

3.C. ÎAUSKW S.R.L.

VC, era cwiskm cc>t;suttMws.n.L

PROIECTANT ELABORATOR vaU SrAR?.S.R.L jjSjkSJI /// str. RL'JfM, Ht 3z, racla, tod. Ito CLTARK Ttt:SÎ4o5ss670,t!H32i>1945 49                «iT[alkaffin*&b2U3taiiuTO

a wXshj J23/izd/i s/o: £cie

OfeRD 30917324
* APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4. București

CERTirlED MANAGEMENT SYSTEM

ISO S001 - ÎS014601

SS OHSAS13001


Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

Beneficiar. PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Ha vizîe 02: cupffnzSnd a cwaibarea eivizoivl geaeref ți a du1,factor johfecf c-u vaiaife tocriritor ra a! Kflt irîara și «toriJe ia ptâsetarr itttiuzitâ 'Aî-SuST DEVIZ OBIECTULUI 3 ACTUALIZAT- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiesSvului de Inveslffiî

"Lucrări de construcții âcceșarc în vederea modernizării reabilitării Șt obținerii autorizației tio funcționare panfru unitatea de învăță mint Grădiniță tir. 1S3 “Bumbrava Minunată"

în mii toi / mii auro la cursul BCE 4.7788 /EUR țfin deie de 23 noiembrie 28 iS colaT.V.A. 19%

tfr. crt.     Denumirea capitolelor ?i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fărtTVAJ i

TVA

WoafetinclusivTVA) |

MII lei

Mii curo |

Mii lei

Mii lei |

Mii eura

1 1 2

3

4      1

5

6 1

7

Capitolul 4

Cbeilusetipentru ir.vesiiția de bază

4.1. (Construcții si Instalații

it <    1 Tețasamenta,stmcrnutorrcpeveracatășlamenapzn

| exterioare

6.000

c-,om|

o.ooai        o.iec-!

0.CW

4.J.2.     i

0X03

C.OKl

CkKD

1       O^CSI

D.C1.-Ț

4.1.3,    | Arhllectuiî

1^72*259

2&£.23c(

241,721!

|    ta) 3. een|

31S.B14

4.1.4.    ] înstelai!

G.tm

o.cccî

C.W

j       a&2D|

0,WJ

TOTAL l-subcap.4.1.

1.272,259

265,230l

241,725

| 1.613,93a|

31S.B14

4.2.    | Montai tinlețe. enhlpamenlt: tsftncînniOH ți Iu ncltoi ale

OlOCO

o.ooal

o.oool o.ooat

O.COD

TOTAL 11 - subcap. 4.2.

0,000

0,000)

o.oool     o.ooa!

0,000

4‘.3,    | Utilaje, ectilp. tehn, ți fr r neț. care neocstlâ montai

0,000

o.oooi

0.000!      O.Offflj

0,000

.       1 dtiUj&j acti:&, tatin, îHuncț. care nu ne ceste montai șt

jcuiip. de iiaii&p. - -

0.000

o,coo|

I

O.CDOj      D,3CC|

O.CXj

4.5/ jDolăn ■

C.ODO

O.OOCi

0,030     0,000

0.000

4.S. i Active necorporale

0,000

0.000!

0,000 0,000

o.ooc

TOTAL iii- slrijcsp, 4<3.->-4,4.-i-4.5.T4.â.

0,000

0.000

0.000) c.o-oo|

o.oooj

Total davfc pa Obiect (TOTAL I+TOTALli+ȚOTAL III)

1.272,259

260^30)

241,7291 1.513,9691

■ 3is,814[

rfitJIECȚAÎJT ELABORATOR

BA* ..

Str. fai ioni II r* U fi, Chil il< Jad- Ki a* Tal: 0743    CTD, EEL 320 49 4S

e-malk dfl tt»Bau$tarLro

fot OCffl IC    A3CGE3E* Fcm mâtI ÎW1

s.c. coTCRsre soihkni s.fll

S.ILYARDĂUiH

O.C, SliU STĂRi: S.3J-

5 hC, BP BIVIsm CvHâULTWt) ț RL


BĂU/Z/ MTARK


CUt BQ 30317324*APARATUL DE SPECIALITATE* B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


iSO 3GG1 - iSO '14001 Rg OHSAS înn/yi


Beneficiar: FR1MAkîASECTORULUH, SUCUREȘ71

Revizia 02: cjprtniStâ BCttrsHz&rzs devfcv.W ocnarții-pf a rfevtțator pa cbtsa cu w.'arifc letâr&ncaf «scutite ți vt& proteciare fae’vzM ‘As-hui!' DEVIZ OBIECTULUI 4 ACTUALIZAT- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII aferent obiectivului, de investiții

"Lucrări tfe construcții necesare în vederea modarnlzăril, reabilitării și obținerii autorizației tfe ftmcjfonare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 193 "Dumbrava Minunați’’

în rr.ll tel/mlleura le cursul BCE 4,7/83 /EUR din data de 28/wiernbrfe 20Î3 cota TVA. 19%


Nr. cil.

Denumirea capitotelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Țâră TVA)

TVA

Valoare ț inclusiv TVA}    5

MUîel IMIieuro

Mit lei |

Mii lei

Mii eura     |

î

2

3    |   4

5

B

7        |

Capitolul 4

Cheileielîpantru investiția da bază.


4.1.

4'1.i

Terasamente. sistematizare pe verticala ți amenajați Exterioare

<XDGo|

o.ocu!

O.tKdl

ftoeol

---------J

O.wtv

4?! A.

RezfaffinȘ

2.42S

0.608

O.4B2Î

2.BG0

U.tklă

4.1.1

AiNisCtilră

O.OCO

0.000

0.000

Q0W

c.ooJ

4.1.4.

Instalații

o.txxi]

U.COO)

O.OCX»

0,000}

o.ceofi

TOTALI-subcap. 4.1.

2,42s|

0.500

0.4621

2,890l

C.SDaî

42.

kfcntBj utilaje, echipamente tstmoteglce st funcționate

OtWG

Q.Ctjoj

0,800}

. 0,000}

o.coo!

TOTAL 11-subcap. 4.2.

0,000

o,ooo|

0.000}

0.000}

o.oool

4.3.

ecHp. tehii șl fancț. cere nesesHă montaj

0,400]

o.oool

0,000

0,090

o.occi

4.4.

■Utilaje, ecMp.lwn. ți 1'jnq.care nu necesită montaj ți lechto. de trensp,

î

0,0 001

0,0001

0,000

o.oool

9,0001

4.5.

■Dulăii

0.000)

o.oool

0.000

0.0001

o.oool

4.6.

l.s.cBve necorporale

0,000

0,000!

. 0.0001

. o.ooa!

d.ddoI

TOTAL !ll-

subcauj 4.3.+4.4.+4.5. *4 A.

0,000

0.000

0,1100]

o.oooj

0,000]

Toial deviz peobiect (TOTAL U-TOTAL ll+TOTAL III)

2,4261

0.8081

0,4S2|

2,0901

__ ..0.605L


întocmi !:   aso&heafosuată cw

S.C. ««CRETE 0KS ItSK 3 5J.V r:»tJ3 SRA. E,ț.YArai<AH6JR.U.

SC. țMii nrinKs.nj-

S.O. BIUHi'IStDH CQN3UOTJG BJtL


BAU STARK5.R.L

L_ft~-wiwww*»it,9ns»«sc

n ?;t*Vi^cvw
* APARATUL RE SPECIALITATE* B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90ÎSD 9001 ~ ISO 1-4 Oul SS OH SAS 1SOO1


Benelisiar; PRIMARI A SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

p.evhle 02: tuprifiziad peltK&aro riot’Wtil r; Wrrrt1 aife &tibr;n alfect :n vaicrSe feic/Sotar reef exeCL-rete ți w FpdSe țfe piptecta rg irs.tjiȘsd '4 j-tuUC INDICATORI TEHNICO-ECONOMICi ACTUALIZAȚI

al dbiecfivului de Inveștîiii "Lucrări tfe construcții necesare fti vederea modernizării, reabilitări! șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nn 133 "Dumbrava Minunată"


In mii lei / mii euro te cursul BCE cala T.VA


4.7788 (EUR 19%


din data de        28 noiembrie 281 ă


ii

I. Valoarea totuIS a Investijreierte:

7.077.534,33 ROM

nVAinclus)        j , din care TVA este:

1.1304)34,44 ItOtl

3.421.037,351

(VAT Includerii

236.463,24 €

2. Valoarea ufemetă C*Af este:

5.753,703,018011

QVA inclus)        ț , din C3re TVA este:

919.616,29 RON

12QS.2HîflS€

+.ATl(iriuded)      j

192.436,66 €

3, Prin prezentul proiect se prep un lucrări da construcții pentru:

O0IECTULl-C3Țll4EiîEA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

incendiu;

■înlocuirea tuturor radirtetretef cu u neie noi;

■ înloculreasistemeliri de alimentare ai agent termic ai radiatoarelor cu unul nou (conducte noi, din PFU):

> Instalați; deteaie Indtndlu - IDSA! dotata cu centrali adresabili de deteede Incendiu;

• Instal ații si dl spo tltive de Enilta re sl stl nsere a Incend Uter - hidrant! 1 ntetlori:

: Mbntarcâllumteatahiids dgutanta.


CSlECTLiLZ - MtJGEF.NEAREACLft01P.lt UNITĂȚI! DE WjĂMĂhT, lucrări ti cuprind;

t tn locuire llnlsa|e p ardaseli, pereți tavane;                                                                       }

■ îtsdetntere testatețn sanitare, termice, electrice - curantl tarljlslabț                                     1

> modcrnltare ceh Ipa mentaaferenta i n stolațiilur;                                                          1

OBIECTUL 3 - REABILITAREA ELĂ □ 1H li UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:                   |

B

»TnbculrettmpISriccxtcrroară;       - ,                                                                  ;

?

■ refacere completa tcrmo-hldroltnlațil ale dădiri! existente;                                               |

K

■ refacere tom pieii accaeriț/terasS;                                                                       I

1

0eiECTUL4-C0HS0UDAREAClĂa!Rn uTilTĂȚIIDEtavAȚĂMÂtir, lucrări ce cuprind:                 1

K

§

■ consolidarea țl adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;                                         |

• coacclidare a struttu rll de reziste ntltn a nsamfe I id contam prevederile r-expertizei tehnice;                I

§

4. Durata csSmalS de csaSzani a servtâlor șl intrărilor eferer. !e obiectivului de investiții este de 10 bml calendaristice de Ia data emiterii ordinului t

......c .

rfeîiicerîsrp.


întocmit; Moc^sAfwatwAcm             , prin

5.C. CONCJltTC PC5H3fJ 301X11 ICWS H.l LL.

SX.TAROJUWJSKL

3.C. BAUâTAHKSR.L

s.u, BiU OMSIOW COKi ULTiWQ SJÎ.L


PROIECTANT E1ABORATOH

_ ... agB BAU5TARKS.H.L

£D“tW Xgg Str.Rudsnl, Nr. 38, Chitită, Jud. Ilfov STABT/ TeJ:O74D9D8 670,0215’04945 e-mall: ote:e@bauttari.ro

Aej.Com.: J23/M4/19/0L/2D15 CUI: RO 30>lP'

//'

-

’L '<■;

V


7^-


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

COȘ/rs// -
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR*APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Sector 4. București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


Anexa nr.


.3


CERT! FI cD MANAGEMENT SYSTEM

iSG SGG1 ~ ISO 'ÎA.GG1

23 jtusa.s 1300’Eerefctar; PRIMĂRI A SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie ^Laiptinzitâ nctueltearee dewâlei genere? ți a deviz efor pe obsecfcu vvbrFeHoatnlorraer executata fi valorile ie f&fydeie indizicd 'Ae-ioi'

DEVIZ GENERALACTUAL12AT

Privind didtuialila necesare obiM&aiiri da investiții

Lucr&i te construcții necesare in iretferee motetnlzsrii, reabilitării șf obținerii autorizației tfe fonctennrs pentru u/iftarea te

Tr.vățătnSnt Grădinița nr. 226


în mii lai / mii euro la curai! BCE ccfaT.V.A.


Nr. cit   Denumirii a capitolelor țî stibcapif oiâlor de cheltuieli


Capitolul 1

CfielttileU țtentm nbSne&a jf amenajerea te.re.nW

1.1.

țObținereaterenulul

Q.C02ț

fiaiS

c.cw

0,000

1.2.

[Amenajarea teren ului

o.cooi

0,000

Q.COD

0,000

0.000

1.3.

lAmenajarșa penfru protecția mediuiw fi aducerea la [starea Inljalâ

0.0001

0,000

0.000

0,000

0.000

1.4.

jCheltaieli p antal răct±re&jjtatecțs ufiât«!!nr

n.onoi

O.KO

o.wo

c.coo

Q,MC

TOTAL CAPITOL 1

o.ocoj

0.000

o.ow

0.000

Q.000

Capitolul 2

GțiaAdeff wnțiti a Ușurarea uiiți^i^r'riecesareo^eziiV’Jfiil

2.1. [ABmanțare cu apă_________________________________

23. {Canalizare


23.

 • 2.4.

 • 2.5.

 • 2.6.

2.7. Tua.

2.S.

2,10,


Alimentare oj paza naturale___________

_ ASrftfrntare or agent ta; taie______________

Alimentare cu energie HecmeA_______

Taîwfflunicay itatefonie, rsdîe-tv, etaj Ăitalipuri'de rețele exlerioarc_______

ÎPnirnUn de accss

|Câ ferate- irid ustriale


TOTAL CAPITOL 2

Ca cita! ui 3


j

3,1

ChsHuiell perstn; ehrtiE de tarei {gwtshnice, gsSoglce, 1 tfdreloaîea, hid ©gnctalinlce, fctogramrrteWoff, ojKjmritee și do siabiltatc a terenului pe' caia sa amplesaaza obiectivul da investiție)

o.goo

O.COG

0,003

a,oca

apoti

LSJudlî de teren

0,003

(MM

0.000

0.000

aooo

2. Repari privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.CW

0.030

O.CCO

3. Aha xîudii spatiflca

0.000

0,000

0,0!»

0.030

o.cco

wații aupCit ți          p^ftÎFu uu plcîu -w?

avize^ acorduri 3* autorizații - TOTALi Cin care:

0,000

0,000

0,OK>

0,000

0.000

1. ocțincrîîupreiunsrec vztotEtâțs «.‘tScasjltil ds urbanism

0,000

0.5K

OAOî

o.ow

0,500

2, cbihorcsrp-atuhsfta          ay torizii «te

coftilnjîr^desftnțsrei ocțheîc feuîDrfz&ți de SCSfetere din c&cirtu! ugrica!

0A»O

Q.OCO

0.000

O.flCO

0,000

3.2.

k «biiefBă ivaaior ți acoxuintar penitu neemun ți hranț arrtente te rețetele publica da apă, candizare, jize* tsrnxrik&m, anEfțiettectricâ, îsîefante, tic.

DjCOD

OjCBEJ

o.coo

D.GOD

0,000

4. obținere ttvte umbat, sanrfar-vetțrbw și ftoM.i'tir

o,coo

0.000

0,000

O.QOC

5, cbjirierss «rhfcaiuhil atnorandaluri seafiilă ți adusa

OlKO

0,000

0,000

GjCCO

0,000

C. Întocmirea dooiniiiitîjtât objcsrea liumSrelul Cidaiîral prcvîzoriu tltnr’.țislrarealireruliri In Cartea Fondară

0.000

CbM0

i            0,000

i

a,oco

o.wo

7. «Stinsei «vizuini PSI

0.K0

0,000

i          o,gm

0,0001 0.000

a. ribțbares Moiaului de Mediu

o.cac

0,000

O.n«

Q.OMJJ               0.W0

9. aJte avUa, accnfurf iț autorizați ac-UcHah pta toca

DtOGO

| 0.000

!             0,5-K

d.ooti

1 0,000

3.3.

Expertiză tstinică

D.COD

I        acoo

|          C.KC

o.ooo

|               GtCW

3.4.

Certlflsaraa perftrmanțsj eierjtajca ți auditul energetic al clădirilor

aooo

0,000           O.GCC

Q.ODOj             n.w

Prdeoira - TOTAL, din cere:

112.170]       23,472

|        21,3121       133.432]              27,532

1. ura tf* peteeara

UiWOt            <î*5vi

U.GWI                cjîG

Z, efajiH EfepffttasibQEltrit

O.COO[           0,00

ca»|          o.tfq               o.wo

3.5.

5. aur<iu tfe fezabHtaufitocutn&ntaH <ia avizat a tartfer tis Ir.utVKtțî ți devtzginuiî

M.Mîj         5,C5

5,^1        31,^1             Mtt

do«u(Mnbi{D       mce«5J+In vtC-trt? txțn*ni

o.coc]           O.C0

1        W>                         OțMC

1     c, vs.-iEGves Ttr'rjcs « ca iteto a prciacruaii tarnec ți a

ee exteuț!»

]         o.oh]          c.os

t.owj            o.cccj                 O.MC

[ K. taraart tem» țl dsteii <te txewje

[          S5.S2

17.S1

IB^Sîl          101,«91                21,321

3.6.

(Organizările pwxdu.'liwdo Etbizițe

C-,00'

O.CCC'r          C,CCC|          u.0001                O.CCC

iCheltuieli pentru «nsuHanță-total, din care:

<wt>

0,000|        o,«oi         D,0G

fl.Ku

3.7.

| 1. KWiaa tnunkn preLarf ptntaj          de    jJîȘi

i           D,CC

G            0,113

c.OQGi            a(ac

0                 G.000

{ 2. Audiții finaniy

|          O.OCOl          0,0001           0.000 (            0,00

0 0,000

103,5751

1 Asî stanță tsWtă - TOTAL, dtn cate f 1. MtetEnja tebnkâ Cin pariu prelarda-itelui


I 1. pe pteAaîCfii ciesuje a Ucarhr

I t. piniiu aaiKiparr.1               n>re’«ă'ăr

];rryvamUcc tcnftu eHuesăbr ca

I 2.4 inge we de țaniie?_______________________

j ~Q IAL CA.-iTOL j


A.fl
* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B~di.il Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90ISO SOG1 - ISO "•iGO'î SS OHSAS18001


CanitoM 4

Ch eXaeS pentru investiga tiebsză

4.1. lGons!rucț|l țl tistaleW

4.072,204

£52.139

773,719

4.8433231

1MC45

4.2. [Monta: uliisie tehnologica

S2,t£2

H3.E35

9^84

61,9071

12,934

4,3. țUUaJa, sotip. tehtt, sl tunet w nerftai

171.395

25,401

23,055

144.448

33,217

4.4. lUtlîtefarărnontaițUctiln. itatranso.

O.GOO

awfl

0,060

o.Ooo)

MW

4.5. Soao

1,176

0,245

am

14331

0,291

- 4.8. Uctîre nem.'pom'a

0.000

- 0.000

OjOOO

aooal

0.MG

TOTAL CAP1TOL4

4.248,741

888,671

808,888

6.053,5701

1.057,519

G2£RGîlri 5

tfilte cteRateli                                  -

(Organizare dațanBer

70,112

14.871(        13,321

03,433!

1“,4ă9

5.1. } 1. Lucrau ds saiitnsfl aferenta oraanîzlri tia t aet-er

EL3K

12,9^5

!         TI.7M

75J&17

15,43=

f 2.' GheEutef cafterț crn țan Eurokil

B.2^

1.7IS

i           1.687

9.8161

2hft54

ICotniFiene, cota. ta®, cuSîti! ltîîSmuI

45,365

3,-433

1           G.OCC-

•45j35c|

5.455

| 1              ți țijtirzîz A^fAScradiliAil lirei

jftjapțaîoara

O,DCQ

O.GOu

1       acw

o.fion!

0.000

1 2. Cota eltrestă ISC p intru coniraki! oaitag lucraiwoî Iconiirucp 0,6% 4H C'M <ct L“» IWISSSj

2W

4.31 s|          O.SCO

20.631}

4.315

5,2*   |  3> Gcla fiiiâtenLtt &<J peuiru contee tui su țuici îfi &n;tir* ugeb

peritorftitât uitsanlwn ți ptnbu ^utadzarea luerârilbrtfe l^nzlzvcți

4,12*

0£53         CkOCQ

4,12<1

M&3

1 4, Cota aferent* Csțji Sacale aC:nstr-^5r£cr- CSC

iObG21

4.315|          O.CCO

10.6211

w

1 6, iavA pe rilru «a rcu n, svlM ccrtfOffite ți âutsrrzațik M ■wnsîrjltț/wființ®™

G*32S

o,ocol          0.040

«rail

case

i £i3a IchdtuiaQ tfrase sî nsprBrâzufe

444.607

03,037        S4.475

529.083!

110,715]

| 5.4. jChaMsll pentru tifojmare țlpuMcttats

0,000

0,0001 0,000

a.cooj

O.OOCI

^TAL CAPITOL 5.  .'. .       '

660,056

117,2021      97JS7

667.8421

137.2671


Cel pttdltâ Q                                                                                                                                                  I

£$4frt/ jCi'SihS               5/

IsfcMSf

S.1. (Prcgitirsa sarssndtdi sa sxgisaLtrs

5.0031

OiCOO

. S.GOOi

O.OOCt

MxJ

6.2. |Frot4 te’i'&â&e si leita

U.0MI

AQȚJO

5.060!

QMflț

OKJOj

TOTAL CAPITOL 5

11,CCC

0,0201

O.KKij

0,000?

TOTAL GENERAL

5.C66,159j

1.M7.57S

S4SJB0|"

554SJ09I

U44^n|

ăncarac-t’,1

418641301

675.671

725,3071

4.581.4471

l£X2,4vd

P3 Dl ECTANT ELABORATOR


Tntâernjț; Mcat^EAFORUAiÂciri

SA CONCRETE UESI&N •£LU'[Wf« SJI.L.

Xe,'KRPHAK 8AL

ZX. SAU JrARK 3RJ-

IX BO DTr'I^GN CUH3ULTÎ^5 SAL


BAU///CERTirlED KiANAGEriEriT SYSTEM 5SO SGG7 - iSO 14G01 2S GHSAS13OO1


———-----;— ----— ---- șRi^H SîMTEXfJ'

* AP ARATUL DE SPECIALITATE*

B-diil Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1,

Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

Beneficiar: PRIMARI A SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizia 02: Hrprfnzjed a ciw&area deviz ufoi general țf a devizelor pe obiect oj velarila Jucr&iiorrsaf executate ți va/arite do proiectare incluzând 'As-buHT DEVIZ OBIECTULU11 ACTUALIZAT- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investiții

Lucrări de canstrucui necesare fa vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unîiatca de învățământ Grădinița nr, 225

In mii tel/mii euro ta cursul BCE 4,7766 /EUR cota T.VA. 13%

din data de 28 noiembrie 201$Nr. crt j

Denumirea capitolelor șl s ubcapltalelor de che Itifeli j

Valoare (fără TVA) |

TVA ! |

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei ! Mii euro I

Mii lei i

Miile! j

Mii euro

1

2 1

3 j

* 1

fi 1

.6 I

7

Capitolul 4

Cheăuieii pentru investiția de bază

4.1.

tfOnătîuCțîl *î inslstaul

4.1.1.

Teresamente, s-'sfemsttorș p= verticală ți amsnsjcc exterioare

3,0021

0,626

0,570

3,572

10,SCO

4.1.2.

Rezistent

40,0161

3,588

7,7ao

■43,7261

10.1E5

4.1.3.

Arhitectură

181,205

37,618

34/2g|

215,633

45,123

4.1.4.

Instalați

773t3&2J

161,833

148,94=!

820,3371

i 92,55?

TOTALI-Sireac. 4.1.

998,5451

208.953

189.724

1,188.2681

266.707

A2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice țl fcnelionate

42,203 j

10.087

9,159’

57,362]

12,003

îTGTAL l> - sutteaț). 42.

13.087

S.1

57.3321

12.003

|   4.3,

Lfffafe, echln, tehn. și fiincf. care necesita montat

112.474)

23.538

21,37O|

153.844)

28.003

|   4.4,

t/titeje, echte. tehn. ți fUncr. care nu necesita montai și echlp. de transp.

l

o.ooal

0,000

I

0,000

0,000

0.000

I 4.5.

Dotări

1,1701

0,245

0.222Î

1,392!

0,291

ș 4,fx

Active neccmcrate

0,000 î

0.080

j      C.OOtT

6,000]

0,000

ȘTOTALtli-

suocap. 43.+4A+4.5.+4,8.

113,6441

23.781

f 21.532

135’36

28,29a

JTcta! deviz, pe obiect (TOTAL1+TOTAL tl+TOTAL 111}

■ î.160,39Z|

242.821

|  220,474

1.380,886!

307,010

PROizvj AfcîT ELABORATOR BAUSTARKS.RL.

Str» RjJcenlj Nr. 3 B, CniVU, Jud. [îfav

fntacmEt:   asocierea fcwt din

5.C. CCWCHET&CWSN WLUTJ0KS ^tU. YARDkUN 5 JU*

â£. BAU STARR ARA-

SXÎ.E1B DIWSlCțlCOMSiJLnWi’Jț^


in/144/1 9.0 12015

/ < ■■? \ z
* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90ISO SGG1 - IS014001 Kg QJ.JS/Lg ‘‘301


PRl.vlftlîiA SCCTCRULUl 4. aUCCREȘTI

Ravfrte OH: Gițin-țzânfftavsfzarasdeviiiMsene‘^)ț,'aiissiiret<>rfxot»eet'r>       lu'xa.lta'' r» al eseartete țf K=totîs deprotecten»îndur And ‘A

DEVIZ OBIECTULUI 2 ACTUALIZAT - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent obiectivului de investiții

Lacră fi de construcȘi necesare Fn vederea modernizării, reabilitării țl obținerii autorizației de fiuicȚfonere pentru unitatea de îtwi-imânt erMnlfa «r. 225


în mii !eî / mii curo ta cursul BCE cotai. VA.


4.7722 (EUR «54


Ni*, oi

r 1 "        ....... ......................... ■"

1 Den u mi rea capitolelor 5] su b cap’rtolelcr de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA |

Vaioaie (inclusiv i v'A)

MU lei

M» curo

Mii lei ț

Miel

MHeurn

1 J       2

3

4

5 I

8

7

Capitolul 4

Cheltules pentru investiția de bază

4.1.

JConsIrvcții ț i instalațî

4.1.1.

Terasamenie, sistsmatizEre pe vertKtelă țl amenajări | exterioara

C.COC

0,030

a,K<il

0,031

0,000

|  4.1X

ifezlstttiță

D.CC5

a.uK

■       C,GGC|

G.GG0

fl.tEOj

4.1.3.

[ Arhitectură

ÎSD^Q?

153,41 B

|    150,195[

840,7031

195,849

4.1.4.

| Instalații

44T.TSC

92.423

1

!î3.6î3j

IQSJSOț

TOTALI-

Etibcap. 4.1.

1.232,205

257.646

I 234,119

1.466,326

306,840

4 2

Ironia} utlteie, «■ihisțmwlo lehnofontc* -'1 tuncițonasc

3.51 S

0,799

0.726H

4h53St

- 0,tw“i

TOTALII-

subcap. 4.2.

3.819

0.799

0.726

4,545

0,951

4.3.

iut'feie; echip.tehn. si tunet, care necssjtă mortal

8.911

i,eas

t     1,693]

10,6041

2,219

4.4.

ubtejs, cch:p. tchrt, și fana, cais nu nscssSa montaj ți jechlp. de transp.

U'GCfl

0,00c

|     O.COD

i

n,ooo[

0,000

4.5.

{Datări

□,at»

Q.OOOj    OjuQGj

0,303

0,500

4/6.

{Active necurnorale

O.ffiJu

O.uăăj O.OOui

0,000

O.îiuO

TOTAL iii

-subcap. 4.3.+4.4.t'4,S.-t2..6.

8,911

1,85S|     T693I

io.eo+1

2,219

Tctai deviz pe obiect (TOTAL 1+TOTALii+TOTAL III)

1.244,937

260.51)

| 236,536 { 1.48î,475|

310,010

PROIECTANT ELABORATOR

SAU STARK5JLL

Str. Audenț Nr.3S, ChW, Jud. 1K<»

Tel: 021320 40 45 eeti alt efflu (pba usta rtra TJt.Comj 113/144/19.91.1035 CUI: RO 303173 24

Itfocrnfc ASOGEH£ArvH^uAwlH

SJ5.COS5RETE EfESiCK SCLUTSOKS 3,RU

S.C.YABDMAW 5-RX* &C.8AUSTARK5AL î,c. cro dntoon ccnsuuw s.fll.


BAUf/f* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. Grand Arena, etaj 1.

Sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax,:+40-21-337.07.90


CERTIriED MANAGEMENT SYSTEM

ISO SOO1 - iSO 14001

BS OH SAS 13001


ocnsăciat: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizia 02: scp.-iffidnd actuafcănw dcvtru'u: genera! ți s d&iizeiarpB ottect cu vsiaSs fccrf£er ^s! execrate ți vsfcrSs c's fcciscîsra Srctefcd 'fis-bcăi’ DEVIZ OBIECTULUI 3 ACTUALIZAT - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDE REA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrârf de construcții necesare fa vederea rrwtfemirii, reabf/fcM șl obținerii autorizație! da funcționare pentru unitatea tfo Învățământ Grădinița nr, 225


în mii Iei l mii euro la cursul BCE 47788 *‘EUR cuta T.V.A. 19%p—==

Nr.ot

Denumirea capitalelor și subcapitolelor da cheltuieli |

Valoare (fără TVA)   J

TVĂ

.. Valoare (induși? TVA)     |

MH lei |

Mii euro |

Milei

Mii tei

Mo euro     |

1

2                              I

3      I

4 I

5

8

7         J

Capitalul 4

-----------------1

1

Cheltuieli pentru investi^ da bază                                                                                                  (

4.1.

Ccnstrjcți țl fnstalața

1

4.1.1.

Terasamente, stetamstizars ps verticală ți amancjcrt exterioare

G.Cujj

J

0,093*

0.090

0,009

-------------------J

C.oc4

4.1.2.

Rezistență

CbO3D

ohooo

0,000

i         c,odo

OXebj

4.1.3.

ArhHecrturâ

094,343]

W7.2S3!

170,020

I    1.064.6631

222561

4.1.4.

Instalați

0.000

o.ooat

0.000

1 0.000

r

0.000

«TOTAL l-subcsa 4.1.

894,843]

137,2531

170,020

I 1.064,883)

222,631

4.2,    | Montaj utilaje, ech ipaments iennoiocice si fu ncpon sic

oioucT

o.oco)

0,0®

o.oooî

u.QOÎi

TOTAL II -subcap. 4.2.

0,000

o,oco|

0,000

I 0,000]

0,QOT

4.3.

i'Jtitaja. cetilp. ichn. sl ftmct care necesită monta!

O.CSij

O.OCOi

Q.OCOl      0.0001

0.0®

. 44.

lUiiiaje, echip, iwin. ți funq. care nu necesită montaj ți lieritp. da Irmtap.

3,000]

O.OCD

o,oc:

I o.caoi

o.cco!

4,5.

IDqiâri

0,004

ujjuui

O.vffij]       S.uuGi

{i.Gvvț

4.6.

|AkuV^ AcvOrpOfâic

O.ODOf

tLuuDț

u.ufiOț      O.OOOÎ

O.OOu!

TOTAL III-

SUbcap. 4.3.+4,4,+4,5.*4,6.

o.oooj

OfCOO|

0,000) 0,000)

0,0Wi

Total (feviz ne otect {TOTAL H-TOTAL ll+TOTAL III)

804,843]

187,253]

170.020] 1.064,8S3|

222,8311

PROIECTANT ELABORATOR.

RAU5TARK5.R.L

Str.Xucfinl, Nr. 3S, Chitfb, Jud. Ilfov Te!: 021Z20 49 45

egalii 4ffc»@biu$ti rfc.ro licorn; J23/144/1SJ12OL6

întocmi:: asociere* romurAati

s.c. caacRETE oesiON aoujnâtiss.R.u

SX.YARDMANEJU.

&£. fiAU SIARX S.R.L

S.C. BID DIVfâlChl CONSULTA 8.RX.


BAU/// SYA^K


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR

* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Sector 4, București

Tel.‘.+40-21-335.92.30 / Fax. 1+40-21-337.07.90


ESO S001 ~ iS014001

BS OHSAS 1S001


Ben eScta r. PRÎ MÂRiA SECTOR U LUI 4,8 UCUREȘ i î

Ră vis ie 02: cupinzjsd ac&ăSzaraa (tevfeyl;; geosra J țf a cfewi=!cr-pe aliad cu va/srSa iErărf&rrea.* ssacutefe șf ■„zhnte de prafecSra îrtâuzini "As-teST DEVIZ OBIECTULUI 4 ACTUALIZAT-LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII aferent obiectivului da înrestiSi

Lucrări ris censtrucB! necesare In vederea modernizării, reabilitării șr obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225

în mii lei i ml! euro la cursul BCE oofeT.VA

4,7788 /EUR

TS%


din data de 28 noiembrie 201 5
1 Nr. cri. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (lărăTVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)     1

NrUi lei

| Mii euro

Mii lei

Mi lei

Mii euro     |

E      1      1                               2

3

! 4

5

6

7        I

jhMPSMk <fe &52ă


4.1.

Construcții ți instalații                                                                                                                                         î

4,1.1.

Terasamenia, sistsmafeare ce verdea!* ți amenajări =XS,riwm

i

ă.ccN

i

C.K-T

G,0M

O.OtJ

4.12.

Rezistență

MS,Biol

103.0351

179^56

1.128.495

235.7211

4.12.

-Arhitectură

0,000!

DX»!

CjijGO

DJC0

a,«d

4AA.

InetalaȘI

Q,QQQ

O.DCO

0,003

0,000

u,oaoj

TOTAL l-s1

«bfirîp, 4,1'

045,510

1S3,035|

170,355

1.125,465

235,721!

4.2.

Nfontaj utilaje, echipa—ar4e tehnologica ți funcționale

C.COD

0.000!

0,000

0,000

0,000:

TOTAL 11 - SUbcab.42.

0.000!

0.0221

- 0,000

0.000

0.0CD1

■ 4.3.

iUlirâte, BCî'inX ifeiirt, îl fatWi, câi6 riâ&ârlâ jr’xjfiuiî

u.Duul

GTw0vl

O,Mu

O.UvO

rv. vvnrJ W«VVUț

4.4.

Utilaje, echip.tehn. șt funcț. care nu nscasită montaj ți echip. de îransp.

o.ooal

o.oooi

0.000

0.000

g.oqg!

4.S.

Dotâri

O.CKTOI

0.0001

0,000

O.OGOt             O.OtJOÎ

4.6.

Active rtecorpcrate

O.ODOl

0.0SO!

0.000

D.GMi           D.OOOÎ

TOTAL ilî-

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.44.S.

0.000

0,000!

0.000

0,000

1 0.0001

Titel d-vig

pe (,+iCl (TOTAL l+TOTAL i+TOTAL ||1)

945,51 o]

193.0351

179,856

1.128,466

1          235,72]*

întocmit: asocierea fdsmwA din

S.C.C0HCREȚE UESSC^î tOLlHiON» UAL

5.C.TASTMAM3AL.

SAU 3TCRK. 3511-

S.C. 9© GMSiOtiCWaUtTWG S.PJ»


X" /■ ’ / **’ r?
M emb er 6f C i S Ci Fe dernti on
* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90CERTtrîED MANAGEMENT SYSTEM

SSO 30G1 - îSG

ES OH SAS ISODI


Bansiiciar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revids 02: «L'prf/sjadacfuaftareadcvizuiniți'adevizelor peobiectatvalorilehcr!rilor/ze!e*scufalațrva/orii’arfcpufetfarerMJueănd‘M-buHf INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

si efectivului de InvestitU

Lucrări de construcțiinecesare Ta vederea modernizării, reabilitării și obținariiautorizației <Je funcționare pentru Unitatea de Învățământ Grădinița nr. 225


tn mii lei / mii eum Is cuîsul BCE cotaT.V.A.


+??as /EUR 13%


din dais de


28 noiembrie 20193|

Is r -im


CJ § s te i


I. Vhlcwrerr toMd o investiției este;

5,948.703,01 RON

tTVAlncîUi)

.din corcTVAesle;

942.550,49 ROII

2244.812,301

(WTÎndudcd)

197.235,61 €

i.Vaiaoraacfemctâ Crtricstc;

4,331.445,31 ROH

iTVA incluși

, din care TVA este:

795.357,07 HON

2042405,40 £

fl.'ATInduded)

1156.434,481|

OBIECTUL 1-OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONASE CU PRIVI ItElÂP,5.1 .Jutrări :e cuprind:

3, Prin prezumțiiproiect se propun IticrSti de cetiri rutțli pentru;


incendiu;___________________________________

 • * Înlocuirea' tuturor radiatoarelor cu unele nci; _________________________________________________

 • * irde e.cîțre3 sistemului ne alimentare cu ap.cnt termic ai radiatoaretor cu unul nou [conducta noi. dînrrH);

 • * instalații detecție Indendlu ■ IDSAI dotata cu centrală adresabile de detecție incendiu;___________________

 • * Instalat»'st diiporitive tii: limita re sl stingere a Inccminior—hidrant! Interiori;______________________________

- r.ton tare a Hum iris w Iul de -iițuntnta._________________"          _____________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA ClAtW UNITĂȚII DE ÎNVĂTĂMĂNT, lucrări ce cuprind:

-Tnldțijire’fftiiiffițg pardoseli; pereți ta wie;________________.___________________________________________________

« rriotfcrriira'e Instalații sanitare, termice,, electrice - curențltari si slabi;________________________

Tnodernimrn'celiijiamehteâfereritBinstațallilor;.            _________________________;_________________

c+lECTUL?-REABiLITARfA CLĂDIM! UNITĂȚII OE/NV^ȚĂMĂNȚ, lucrări ce cr:prlrMl:

■ tolecuirc tâmplârle est erlnară;             _________________________________________________________

 • * refacere completă tcrmc-hidrii izolații 3le clădirii existente;_____________________________________„___

»refacere completă scopcriț/tcrasâ;_____________________

OBIECTUL 4-CONSOlIPAREACLĂtlIRll UNITĂȚII OEÎHVĂȚĂMĂNT.lucrErî ce cuprind;

 • * eorisoBdartaș! adaptarea corectă la teren-a tundațfflor Existente;__

I* con soSdaree structurii de lerlstență în nrisenihlui conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de rmlizme a serviclSor fi lucrărilor aferente obiectivului de Investiții aste de îoiuntcnlerjiaristice de la dote emiterii ordinului tfe începere.


Intocmtt: Ai:<xurAEafoarMAra;i                 , prin

ax. corxRETEUeal&îiPCLuraiaap ai sx.wnwnris-M-

S.C. EAUSTAMS.El,

s— s:o Qrvtoirzs; sowuiimti s.n u


PROIECTANT ELABORATOR

BMJSTAP.KS.F..L

SUAVI /// Sțr. Rudenl, Na 38. Chitiia, Jud. Ilfov CX-TAnLr M:UZ132a«45

S> 5AS4fL cTnall: olfice@baii5tark.ro

RegXom.; J23/M4/19.0U01G

CUI: HO 30917324PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZiRI^R

* AP ARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


la HCL S4 nr.


CERTiFlED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 ~ ISO ’jfjGO'l

2S OHSAS13OO1


MJdL!d.k°S.


Anexa nr.

BdreHMt: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Rsvfale 02: cuprfarîeduiSiarse ttsvimhi! swîsra) Jf a dsviiafc/ pe Obiect Cir vîMs teeră riforresf ssurzlsle iF istoSs Oe puiscAre ifiiltlib Tls-iirB*

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT Plivind chelîulsiîla necesare oblesiuuluî da îtivesliiii

Lucrări de tons IriUcju necesare rn vederea consolidării, modernizării, reabilitării ți abținerii autorizației de funcționare pentru rfs învățământ GriScEniți nr. VS8 "Panscrafa"'- Corp B


în mii lei fmii euro la cursul BGE cota T.VA,

4,7788 /EUR Î5%

din data de

23 noiembrie 2018

Nr.cri.

Detunlisa T ti ' b- 'lobi d       ril L

Valoare (fărâ TVA)    j

TVA

VOI oare (inclusiv TVA)

Ui    cap a & Qrți su capi « oraa g & u *l(

Miile!

Mii curo 1

Milei

Miile!

Miietiro

1

2                           i

3

4       i

5

0

7

ICacitdul 1                                                                                                                      .....

• Ctieltuiall rx-nlru obținerea rd &—ana farsa temnu'uî

0,0»

O,Ol-7]

0,003

0.0001

vmj« i^rșB teranuiiri                                         f

0,'JtJU!

1 n.

Afnemisretierenui-j!                                f

OtOQQ

O.ooaț

6,000

0,300

0,HD

pi-

Amsnajarea pentru protecția meniului șl aducerea la 1 îiarea ini^ală                                               I

0.000

O.Maî

0,030

6,300

o.cdu

î M-

Cheltuieli pentru relccareațrrctetfjia ulilitățilsr            I

O.DCO

o.oooi

0,000

0,000

D,ODO

ÎTOTAL CAPITOL 1

0.000

O.GOOl

0,000

0,000

0,000

»Cap£stal

2

ICMtufel; pentru «s/gtmrea ufiSKottor necesare oWecLvutai

! 2.1,

Alimentare cu epă

o.ccol

O.BflOl

ftCCOl       0,000

0030

1 22.

Caralare

nnnnj

C.CM?

ț\CQC

C£CD

0,0001

* 2.3.

iAItme'iwrn cu nece naturale

D.ono

r

o,cwii

c,eeo

0.000

o.cuo

2.4.

|Alimentare ral ’ogenl tenriic;

0,0001

£JW?

5.C-K

0,000

2.5.

lAiimentare cu enernie electrică

o.owl

o.oool

0fHJO

0.000

O.ffiW

2.5.

6.0001

fi.CCOt

C.OKl

......0.™

] Jiî:£jLnili>Ui4uâkD IiLLltstvl     f          &LCa)

2.7.

lArte tipuri de rețete Bxtetissre

0,000

‘ G.K-01

’ 0,CuC

0,500

0,6001

2.b

tCrumuri ca acces

0.030!

oowt

cpCGn

o. coci

2.9.

lefii ferate indiutnafe

0.C03Î

0.0061

OOOC

O.COO

«se

2.10.

icîtelteies aterer.te raconigi!1. te retele de ubEriiîi

o,ot»i

0,000*1

O.COT

0,000

0,0001

TOTAL CAPITOL 2

0.0001

0.000|

0,000

0.000

o.occ'


micăCfiaitiiiel! pentru

Crteltuieii pentru studii de teren (gectehri&s, geologice, | hidra legica, hldregeatehNcs, foto gram cm ince, itopogreitee și de stabilitate a țăranului pu care se t, i (araprasHaza obiectivii! de imrasdțB)

C.OȚO

0.000

0,030

0,000

D.OCO]

] i.Stu<fi!d»teren

0.000

0.000

O.OCO

o,as

0,0011

1 2. Raport privind impactul asupra irit dădui

0,000

3.000

0,030

6.000

6,000

| 3.Atts tludii Spucifoi

O.OGG

0,000

0.M0

0,000

0.000

iocojmecla[3 suport ai cheltuieli pentru objnore de lavica, acorduri și autorizații - total, din oare:

țJ.OOC

0,000

0.000

aooo

6t0D0

0,035

O.OM

| 1. fibJInerea/praJungiraa uaia nl^ cttîifiGâUilui |ixrb>ritam

n,ona

5.000

0,TO

j 2. ct-larirsuruzluiigima «tfatililâțu suloraajiri da {«nitruire/dssființare, obțnar* auteniațS ie scoatere din foncuilii! agrt»ț

Q.ooa

0.033

0,000

0,030

D,W

35

a, drptterea svizetarțl acoraunar panlru racwwtl <1     i

nnțamtnlc la rețelele publice ds apă, canaliza», gata.    1         0,333

rmoficar»,«n«ml»etectricd.1etjfc.lta, ele.        ’         î

0,303

0.030

E£M

4. cbținsre ată sanitar, zaafcr-vetencnr jl âSitanfar      |

0,600

0,003

OJBOI

0.0301               D,0M

&. toiftaria c&rtifcatalul ntfMnttator&tuattiâți âdnfid

□^00

0.003

o.ow

C.OTfll                  0,030

6. întocmirea dccumentallcl, obyperei ntmrdSruL-i cadasWil previbriu șl 'nragUtrw» tereinAd in Cartea Fundară

3.000

0,000

0.000

C.MOI             0^30

7. ubțnsras asrtaJkil PS1

D.QM

OJDQO

D.W0

0,3001               0J1M

8, abfnțr&a Acordului de Mediu

O.OtX)

OAOO

o.cao

0,030               0,000

9. aha aviza,acorduri ți aWartialS scliciLalo prin tegn

o.coc

9.000

&J3GQ

O.OMț             0,003

3,3.

Experiicd tahnnă

0,000

0.000

o.coo

0.000 0,000

3.4.

Certificarea performanța energutice țiauditul energetic al clădirilor

0.000

0,000

O,CGO

0,030                 O.fflK

3.5.

Preiedare-TOTAL, din rare:

13,033

2,72?

2.473

15,509              3.245

l.tsjnf daprtfltrfufl

0.C2D1           D.C3D

c,«c

O.ttOI               3.3M

2. atudli; Ce nefezîlltato

OXQijj          3XUQ

0,££î

o.c&aj                 ctfâr

3>aâhi<fai 04 (izât«kta>B'itacuntttttați4t wvkwbm. lucrarwqț htarvonfil fi defe EJ5J:=nt

3.15b|           0.65C

V5i|              0.74E

’i,<’Cttiff>enBpirenrcce n&2t«re favE^ei ocfrism avIzgcftcctâiMftutorteatflor

Q.cool            OjOOt

e.wx

0,0otI                  Q.Q05

nfcarea ttî'aveS   taititu a pi cinau le. t^n^ți a

dctâtâariU skfltsția

CaCPDj          P.C«

0,5?

B,D»j               &J&3Q

Sa pctetttithnfcțî dtîîlS dt eu ctuifa

ws|      Swi

ț         1,3)7 ț          11.75-1|                  2,«0

3.6.

Crganlzarea procedurilor de acri tei țin

0,0001        0,3&3i      0,0001       D,tOTl             6.000

3.7.

Cheltuieli perta consuHartțâ -TOTAL, dlr. cere:

0,0001       o,ox

O.COOț       0,0001             0,000

t. liensg w-enoil tla proțap

G.OTCI         OiCC

c.wo:         o.cco!               o.cco

1 Ad^jlilîSfiunaw

C.OO3|          3, CC

C.oooj         0,3001               ĂOCO

Astîtwtă tehnică - total, din ocrc,'

»4.vOGț          itîfSA

1. ss^tenji tehnică dri partea protectenteLT

2.2G0i         0.4c

î        0,4te|         2,6! 8*

j L p b p irîoato            a tucrarisr

' £. parîm per&țârit^p»ctvr»tii fcrc&'zmt.l t£»       a: jutrSrljr txaoțț*APARATUL DE SPECIALITATE* B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90


CERTiFlED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 3001 - ISO 14G0i gg OHSAS1SC-O1


rCawtdul 4

GtielluleU pentru uiMSSCira deJt>az5

4.1. |

Constucți știri sîalaîî

573,7121

121,ICO

1GS.955I

Gssteeal

144.109

42. I

Montaj utilate tahncloGico

2,sas

0,541

C.4S1|

3,077

0.644

4.3. i utifafe. echrp. teti n. 5l tunet cu mani si

16,4781

9,445

3.1311

19,609]

4,103

4.4.                îTiGTîujl țl EvtirțL dC

S.CSCI

0,000

GiVuOț

0.0031

awo*

4.5. iDotSrt

C.CPO]

OrCGQ

GfCuDț

0»i

CieCOO

4.6.  1 Activ? necatporaie

o.cool

0.0»

OjDOTÎ

o.oool

O.CQQ

IOTAL CAPITOL 4

687,7761

125,068

113,5771

711,354$

148,856

Capitolul 5

AJtechațtuia'J

(Organizare de șantier

9,SCO

2,0721

1,6511

1I.7B0I

2,435

5.1.

1. Usrsrfdscsăsl.n.’cțitafe^nlso^nEănidetsâfer

e.rta

1.H25

1*57

10.3751

2.171

2. CMutsiî conexe orp. jatitfenjlui

1.16D

0,247

0,224

1,494

0294

lOw,      COiî J Cfâtfiîuluî

9,490

1.35c!

C.OCO

0.490!

1,356

I.                ți                     treUituiui

foșnitoare

5.MC

0/300]

Qboco|

0,0001

o,oeo

2. Coîa         ISC pentru MHttotal teliî^Etusț ^icr de

esriâirtjcifl 4>.S% 4ft C+M {cL L&ge 1 & l ’>

1950

0.81?

I

o.0fi0l

J

0.817

5.2.

3. Coti stwt'.d iSC peniTJ SfiWal ctwanu in tMSfctWJtltwi tadtcrwTuî, uAartișm ți pontru ■McfeiMt Juct&itor d» construcții

O.I.5 C

0.123!

Q^gI

O^Dl

0.123

4. Cota nferenta Casei Sodsla o Concitu-Ko-ior-CSC

■ 27S5C

CJS17ț

O.G30|

3,959

0.617

5. Tint pentru necTriUn. *vp;e Cfttâârmf? s i                .

camlnjlre/daEffoțarB

O.OTO

o.cwl

O.CCOj

0.000

0.M0

5.3.

ChaHufell diwres ți neprevăzute

62.4B1

13,0731

11.871

74.3521

15.559]

5.4.

CtielEdelt pentru 1nfetn’ure si pubâcltale

0,™

o,ocol

D.v»]

0,0»!

et»o!

i JU'IXl CAPITOL 5

|      78,871

15.5041

13,752!

52,023]

1 V,I>O£.|

lut 5jCngifufea

șt teste ai,

■  6.1. iPtegșfsci uerscnșiui- ds vxpicaters

i        C.GvO

ftuGC

O,KSjl

aoocj

t SA irtebaiebiMioglcesitMla

i        O.CCO

■ C.K-C

■ - O,OCQț

o.c»

O.CCffij

iTOTĂL CAPtTGL â

|      0.CM

O.CCO

D,000|

0,000

o,oaoi

jTCtTAL GENERAL

ț    7Q3,BoO

■547,253

132.466]

636,147

1743/4

Jăii-KireG'rM

1 5sa.oic

123.465

512,1631

702.121

146,^f

rSCitCTWJT EIABCR ATCB


tnîocmit: sao«eșțy.!!pRisw4c>K

K.C. COĂSKHTE CîlSS SCUTTO3MS 3.R-L

C.C.’lSnBtWtt SAL

B.ț.uăSTA’IK&IU.

SjC. BtODfrlS OH CCNȘULTiNSSULU


O O. -


■N


BAU 5TARKS.R.L

Str..Ra tisul Nr. 3B, râdă, JC J. Ifw

Tek OM J 5SB 570. Ml î M 4S 4S «-mdl: oHceȘtwu!isrkjo

CUtTOS0J173I+
* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax. :+40-21-337.07.90


CERTÎFÎED MANAGEMENT SYSTEM ț3O 9601 - îS01^1001 ne QJJSAS ■țșAiQ-i


Beneficiari PRIMĂRIASECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 02:            adis&smg dzitKz: gassral țî a dsvîKS.' pe ctfectar va'tțrifc toătfcrmalexacutarB țî vătuite da prd&ters itâitârd ‘As-teilf

DEVIZ OSIEGTUL1 ACTUALIZAT- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent, obiectivului Se investiții

Lucrări de construcții necesare tn vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii eutorixaffef de iuncțlcnsn pentru unitatea de tevȘțămSnt Grădinițe nr. 165 "Pșnsefața" - Corp B


ir. mii Iei i ntii aure ie cursul BCE cota T.VA

4,7755 /EUR 19%

din data de

EfirtOfembrfe2O19

| Nr.crt.

j      Valoare (inclusiv TVA)

--------------. W(ei

Mi euto I Mii [ei

l Mii lei

i ' Miieuro

1

2                          j    3

4    I      5

1 6 .

1         7

(Capitolul 4

|Cr?e/fofeZ?psnt(ulnygșfȚpaț tfe-trajY
4.1.

Construcții ți instalații

!    4.1.1.

Temsamente, sistematizare pe verticală ți amenajări Externare

0.900

0.00b!

0.000

1

OXJQOț

w.

4.-U

Rezistență

O.KM

o.oooi

o.rao'

O.COO!

(LOM

4.1.3.

Artiitectură

37459

7.8391

7,117

44,575)

9,32^

4,1.4.-

Instalați

73,155

10.363)

'14.8571

93.053]

19,472

TOTAL I - subcap.4.1.

115,655

24.202;

21,974

137,829

28.800

4.2,

Mordafutofe, echipamente tehnelc^tco ți runcțbnale

1,051

0,220

0,200

1,2501

0.262

TOTALII -subcap. 4.2.

1,051

DJ22D|

O.20C

1,250

0.262

43.

Utilaje, schip.tehn. ți lunci, care necesită rrraniai

3,753

0,785!

0,713

4t466|

0935

4.4.

|Uutu!9r"«diîp. teta  furiei exenu neCâ&ițâ rriuhîm

|ech:p. da.trarâpl

0.008

i

c.cool

0,000

0.000!

O.OCO

4.5.

lOctări

0.&M

oun!

0.000

o.ooo! '

0.006

4.6.

I Active necamorala

0,6001     O.GOOt

D.000Î       0.000!

0,000

TOTALII!-

sUbsep. 4.3.+4.4.4-4.5.+4.6.

- 3,7531     0,735!

d.fiat       4.4SS!

CTefâldeviz pe obiect (TOTAL H-TOTAL B+TOTAL III)

120,4581   25.2071

22,387 j     i43"3^Sî

IttOCttftl MOGEF^AfCRl.îATĂOIR s^cdwcrete oîaiSM sOLirncxs s.r.l sAwtDHAUaAL.

S^ZAUSTMÎKSA1_

E.C» 913 DîWSltti 1XHSULTWG S.RX


PROIECTANT ELABORATOR

fi Au STaRk S.R.L

Str. Rinitnl. Nr, 3S. Chitifc tal (tor Td aris ssb 670, cai sic a s js OiTcțg^usw rk/fr flef .C=cl; IZ3/1W/19Â11/20M OJltM 3G2Î7Î24


BAU/?/

STAkȘC


■y


2-V'~Hambar of CiSQ Federation


I                                                              ’n

Ri^R SiMTEX@

* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

CERTtFiEQ MAHAGEMENT SYSTEM tSO SGO1 - ISO 14001 pc OHSAS180D1


Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

Benefietec PRiMĂR!A SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

RevKo 02: aipnrz&a acnraizsran sf&hvM jc.ie.-J ș< a ovSsft.-ps ct’es cu vat.-.’e tex-sar real «eevsKe șJ eaMfe ds psiedara Jndczft» 'Aî-î uST DBflZ OBIECTUL 2 ACTUALIZAT-LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESAREÎN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent sbiectfvufei de investii

Lucrări de construcții necesare ih varierea cansnUtfăriî, modernizin^ reabilitării țr obținerii eirtenzețlai de funcționara pentru unitatea de rrrvățămănt Grădinița nr, 166 "PanseJu^’- Corp B

în mii lei l mii aura la cursul BCc cotaT.VÂ.

A,7r$ă (EUR

15%


din data de 2-3 noiembrie 2019

. .................

Valoare (Jfcă TVA)

TVA    |

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

(Zii sura

Mii lei I

Mii lei |

Mii aure

1

2

3

4

.     5 L

7

O^pltCnu! 4

GftefiufeS pertin: iiwsstipa de bază

4.1.

Constmdi jl Instalau!

Tarasamente, tlsiematkare ps verticala sl amenajari

1

atelcas

c.cccl

0buC0

o.coc|

o.oco|

0,000

4.1.X

Rezistența

aooai

o.cco

o.oooi

O.Mul

O.CQC

45, X

Artilircliire

133,853

r

îs.ms

25.4411

15a.340i

33.343

AIA

Instalați

r

la.cis

15,357;

lD3b4d3

21338

TOTAL t - subcaft 4.1.

219,330]

49,035

41,788

281.789!

54,78)

4.2. IMctiM) uEisje. «îtipsmMte tehnologice sl functorii!® .

1,535

0,321

0.292

1.827

0,332

TOTAL 11 - subcac. 4,2,

1.535

1

0.321

0.292

1.827|

0,382

4 3

UHaie, cehlp. tehn. si tunet, care necesita montai

12.7251

2.663

2.418

15,1431

3,169

Utlaja, «chip. tehn. șr funej. care nu necesită montaj șt

1

. .

1 4,4

|echlp. de t-anan.

O.ÎMI

0,000

0,000

o.cooj

o.ot»i

î 4.5.

lDotd.1

'Wlt

02C0r       0 OCD

0,000!

0.000!

*   4,5,

(AcSve nacomorale

o.ooo!

o.coo

!         5.0C0

O£Q0 j

D.OOo!

1TOTALK:-

îlihcsp,            5.44,6.

12.725!

2,418

15.143

3.139!

■Total deviz pe cbtecî (TOTAL H-TOTALll+TDTAL III)

2342511

49.019

I      445D5

’ 273.758!

.......... 58.33’!

îr.iicmiL

xsoaemy.. krmstS dm

ic.cvncc.*t! aee&rjacun&NssJu. ifijnG^ANSJU.

tC.EAUST«UiRU

C.C BIO OViaaH COtnULTOIS SJU.*APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90ISO 9001 - iSG 14007 gc GHSAS78004


Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

Revii ia 02: cuprfnulna ac/uo£«.'ea oskfau/ul gsnerafțta dcvteeij.' pe cWecf cu yelpnte !uțrj ityr nwJ execufjw și vpforte de țivfKtarv h^viini 'Aî-Cwir

DEVIZ OBIECTUL 3 ACTUALIZAT- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRI! aîarent obiectivului de investiții

Lfcrari ds canstrji-cji/ necesare ;n i«?erea consoMJrti, mademlzărli, reabilitării și obțineriiautorizației tis ftincp'oeara pentru unlts tea da învățământ Grădinița nr, ‘•pamseltrtțt'* * Corp S


în mii Isl / mii eura la cursul BCE cotaT.VA.


4.7788 /EUR TSK


dndetade


28 noiembrie 2013


Nr. crt

Denumirea capitolelor ji subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) [

TVA j

Valoare (InclusivTVA)

Mii Ie!

Mii etro |

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2               J

3

4      î

5 1

S

7

Capitolul 4

Cheltuieli p-snînj investite de bază

4.1.

Construcții ți instalați

J i ț

Terasaniente, sistematizare pe verticală^ amenaj&t

[

j

1 ,1,

exterioara

O.OOOț

O,€C0|

D.OCol

0,000

o.cw

1    4.1-2.

RCfZlSwîță

O.OțMJ

O.IXtiț

o.tâu

0,000

o.uoo

|    4.1.3.

Arhitedură

143,086

r

30,130

27.157I

171.344

35.0H

|  41A

Instalații

O.tMOl

UGCol

o.om|

0.000

o.otd

[TOTALI - șuteap. 4.1.

143,ses

30,130

27,357

171,344

I             35,855

L 12'

Hcntol uffiîJe. echipamente tehnalcșhe ;l funefitmate

O.QCO

c,coo|

0,CMf

0,020

O,CCQ

[TOTAL II-e

ubcap. 4.2

0.000

O.CQol

O.OOOj

O.OOOl

O.QOQ

! +3.

lUtilaia, echlp.tehn. 3l furie!. caranecesitS manta}

o.oco|

0,000

o.dco!

o.ocoj ’

0.000

I 44

iLitdaiâ fctfiip. tahn Aj facir^ cantrii;                    $1

I

.4.

țech'ip. de iranap.

o.ooui

0.03i>!

0,0001

o.ocol

O.ÎJUU

ț 4.5.

DoKri •

O.OffiJ

(J.OCiji

O.COui

o.tooi

O.GOU

j 4.6.

Atffcâ necarocraie

U.OOOl

0,000

0.0001

0,000

o.flutâ

ÎTOTAL iii-

SUbcsp. 4.3 +4.4.f4,5.+4.o.

c.ocol

O.cool

b.oooț

D.OCO!

jTOÎSl dOVÎZ pâ Obiect (TOTAL Î+TOTAL IItȚQȚAL III]

143,935|

30.130}

27.3571

171,34.

J........

'35.855

PROIECTANT ELABORATOR
...C


Member of uiȘu rederetion


*APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18. Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

CERTlrtED HAKAGEHEHT î

iSO SOOȚ - iSO 14G0

SS GHSAS 73001


Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

SensSslar; PR!MARiAScCTORia.U!4, BUCUREȘTI

Revizie 02' cuprinzândeauatesiaa de/zu.W «cerat șfa (Tswze&rpe obisa cu vabrtft tutârUarieat erecriaia ți v»lofis tfe picfâlar'} induzirri ’Aț-buiif

DEVIZ OBJECTUL4 ACTUALIZAT-LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRI! gferent obiectivului de investiții

Lucrări da construcții nacmra în vederea consolidării, modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației do funcționare pentru unitatea de învăță mint Grădinița nr, 166 "Pansalnfa’l Corp B

în tril tel / mii eura la cutau! BCE 4,77B6 /EUR dai data de 26 ttofemfme 2019 cola T.VA.        19%

Nr.cn 1 Denumirea capitalelor ți subcapitolelor ae cheltuieli L

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)      j

Mii tei

I Mii euro

MS lei

Mii lei I

Mîieuro     |

1........I .2                     .............. I

3

I      4

5

5. i

7        |

Capitolul 4

4.1.

Cheltuieli pentru investiția de bază


4.1.1.


4,1-Z,

 • 4.1.3,

 • 4.1.4,


Construcții șl instalații__________________________

Terasamente, sistematizare pe verticala țl amenajări exterioare__________________________________________

Rezidentă____________________________________

Arhitectură_________________________________________

instalații


TOTAL [-sțibeap. 4.1,

4.2, iMoritaȘ utilaje, echipamente tehnologicețl funcîianate' TOTAL II-sub;


4.2.


4.3.    1 Utilaje, actifp. tehn. ți tunet. care necesită monta)

~ Utilaje, aciitp. ferm, ți funcț. care nu necesită montaj ți I            îechlp. de trensp,

ț--------* ~                                        I                              I II ,-WH-l-l I

|   *».&.iQotbo_

I                     ț

■TOTAL ÎH 7 SuuCaîL 4.3,*4 A*4.&*4 ,g.


[TOTAL ii! - SuuCăO. 4.3.-4.4.44.5.'i'4.p.


îrtczmrz


ASOOeftȘA FCXLV7A WH £G. SCtRITETE DSÎlCWSOL'JTlCifK EJU-

S-C. aXUSLiRKSJtL

ț.C &JU OWISIONCWiCULnWSSA.L.


09.061

0,000 __o.occ 99,081

0,000

o.ooa

0,0000,000

20,7881

___o.oooi 0,003 ______________

29,733      18,825]

d.dopI       o','ocb|

0,0001      0,0001

o'oool      0,0001


PROIECTANT HAC0RAT0B

sAUf/J
STAPK

18.635 &W6!

O.CDOj


117,W6 0,000 o.oooj 117.508

o,ooo|

G.05S! D.DOO!


0.000

.nrvtl


BAUSTK’.KS.R.L


0,00-3<

04,67:4

o.oooi

o.ccd 24,673; ~ ojdaoi

0,000}


3 'S *JÎ AxSECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRTMÂR


* APARATUL DE SPECIALITATE*            ^ified management gystem

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1,            îSO 3001 - IS014001

Sector 4, București                         SS OHSAS1S0D!

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

Beneficiat: FRIMĂRIA SECTORULUI •>, BUCUREȘTI

Re'.'fcla C21 cttpflî’W «'îKSffz-Srsa rfavfeiA'Joeferar jî3 cferfre'orpe obiecî C'j valorile luoritâor rțaf srscu.’ato țl ratonks dtiprâruJaie tapând 'As-dudr

INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC1 ACTUALIZAȚI ai obtedlvulul de Investiții

Lucrări da construcții necesere fn vederea consolidării, modernizării, reabilitării 5/ obținerii autorizației tfe funcționara pentru unitatea de frivrilărnânt Grădinița nr. TG6 “Fanseluja"- Corp G

in mii le: i mii euro ța cursul BCE cota T.V.A.


4.778S /EUR fS%


din data de       28 noiembrie 2013
tj

I

E

5

§


întocmit:


L Valoarea totala c Investiției este;

336.K533R0N

(TVA Indus)

.din cate TVA este:

13X46634 ROM

174.955,93 C

(VATindudiltl)

27,7153* «

2. Valoarea efemeră C+M este:

202.121,OSJTOri

!TVA Indus)

, din rare TVA este;

112.103.37 ftON

WATtiduded)

£3,493/3 C

3. Pm prezentul prc&ct se piGpwî tatrfri tfe aMKtrucfffpentrtf:


0BIECTUL1-OBȚIN EH EA AUTORI ÎAȚiElDE RJNCȚ10NARECU PiSViflELAP.SJ., lucrări ce cuprind:

Incendiu;

Ȕnlocuirea tuturor radiatoarelor a) unele nni;

* iniosuirea ristemtitade alimentara cu azent termic :il radrjtoarelor cu unul nou [conduct: noi. din PPRJj

• instalații detatletadeudlu-IOSAJ dotata cvxenrralS adresabilă de detecția Incendiu!

• Instalații si dispozitive delimitare s! stingere a fncuittîfilor -hidranti inter ion;

= M ttiîcrc e 1!- aitostutaj ia iîgLTsrte.

O2ÎECTUL2 -MODEP,f«ZASEA CLĂOffil! UNITĂȚI! 02 ÎNVĂȚĂMÂNT, tacrir! ce cuprind:

* îuîuiLuîic MiiiSojG                   t2V5Tî*J

* mademkam InstîlstS sanitare,termice, electrici - curonț!tari ț!slabii

• moderrfcem Echipamente aferent elnstslalillarî

OBIECTUL3-RcABtUTAREACITIRII UNITĂȚII PE ÎNVĂȚĂMÂNT, tu crărl cb cuprind:

»fnfocuire'târnolârie exterioară;

♦ relatare completă termo-hldro itaațS ale dădîril existente;

»refacere rnmplctî scnperiț/lerasă;

O81ECTUU -CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consoWarcajl adaotarea corectă la teren a fundațiilor existente;

* tonsoUderea structurii de retistența în ansamblul conform prevederilor expertizei tihnita


4 Dure tn estimo f S rfc reniscre a serviciilor ți lucrărilor of ironie obiectivului de Investiții eslerle 10 luni calendaristice ie io dote emiterii ordinului de fha&ear. ■


AsoțtEasAFCsr.uTAD.H                 , prin

S.C. eoucRLTC 0E3U3.U joii rrrarni s ju.

s.fZJfloux'iaju.

SX.BAVSBUtKS.RJ.

r.r\ citn rrji.<rcHj ci^jîîulti^saJ-


PHOlECtAtfl ELABORATOR


BAUSTASKS.R.t.

BÂu/r'f Str.Hudeni, Nr.3S,Chitils,Jud. Iffmr rSTAftfZ Tel:0749S986?D,0213204945

e-mall: o fiice® Uaustark.ro

PxsXomj 123/144/19/01/2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


* APARATUL DE SPECIALITATE*


B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


ISO SOO1 - ISO “40G1

BS OHSAS13001


Anexa nr.la HCL S4 nr.

BeEieneian Primăria sectorului 4

□enamlre: "Lucrări de «ttecsre și reconfigurare !s GtJdlnlțs nr. 30" Adresa:     E-riu I Dimitria Cântam ir nr,16A, Sector 4

Faza:      D.ALJ.


DEVIZ GENERAL"Lucrări de extindere ți reconfîgurare la Grădinița nr. 30"

In lei/surolaonsui BNR cdaT.VA


Ad^îjâ     mp

4.7577 curs Infweuro al Iu nu noiembrie 2019

1954I 1.1

|CbțJnerea terenului

I        moI

osci .

0.00

u

jAmetiajarea terenului

I           O.OOI

o.ool

0.®

1-a

țAirienajarea pentru protecția moi ului șl aducerea ia stareainlfeB

I             0.00]

0.001

020

1.4

(Cheltuieli pentru relKsreaifirotetțl a uplităjlcr

j         ăooj

mo!

0.00

TOTAL CAPITOL 1

1     ’■ 1C.50Î

~"   C'-Ci! ''

' 0.90Stadii

3.1.1

(StudS de teren                                                                                   |

0.001

0.001

o.ooi

3.12

I Raport: prwd Impactul asupra mediului .                                                         |

0.00

0.00]

o.ccj

3.12

]AHs stadii soedfce                                                                               ]

0,00

020

o.coj

32

DocumentaSI-suport șl die-tuleU pentru obțin crea da adse, acorduri ți autorizații                     I

0.00

o.a|

0.®

3.3

lExperfizare tehnică -        -            •                                                            |

0.00!

0.00!

0.00

M

j Certjfîcarsa pafarwanțEi aierg elice șl audtlul energic a! clădirilor                                     |

0.00|

0.00]

cum]

3.5

Proiectare

3.5.1

(Teroădeprelectere

0.00I

0.001

o.wl

3.52

țstudiu da prefezabtJitats

o.ool

GOOI

0.00

3.5.3

jStatfiu de fezsbilltatefdocumentațte de avizare a lucr^ribr de irtavențji ți dcute general

1148i;oî|

2181.391

13.662411

35.4

|DocumentaJiletehnice necssareîn vederea obținerii arizefcrfaKndiirilor/sutcmzatâlor

moT

o.ooi

~       020I

3.5.5

1 Verificarea tehnică de cantate s proiectului tetmh șl a detaliilor de execuție

O.KJ

0.00]

0,00

3.5,5

j Prciect tehnic șl detalii da nxscuța

33.737.88]

6.410.201

49,148.06

3.6

|Organizare« procedurilor de achiziție

âoo!

îooj

0.00]

3.7

IConsuMen^

3.7.1

țManaganental de proiect pentru obiectivul de Investiri

0.00

0.00

0.00

WJ

Auditul financiar

0,00

0.00

0.00

3.8

I Asistență tehnică

3.8.1

1 Asistență tehnică din pșrtee proiectantului

3.8.1.1

|pe perioada de execute a lucrărilor

0.00

0.00

O.CQ

33.12

i penau parpsparea țroiețtaniuui tatazdra Inausernprogîtaiul te conWv a lucranror pe execute, | avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

0.00

0.00

0.09

3,82

jDrrigențle de șantier

0.00

0.QQ

0.00

TOTAL CAPITOL 3

45.218.90

829159

53,510.49

CăpitoluM                                                                -1            f. ■■ ■"     ‘-t- v;

■ți-/


4.1

Construcții șl însiateyi

1244,348541

236.425.84l

1.480.77228

42

Mcntaj irfilafe, echipamente tahnoiagîcs ți funcționate

MO

0.601

0.60

42

Utilaje, edripamente tehnologă» ți funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

O.W

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți tmcjicnale care nu necesită monte] ți echipamente de transport

0.001

o.co|

0.00

4.5

Dotări

0,00

MOI

0.00

4.6

Adjvenecorparaie

o.ool

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1244.349,541

23M25.34|

1X80.77238

CapKp[ui,5/

«fa cfibftu.’eW                                                                         ș ... .. /             :■    ■

T" \          T

5.1

Organizare te șantier

13.fâ7.8li

2KQ.6S1

16.286.49

6.1.1

Lucrări da construcții ți instalații aferente erganfeării de șantier

13.G65.h|

2482.4'!

15.548.Hl

6.12

Cneiiureli conexe organizării șarfieralui

622,17

118211

74020

52

Camisfcare. cola, laxe, costal creditului

15.075,88

236.43

15.312.3lj

52.1

.Ccmisloc-Mie țî dobânzile aferente creditului bfecă fnentatcera

0.09]

0.001

o.®r

|  522

JCota aferentă ISO pantei controlul calității lucrărilor te construcții

6.287.06!

Mol

628jj£

’|4

5

j 513

jCota aferentă !SC pestei ccnucM stasului in amenajarea teritoriului, urbanism ?l psalm astorica-sE | luct&flcr de construcții

,..P j      1J3/ÂL|

~T

O.euj

'f41!Hember of CiSQ Federation I---------------------------------------------------------------------------------------------------------


RIJR SiMTEX


* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

_

CERTIFÎED MANAGEMENT SYSTEM


!SO 9001-IS014001 BS OHSAS1300"!—îrâT

1125W"


6.287.06


* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


ÎSO 3001 - ISO 14001

BS O M S AS1SCO1


BsnuSslsr FHBss*SKtas!sM

Din urniri: *lu sri.d de eatllnderț și reocnfisrrrsin! (s GrSdIn fț» nr. 30"

Aîraw:     Mul Dtarrlria Cdnlenlr nr.1 EA, Sector 4

Fisa:      DAU.

"Lucriri dsasfr.-dsra țirwonfîșsrafsla Grădinița nr.qS’
"■hASjf V 1~H~r^’r+Y~ii'? t"Ț|!»                                                                       ; 11| n         ,i Y'iik;,r£ '.J*APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr, 12-18. Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335,92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


CERTiFÎED MANAGEMENT SYSTEM

JSQ 3001 ~ IS01*100'1

SS OH SAS 13001


BaneTscîar:

Primăria Sectorului 4

Denumire:

“Lucrări de extindere țî reconngurare la Grădinița nr. 30°

Adresa; fala:

B-dul DJmltria Cantemir nr.16A, Sector 4 D.A.L.I.

"Lucrări de extindere ți reconfigurare îa Grădinița nr. 30r

PRINCIPALII INDICATORI TEHNlCO-ECONOMiOl

1n lei/sura la caisul SNR 4.75770 'el^uiu curstiforsuraallunilnoiembrie2013 cota T.VA 0.1900


li., .^.ț iu

jșisgșsgg!

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1J41M181

345^16.99

37229

31322

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.49B,320.49

314.M5.01

335.99

294.67

^DURAiâ Dt RHAUcIARc A IH^cSTl 1 !3

Furii

Î2

invesffiîa specifica '

*3.CAPAC!TAT1

C+S cu Tva

Suprafefe

927.T5

1 £12.83 leUtnr


Data: 2019
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cos //7a/- coa/sz4a/7/>/ &


"APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

Anexa nr.la HCL Sector 4 nr.CERTirtED MANAGEMENT SYSTEM


ISO 9001 “ ISO 140*01

BS OH SAS18001


CQNtfSc * KîîW SGLUDCs» 3 Ai

EAUfTAFXlAL

TARDMAWSJL1.

tD DMSUM CMSULTWQ SAL

YE13ftpiti±ai!4     CÎAC

2^GEXcUL¥AKAXTA1

W nr. jir J» wiwAtk a tr

iitrlri 0» »wisep Skcktr» hndam otpudt «ebrtzafhl ib tawfctp» wta ff rtaia 4t OtBdtalp Mtrțipr    GtlAiți K. 39) Mfț A

țfeWpti        Cwix 4, JWi strutiii. *r.iî

1

| Y^rt-5 I

TVA

î .. VitaM ••;• }

Mî±r-!

î SkiTJA} 1

1*Ș......

!• f«7va) : î

fr*rm

. ..J .

1       W       i

W

! . * ... 1

1 4

1

—J a l

i

.. . . ,„....__ .CluiiM gwfm          jawisîviLi kqișaW

i.i Kttwnrad

r r "7^

f 1, UwMny e*erj cftacia Tcfejcjggfowtata

Cî«^gp<țaȚ3 ttJcjwrrou&x QitaMaMlrti profectiH» >1 uUtwib


41

{GtxTJrS «TStelS                                                        1

tCiS55£iM

-- +9*4304 E5

«W£!

4?

lUMtf UUM. MftÎMfflrtâ BhitaiâW Ei JblXtaUit                                      f

’3rffS

*wrei

' - ? s.rsîîî

1J31CÎ

41

|l9s^. tttTaiWbâUTiQ^^UMv&n&CMfwariKNfiRtii                       4

4țWM

*'4 •■- «S2GU0

5^W

4i

LtiBT, ec+5BTt-Za trs^KgCl S. hftSa'M CU* hu MC4M4 JT»A& V ecn««Mrti C* W1W1   (

cod

oee

-. ■:■^.'■>~ OM

' cen

45 Krter                                                             1           C»

dtt

... „ —«to

cts

«a

(jian                                                                          t

09G

ax

000

!                  IDTAtCJÎTCtVta                                t

tuusui

314,1 iitt

'.....1MJ2L4

4U.4M14JEJLSSSsiL2J£i2 nsQOT oca islimu


__, mv» _n$„yo«8. ojx; japuH


Î2*2i! yroăij Zmșît


WJFBrtl


ygiij


N\


Gțcmwwj

ScAifiâHjrrMîL'.


•i r*. #


'■ todMtef ...-tn'rVAA

kdMaf «TVA

lAdMHJtaf teiTV*

<?TVA

TOTJlL GțN&Ul

J>U57

4.SM3

7îaJÎ

Cl+fi

C*K0A*1J»U** U±4jJ4*tn.

AW44

au»

mtî


<jn>


y-v"" O p ‘XV

PREȘEDIț ■ ■ “ ' CoS/V/v-A?

1               >' / F

•,/


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRUvIAR


* APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. -.+40-21-335.92.30 / Fax. -.+40-21-337.07.90Anexa nr.


la HCL Sector 4 nr.
feream A3OC&&2 țosîsnt      soluwkî 9 ju.

YA3DWW1PX te     CtfiSXTBS SAL

Fcaftțassssoî STAS


Dfttt GENERAL WWUTTA t

■s •*,*■***j» t*1»1*^**^

Cwta,nt W m, »î f 3 n*îrtMa au

Uerld di ccntl/u j JU       ta      ctf Mtf Mtaf&afW da tacuri patra teEita* farițlzbd

Gfor. Si) wp G

ItatebM tvaraift, A îtnd* BimcataL ar.11


AurL

tM«*M pp*t**< ■ 1 wwnfiîtif’r *> rtwusl

fSîlTYA)

tl/A        j.

îiXkf*

L fesWJU-A . 1

isfTWJ

kt

w |

« •• i

It»

1

3

3

5 !

CAHTDUAL

CAiSata* pecfru iAîH.'ij ti swutafi» ttfwtd

-^AAiAc -

11

l

iWl

000h

-. flffll

12

lUMMcare* WWW                                                j

9,țQ|

- ml

13

fe*rsntfi*»rjțTlsrîî*«^’*J*tț±î?tfîSfasbsee=^Si                              1

occ

ml

•;

000 i

1.4 ICMlM MttUctiBbnefpftifcâi uWuSir                                            |

ocoi

Pîol

•• ►- tooj

TCțM.GA’nOU’Al

IMl

^•..         anal

- ud

tiwfeuii pm MatartfM RtawAtf MBwtf» wtewvw <H tem»

a

tttl

..-•.- CC*

dx;

iciALCAmeii^i

4J51

1

»xî|

E44*

W110LUL1

fta>a<.g mrîiu y..4».u^ al

A<+?A:

s.i

£Jh±i

ca

urni

00$

iu

tfLCÎG»tarai\

c«i

CX1

■.L,”«rol

Ct6

iu

toMeu    .wnkWi

occl

000/

-cal

. 5w

11.1

S țjdî JfitLdî'J

GGOi

Gu31

+ ,.4^.*;,, ecd

- • 0.C5

ii

13.» n

odc|

■;•.-■ ^-KO/S^nx

2B45.V2

3J

»wa

cost

0*l|

-     dr^OOSl

d‘>}

34

Crt&ams wrJawurrts twwin c= trfiJ «nwosdc ti

ocol

oxci

- rtoa

» PrattWt

rs?a$n

IX» ni

' 1.WJÎ

951

TwmdflțiitMcaffl

ocol

cod

-        r.'*^ **JJfi |

fifD

J52 ISUflr&pntaaGAâta

DM!

o«|

405

35J

SXEEdt £**SU;tâ&B Dan«iite (te frzarfi a tcmeJcr™ iH*r»r£i g cav? ț>s^in;

ocol

cal

K -V        0H0|

Ott

344

Iuxx**4nkr^ hlfkk*      tetttfra rtersri w»iaw«4fga»?.!,L|

3,rt-J5t

ÎÎ77S

5U2!

Jbi

Iwfon wna tir t^hM > $™e3Aji Wvn fl ■      d*» t t*uH

Q.Cfll

aai

««ttiXtatoMCI ■-

■■'.. . «a

349

Prț»d fim 1 ttetrî tf* atK-jea

3(17/221

ÎW17I

e'.A/is.ai

F4J-NJ

taur.ptfiM ■wirfr’V 4»

cosi

■,;k.          ftGC*

Oi/J

1J

MSAMIM

?«!

tficl

- C.ÎS

371

|utM«wy ca otstf          oa

ocei

CM

TTJT.V-^^diW

- ca

57Î

1*4*4 ftWEtV

mi

&3J

„     "W1

. . CG3

313

țCMiAHi» W»<* SiKWsW*

acel

.-.«WnJ 4GC)

' ow

31

hulirii Hvhh -

12 au ni

î 45035

.f.ri..*.- l515tLW

- w«

se 1

]te«tr£ Wrc ea jartea

«ml

7&0Q

V. i r +-71H$4

W6I

3411

Fi ndaiia f* towur* a imitar

TC&MI

57K

-.••• ^ : .r JWjWj

7<7l

9411

PWiHpvtepffia pnjtettrtfti»tsatt mm irpcopacii« =ajs:        a

frtnt ^tațai fcw aetesîi da $t±i> JiMfUSi

ikw]

ÎS»

A;,-+’+»!

312

fortuite diljarSef

U4»

î.WW

■'  ■ 1 14J74#|

1                   TOTAL CAPITOLUL 3

.....4«pțL

3,25243

^r, JTJCUtttotal wțrcen,iUMTOUV».

st

frMtltM fr«rcor*UU B*

coci

QSS

- v . ml

OM

«2.

Sftdw i^rotocie» eiteju

ocol

09$

mi

trtG

TOTAL CĂHTOLVL#

B4fl

.r----------

40C

TOTAi GENIUL

X1HJ71J5I

M1.M147

IWldQAU

17î,*AM

ît*U(l2*1J*L<+î*U*U*XLl)

'■ țmjiui*

miU25D£CE«?


i

Wirfkf)    1

MW

iad ar TVA

UdAtnmp

MTVA .

eu TVA

tTGÎM. v£lv£KAL

■ -1.4TU3I

<U71t

nt.rc

ULM

<C*H{U*-L3HAU f*<f •u*S’f n

wwj

SUAf

77U1

ț


ROftQX

PREȘEDlN'gț DE Ș£BJNȚ^\ >L/X

Cos ///>/_ CVA^S^E


* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1,

Sector 4. București

Tel.: +40-21-335.92.30'/ Fax.: +40-21-337.07.90

Anexa nr.       la HCL Sector 4 nr.


iSG 3OO1 - 3S014001

ES QHSAS ISO 01


3oĂ


PntttttntASOSSaEA

CCfKSSTE i O£Î}CK «CU/SOtS SJU Ewrrwcvt.L

YArv&n *aL fiâj CftKSW QSiroiW SR1, rrftshfKfcter. DÎAC

DEVZC0EW.VtflMCTJU

Csafcrs H3 țîî           2SU

Uitrirf di mm truc țf n*£Mk» tu       ebffug tvfepîÎLsțfH tS fesfiirs      ?**■*«* ti                  rA 554

tWfdcbM bwtrț tasta A, £r,&n*Ml *rJS ^H-SjE2£E2SlEKLB££SS2E2£2ii£ă42îS£S2i£22225552i5î£!S!XJiiSESîS££2!lSiLM^-^«ta^^w»«^-^w-

«J^L

*7saS^ct=tiW=îlî=*eifttJplJiti                      j

VwwfZ)

RA D*

»    ihi-3

(.{••ifeTBiiași.-

r țn^- ț

&

Mi» ' • |

t t                                          5                                                          î          3

4

1‘

..^■»-...7„..ț. .

.....i

CAPnOXL

ChriteM tirin) dfeUa tru tl tMKilkM UtctaiU

1.1

Ctetswa bwuu                                                  1

KS

CKi ■

.': .            £CC| .

...     VUU

1Z

ttofriiWultrtrxJL,!                                                                       |

«col

0001

®no|

occ

13

AMHMtiri            rrwitAf b eam Si     neai                            1

WC

W»h

arc

14

Cheftâtf tifttil .■tfcct»a/wri«rSitifcrt£f                                                  |

exi

txt

7.-~..--.-r.-.-.a» --

■ OjW

: row.wmHjjii                  ......1

U3

lai

S...X-.-....A-,

...      tai

?**W        trfltefar ctcftțrț 3*£idhr£ri ti bvn±3

■                      C'

£

Ctiin» «e*i mjisTjraa chatra nM^rra ce jectuay co tfntttti                          1

OW

o«i

■ - • e«l

Qwl

TbwXîĂMitStî                             1

■■— "'.“-«.Wl ••

1^41

urnuvui

Cndw1-*? *Mtrtf frofakji al etî*WU Wrîcs

7

i’^sr;

EL- <7.-

>1

SfcrfJ

ox

axi

•Q.W

XM

5L*Sith'efj

CSC

oxl

L f '           tJOQj

Guj

312

fuptftprmd ifrjJtcii *iei3J5afc--±i

{?"!

313

W|

DX|

-:..:-7 T7.-.PW

GtG

3 Z fCecuzcnsS sMr! s *'"***• ~3-~y*        4*     *wm» ti eA«ue5

11 377 Aț

0.X 1

'■’--■ '1L4ZTJ3Î

- 2.41ÎU

33

0®*WWm

3ttL’

cw|

. -. — ,'b.. O KJ ■

- 000

3<

ICartfawe MriMtUftfci «w^rtw ti fcAAX •Mrroc il oaawtf

oool

cx|

A; 000| .

ox

Î5

IMAon

5 Ml 37|

Ml «1

-1-^ — țiFUMl -

- ’Î2SL«

35î

irwnati&raiidin

acel

oxl

•  • "CM

352

Ottl

□col

. , *       coci

MO

352

l&gvdft lir^'mlteanw 3* <s'î» atjcrttordr imțfj 4*3 4 îf+dl ctbrd

o.ts

sxl

■^^.^wi .OCGl .<•

' ■           O OCi

35A

KJoMwfetiWmnMmn <1 veâefM ctoen MZMtacrfu’uviKiivviSu

t££$2*

t            5?| -

- '    «23A1

355

K’tcrctfti wmct ti rafitut a piSneOAi tifrjt 3 t Sa’.jSoc ti tiocub*

oul

Qt»|

'-%'VOAM ■■'

ax

156

tfrrfrrt '«este *»      <Je Mtcn*

2t$â"

<55 34

•>. 'r’ «' ♦. 1 ă.OlifiSj «

KW53

3$

ICrprtae* pcțcadLrX/<h

5271

COC}'

w-TO^e.iiol

OSC

33 Uratei

5001

atei

t-xi

aho

371

ețiMwdșHhvWttT

reol

ocol

337

witid îrw'tia

OM!

coul

OM

373

tCvaUtra Mmti Snitiiatt*

w!

,:iTr'CUn| ■'..

■• «ux

23

fcattav Wvtti

1O3I7K3)

*Câ728|

f -123a.ral

1(1

Ktti» tSn pirjcj BXrft±j.“3ufci

4w?od

76X|

■' r:2“4B«||

• • 'ffl.lt

3 A11

|R« Mtodft ti *>TQjM < k*T*vr

XDttj

57 wj

>:..- wd

7-Ul

âiU

pt!±±sss plu<t      ț) !nt«e spțsijj!» F pirțp!!î!?^î ÎS^Yî: —        ±

!     ti     l*Dețfcf»x4 * ir, Cett*^£

1S.W]

g^^rtîwcij

3B2

Sî tstj£

18 <7 El

■■ ^-12^131

W027

1                    nJTAlCAJiltrtW.l

3Mtt.nl         3J1U5I -•••••►'*.■• 3MH3W         OWJ»

cArtrouiL*

^îfe=£H£^SZ==tte2.

11 ECtf'îS'-ifc 3 hffifcs

7X111137 £71

3C7J7745I

r- * "îdaurs-urj

JOGiMnî

4 ? Uțtg»r VttiJ#. *dJ-T«jn<*:?l

<2.154 541

55150*1

m -• ^«5.731

lOX0U9t

4.3                 iarv^qu « fcsr**x*»> cm twrtrtl

9! 534531

1?4&«»|

lui^cJ06f

27wî?|

4 4 Lm*« *"*>V** HMe^xjis* n *■*<■]/ j?ț tif.» fiy       Sc£S - *‘+?1~iTl? 4± ^BEg-jî

QGGl

Q«!

-m3 ‘

uwt

4$ tC&hd

axi

DOOl

Otel

41 tAdWMCyțrfrtfl

a®|

otel

• * 4to|

|                  TOTiU.CApm>UJL4

2,14J,Y1q|

r ’ ISXMlWt

XU4UM

CAHT2U&&

JtetfefetiB

St kîwțbiiflwM',

K.TW.SI

4,114.125

stal.fti

511 Lucrai ti cdfliîua) d iniîAS       ora^tin ti tanfi*

32,179»'

1MU2:

tflSTli

11! kfrdtUfciceMjcactfuîBiiavâviAi

Oțîl

3tt!

-4-2 V0CG1

oxț

52 tGKAttne, tt«4. a»    «aj viâW

214SS&ÎI

ooai

■■ n.woti

5X2151

521 |CMtsciMfo * estiriti 4f<Wea**tX3 tins fcwtutaifi

Utel

00c!

«■ S^.4 '.-^.OJX|..

CXÎ

522 it&i»lfiifflnlatSCtinVua4*t^ctfttBiuatjS^ticmți«^O5%tikCmftfiA4elonti5l

IC 437 ®

OPÎ

-: —15,427.î3|

ICcM *me* i5C jwift oomWM «mim m jwd^ret       uemtm upfrity s,tcx±ra

10W-57

O.fic

<3ț«i

524 rGttifiicNtt»C«*ei$aitite4CmviEtarkr-’GSC

10427. EJ

ODO

525 |fBk*1M*lltC04Ql>,»iA^tE4«rM%fU59a?t54tiC9r«Et^4^4>K£n!3c»

cod

Ote

■ .--''j’Tr.e** <>wi

•otel

S25.Î pt±»M5A^0S5Kti:vtfGVBanafc54l

104774

-e •?*<>•? ‘-IjJQ.Tll

• • 2H«I

53 |c«r.a^4,fljn«snattWEtfk

«723BW

ÎÎ.175O

■<■■■■■ : SK0W34I

W4t3A|

54 Ir^j^WftțufcfafîMfe s-»45Lttt

eoo

- Otel

1                RRALUTnOtOLS

444 441

MAI102

<--8Tf,țCAJ|

iMttLM

CAPttDUJLt,

OwlbiM Hnln pdbt tetaEtafcwiltMW

61      vm wnwiii* ti ««pbtim

1           OK

000

■■'■ ■ - îîol

oco

02. b*eh«*tfrcl£>qc* tiUtfa

I             coc

Oft

-...... - OJtel

OK

1                  lorju. cahtoiuh

t.h

-   -.   W»)

ox

ÎOÎALGEWRM3

{    MI133&U

4S3.MW3

-■'■■ MHWtJn

Bt:J5U2

dTrtrintC 4«fl2+ 1J*102*4.1

I      2,M!,SM10

3«2tt45      WSt^îLttl

513071S»

1    Jrt'W* ' ■-

ea TVA

tinTVA

todw»M> «TVA

ÎOrALGEMSiAL     f

42ZJ1

SUL 17

«111

11Î4JJ

c«uțu*un.m 1 M.HU4M.1I    I

VH2)

<<5M1

W312

UL5Î


rîember of CiSu s-ecsration* APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4. București

Tel.: +40-21-335,92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

CERTiriED MANAGEMcHt Si ST iso SOO1- ISO 14001 BS OHSAS1SOO1


a

Anexa nr.


la I1CL Sector 4 nr.


$(A pUA.


rtâce^-it ASGCSREA

3A£riARKfPX

DTAJ

0Ewcaayu.vwwwrAt

tr. H7I B      2W

tuabl 0i «Krtbtrej3 rowartfeMfem tipuri) «iitatupii di tac^dun fisjÂf* ta? C fhcb Crivtiji v, î«ț faaldștd g-rB?M*h âtckr ț Grund erKuiiar, gr, iui

M

t               osci

sasj ••• •••'- ••• •'&«

OM

Pnbt'atV'VkXjDi ta teta*

1               oral

OMi-

'    -    ț>«

000

70TitC4PfTCKW.*

1            twi

t«r

- «

ora

lOTJki. CEJCTAt

1      2417,67441

4W,?IW|

W.WJJ

liUciic

- C ♦ H «2+ U *1 j( ♦ 1+<1 + 4-1 * un

1    U8U4U1I

36737241

nMyw


Ca


totWby hr>Wi-:.

u kw raT/Ă

MMMtf feiTYl

h^aCWtap coTVA

7UTM. ficMfRAL

- 1172J1

a.îir.n

m.0

.....

.-UMX

USLT7

«MS

«M*Mrrrt.

c.t !

TJ1     i

WS    K-

“te’WI C’î

Vtaova. taT&l

kl

w.

ww

? 1 2

txpnw-vit

c*wf ■*? h#*®* afâ«U at M£44vM Ima«M

’-Au

L1... iCvâMrai ?nrcAâ                                                               l

oooi

orai i

-    A«jl

12

J,w

cral^

r orai

u

trc?=^ iwt-J j^tects jrt&l» s scxxta U «ara

aw

cwl-

--. +-4.0G

+< iChtftsMtxm^rvQantfpntfdbAiSineitf

an

o ra **

s:r^lr^T,>-Q.a|

■ dodI

I             WAlWflWTLI

W!

.--aai

SlfTTXXL

CMrti     takWM rtlMljC lK»<irt rthttffaW d) hwttftl

;wz».55^“4’.=sțr

•, -, / •’* '. • *-uj.

?

ițjț-rt^a               ■'£3*5W                                                        1

țțs

3=rl ■

- • -        ;xj

sk!

TOTAL WPțiOUili                                |

451

&2U'

i     ~:r aaal

314

wnotiAx

tSttftt 2-^* iS+L,1--d       t-':;fe7

E

7 ?/ ■ •"•

71 î$v£

yîc

oral.-

J,

5W

31i

OM

oa>l

dj»t

• ■    -: MO

343

R*ari BfMird ij»j* JJ *wm nwiuw

ff.ț»

&M1

-■:--.-’!-~*5d

'•    •         Ci»

bl

SE

Odăii

.^«.-.--:A>a>

?00

ÎJ

lOsSunc-î») s«xtî tecmim* f*rtu d>w*<** tfe r*U«, Modu< ti tajtenîiSi

Ottt

237S53

33

gjwrtsa SM»

cx

ow|.

.a .... gal

QAÎ

j< |Crf&al**p«farH»kita«mntM««H^4iaW4ekc»leaciri0r

(L«

c «L

OM

7-dieTS

1.4C94SI

+^-. «jajwi

■•'    l«4?01

331

|TfrtiAdaor^KtiJ*a

orâl

31?

ISwFtKj* DMtanirt teta

aos

...«3

•    OM

313

dc te^5brj.‘wsmwTU oi îvfcjri « PKWĂaroi irpfMfflii cflit’q jțwitata

uH|

0<«1

' fttt

364

Ssswnsrthsî Ljjteji nexstre ți isss^ tetei awsstsa^rtcftyBrasSs?

5SH25J

67 Sl|

SUH

315

|v Wxttna tahxa d* enUlta • pfli*răA>        ditfMf C* țtKvftt

Oftll

ftcoL

....... a»

356

15+wS uistieta S«ui tf* itabafia

î./btol

niisb

* 4 L.44i7 is|

-      HiJA

a;

CK

swj..

*+•<••• '■<■'• 5 ral

VW

37

tCcnwUfila

OSCI

■ oral-

•.'fi! » X!'* -Ott|

ora

Jp

mMînrtWi Oî c*dwi D7!&V cbrttfflS ■= ifi^end

SCSI

-----A g.V,

173

UufLlSuna*

crai

oui

i-.’..'A.LT(|O|

flj»

373

IceMOteH» tm 4» V*t*»

c«|

otep

-4.' OJX|

• • oca

jdtatanfe tartira

iflWStl

iw saj

-r»^, lajunl

- ?«i375

184

țUKjtrâ WniCa <fin fMU&rtMXMUut

w m|

76004

'4uro|

ft.41

3811

P« W*M11 di trwitl 0 tffvio*

X0OH

5?C0j

1        î*11

3112

raft        arțtOrAW te Ifîita «ust fi crejarad d* conW Mknw o» taatvti,

brîEilda «artc^js^tAJi!* 31a ir» Cî^-sS

imm|

uraj

..d®

38 î Ktacirtii tmfl*

ttwî«l

- l«V5

1              ■njTALCWGtm

ncwl

3<dr*»l

- '-:: STlSXtl

U77J&

CA^IOUA.4

SMbfti ?i-"^ra >witKi ra iuu

41

JCKAlUW

mh.TOIM

J«3«<2

<7

Mentei Uftat. «âH»Mrts tewtJwjti ti MnwnV

1444644

?.?u (M

43

1 Vrsta. tmsorxrsi fwexa 3 Jar^staM wniMarsTi iwt^v

nw«l

«734 511

••■•-WJffSI

•  Î1«W5,«

4 4 k)**w wrtirwnH         ta kror>*f an *st*țț> mont* iv nw^nfrunte Q4 ipv^vt

erat

o»t

-.'• - ■:'. - OM

c.w

«1

oral

coo'

. -ift»

oca

48

puîftflacszsnta

a<wl

ow

<.... f -. <j<«

Ora

|                    70711 «JOTCLliU

Marinul

SS.iAlil

• Isuyua

M4+1SJ3

WIKXtf.3. MlcMtaM

51

ItasttEradsMftM'.

TU17JM

I.HuSl

' + ' •

M7373

Sil

|tuatnd»c*vqutta AnMMilfWi» JrWOlMtWtf

31 «1734?

e.ttr»!

i-•••"■♦ IWu

-::.■■■ Htin

u;

|$he*.*țd or**i tur*^^1» wr.ftnftjf

sosi

attî

••„•..- .n.

• ‘ • Ot0

53

[Gss=«. ta. es isp±? rati cetttt

ÎJ5L53J

.    . 23£» JO

- H dîttiB

511

lionaijwjifl s K&arcft sirati «mkum te¥»towaitotfb

01»!

ODaj

.......... 001

- 0.00

52Î

tCcte «*Wj E» [8C MfrTl msaU <XteU tZTtair a cone^ZlT Q.lM te '»uw l țț, t«ț

wswî4

ocol

1925574

rus 33

513

|&te d*w I3C    osnrtJ swjt n «tFv^v* Mwrtt.i usrm « persu *uirag«

Wi«[

OQoj

4ÎÎ2T

524 £ct-£?^Cgu!£t2i:țaMt=^=«CS£

*1

oul

10.J562J

i Stal prrtUierț^fL f?c*        «i         M COttClartf dndta*:^

0001

om!

* • -&«

MJ

rnc’t'u Arfirtect 0 C£*ifovifartfl hrw»«

lS££2t

OCC]

z.^u<.1AMC

?14«3

5 3 iCMftMiiatvwstMetfeaaiti

CS.118 l4

w.?u.ral

s»mm:

105,M3M

54

ICT’W'tțpWV InStffn «* ta duMftx*

G.o4

ora;

^--t.---'^, q0

OJM

I                    TOTAL CANT OUJL 5

*M343j4

ujiuji

5(7,177,11

nunis

EDINTA:

co^hj'h - ro^/s4ț|

jz» t +3 41R1|R SîMTEX Q

* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


CEKTiriED MANAGEMENT SYSTEM îSO SOOI ~ ISO ’îwuv’î gg ohsas


Anexa nr.


«WREÎElKTOKWUrtiWt SAL SWÎTWXîAL

YAte&UiSAL

B fi OVWCT CCmiNG SALla HCL Sector 4 nr.


KVtZ COWL VASSWTA1 ■hMKtaM 4* imrâS OM* HO *f. SCT f 21       31î


'Q.Dg>»y


WMi'H ifcjriuJ&f 11 ll&tțț&lsf £ Claia tâ

Yiksvtq

tel

3

2

3r       - ..■-WAicAHrftjjLa

W?RWA1

Sln^ȘjkMtn 0*oW*es «1 tort !srrt±


34 |CfftfCTg6j!wtiftnto7!»'caudftjț<fito^țc

"|5' iPărtăă» _        _ li.. ■     _? ,,'    71 . .      _'

231 tr«m<d<trfiifctKJ't ~ '~~777 ~     _         .....

'3.Ș?..                      '7~7 ' ~~.7      - ~ "L"w"

Jă.J ISîssa e<                îâW 4» wgjre > j-cnfor# frac*


J54 .IW0UX4

«î                li JftUtn'rx

3 S»3Q M

ÎQltiSiBj s

, .■ 4.$Hlâ fi*

il.SSSJ

«i««l

■’ •/'•te.WTO

13       n.Kjuija hhr*‘^"i         ;e;â rAiia nwtt

W*5Ȕ2

-"•■ssjsjjsi

smîiw

24 |UMp rrtosrmin «ysSsqi* ti t/etar*!» s» recesU px^ț 5 vtf^snța^ d« TWitOrt

OCC

------- <HS

€țt

Itwai

BW

dom <■

• OM

4 fl |*^frrtitoSârt»Mrt

o toi >

•• • €00

|                  TOTW-CAPRCWt.4

WI-StlM

TUiSt»! ■-

.....4J13.«1441Si j£Marcv3â±±Kțar

--------------------------------------------------!

«0,311314

nns.es

-  . - SJ».R

st<

„stotot           s TtfSfiri       «W5*A uhîtr

w.rțjil

11.4W.M1

rtcMJS

517 1

OrftM rawrv erț***-- «acritoa

owi

------•’V+-r$ț0|

' " 030

5Î.

Cwr»»», ttol. CtmUqw*LiJWti4*<*î*J«

<3135

om|

'      <43GK4i|

117M9

»11

d «Atrase Xerrte srttAii btn£ fwiw

cw|

<wd

w-ftiol

000

55!

&MMVFtoi5CMftntaHroueuuihK>vfcr<to4or«rLint05%anC*Uldtjn«țQ'm$)    i

l»WTli

•- ••*■-—• 199WTJI

i.eMiî

5-2J

Cm ifctotta l&Cptnln) ooranfct rttext in rwajito* MnM iA*W *>m acera fcea±ritecsrvnK5                                                              1

J.m/rj

O.tt:

' ■'•- J 7ST71

sftvton C*v* &m£« k €<xtt¥ixkrK»' ’ GS£

ODO

•- v .-. -5 tt.lWStl

3.15

Ttrt PWU IWfWrt. toV* «arfcrffH *        ft RMtojf^ Otoivilra

om

050:

-

5î$l

rnbru                        rraesâec

1iC*M

«0

'  < -7’*3,»ni3

S3B36

S>

CMitii Awrw ■■ «or tom,’*

1H 9M71

1MÎ7JCHI

- > -     251.25

• 3W2W.15

S‘

Qv L»5 WWj mlsmir* * țntSaJsln

"" ... '"■"".....

O CC

5;..

OM

TOTAL CVfTCLVL5

ftltz»)

1023M1

. .4, l.W WI4

2M.*4*5

CAH7DUA.1.

O*taW Mrtnr r?** lAwEțfei ri tot*»

51

PrețstrA scesauxau ea aț ©saw

ow

flw

*■-• „cx

SCO

6?

PnmWwwac* «tot»

OCC

-... a®

ow

TorjiLtUTrciULi

*.H

*S3

090

TOTALO EGESAU

«na.»;.»

237,12111

■■- a.wi5n.n

UM 174’4

!ț*Mai + LÎ*L4*2*<A*4**SU!

X111X1L5

TW^SLÂ)

■ «jmîium     Mrmw

iMWN* *nTVA

ktihyțnp hT2A

tedicrMip tei TVA

țflTVA

Dn      ■'■■

TOTAL GOtLRAL

U1I43

UM2»

Mltl

STt.l»

■ ■    ■    '' .-.; .Ț SI

i>*i(u*u*M+a

■Sj^K

MUss

T711J

4U23

ț

ftiaiA


■țjtflcreggu


ij;

* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90


CERȚÎFÎED MANAGEMENT SYSTEM îSO 9031" i3O Î40G1 ES OHSAS13DO1


Anexa nr.


PsiteStet

COrtCREniBESCHSOUnîOH SJU. BAU SI Am AL

ywmamiau

flf»Cla HCL Sector 4 nr.


Cwrtnn M w, WN»      2SH


twrM 4»             tn fe                     te fca^laavi pttxț «hai                  tr, S43


SkiSnH i^ăar < Altu Efeapljac, «rf *.                           s Mn^ut O       ^n^wtt>TA* jw?y « ? h?y>y

Kwt

Omutu aHoMet i| rvt»?ta toter te rtakM

Vk»*rt'iJ (FariTWj

TVA

I ""țBÎwâffj

UI

1 • •• »■-1

*ora î

1

3

4

r      5 < —!

— —1

CVfiOWLL'cn-rii-J'

1

GCTl

sos! ■

t’5 Tai

TWia^fM >r tniJ

&«|

«et *

" tt.ee

n ki

atrurtrtțxrty s=t=54      n «Acera* h cte» MM

1

aai

O«rp

.■ țoț

14 p

KUrt^ttVuirioaM&viMgi ridate

r

COfl

aroM

o«| -

•’ ■ •• ' 'S.tt

mruiuwrtttM

t±îf •

. PllVW>țfrn       ritynf “tw*1 #M*țte*:W 4* 1MK«I

73:£S<tÎ?

ț         p*nj aram*,      fteesM Dfc^dtr» te rrtch

,,. .. . 1

osr

OKI-

..8CO(

- awl

1

TSTÎnLUrbTOUJLl

1

s+ii

SMt-

UH

CUEabff Autf* fmfatisa tJ tthMi

+1LȘL+

■JU..-.E

CCOJ

PVM* •

9.»

311 ts

n*^lT4“4fîff

osci

GWU

..-Sr^

400

312 «

fctswaJ Mm m«£djc

0«»

smi

•>

313 1WȣuSj**ci'x*

CK|

ax?

= * -'      Ottl

QCO

Sî..p

ttrfffll <•       Wi fu «barere* te M* Msftji ei t^Zsi

22.TST3SI

o.ccf ••

J ÎX«4L32i

4757-5

33 £

O»)

,ax|’

-.- .-■       DXț

-   U«

34 k

«nbarw d ut™» r>K^rtj M «tau fcwwtic i> ewvcct

acei

«x[

.- 4 ,...-.■ qjgoI

>     - - . Qfifl

33 Prt*tt**

15 51X33 i

3023241 s

,Y<'.AQ135£||

iftțw

35.1 rr«(M4»»f0K4t£«

0M1

stol

Tn^TTTTTST"

”0M

35? ISVÂlte!S-fe*±lî!te

.. stol

ooof

<.c-‘i f Q&l

ax

3.5 3 |$tau te tas-SteAfaasserate te ±.Trire a bxeptu- a kt^vno

. .           îal

---- — B âi^

••■••■-«fie

iti.fi [Doctffife*itai l*Mc« nrtran n «wm teâMri arimftcorauiLrcKtonnMr

14FBW

1CMMU

'■:?> +-VT3*I •

1^5153

25 â tartuara*'tina4«urina a                          ■ăst1'*

a ooi

ftOCl ■

--.. ftW

000

356                                                                   4

SO*»1

)$K« ’

36 ICtțWlWffcl WtttWMisr dâU<±CH

SCO

3O0|

a«|

'        ox

3 F țCcrtitfra                                                        '

1           sssl

00?L

- ■ ' otti

3?.ț liiWM^wxtrm»ulxutasyBtfwgwadfcj.it/j

nts

om|

-.. M-.        qaj -

- sin

7TI l

BDOi

or»|

.... . De$

R.J JCwwtflL-tMi'wWliflSMrfct

0C3I

oooi

. -          4001

• 11.4c

3A U

Mmiai

57,2333

c:t3?l

" "." i-WJSMUl

3 S 1 ItaMl feMtn tei pvw» țitea®!fiîAl

4?m

7«»l

'•’• T<':. ■■47S0d

' - -- - M£1

32 M |ri cercate temate a tartar

MLX

STXfll

’■ ’ • 357051

RTl

”'»E

♦wj f*Ap?*,a jrawtmfcte h    reiat npeț'TțțJc» «nt* e twa<ar ir «șefia.

Rtfe! * car® taleri aiss te SW ia CeMSVdl

î£5X

uto|

■ ,aw

34? |CnțJw>iWt»țW

24 65*32

JHS77]

-■ Î5 WR>I

”    53?îă>

TGTJLLCAHTîjLILA

H7JLM

?^Mll

wias:

cApmxu.1

1      CîrttoMtHrlnilmrtKjtebcta

1 ii ICCCMtrxtrUarAtkteU

4^23002.01

60121036)

--S-503121ÎÎÎ1

1.05X157351

ssjmv

«»>s i>r

■ ■ Aî-tfitai

*Kau

43 1

tst, sdctTsste        ii        aeo flwsts rK*«

213 54323

405M»2i

ÎS MF «

< 4 țtfrtM *S!CMWT3 ăfu>JC4«i a ln;Uît«    ru nfftvia rrWta s KiwMrwmt de Ttoaxsn

oco

aoai

T      0K|

- cm

45 pc4-i

CC0

0 33)

ox

4$ țidîrt rwctfpja*

OM

0 001

' . -CWi

ax

1                    TQÎALCAPfrOtlt*

4,#U4M5

ISU4MU

• •' ■ J33TJttJ»l

LlitlltM

tAHIOUAf,

Si 1

frawnratetoriMtf.

Rata

UTWWI

** ■'Twnsi

..., TS/KMI

-5.1.1..

Kî»â esMJTxi slriite^rtfti'x s«r«r?£ & t»w

«? Mas;

' TC.TSttl

513 1

Cftwn «oavard unfinAl

idol

-

-     ' td

52. ICaratiaf* to» ote!*ti* txsckieiftUd

49tU«

crai

' j-,.”-.- 4S2ta jc|

$5421131

521 k^£^^E4A*n2Uil4r*^a*dxuWK£&MAiaJra<™f

CW

om)

- •       □—atei

0X1

532 i

r±a ritan» iSC Mhsv cereau «rtM tawfct te &nstv^ Q 5S «    rd l«m 1 an km

TicSir

oooj

4,532«j

«>l

UeMntte septet» sate^tf itau f UMițvM Wrao^M □rtwwn ksraA* tetentbwfic

vpMinj t'iisrz&tte

4331 n

5x|

524 |Cmftnrk4CMe£«a^9f4E34um*y»C&7

!                   o.od!

-HWS33I

453? 6t|

SîS

’m fu*™ rwiw^ a«t* tartane ți «ctarzMa 4* tandru* ■* tedknu»

oa

1             »x|

- t* > •->;. 0W|

C.BOI

T7TT

DraMi Mure 0 CSMdRwwc* fvarw*

2.w;

1                   flocj

......-.iitosii

'4W3tj

si

CftMMi     iWfSVe

9C3S4334

1         1?i69î?ji

■^.tGTUSMH

- 33S.<3«îi

s.

ChdixJ teretîMym«r« ii MSrtfa

os:

1            îX:

. •              DX0|

- 0W:

1                   TUTM.CAFfnXiJL5

i.iasa*

1       ttutttti

-- -12S*11t*d

srnzzi

WJTDUKk thttaW p*Mn pftbttowtejdttîJîxsîi

ti

Pnri*«t pmcMiudteeeiMm

oca»          $w

-0»J

000

SH**WftAW tilrffi

oool            a<a

► ."-.■•* OW)

ow

TorALtAWGUrt.4

tnl            9^31

occ

««uicaERAu                 * > *i. r ‘ .

S54T.CM4I     tM2in.1T

djt&n

*331 MM

1     turxe

511H>1«»|

/ ’

taalnhv .. fanm

t    (UlMlfBp

1   . cyTVA

MWiclap | . te-Ttt     1

MknMf «TVA

-                           X «

TOTUtîțKEW.

itauț       xnifii

arul

ni.tr

A'                       ""’J              !

1                                                           ;

C4KIU4 U *1,4+2 tAl+U+M.»

MWi]      tilUJ

Ht.44

* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4. București

Tel.:+40-21-335.92.30'/ Fax.:+40-21-337.07.90


Anexa nr.


Pretat

COKOTTI4 SOtUTONt SM IAU STAAXlXL

Et DWtoW tXH ttJLIttW tAL

F=n ih jsțsdărt    GFACla HCL Sector 4 nr.


Cotwjmi HG fw, H7/S petenMi 24'1


bctid di asssSucp nectar» h rwfarw      rtstajM i»        pertrs safab* 4t Wjieisî CrUUțt rr. S


SciakțW OctemK S*det 4 >4 fofcfe Ci¥tnkiG îs A

;f                                       dîi                      jw^i~iișggte țatfeâawa ~iSG 3007 - ISO 74001

BS OHSAS13001
I                                                                                                                !

w i

•            *• t j

Ysfcr»

Hm±

IrS

■■

»bbT*’4***-f -

(mWa)

1

H

w

[ >

■ r- fol    4

«M

11          2               13

4

-J-l

GAPfTOUAl» CteteWEpwfei ftWnttM d HMaiâkm wwsW

>7G--

11

|Oikrm*                                                                       1

c«t

ote['-

0ft;J

■ ccd

j

i]

pjsenBsri cn» fîretetf e ned±i d aducere* to ttsr»*                                       1

BCC

noii

■- ftwl

H

IChcteM Mitu nâxgni; cfMcl* LMaft*                                        1

cte

0«h-

- a«3t

1                RnALWÎtSUJLl                              i

»jW

KH

>+

tCTttttrtJ f«1)                                        «Jfc irMttUe                               i

0*

o«f

■' ■ qrcf

I                     TOTAL, CAPITOLUL!                                       i

4JN

t»)

----«îT

Wl

CMnUfl »»Mn trsitetsri zl artritcU

JUJ.

3) 15ktS

OWI

i. ..da»

0ĂA

3.7.1

labe» t— !țf“»

HGi

1

Q«î-

'

- e»

3.U

tteîrf f**«J ta!-sca frr-rrs

oe<

1

A

eon

111

Uâ<cMfa«W?to

t«&i

oțaț^

. ,.. ■>

fiWriru*     n c*tfE*rt x«!j ttEriiîa       sasdtrf s! s»b±e9

14te?u

fliril -

--==■•-*• W^M» •

■' î>zrâ

3J

keeta t=ft«»

30u

GWP

. .*. -r.. *,*, QfitH

3.*

țt^tttcwi 'MrigfTnHUej tfuracev # eudiW cftir&r&al n«xw

O.Ml

ceof *

t -j . ► ■, -t B-oal

ata

35

JPrpecsnj

a.17D3o!

l.tfUâl

2, OM»

3 4S

iTmai3cțrtifct*rt

otM

ocol*

.T--*to|

-MO
CAHWWL4

41 țewrjrttst te11HS                                                              ț

2M1J12251

ÂcîțUlî

' —; -AWÎttlU

-    G3C.334Î3

4 ț |Mt4ai uUcr etfetfrvtie girLl'^v ci jjAif rrr                                      (

41 arai

41Pf 23

SiMor

£ 3                              ti fi.v'OT'ti* CVS        KT»;                              1

7W4WMÎ

ÎBtftK

' 124,417 <T

4 4 LpXkfr.                                                                                            1

osc

.. .-... D.GS

’ ~ MC

J5 ID-H*                                                                          1

ocol

uC*u

■ Ott

« (.areses^a!. .......... i

utf

,        -r.-'y tt-Q

o,«J

1                TDTiiCUttOVA,                              1

ic nuni

0CAIIW

- • VKt VJ.H

Hijna


* ț Jasanfe1»* St snțsT

COJII

»975««l

sq

Jbipirt de eMTjcd d ratfsâ ahrug ortj>nzw44i r■nMr'

whI

■ - •- *-4T.<ÎS«|

- *taut

513

KMumI oww crr»M»* w«iM

ar*|

GSc|

«COI

$7

|cc?s=anr.ttu5.o«el*îi» keJcxSUj»

2Ul2.tti

uul

-----

■■    4.î»wr

sii

et-rwîi       tivi

OtM

BW

ocol

Si?

iade      lic r^Tv *&***• cert»       « u.»i.xy C i% fet C«U ftf Lsrt !2f :Ostt

12321*1

OM

-  — 1394J.U

W

Kvk ataMa JSCțMku nnratf etWM in •rwn*^brM evucom, tnvMm g p*nru iunuitM Hxr»^wd*tw«njc<

î.țțm1!

awJ

Wîfî|

k^*i*W^O***î»G»»<?wwTUCSjrlCT'CSC

1332 ui

BM

n»H

tTanwtVjecaAiil »te*«rta«»d

'       fel '

CM

.... oce|

52 fi

foni»; A4A«c! 0 Ofi£ ain vvkwa taMț^r

1.«Ulj

-:T,3&21

771 si

51

Icm&I# dMni tl wțrfTfifrJie

$!57$1 <j|

w> >ti.m

x'.--<- «3T5J430

11341»32i

54

ICTiAnl ț#i JU /îtofJMrt « piAAciU»

Owi

COC

-..  •«• — •MD

O5C|

1                  TDTALCAfITOUn.5

M5.<nnj

WJI55?

îmjmji

149^13^1

CJtffîajJLk

CMtaM »Hti »rebt tdactate» îl tale

£t

IPTCALU C^veq^âJda^EMUi'e              - ‘ - ’ -

3 Mi

cuo

0£C

5?

PrtibelrtMk&e dMg         ./            '>/>

«00

|                  TOTAL CAWrCtm.»               X

■ K

l.rt

■ - (J4

tco

total oaieyie                   '

■■ i'-

dAUra:*' ti;*UH4»2*41tO*£Ll> ■  • *•              *

ujz«‘b|

3JUMLM

: j

f

M Wi>p

te! mfs;

«ÎVA

jLltVl

cu TVA

itOTALSEMERJU.

-  3.W.W

4MLM

7U4I

ntJl

JU1 + 4.2 + JMI

tWJl|

3WJ

s».n

nu<

-jrtt

* APARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


Anexa nr.


FrtfcUrt ASOCErEA.

CG4KS2H 5 vESlGH SC'J'TWMÎ Î.1L KAlrtfMXtflX

B£> MÎIS» WSH1TWG ÎJLL

circla HCL Sector 4 nr.


CEVSCOOJU.VAÂUXTA1

Cwfoeei xtMT î 2 afrinWa îîH


0fi4;1ț» Pitklfa Irirtotni» ftfaEn£ w. 1f2}CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM


ISO 9OG1 - ISO 'Î4G01 BS OH SAS 13001ji D«^'^fia>fet>QrEcwawia<^.jM                                  tearrarj»

1

*“—i----

Kr_CT^|

I

TVA

*41^1

IwW»

I w

W

BflJG -

1 t

2

I           3l.t

H«es SKr-Jto..                                                    i

-------- ■ . — Txț........... TEI

i?

1

oool

a Ml

«xr Qj»|

o.«l

13

?*^mfsc£s etiAia i sdasfsâ la Lxu Mau                         |

<W|

fl«T-

-* - -’i».--■..vflJtM

- - ■ : Q.«j

14

|CMRâffe«ft»nteQ'M/?i9tK9iiKtadkr                                       1

ficoj

ftooii-4Alk..^e*|

...... «oi

i                  totmcamislim      j "                      l

■MU-'

-----^-.r <SÎ<

îjîî

>ig^ MiHnn* rtMntfcir Mtwn cHiuhaM da IwSS

2

lowf^î pwsțj a*n*'*s4       **>“**           îrtEfit?                         1

0vi>|

uMf

■'••■ v$.wi

DOOI

i           wr« cvwu                   I

*w

«W’

. H V- 4. - t “ J

ÎJSi

WW1TOUX1

31

5«9

OMI

-0.W3I

0<fi

H1 Uks>b-ri<M

t£D|

t>C3| r

■ «0

trtfrtl fctfietj Ml4m* ruww

cd

o ccl

.M9

1J3 yas-*=55f!S!fc!j -

P-»i

awî     Tv^>-e.țiji

.. r. a33

32

h.'xm*re?is x*c.*t s       s*-^rs caswt* wfcn. Ktfw ri aetarattf

7Fl3Mr

BOII

tmw

1JH127

fcCtf«T>W¥'<S

ocst

1   - OW

34

țCcrrfcarw țvtarwsa «-«țnefr > *mS+J imM: ai tiwfw

«oo|

owh

r;r—tîv/OUH

G.țS

3!> VfOM3*rt

3e.ttOAS|

5433 «1

35.1

VMM

ssd

OWl-

jrjy

UCU

iii

fcuiiuewtfcibAufe

c«»

;.e     v.aai

OM

35 3

p»."du J# 2KgâUlâl£A=r.rfKff 04 TC0H a Ju3W»r C* WsWtril * -fcw Wl1

oooț

0C01

*■►• •

■ OM

35.4

CtOu^V?*^ Hkn."« !-t!“-“• 'SI r=tf=a KSsî

11155 751

?.«i »i

L-     4t«4,1li

'      3.7M4S

35 5

h «rtfcacM teVo da atatt» » țr^edulf «Mc i* »t 4h±*v t#ț oi&te

orei

owl

■L-—

- -    OM

359

15,W Wl

25Aîâi

-TT-. Tll«4J®4t

S.MTffi

Ztf

țewrwniQrBa          *9* ichl'ît

5oo]

0«l

■: '   <- v$Q0l

- 001

J?

fCmrtvna

- C CC|

DM|

.  ■< r     Q«|

0.®

zh

Uarjk^iwJ dt prtMtl E*ftțv câvfnJ & ereîțJJ

QKt

--x +--r .-GS5|

ara

3/2

UxMWW^K '

SOOJ

0 i»l

coJ

CLM

m

tarnfaJttf'to ew>* *k

aoai

<3.001

’ -'       .&.X4

3*

UMMbmix

rnf?.4uț

-z J3*54}j

V4G«

3B.Î

lXr±s & £4&a OJMlirtuUJ

4Htt|

7Kal

.......litrei

«61

30)00

57.004

25?,tt

F4J!

IM

&Wj pEtopcria pteWsriSa ts tes* îd jm Io pftjpttnjTda cotiu of w*w» * «wwsi Jnbsl tta «5* Ittpvferițj     & Câinuâ

KMcl

15 «|

1V

SJSJ

2)3

fîtfcMfeMwMr

u.sntsj

,...■; WSJîl

I.WM

1                    TOFAtCJ^TCLlA,!

AS.UiAii

nuju

-     4MM231

CAFTI DLBL.4 £9s&£S țs!±s       d; 5a»

4)

iGr**ueS e( kwitli

12S1 SCS 1?1

7ț«,î5îfi:l

ț^ut,îî350t

3t4,££.câ

42

Ifoto i utnH, ic*<iww*t VrtacHXa r JUne&rive

MÎS3»!

- ' .’ 7£STW4î

i«w4i

43

(Uftfe,          W,I JuV49StgtfWWCa^*JC4'gl»‘TJ*gU

17&3n54i

tt": «î

2C274i2$

«WM

£4

orei

C0M

*• '•<'

O.fl!?

Jo=Sî

coci

-* <“•■’-”•■• 0.55

era

OKI

ccc|

. ..... 050

l                   îtSTAL CAPSSIAJL4

KM^rUlI

ttunsn

irawi

WJMU4

GJWOLLM

51

4.nM5|

Mjsxn

S.**51«

M.1

|ljiifans«c«*ixă tiriatedaferaflhtfțeritiaiiotaki»'

23.05 on

4.WMI

M»41'

311

VrsMir» WfîWtfV

13 Wl

(Ml

ca

52

fewMtee. faz-, ssettețtîs, e^st i-xJtfJ

i&?iij«r

mi

tina?

52

FCgyaug.-jie td=ar=i*il*r»x* Gtni* timi EMcAsa^*

CJ3QI

soc

.A.,..       Cifl

’ .-. ow

ii:

jOs ojojtfta ie£ î^iTUffiwS’J «ratî JXfuw at ațnsncS 0 5ViUn CA< W L«e «O

S 613ÎSI

0<30

6A13A0

1,304 M

ui

Iau aiKrfJa lSCf*»w      tww in        tofftnutx      spe» w^at*a

lucvfor d« cmiiudi

DM

?5.J-/5ișa»

mt

524

fee» PtS*T*'a C«ii *-sa^ a            »K5

t«l3W|

W

’- *^0*0»

15&4 C7

53

FTi** P4rtv aoCKori. nei MTi/r» 4 r^ycr-â 6* s«iin^¥ dwfirtw

0.00:

3M

,• .-.7--0SS

flOC

5251 fT*t*XJ Art4*d0M"*«Jr<*afcVMW(«lWf

MtJli

sec

sstswsxttt»

- 13*41

SI

I O^r^ewia ti ncoifffsrj»

«îH/ili

5F333 r

<‘-~»î.«ia

74,Wf54

54

loeTLăi etsr.; r^mur» fc «tlMM

CCC

• '        ooo

1             TCTALCWXtM

33193U2

IUMJ2

4WJ4U4

410K.T7

cwotmt Cb*%sM mtnt ptftia teLtdlackt tl bcsa

«t

IPfUMVM                                      . -  .  . *•„ T

6<A

ow

-   . 0£C

GW

«2

IftrtaTohfebM* CIM»                  /               ' * A? '<

OM

000

-■ 1000

t                        TOTW. CAfttCUJI. 1                       •*

tJK

9X

GO3

wu

.oeeuit                                       1 \

IM5XU1

Ma,1is.i7

unm

41.1*24

rfia

.■ -.-      .          ț

Î33J.7M51

UU24X

WCUXM

X3.40U1

''    ■            '    ' ■ '             *-T

/ < ' ■ :;j.      J

IrtTJÂ

W77Â

JtnTVA

Wiîrțts? CtWA

C*3                              .-■'            .•^aiatSwc.

W3J3

H341

«SJ1

J3U4

,              '■ ■■trixis.?’1

MSM

ttîjî

Jia

K.U■'APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90


Anexa nr.la HCL Sector 4 nr.


CMfsîS; H3 ti, «713        «lâ


Ucrntf Sa cmitnrc țt semn k rM*r** ttpiitC «rtwQațW 4 tacțbuta pne&i GRftjfet tfi bn-Jțlmlol Grfefeîți CL^i]4> *=ris       iMOj ACERT! Fi ED MANAGEMENT SYSTEM

ISO SOO1 * IS01400'1gnjVB

țiwT-MV j

T¥A      j

«a    i

V*m   i

VibMt    I

I M

M    j

M    I

•’ W--.I

*tro

i                              .            1       a       !        * ' i       » -J...

CAM7£UÂ.t,

ChtbW țn-ifr» eb&*t*i îl imtRifcm faranah)

3.1

ttAMfM tari'fJuî                                                                      |

CCCl

000}

om|

J“^?î£tJ5tt±f±?SSii                                                                     J

.- iX

U

OM!

ocol

. ..

cuc!

CtaAarirovurefattfuf țwwcSv&UsJtf                                            1

cioop

a®l

.... .,. ^ QW]

-     . o.ool

TUTAI.CAWTGWL*.                                    |

tssl

țssi

■■ '" Uti

€ ^ÎSLVL1

Biriw+Lta *?*>*»* •                 v-.iy

2

««t

cxt

......... cwl

i                   TOMLUkpfîtKiAî                                    |

•Ml

•JOI

I1H

' £mÎ

CA-TOtlt»,

CMtwHH jKAtm woWUr» U      W<*k4

Sî to*

000}

CltJÎ}*

ICO

&3itid4*+Q

occi

a«|

"“r'-r.t.rîSSc}

C.00

JO

Rus* Crw*1 rnfu*cuJ     nwAAfl

OKI

sa

-.rr: A-.l-.rr 0«!

v   CW

Ui

A>ttj5saK£ai

~       ,9W|

G.tfif-

ODQ

l^kM. x-Hi»*4»g        ***ti <+w**‘;gțrztr* ii^ jg»? EBgiS             • -

........%SSÎt

CSI

••„~<Z;î8CΫț

. -  3£C£"J

31

fișați i«Mra

cwî

os

•• -■■ -- ■'cod

sac

XI

IcertS^M wt^hAtCi text*»* £ KmU w<5ri; tftttSlkX

awi

&.3)l

3$

mam

2,»1.U|

'■•’• iS.ftLQt

3JW47

391

R**m EjAțMi^r*

aod

os|

.-_ ..-!— . gdo

3 5 7

odoI

o®r

' " -■• B.CO

3 5 5..{5 tufei 4«                 tr îtWs 4 Acarisr »rtirari s i»W wct

coci

tfOJt

-z

••• DCC

35*

ICoumrt*) t*hhK»twwer* n      ctantn tvbvieutMrti>rioMcAir3*artâr

1.241 «a 1

*.4 ir..-tsiTâl* ]ț|

1.5354?

OvOl

cal

**<-7-w

355

‘thSe     « nwAi

«35î»i

tîHîtJ

■ .7.9747<i

I.tta.n

56

icfwxtjfw PSCMd-JTtr «3 itfi™

OGOt

Ottl

Q£lj|

cos

3 7 ICoWXW*

CMf

acel

5. |,-V U-H (DC"

:■ POC

373 iwâ£â^">tj'd*i*aid9*i4wci;iB^rtdd«ifWMG9M

ccd

«eil

^-..-âfttj(

-  ’ " OM

tertSf Jranor

5»|

0^1

^.^^■.. tQ(j4

OSC

in

kawwtfe CW»r» tiv *r»nwi

0031

ani

’-•••'

?.«

34

lAtiHH'ib letrnci

Vis 5l|

34UUI

. .    .2l^S49!

4,45741

WSWIÎS SSrâa fts ? «Î5S

0zx|

Tttxl

— -.....ifctd

wSI

3!i:

|Pl Mr1c*4i& «MOAiakXrtvia

aoocol

57 col

*-•••'-.• - «Mm

M71

3B.1J

pttftj rrwpxn         ia *M+e «vm n pcjvd <is    si iewar cs lasits.

Mtiidt a t>ț taaauU ii Sld Io £&£?.£&

icoccf

wwț

l’t 7 J’?^|

îțft

S.5Î

‘îSSit

Jlj/jiar

< - -r-ai.lJW

1                  TOIUCSFITOLULS

43J4îiîi

M29J41

r-S.Fn.HI

IttfUJ

WÎIOUJU

Cfa&tt-fl »*fitnr trwtlîa dt Jis

41 K&MtiAitilhttatotf

3.404 TO 35

4<4 9W 211

- dCfilflttSI

WSM<$|

42

4r 5Dâî

î«îl:|

■   ' S3SSCII

«UCCM

<3

iC±=ld. szstaKstis                      ca* jiyfiii-.

âi.ffîHî

’    ■ 32l.Sal.r4r

19CJ&41

44

cciz^Mm te.ix'd'^ca*] LreenaU u.*i tiu       n^ist t ocfr; jresjr:# d*

CW

Cft|

-■■■■■ 0«r|

ow

likiMi

OW

ani

• • t- / aar

ax

4C.

ț.țe

frxi

r.tttj

Sw

r               'ramcAWOUn.i

Î.T2ZW1J4

mJM.til

- 4.429SUtt

STJM.31

WÎICXJAk A&Eh*&ihK

91

Sa Wrta*.

15.131.44

<Î.M34i]

S.44J.S]

13.W5ÎÎ1

Sil tara sa orat«» ■mtehaaieBrii Branrj Mirt

SÎ3U

133»»|

■: 4 --.«.44t«|

USO.CI

914

(ClMftMi nttca «r^wttart urtitAM

400

om|

-' • t- --—- orol

Q.M1

51

iCowt**». ®r. ea* matt, ft+Meramsa

40.^179

sxl

’ '.«iSIW

<M2J«

Ml

K«TF4n*5t h tftWidîiwMi      beexa te±i?**ra

OCC

cai

-.,....   ...îe,t|

■ ‘0P3i

5Î1

(Ct>U *W*fel5Ct>MMJ1»i»iJkle^4*lîKrr*<Ti4-wrrrfO51»'$f’G*Midr>1*W l&lttft

i’.&iii'

OK!

’**■    17.5»JI|

39Fa»l

523

V3ci      l&G     w.tfJ ttudu Iii wacuiK ta Srwuu utautfi t pwlxv njtcnîeiw

fcGTW'fef ia tcrirtci

s.eal

.?• -, z? 3«$*|

TM.tî]

55-

lOott kkftftfa Cmmî Stzu4 * Ecmhjrtrior •* CSC

1J «591

OCCI

'■■■■■ ■■■ .- 17AJC.B1I

3.410591

rran BflT*v ocmâtut «* ttn+wm* * tuta*c^4 d4 «crfresaf tieefeftW»

w

QCfl

W,..wr&JW

- «ttl

i24

p*bfU jUf^O£EK rtfttfee braaai

1753 SS

a-oo

-■-? -. ,|fv;v>

'     jc7.0a

Sî.

|r>afejg Artrts ti teSTial-a

r;«»

■*=' <• 333114.741

1S5H4&I

54

|o^t±a£ țM±v ftSvnara al

0.D0

0K

,                 (M»i

• *• 0«l

I                TOTW.UWTOUJL5

tU.M.4?

1S.2SJ.4tt-■' -!'-

2MJ1XM

WJ7CUAJ,

ChOaWl awtra țrefcc □ hwhfic» ri «Mia

CCC

SCO

■ B£C

DM

€7

jWețe aftiotr.ea ct*e»

033

SCO

... „.ta

GOG

l                TOÎALCAXTOWLl

t.w

tu

. ----- IH

- OM

TOT^GEffîub

<415A»3Î

r4U^4

diun    fij   *U+l*4.1+4j+5dA|

ax7.Mi<«

U441KU

- <17UH.S

in.Wiî

n

wwtw* .-tr-TiK -

feitMta? taTW

fed*sr*rr t*nm

tedaBOtsip om

SM4                                             ffor*LGE&AAL

.. ..'. A1BJI

WK71

M4J9

T77J1

rjfCEV*^ ■ •***'                                   K+MJ14»1J K<<*2

CtCErr                                                  1*1.1 •4j>5.l.i*

. 1AÎ1W

1KW

*T57

AUT
* AP ARATUL DE SPECIALITATE* B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel,:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90CERȚIFIED MANAGEMENT SYSTEM

iSO 900Î-5S014001 BS OMSAS13001


Anexa nr.la HCL Sector 4 nr.
PftMdMt ASCCcaSA.

CWME < ttSKS      $ JU.

fiADnWXSXl.

YAAJrtt^SAL

6D     CM SULTW&IJU-

£FAC


C4«fom<H3 KW/M mWîdH*


lAtftț d» cMrttc|fi SM4HOI* Wi*rH flkifMrîl Mterilfftî *» btKfawi pvÎTf uttltai d* trdțiflJ»! e*4felțtțtB*«*4s jWa!5£!£*i s*2*J}


fcukțpM        fectstțBlr, 3Uta HIJl» tr, FMP


Sa


E

»i «aktfmfiwr m

«wiTVAl

TfA.

1k*

1   ^■h>--.-;

1 ■.■ mîw) -•-’<

Yster? 4 j

w

W

J.          i

»Ud» .. I

1   1                                        i

5         |          A         l .► . . »-                          - ț

CMtlCtULl.

CSttaM Mtn sUluâMB X MwwUf** fabutrtti

1.1 KMtM MM

t>«

CSC 11?

ftm

u

Aiurară

U(zt

et#                  71

13

A?x.-a«1 MfftVțrOtocU medald * adittiM la vttf4A X*AU1

ow

OGnL              -

•- . •-

afin

1*

Swlfai ți—W ^Moaai btctoCa «feba

COS

QW

TOTAL CS^TOiVLl

nismuns

U4

-Ki'-La -.x. imTcmtiwrrouju


;.                   tiĂUwțȘ 0*țliKioia IZJMj


4i 10*nncSsimîsW.i                                                        i      1 a&.6it 17

3».r27*M - <w wc

- -

47

XiWJJl

4 62<0Ji    -*•-? 41,43*33

43 ivtKA         zATSh^s k ^J=cxSS£ț .“Jwfită teaca

17595573

33«I«L^ - îvO57«Jî

44,WW*J

«A h/ț=x*, e±«**t*ze                        fiBr««U 3WC1; * ocwcaswjoi *» KfCiîrt

ase

ao>i<L ^.-5. • -ouj

UWi

«5 ID^ar

OK

Cix.“j

Ottj

iS U&artCTDirta

W

fjdJJ -    *• i’— OflC

cod

“                TOTUL CAHTOtOl-l

ÎHI.4M.T1

:*$.47LlK

3H34LS»!

0<!G t«753î


A«»fr

C.ffl

W35


7T"""' " cwnxxi, CV»aa^ț>w*ro»rt^wWh^M tiv**


wvnK

t

f*wWA 5

fad tertip     t

f

fcdrateaf | hriTfe    1

fair^taț ciTwa

țiraisftcivi     !

twuil

ftual

711-13

jC»M(U»1J*U+J j b'<*4141111    !

. iwilj

wa.n|

u«a|

JJUJ